Australiya

Ubwenegihugu bwa Australiya n’intambwe ikomeye cane muri kahise kawe k’umwimukira. Ukuba umwenegihugu wa Australiya bimenyesha ko wiyemeje ko uzobandanya ivyo Australia iharanira n’ico iki gihugu kimaze. N’intango kandi yo kuba umunywanyi ashitse wa Australiya. N’intambwe izotuma uvuga uti "ndi Umunyaustraliya".

Bogotá

Bogotá ni umurwa mukuru wa Colombia.

Brazil

Brazil n’igihugu kiri muri Amerika.

Croacia

Croacia n’igihugu muri Uburaya.

Google

Google Inc. n'ishirahamwe ry'imitahe ryo muri Leta Zunz'Ubumwe Z'Amerika, rifasha abanwanyi kurondera irya n'ino kuri Internet no kumenyekanisha. Kw'itariki za 30 Nyakanga, 2006; iryo shirahamwe ryakoresha abakozi (bakora ingunga zose) 9378. Rifise icicaro i Mountain View, California.

Ikirundi

Ikirundi ni ururimi ruvugwa n'abantu barenga imiriyoni icenda. Be n'igifaransa, ikirundi nu ururimi rwemewe n'amategeko mugihugu c'uburundi. Ikirundi kigomba gusa n’ikinyarwanda, ururimi rw’Abanyarwanda, kikagomba gusa kandi n’igiha be n'igihangaza, indimi zivugwa muri Tanzaniya cane cane kumbibe ivyo bihugu bihana.

Kanada

Kanada n’igihugu cakira abimuka bava mu bindi bihugu. Abo bita Abanyagihugu ba mbere na Inuit ni bo bonyene badafise abakurambere batimukiye muri Kanada. Abantu baje muri Kanada kugira ngo baronke umutekano, bahunge gutotezwa,kandi bizere ubuzima bwiza. Birashoboka nawe waje kubera impamvu zisa nizo.

Leta z’Unze Ubumwe za Amerika

Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya Amerika. Gikikijwe na Kanada m'ububaruko hamwe na Mexico. Mu gihugu bose bavuga icyongereza n'iki espagnol.

Nyabarongo

Nyabarongo (canke Nyawarungu) ni uruzi mu Rwanda na Uburundi.

Paris

Paris ni umurwa mukuru wa Ubufaransa.

Rimwe

Rimwe ni igiharuro.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro ni igisagara mu Brazil.

Rome

Rome ni umurwa mukuru wa Ubutariyano.

Ubudage

Ubudage, canke Ubudagi (ikidage: Deutschland) n’igihugu muri Uburaya.

Ubufaransa

Ubufaransa (Faransa) canke Repubulika y'u Bufaransa (Igifaransa : France ; umu-sirikare République française) n’igihugu muri Uburaya.

Uburundi

Irepuburika y’Uburundi (Urundi) ni igihugu kiri mu Bufirika bw’ubuseruko. Bukikujwe n'Urwanda mu buraruko; Tanzania mu buseruko hamwe n'Irepuburika iharanira idemokarasi ya Kongo RDC mu burengero. Ikiyaga Tanganyika kiri mu burengero bw’Uburundi kiri hafi y’umurwa mukuru Bujumbura kikaba ari ica kabiri kw’isi gifise munsi kure cane.

Ubutariyano

Irepuburika y’Ubutariyano ni igihugu mu Uburaya.

Umusonga

Umusonga ufata kimwe niyo ngwara y’imbeho giripe, aliko yoyo ifata gose mu bihaha. Umusonga mubisanzwe utegwa na giripe. Umusonga ushobora kwica mubakiri bato , abakura kuze, abagwayi bafise sida, hamwe n’abantu basanzwe bagwaye izindi ngwara kuko nta nguvu zo kurinda ingwara bafise.

Yapon

Yapon n’iguhugu kiri muri Aziya.

Read in another language