Afurika Tshipembe

Afrika Tshipembe (Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe) ndi shango ḽi no wanala kha tshipiḓa tsha tshipembe tsha dzhango ḽa Afrika. Mashango a re tsini naḽo ndi Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Swaziland, Lesotho na Botswana.

Mulambo wa Limpopo

Mulambo wa Limpopo bva nga ngomu ha dzhango la Afurika wa elela utshiya vhubvaḓuvha. Mulambo uyu nga vhulapfu u nga eḓana na khiḽomithara dza 1,600. Ndi wone mulambo wa vhuvhili nga u hula kha milambo ino elela itshiya vhubvaḓuvha. Mulambo muhulwane wa hone ndi Zambezi.

Santiago

es una ciudad de bolivia jaja

TshiVenḓa

TshiVenḓa ndi luambo lu no ambiwa Afurika Tshipembe. Ludovha hafhu lwa ambiwa nga vhanwe vha vhathu vhare kha shango la tsini line lavha Zimbabwe. Ndi luṅwe lwa dzinyambo dza tshiofisiri kha la Afurika Tshipembe na khala Zimbabwe. Tshivenḓa tshi ambiwa nga Vhavenḓa. Tshi ya dovha hafhu tsha kwashekanyiwa tsha vha na luambo lwa Musanda. Itsho ndi Tshivenḓa tshi no ambiwa Thavhani/Pfamoni/Musanda nahone nga mavu, vhaṱanuni na vhakololo vha musanda

Tshumelo ya Nyambo dza Lushaka

Tshumelo ya Nyambo dza Lushaka (National Language Services "NLS") i isa phanda na u tshimbidza vhudavhidzano kha nyambo dzoṱhe. NLS I tshi khou tevhedza ṱhodea dza Mulayotewa, i langula u fhambana ha nyambo kha tshitshavha tshashu nahone I na vhuḓifhinduleli ha u shumisa nyambo dzoṱhe dza vhathu vha hashu nga u tevhedza maga a mbekanyamaitele ine ndivho yayo ya vha u alusa u shumiswa ha idzi nyambo, na idzo nyambo dze kale dza vha dzo thudzelwa kule.

Wikipedia

Wikipedia ndi tshiko tsha ndivho kana ngeletshedzo ya zwithu ya mahala ire muyani yo nwalwaho nga dzinyambo dza dzitshakatshaka, yo itwa nga Jimbo Wales nga nwaha wa 2001.

Yunivesithi ya Johannesburg

Yunivesithi ya Johannesburg i wanala doroboni ya Johannesburg. Ndi inwe ya dzi yunivesithi khulwane kha la Afurika Tshipembe.

Read in another language