Kabɩyɛ kʊnʊŋ

Kabɩyɛ kɛ gur kʊnʊŋ nɛ pɔyɔɔdʊʊ-kʊ keekee Togo nɛ Hayi kiŋ. Kɩ-kɛ kabɩyɛ samaɣ mba kʊnʊŋ. Kpaɣna kpaɖʊ 20 ɖɩnaɣ kɩ-tɛ yɛlʊʊ siŋŋ nɛ Togo hɛkʊ taa nɛ Togo nɛ hadɛ nɛ ɖɔɖɔ Kana ɛjaɖɛ taa nɛ Peenɛɛ ɛjaɖɛ taa kiŋ.

Wikipediya

Ɛntɛrnɛtɩ kɩjaŋ www.wikipedia.org taa yasʋʋ, pɩwɩlɩɣ Wikipediyaa hɔɔlɩŋ weyi ɛyaa kɩlɩɣ tɔm maʋ yɔ

Kalɩna kʋnʋŋ lɛɛkʋ taa