ߔߋ߯ߟߋ߫

ߔߋ߯ߟߋ߫/ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߫ ߥߊ߬ߣߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߂߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߙߋ߬ߖ߭ߌߟ ߺ ߕߙߍߟ ߞߏߙߊߛߐߛ ߸ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߐ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ

ߗߊߙߑߟߛ ߙߊߦߑߟߌ߫

ߗߊߙߑߟߛ ߟ. ߙߊߦߑߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊߞߣߐߜߍ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߯ߟߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫

ߞߊ߲ߜߍ

ߞߊ߲ߜߍ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߘߴߛߋ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߢߊߦߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߟߐ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߜߍ ߏ߬ ߢߊߝߐ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߔߋߚߋ߫߸ߞߵߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߟߐ߲ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߕߐߟߍ߫ ߸ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߒߞߏߝߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߁߀ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߌߟߏ ߓߊ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲

ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ "ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߘߋ߲"، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: "ߡߊ߲߰ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬"߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߘߋ߲"߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߏߦߌߝߋ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߐ߮ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲߸ ߓߊ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߡߙߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߕߟߋ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߡߊ߬ߜ߭ߊ߬" ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߎ߯ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲

ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

Read in another language