Coranu

Coranlu (arabâ: القرآن al-Qur'ān, „γivâseari”, „greari”, di-tu verbulu qara’a „γivâsescu”, „greari cu boatsi tari”) easti cartea aγimtă la tuts musulmanji shi tsâni tuti dimândările alu Dumnidză (arabă: ألله Allāh), pi-tu anγilu Ğibrīl (Gavril) i prufitlu Muhammad, tu limba arabâ. Coranlu easti vidzut ca Zborlu al Dumnidză, tsi di totna eara γivâsit tu Umm al-Kitāb – Maica γramâiei – aflatâ tu tser pi al-Lawh al-Mahfūz - „Frândza Tsânutâ”. Ti musulmanji, Coranlu easti cartea aγimtâ di la Dumnidză, cari-i dzâtsi a pistimenlui cum s-bâneadză ndreptu.

Limba anglicheascã

Limba anglicheascã icã Anglica (ang. English language icã sade English), easte limba tu familia ghermanicã di westu.

Wikipedia

Wikipedia easte un proectu internațional cai va s-facâ unâ ențiclopedie cu colaborația-a cathi unâľei individua. Conțânire ali Wikipedia easte scriatâ sum GNU Free Documentation License, ți va s-ḑâcâ câ easte dip liber.

Lecturare în altă limbă