Abantu

Abantu okanye uluntu liqela labantu elizalanayo ngenxa yenye yezi zinto zilandelayo:-

Amaqhalo amaXhosa

Ukuthetha ngamaqhalo nezafobe ngowona mongo wobuciko kuzo zonke iintetho zezizwe, kuba ngawo kuvakaliswa iinyaniso ezinkulu nezinzulu ngentetho emfutshane kakhulu.Amaqhalo abantu abamnyama maninzi kakhulu, yaye inkoliso yawo iqheliwe isaziwa; ngoko ke asisenakwandisa ubukhulu bale ncwadi ngokungena ekuwatyhileni, onke,kuba sifuna intsingiselo yawo, koko siyakuwabeka nje lawo siwaziyo, siyekele kubafundi bethu ukuba bazenzele. Nangona kunjalo, singathanda ukuba sibonise ubukhulu benyaniso equlethwe kula maqhalo. Sikwenza oku ngokuchonga abembalwa ukuze iqondwe kakuhle into esiyithethayo:

Amasiko nezithethe zakwaNtu

Yintoni amasiko nezithethe apha kuloMZi wakwaNtu?

ENetherlands

ENetherlands

IItaly

IItaly lelinye lamazwe aseYurophu. Ikomkhulu: Rome.

IJapani

IJapan isiqithi esempumalanga yePeninsula yaseKorea.

IYunayithedi Steyitsi

I-Yunayithedi Steyitsi (iqhelekile iyazwa iMelika) yimbumba yamazwe aseAmerika amanyeneyo. Ilizwe libandakanya amaphondo angamashumi amahlanu, Isithili seWashington, amabandla azilwulayo amahlanu, nabahlaba abaninzi bagcinwa lilizwe.

Imbeleko

Imbeleko lisiko elithi lenziwe kwakhoza ngenjongo zokwamkela umntwana kusapho, aye athethe amaxhego namaxhagwazana bathi 'bamazisa kwizinyanya ukuze zimkhusele ezintweni ezimdaka nezingalunganga'. Xa lisenziwa ke elisiko ndithi lisiko kuba kwaxhosa batsho xa beyibiza kuye kuxhelwe ibhokhwe emhlophhe ebonisayo ukuba umntwana akanazono, usasandokuzalwa kuphekwe,kwenziwe notywala besixhosa umqombothi ke ukutsho umntwana lowo ke wenzelwayo uye aqatywe umhlaba obomvu( imbola) oxutywe namanzi kusikwe nenqatha lebhokwe lenziwe into eyineklesi ifakwe lembola yakhe ke nalo elo nqatha lijike libebomvu kusikwe nase sikhumbeni sebhokhwe leyo yakhe indawana encinci yenziwe ibhengile afakwe apha esihlahleni sakhe.emva koko kuye kubekhona inyama ayityiswa yedwa ingavuthwanga (umkhono walobhokwe) kuthiwa uyashwama umntwana, ushwamela esithebeni sehlahla lomnquma, ushwama nomama lo amfukameyo,abantu abangeka yenzelwa imbeleko abashwami kulamkhono. elisiko alenziwa ngokufana kuye kohluke amakhaya neziduko, umzekelo ezinye iziduko zenza imbeleko nge nkomo. Elinye igama lembeleko kuthiwa ngumqabo.

Inyongo

inyongo okanye igall yinto ekrakrayo, ingamanzi le nto, imbala uluhlaza de ubuhlaza bayo bubengathi bubamnyama iye isiba buqanda bumdaka, le nto iputyuzwa sisibindi senkoliso [[izilwanyana|yezilwanyana ezinethambo lomqolo, inceda ekusilweni kwamafuma omzimba emathunjini amancinane. Ebantwini, inyongo ihlala iputyuzwa sisibindi (isibindi senyongo), igcinwe yaza yafunjwa kwisingxobo senyongo (isingxobo senyongo), size sithi ke xa sisitya isilwanyana eso, yona ibe iputyuzeka kwithumbu laso elikhulu ekuthiwa yiduodenum. Inyongo le yenziwe ngamanzi angama-97%, 0.7% iityuwa zenyongo, 0.2% yebilirubin, 0.51% fats (cholesterol, fatty acids and lecithin), and 200 meq/l inorganic salts.

IsiColombia

IsiColombia lilizwe eAmerika

IsiNgesi

isiNgesi lulwimi lwaseNtshona-Jamani olwathethwa okokuqala yiAnglo-Saxon eNgilani ngeminyaka yokuqala yeMiddle Ages. Sithetha nje lelona lwimi lusetyenziswa kakhulu kwihlabathi jikelele. Luthethwa kumazwe ngamazwe ehlabathi lonke jikelele. Lulwimi lokuqala lwaseUnited Kingdom, eUnited States, eCanada, eAustralia, eIreland, eNew Zealand namazwe amaninzi eCaribbean. Bamalunga na-375 ezigidi abantu abasithetha isingesi nje ngolwimi lweenkobe (abantu abantetho yabo isisiNgesi), nto leyo esibeka kwindawo yesibini isiNgesi njengolona lwimi luthethwayo kwihlabathi. Bamalunga nama-220 ezigidi zabanye abantu abasithetha njengolwimi olongezelelwa kwiilwimi zabo zeenkobe, kwaye kusekho izigidi-gidi zabantu abasafunda ukusithetha.

IsiXhosa

IsiXhosa lolunye lweelwimi zaseMzantsi Afrika ezingundoqo nezaziwayo. Sithethwa ngabantu abaqikelela kwi-7.6 sezigidi okanye i-18% lwabemi baseMzantsi Afrika luphela, ngakumbi kwiphondo leMpuma Koloni neleNtshona Koloni eMzantsi Afrika. Kwimbali yakwaXhosa sinamaqhawe ngamaqhawe kwimiba emininzi. Sinabo ababhali besiXhosa abathi baqaqamba ekunikeni imbali eyiyo ngoXhosa beyinika ngesiXhosa. Zininzi ke iingongoma abanyathela phezu kwazo aba babhali.

Isiko lolwaluko

Isiko lowaluko lisiko elithi lenzelwe umntwana ongumfana kokwabo.Ubudoda obu abukhulelwa koko umntu uzibhentsisa ngezenzo zakhe ukuba uyindoda na nokuba akasiyiyo. Eli siko libonakalisa ukuba umntwana uphumile ebukhwenkweni waza wangena ebudodeni. Eli siko lithi lenziwe umntwana xa ezayokuqala ukuphangela egqibile imfundo. Oku yayikokwenziwa mandulo kodwa kule mihla umntwana uthi wakuzi bona okanye xa bethe bavumelana nabazali ngesi sigquibo umntwana ahambe ayokucela iimpepha esibhedlele. Ezimpepha zithi zikhusele abakhwetha ekubanjweni ngamapolisa ngezithyolo zolwaphulo mthetho. Xa zithe za lungiswa ezimpepha umntwana ukulungele ukuhamba. Umntwana uthi atshintshe zonke izinto zobukhwenkwe. Oku kuquka impahla, ismilo, indlela yokuziphatha nako. umntwana oyinkwenkwe uye athathwe kokwabo ayokuhlala kindwawo efihlakeleyo kwizindlu okanye ethe qelele. uthiwakufika apha oluswe, umntu oluse lo mntwana uye anikwe yingcibi.

Iwikipedia

I-Wikipedia ([./File:Loudspeaker.png ] pronunciation (info • help)) yi-intanethi yomsebenzi wengqokolela yamagama kwiilwimi ezininzi. Isetenziswa simahla: abantu abayisebenzisayo ababhatali. Kananjalo, ''ivuleleke kuwonke-wonke''. Oko kuthetha okokuba nabani na angayikopa, kwaye ingalungiswa nangubani na (umntu angabhala kuyo). Kodwa, kukho imigaqo emayilandelwe xa kukotshwa okanye xa kulungiswa.

Iziduko zethu

Bamba: Krila, Thangane, Bhodlinja, Mbombo.

Nelson Mandela

Nelson Rholihlahla Mandela (18 Eyekhala 1918— 5 Eyomnga 2013)

UMzantsi Afrika

UMzantsi Afrika, ngokusesikweni ubizwa ngokuba yirhiphabhlikhi yaseMzantsi Afrika (RSA), lilizwe elibuthume kwincakami yeAfrika. Ubukhulu bawo buziikhilomitha ezingama-2,798 kunxweme olunwebela lunxusa umzantsi wolwandle iAtlantika kunye nolwandle iIndiya. Emantla nango ethe natya amazwe asebumelwaneni anjengeNamibia, iBotswana kunye neZimbabwe; ukuya empuma yiMozambique kunye naseSwazini; phakathi kwala mazwe kukho ilizwe laseLuSuthu, ingingqi engqongwe ziziphaluka zasemZantsi Afrika. UmZantsi Afrika lilizwe elikhulu kakhulu kangangokuba libambe indawo yama-25 ngobukhulu bomhlaba kwihlabathi lonke jikelele, kwaye phantse zizigidi ezingama-53 zoluntu, lilizwe elibambe indawo yama-25 ukuba lelona lizwe laziwayo.

Read in another language