Dah Yamajsenhoz

Dah Yamajsenhoz(Vah Buzdauzyaz:Rio Amazonas;Vah Sihbanhyaz:Río Amazonas), youq Nanzmeijcouh, youq sojmiz dah cungqgyang liuzlieng liuzyiz ceiq hung, dahnga ceiq lai, raezdinj deih ngeih. Gij liuzlieng Dah Ahmajsen miz 219000 leabfuengmaex moix miux, dwg Dah Nizlozhoz, Dahcangzgyangh gya Dah Mizsihsihbijhoz geij boix lai, ciemq seiqgyaiq dah liuzlieng 20%. Liuzyij gijgvangj 6915000 bingzfueng goengleix, ciem Nanzmeijcouh 40%, dahnga soqliengh mauhgvaq 1 fanh 5 cien diuz.

Mauz Cwzdungh

Mauz Cwzdungh(Sawgun:毛泽东, 1893 nienz 12 nyied 26 hauh - 1976 nienz 9 nyied 9 hauh) dwg Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz daih'it yaem guekgya cujciz. De dazyinx Cunghgoz Gungcanjdangj youq Gozgung Neican doihfan le Gozminzdangj, ndaej cwnggienz.

Sawndip

Ndaek Sawndip (Sawndip:𭨡𮄫 ⿰書史⿰立生) dwg ndaek saw bouxmo caeuq bouxciengqfwen guh. Neix lij miz vunz yungh ndaek saw neix. Coh Vahgun Sawndip mwhneix dwg Sawcuengh gonq (sawgun: 古壮字). Neix miz vunz raeuz guh Ranzsaw Sawndip.

其他语言