އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު

އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަކީ މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ގެ ކާފާ ފުޅެވެ.

ދިވެހި

ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަހެވެ. މި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހުލުވެރިންގެ އިތުރުން ހިންދުސްތާނުގެ މަލިކު ގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެބައިމީހުން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅެނީ ދިވެހިބަހުގެ މަހަލް ބަހުރުވައެވެ. ބަހާބެހޭ މާހިރުން ދިވެހިބަސް ހިމަނުއްވައިފައިވަނީ އިންޑޯ އާރިޔަން ބަސްތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ މަތިކޮޅުގައި އެންމެ ކުރީޒަމާނުގައި އޮތް މައި ބަސް " ޕުރޯޓޯ- އިންޑޯ- ޔޫރަޕިއަން" ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އުލުނު ބަޔަކު ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން، އެއްބަޔަކު ހުޅަނގުގެ ރަށްރަށަށް އަނެއްބަޔަކު އިރުމަތީ ރަށްރަށަށް ގޮސް އެތަންތާނގައި ރަށްވެހިވީ އެވެ. މި މީހުން ވާހަކަދައްކާ އުޅުނު ބަސް ބަދަލުވެ ތަރައްޤީވެ ވަކި ބަސް ބަހަށްވީ އެތައް ވޭލާއެއްގެ ނުވަތަ ޒަމާނެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އިރުމައްޗަށް އައި މައިގަނޑު ބަހަކީ އިންޑޯ- އިރޭނިއަން ބަހެވެ. މި ބަސް ކަފިވީ އިރޭނިއަން ބަހަށާއި، އިންޑޯ އާރިއަން )ސާންސްކިރިތު (ބަހަށެވެ. މިދެންނެވި ސާންސްކިރިތުގެ ހުޅަނގާއި، ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ބައިގައިވަނީ ގުޖަރާތީ މަރާޓީ ކޮންކަނީ، ދިވެހި، ސިންހަޅަ، މި ބަސްބަހެވެ، ވީމާ، މިބަސް ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކާއި،ޤަވާއިދާއި އަދި ބަހުގެ އަދަބުތަކުގައި ތިމާގެކަންހުރެ އެވެ. ހުޅަނގަށް ގޮސްފައިވާ ގޮފީގެ ބަސްތަކާއި، އަލުގަނޑުމެންގެ އިންޑިކު ނުވަތަ ސާންސްކިރިތުން އުފެދިފައިވާ ބަސްތަކާއި ވަރަށް ތަފާތެވެ. އިނގިރާސި ބަހަކީ މިދެންނެވި ހުޅަނގަށް ގޮސްފައިވާ ގޮފީގެ އަލްމާނީ ބަހެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ހިންދު ކަނޑު ގެ ތެރޭ ގައި، އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ހައްތުސްތަވާ މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި އޮތީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން 26 އަތޮޅު ކަމުގައި ވިޔަސް ދައުލަތް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން 20 އަތޮޅަށް ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުތައް ބައްސަވާލައްވާފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ، 298 ކިލޯމީޓަރެވެ. އެއީ، 115 ކިލޯމޭލެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ވަރަށް ތިރި އެހާމެ ކުދިރަށްރަށެވެ. އެންމެ ބޮޑުރަށްތައް ކަމުގައި ބެލެވިފައިވާ، ހައްދުއްމަތީ ގަމާއި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދުއާއި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫ ވެސް 5 މޭލަކަށް ވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެއެވެ.

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ)

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ) ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ދިވެހި ތަޚުތުގައި ރެދަލި ކުރެއްވިއެވެ.ހުރާގޭ ދަރިކޮޅުން، މުލީގޭ ޢާއިލާއިން ރަސްކަން ކުރެއްވި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ) އިސްކަންދަރު ސިރީކުލަސުންދުރަ، ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންނަކީ ދިވެހި ސިންގާ ސަނާގައި ރެދަލި ކުރެއްވި 81 ވަނަ ރަދުންނެވެ. ރަސްކަން ދައުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު 91 ވަނަ ރަދުންނެވެ.

ޖުލައި 1

ޖުލައި 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 182 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 183 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޖުލައި 10

ޖުލައި 10 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 191 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 192 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޖުލައި 12

ޖުލައި 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 193 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 194 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޖުލައި 4

ޖުލައި 4 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 185 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 186 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޖުލައި 5

ޖުލައި 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 186 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 187 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޖުލައި 7

ޖުލައި 7 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 188 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 189 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނުވަތަ ބުރުމާ ޤާސިމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އެވެ. އަދި ގާސިމް އިބްރާހީމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ސިލްސިލާ ވިލާ ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ބާނީ އަދި ވެރިފަރާތް ވެސް މެއެވެ.

Read in another language