تبری تقویم

تبری تقویم ات‌تی ساسانی تقویم هسته که دِوازّه ما دارنه که وشون همه سی روزونه: فردینه ما، کِرچه ما، هَره ما، تیره ما، مِلاره ما، شروینه ما، میره ما، اونه ما، ا‌رکه ما، دِه ما، وَهمِنه ما و نوروزه ما.

ترور

ترور یا سیاسی قتل، ات‌تی آدم کاشی هسته که ونه دله سیاسی یا عقیدتی اهداف دَوو. معمولاً کسی که اینتی کاشنّه یا اتا گت آدِم هسته یا اینکه اتا عقیده ره توهین هاکرده.

سوادکوه

سوادکوه اتا منطقه مازرون استان دله هسته که چنتا شهرستان میون رَسِد بیّه. سوادکوه شهرونی دارنه که شیرگاه، پل سفید، زیراب، آلاشت و لفور ره شامل وانه.

عبدالله اول

عبدالله بن الحسین که وه ره گاتنه عبدالله اول (بزائه ۱۸۸۲ میلادی مکه - بمرده ۲۰ ژوئیه ۱۹۵۱ اورشلیم) اتا عربی دولتمرد و اردن اولین فرمانروا (بین سالون ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱) بی‌یه.

فارسی

فارسی اتا هندواروپایی زوون هسته که جنوب‌غربی ایرانیج ِچلّه دله دره. فارسی ایران، افغانستون و تاجیکستون دله رسمی‌زوون هسته.

فلسطین

فلسطین اتا اسلامی-عربی سامون هسته که غربی آسیا دله جا دارنه. ونه نیشتگا قدس (بیت المقدس) هسته. بیشتر اینتا سامون 1948 سال دله یهودیون دست جه با قد و جنگ بییته بیّه و 5 میلیون ونه مردمون شه سامون جه بیدربلا (آواره) بیینه. ونه مردمی زبون عربی هسته و وشونی دین ایسلامه.

مازرون

مازرون یا مازندرون اتا استان نوم هسته که ایران ِشمال دله دره و مازرون دریویِ جنوبی سواحل هدار قرار بهیته. مازرون ِاستان ِسامون گلستون ، سمنون، تهرون و البرز، قزوین و گیلون جه محدود وانه. مازرون پرجمعیت‌ترین مناطق از لحاظ جمعیت انبسی و غنی‌ترین‌شون از لحاظ طبیعی منابع هسته. ونه چارتا گتِ شهرستون شرقی منطقه دله درنه و ساری، قائمشهر (شاهی)، بابل و آمل هستنه؛ ونه غرب ِوَر ِمهم‌ترین شهرون جه هم تنکابن (شهسوار) و چالوس-نوشهر و رامسر ره بتومبی نوم بَوِریم.

مازرونی

مازرونی تونه اینا بوئه :

مازرون۱

مازرون که اسا با نوم مازرون۱ اشناسی وونه، اولین آلبوم مازرونی شعرون کیوس گوران هستنه که انتشار پیداهاکرده.

مازرون۲

مازرون۲ دومین آلبوم تبری شعرون کیوس گوران هسته که توسط شواش‌نوا منتشر بیی‌یه.

پس ته کویی؟

پس ته کویی؟ اتا دکلمه‌یی آلبوم نوم هسته که کیوس گوران ونه دله شه شعرون ره خوندنه. این آلبوم دله شعرون میون ات‌که موسیقی هم پخش وانه که ابوالحسن خشرو و پرویز دشتی آهنگون جه انتخاب بیینه.

پهلوی

شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: پهلوی (گجگجی بیری).

چل سال عاشقی

چل سال عاشقی سومین آلبوم کیوس گوران به مازرونی هسته. چل سال عاشقی تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۸ انتشارات مهرآوا جه مونتشر بیّه.

کیوس گوران

کیوس گوران اوریمی که کیوس یا کیوز نوم جه هم معروف بیّه (بزائه ۷ خرداد ۱۳۱۷ هجری خورشیدی برابر ۲۸ می ۱۹۳۸ میلادی جه - سوادکوه اوریم، مازرون دله) اتا مازرونی شاعر، خونش‌کَر، نویسنده و روزنومه‌نویس هسته. وه مازرونی اجتماعی و انتقادی شعر ِپایه‌گذار، اَمه عصرِ دله هسه. کیوس اتا خانواده‌ی دله دنیا بمو که ونه پی‌یر نوممیرزداش بی‌یه و پهلوی حکومت مخالفون جه بی‌یه که اون گادر مازرون دله دَیینه و کیوس گوران وَچه‌گی گادِر، ونه پی‌یر سیاسی زندونی بیّه.وه راهنمایی و دبیرستون ِاولیه تحصیلات ره مازرون دله بگذرنی‌یه و بعد بورده تهرون و پزشکی مدرک بَیتن وسّه تبریز دله امتحان هدائه که مردود اعلام بیّه. اَی شه درس ره دمباله هدائه که تحصیل دَم ره ونه وسّه بَییتنه و بائوتنه که ۱۰سال نَنشنه که ایران دله درس بخونده. همین وسه هلند راه ره پیش بَییته ولی اتی توم بئی په اعلام بیّه که علومِ وزارت اون هلندی دانشگاهِ مدرک ره هم قبول نکانده. کیوس گوران هم وردگردسته ایران.مطبوعاتی کار ره بورسِ اقتصادی روزنومه جه، تهران دله شروع هاکرده و بعد تهرون جورنالِ روزنومه، که اطلاعاتِ موسسه‌یِ انگلیسی روزنومه بی‌یه، دله بورده. اتی توم بئی په محرمعلی خان (پهلوی دوم گدر خـَوِرون ِسانسورچی) ونه بنویشته‌ئونِ انتشار جلو ره بَئیته، وه اِت گادر مجبور بَئی‌یه ترک تحصیل هاکنه و ونه کار باعث بیّه که کشورِ جنوبی مناطق دله دَواشه.وه اسا مازرونی و فارسی زوونون ره شعر گانه و شه گلکی شعرون ره دکلمه کانده. تا اسا آلبوم‌های «مازرون»، «مازرون۲»، «چل سال عاشقی»، «پس ته کویی؟» و «یاد اون روزا بخیر» ره بازار دله تَنِک هاکرده. ونه آثار بعضی آلبوم‌های دیگه دله هم دَیی‌یه؛ سوزگلام و شبی به نغمه و نوا واری.کیوس گوران شعر بائوتِن همراه، مطبوعاتی همکاری ره جدی‌تر تبرستون محلی نشریات جه ادامه هدائه و اتی هفته‌نومه‌ئون سرمقاله ره نوشته. وه گوش-مغزی بیماری بَئیته و همین وسه غول بیّه و اسا بفره-اشاره (=لبخوونی) کومک جه بقیه جه ارتباط دانّه.

یاد اون روزا بخیر

یاد اون روزا بخیر اتا دکلمه‌یی آلبوم نوم هسته که کیوس گوران ونه دله شه شعرون ره خوندنه. نسیم مهر آوا این آلبوم ره مجوز 94-8951 تنک هاکرده و ملی کتابخنه‌ی دله شماره‌ی 16539 ثبت هاکرده.

۲۰۱۹

۲۰۱۹ میلادی تقویم دِ هزار و نوزدهمین سال هسته.

دیگه زوونون جه بخوندستن