Dáng-mìng

Dáng-mìng sê sĕng-uăk diŏh Hók-gióng, Guōng-dĕ̤ng, Guōng-să̤, Hāi-nàng, Ciék-gŏng gĕ̤ng-hāi siông gì siŏh ciáh mìng-hiê, sṳ̆k Háng-cŭk. Diŏh Hók-ciŭ, lṳ̆k-dê siông gì Háng-ìng ciŏng Hók-ciŭ Dáng-mìng ā̤-huá miàng "Kuóh-dà̤" hĕ̤k "Kuóh-dà̤-giāng". Duòng-tūng siông, Dáng-mìng̤ ék-sĕng duâi-buô-hông sì-găng dŭ dêu sùng gà̤-dēng.

Dòng-dièu

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Dĕ̤ng-hāi

Dĕ̤ng-hāi (東海) kō̤-nèng cī:

Guōng-dĕ̤ng

Guōng-dĕ̤ng (廣東), gāng chĭng Uŏk (粵), sê Dṳ̆ng-guók nàng-buô iòng-hāi gì sēng, sê Dṳ̆ng-guók ìng-kēu dék sâ̤ gì sēng-hông. Sēng-huôi Guōng-ciŭ gâe̤ng gĭng-cá̤ dĕk-kṳ̆ Chĭng-dáung sê Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k gĭng-cá̤ dék huák-dăk gì siàng-chê. Hiĕk-ngiê gì Guōng-dĕ̤ng mò̤ bău-guák lĭk-sṳ̄ siông ké̤ṳk gák có̤ sĭk-mìng-dê gì Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng.

Gŏng-să̤

Gŏng-să̤ (江西) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh sēng.

Hók-ciŭ

"Hók-ciŭ" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "福州", dók cē̤-nē̤.

Kuóh-dà̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Kŭ-chèng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Mìng-gĕ̤ng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Mìng-nàng

Mìng-nàng (閩南, Mìng-nàng-ngṳ̄: Bân-lâm), iâ hô̤ lō̤ â-nàng (下南), sê cī Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng nàng-buô gì dê-huŏng, bău-guák Ciŏng-ciŭ, Ciòng-ciŭ gâe̤ng Â-muòng săng ciáh dê-gék-chê. Ô gì sèng-âu iâ â̤ bău-guák Dài-uăng guāng gì Gĭng-muòng. A-nàng gì miàng lài-nguòng ṳ̀ â-luô (下路), cêu sê gū-dā̤ gì â săng-hū (下三府) nàng-buô gì Ciŏng-ciŭ gâe̤ng Ciòng-ciŭ.

Nàng-bìng

Nàng-bìng (南平) sê Hók-gióng-sēng báe̤k-buô gì dê-gék-chê, sê Hók-gióng miêng-cék dék duâi gì siàng-chê. Ĭ dĕ̤ng-buô sê Nìng-dáik, nàng-buô sê Săng-mìng, báe̤k-buô sê Ciék-gŏng-sēng, să̤-buô sê Gŏng-să̤-sēng.

Sóng-dièu

Sóng-dièu hĕ̤k Sáe̤ng-dièu (宋朝) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu.

Sùi-dièu

Sùi-dièu (隋朝) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu. 581 nièng iù Sùi Ùng-dá̤ gióng-lĭk, 619 nièng, ké̤ṳk Dòng-dièu chṳ̄-dâi.

Sùng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Săng-săng-cé

Săng-săng-cé (三山志) sê Hók-ciŭ gì siŏh buô dê-huŏng-cé. Ciā cṳ̆ sìng-cṳ̆ gì sì-găng sê Nàng-sóng, gó̤-lòng buô cṳ̆ dŭ liāng ô 24 guóng.

Ò̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Ū-ì-săng

Ū-ì-săng(武夷山) sê Gŏng-să̤ gâe̤ng Hók-gióng gău-gái gì siŏh bĭh săng. Ciā săng gì săng-sìng sê Ū-ì-gŭng(武夷君), gó-chṳ̄ săng hô̤ lā̤ „Ū-ì-săng“.

īng kî-thaⁿ gí-giân khoàⁿ