Aforika Borwa

Aforika Borwa, kgotsa Rephabuliki ya Aforika Borwa ka semmuso, ke naga e e kwa borweng ba Afroika. Lebopo la naga e le dikilomitara di ka nna 2,798, go tloga borwa ba lewatle la Atlantic le la India. Mme bokoneng gona naga e e bapile le naga ya Botswana, Namibia, le Zimbabwe. Go leba botlhaba gona, e bapile le naga ya Mozambique le Swaziland. Lesotho lona le akareditswe ke Aforika borwa matlhakoreng otlhe. Aforika Borwa ke naga ya bo 25 mo lefatsheng go ya ka bogolo ba lefatshe, mme ke naga ya bo 24 go ya ka palo ya batho. Aforika Borwa e na le batho ba ba ka nnang 54 million (2015).

Batho ba letso la Setswana

Template:Infobox Ethnic group

Diane

setswana

Dithamalakane

Mosese wa ga makgonthi Marantha----------> Dinaledi.Ka phetlha mosese ka bona monate---------->Setlhotlha sa mmidiE tsena e omeletse e tswa e rotha rotha metsi----------> letlhare la tee! letlhare la tee | Tlhaloso

Fora

Fora (Sefora: France) ke naga yeo e lego lefasaneng la Europa. E nna le 66,991,000 badudi.

Geographic coordinate system

Geographic coordinate system ke mokgwa o o diriswang go supa mafelo mo lefatsheng lotlhe ka go dirisa dinomoro, ditlhaka, le matshwao.

Italia

Italia ke naga yeo e lego lefasaneng la Europa. E nna le 59 943 933 badudi.

Maele

Maele ke manatetsha a puo ya Setswana.

Mosadi

Mosadi ke motho yo o monamagadi. Lentswe le mosadi le dirisiwa segolo go mogodi, fa lentswe le mosetsana e le lentswe le ka setlwaedi le beetsweng ngwana kgotsa moadolesente yo o monamagadi. Lentswe le mosadi gape le dirisiwa ka gale go supa motho yo o monamagadi go sa lebelelwa mengwaga, jaaka le dirisiwa mo difreising tsa go tshwana le "ditokelo tsa basadi" "women's rights". "Mosadi" gape le ka nne la raya boikayo-bong jwa motho (person's gender identity.). Basadi bao ba nang le bokao ba tlhago gantsi ba kgona go ka tsala/tshola [giving birth] go tloga ka nako ya puberty go fitlha ka menopause. Go ya ka go ikaya-bong, batho ba ba tlolagantshitseng bong [transgender people] bao ka botsalo go lepilweng gore ke ba ba botona [determined to be male] mme ba ikaya e le basadi ga ba kgone go ka tsala/tshola. Bangwe batho [ba-intersex] ba ba ikayang e le basadi ga ba kgone go ka tsala ka ntlha ya gongwe e le fa ba sterilaisitse sterility kgotsa ba gotsitse Y khromosounu [inheriting Y chromosomes] e le nngwe kgotsa go feta. Ka sewelo mo mabakeng a a rileng/a a tswileng thata, batho bao ba nang le Swyer syndrome ba ka tsala/tshola ka thuso ya melemo [medical assistance]. Go phunyeletsa ka ditso kgotsa ka histori basadi ba itseetse kgotsa ba tshwaetswe go tsea dikarolo tsa mehutahuta.

Sekgoga

Sekgoga (en: English) ke puo yeo setlogo sa yona e lego Britain. Batho ba bangata kajeno ba sebelisang puo e joalo ka puo ea bona pele, linaheng tse kang

Setso sa Setswana

Setso se bua ka mekgwa, boitshwaro mo dithulaganyong le mo ditirong tsa morafe. Di kaya botlhale jwa morafe mo go rarabololeng mathata le go dira ditshono gore go nne le tswelelopele mo botshelong.

Setswana

Setswana ke teme e e buiwang mo mafatsheng a Aforika Borwa, Botswana, Namibia le Zimbabwe. Ke nngwe ya diteme tsa Bantu tse di welang kaha tlase ga tsa Niger-Congo, sone Setswana mme se wela mo kaleng ya Sotho-Tswana mo kaleng ya Kgaolo S (S.30), mme se sikana thata le diteme tsa Sesotho le Sepedi, gape le diteme tsa Sekgalagadi le Serotse.

Thuto mo Aforika Borwa

Thuto mo Aforika Borwa e laolwa ke mafapha a mabedi a setshaba, e leng lefapha la thuto motheo (the department of Basic Education (DBE)), le le lebaganeng le dikolo tsa thuto motheo le tsa sekondari, le lefapha la thutokgolo le thupiso (the department of Higher Education and Training (DHET), le le lebaganeng le dithuto tsa kwa godimo le tsa vocation. Pele ga 2009, mafapha a mabedi a, a ne a emetswe ke lefapha le le lengwe la e leng Department of Education.

Thuto mo Botswana

Thuto tse dikgolwane mo Botswana ke mahala kgotsa boitlhopelo. Mo ngwageng wa 2002, palo ya ntlha ee sa rurifadiwang e ne e le selekanyo sa lekgolo le boraro mo lekgolong, mme ee rurufaditsweng yone ya ntlha e ne e le masome a borobabobedi le motso mo lekgolong. Go kgaogangwa ga bana ba ba tsewang mo dikolong go itebagantse le palo ya baithuti ba ba kwadisiwang kwa dikolong tse di potana gape ga go amane gope le go tsena sekolo sentle ga bana. Dipalo tse di ntsha tsa go tla sekolong mo dikolong tse di potana ga di mo Botswana. Go ya ka dipalo tsa ngwaga wa 2001, masome a borobabobedi le borataro mo lekgolong a bana ba ba simolotseng dithuto tse di potana ba ne ba batlile go fitlhelela kwa lokwalong lwa botlhano. Mo tsamaisong ya thuto ya mo Botswana, basimane le basetsana ba nale tepetepano mo go fiweng dithuto. Basetsana, ka gorialo, ba ka nna ba tswa mo dikolong tse dikgolwane ka ntata ya boimana.Botswana o dirile tse dintsi mo go tlhabololeng thuto morago ga go tsaya boipuso ka ngwaga wa 1966.Botswana Morago ga seo go ne go nale baalogani ba ba potana mo lefatsheng gape Batswana ba palo potana ba tsene dikolo tse dikgolwane. Ka ponagalo ya ditemane morago ga go tsaya boipuso le go oketsega ga madi a puso, go ne ga nna le koketsego ee kwa godimo ya go aba thuto mo lefatsheng. Baithuti botlhe ba ne ba fiwa dingwaga tse di lesome tsa go ithuta,se se ba fitlisetsa kwa dithutong tse dikgolwane tsa Junior Certificate. E ka ne e le bontlha bongwe jwa palo ya batho mo sekolong ba ba tsweledisang ka ngwaga tse pedi tsa mo sekolong se se golwane se se isang moithuti kwa mphong ya go fiwa setlankana sa Botswana General Certificate of Education (BGCSE). Fa o sena go tlogela sekolo, baithuti ba ne ba ka tsena sekolo mo dikolong tsa ithutelo tiro di le borataro mo lefatsheng,kgotsa ba ithuthuntsha mo dithutong dingwe tsa borutabana kgotsa booki. Moithuti yo o gaisitseng botlhe o ne a ya go tsena kwa mmadikolo ebong University of Botswana, Botswana College of Agriculture[1], le Botswana Accountancy College mo Gaborone. Palo ee ntsi ya bana ba kwa mmadikolo e solofetswe, fa kago ya bobedi ya mmadikolo mo lefatsheng, ebong Botswana International University of Science and Technology, e fediwa. Bontsi jwa bana ba felela ba tsene dikolo kwa dikholetsheng tse eseng tsa puso mo lefatsheng. Bontsi jwa baithuti ba tsengwa sekolo ke puso. Dipoelo ga di ise di ko di tshwantshangwe le tsa boleng jo bo rileng. Dikolo tse di potana di santse di tlhoka didirisiwa, gape barutabana ba duelwa madi aa kwa tlase go nale badiri ka bone ba kwa dikolong tse dikgolwane.Botswana Mo kgweding ya Ferikgong ngwaga wa 2006, Botswana o ne a simolodisa tuelo ya dithuto morago ga dingwaga ngwaga tse pedi tsa thuto ee neng e fiwa mahala .

Tshotlakako Mo Basading Le Bana

TSHOTLAKAKO Ya Basadi Le Bana Ke Bosatsewe Sentle Jwa E Kanna Batho Bangwe Ba Senna Month Bathong Ba Bangwe E Tshwana Le Ba Bomme Le Bana. Tshotlo E Ka Mekgwa E Mentsi Ka Tshotlo E Le Gape Go Sa Tseye Motho Yo Mongwe Sentle E Kanna Gona Goya Ka Gore E Be E Se Wa Kemo E E Tshwanang Le Ya Gago Sekai. Monna Mo Mosading. Tshotlakako E E Kanna Ka Mokgwa Wa Maikutlo, Semoya Kgotsa Gona Ka Mo Nameng (Physical). E Ngwe Ya Tsona E Tsenya Tshotlakako ya Thobalano Mo Go Botlhe.

USA

USA ke naga e e leng kwa borwa jwa Amereka.

Wikipedia

Wikipedia, E ensaeclopidia ya mahala. E botlhokwa e le tota go dirisediwa go ka tlaleletsa dithuto. E fitlhelelwa ke mongwe le mongwe. Motho o ka dirisa sellathekeng (cellphone) kgotsa mogola-kgolagano (internet) go ka fitlhele kitso ya seo sengwe.

Read in another language