Адыгэ лъэпкъыжьхэм я Тхыдэ

Адыгэ лъэпкъыжьхэм я тхыдэ — мывэ лъэхъэнэм (илъэс мелуан 2.5-рэ ипэкӀэ щыщӀэдзауэ) къыщlедзэри — гъущӀ лъэхъэнэм (ди лъэхъэнэм ипэкӀэ е 8-нэ лӀэщӀыгъуэ) носыр.

Бзыикъуэ зауэ

Бзыикъуэ зауэ — адыгэ лъэпкъым и тхыдэм щыщ Ӏэхьэ нэхъ гуащӀэхэм ящыщщ. Бзыикъуэ псыхъуэм 1796 гъэм, мэкъуауэгъуэм и 10-м щеӀкуэкӀа зауэ.

Винсент Ван Гог

Винсент Виллем Ван Гог (нидерл.: Vincent Willem van Gogh, 1853 гъатхэпэм и 30 — 1890 бадзэуэгъуэм и 29) — Нидерлэндхэм щыщ сурэтыщl-постимпрессионист.

Густав Малер

Густав Малер (джэр-бз. Gustav Mahler, 1860 бадзэуэгъуэм и 7, Калиште — 1911 накъыгъэм и 18, Вена) — джэрмэным щыщ пшыналъэ цӀэрыӀуэ.

Джэрмэн

Джэрмэн Федерациэ Республикэ, Джэрмэн (джэр-бз. Bundesrepublik Deutschland, Deutschland; ур-бз.: Федеративная Республика Германия, Германия) — къэрал Еуропэм икум. И гъунапкъэхэр здырикӀуэр Диниэм, Лахь жылэм, Чехым, Аустрэм, Шуэцарэм, Фрэнджым, Луксембургым, Белгэм, Нидерландхэм.

Еуропэ

Еуропэ — дуней лъэныкъуихым изы. Азиэм дэкlыгъу Еуразиэ континентым хэт, зэхэту 10 милыуан км² хуэдиз мэхъу. Цlыху исыр 733 милыуану.

Къаукъаз

Къаукъаз — Еуропэмрэ Азиэмрэ я гъунапкъэм тету, Хы ФӀыцӀэм, Хы МыутӀэм, Хы Каспийм я зэхуакум дэту. Къаукъаз къушъхьахэм хэт (Къаукъазышхуэм) абы къыбгъэдэлъ шӀыпӀэхэри иубыду: Ишъхъэрэ Къаукъаз (Къаукъазыпэ), Ипшъэ Къаукъаз (КъаукъазкӀыб).

Луи Армстронг

Луи Дэниэл Армстронг (ин-бз. Louis Armstrong, Louis Daniel «Satchmo» Armstrong, 1901 шыщхьэIум и 4, Новый Орлеан — 1971 бадзэуэгъуэм и 6, Куинс) — америкэм щыщ пшыналъэ цӀэрыӀуэ.

Македониэм и Александр

Македо́ниэм и Алекса́ндыр (Эскиндар, пэсырей алыджыбзэкӀэ Ἀλέξανδρος, лат-бз. Alexander Magnus 356-323 гъэхэм ди лъэхъэнэхэм я пэ) - Македониэм и пэштыхь, дзэзэшэ, дунейпсо къэрал хэзылъхьа. Тхыдэм зэрхэтыр Александрышхуэ хуэду.

Мексикэ

Мексикэ (эсп-бз.: México), ицlэдыдэр псоуэ: Мексикэ Штат Зэгуэт (эсп-бз.: Estados Unidos Mexicanos) — Ишъхъэрэ Америкэм хэт къэрал, ишъхъэрэмкlэ и гъунапкъэхэр АШЗ иде ирокlуэ, ипшъэ-къуэкlыпlэм Белизымрэ Гуатемалэмрэ иде ирокlуэ. Къалэ lаташъхьар - Мехико

Нало Заур

Нало Заур, Мыхьэмэт и къуэ - адыгэ тхакӀуэ, усакӀуэ, еджагъэшхуэ, жылагъуэ лэжьакӀуэ.

Синан

Мимар Синан (тыр-бз. Abdülmennan oğlu Sinaneddin Yusuf, 1489 гъатхэпэм и 15, Агырнас — 1588 щIышылэм и 6, Стамбул) — Тыркум инженерэр, архитекторэр.

Фрида Кало

Магдалена Кармен Фрида Кало и Калдерон (эсп-бз. Frida Kahlo; 1907 бадзэуэгъуэм и 6 — 1954 бадзэуэгъуэм и 13) — мексикэ лэчтыгъакӀэ.

Хъущт Аслъэнбэч

Хъущт Аслъэнбэч, Виталий и къуэ - адыгэ алыдж-урым (классикэ) бэнакӀуэ, Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер цӀэ лӀапӀэр зырехьэр. 2008 гъэм Пекин щекӀуэкӀа Олимп джэгухэм чемпион щыхъуащ.

Япэрей дунейпсо зауэ

Япэрей дунейпсо зауэ (1914 бадзэуэгъуэм и 28 — 1918 шъакlуэгъуэм и 11) — цӀыхум я тхыдэм зауэ нэхъ индыдэхэм, нэхъ лъыгъажэхэм ящыщ. Зауэм зыхичар къэрал 38 (а зэманым 59 шъхьэхуиту къэрал щыӀахэм дунейм).

Read in another language