Alimaɲi

Alimaɲi, walima Jermani, madɔnnen Alimaɲi ka Kurufa Fasojamana (Alimaɲikan: Bundesrepublik Deutschland, fɔcɔgo: Bundesrepablik Dɔcland) ye jamana min bɛ Cɛma Eropa. A bɛ danbɔ saheli ni Saheli Ji, Danmark ani Baltik Ji; kɔrɔn fɛ ni Poland ani Cɛk Fasojamana; worodugu ni Ostria ani Swisi; ani tlebi ni France, Luksanburg, Beljik ani Nederland. Alimaɲi dugukolo boɲa bɛ se 357021 Bm2 ma (bametri kɛnɛ) a sigiyɔrɔ bene watila nɛnɛ fiɲɛ ma. Alimaɲi jamanadew jatelen mɔgɔ milion 82 min b'a kɛ Eropa Kelenya duguw bɛɛ la jamatigi ye, kafara a bena jɔrɔ sabanan na selekenani tungarankew ka ca yɔrɔ min dunia kɔnɔ.

Amerika ka Kelenyalen Jamanaw

Amerika ka kelenyalen Jamanaw (a donnen ni Kelenyalen Jamanaw Inglizi la United States of America walima United States, the US walima USA walima Amerika) ye kurufa Shariyanbaju Fasojamana ye min lakafolen jamana biduuru la ani kurufa Faaba. jamana fanba sigilen Saheli Amerika cema, tumamin a jamana binanani ni shengin minu tugunen nyuwanna ani Washington (Washinton) DC faaba dalen Pasifiki ani Atilantik kogojiw ninyuwance, a be danbo ni Kanada ye Saheli, ni Mɛkisiki worodugu.

Angilɛkan

Ingliz walima Anglekan ye kan ye min bɛ fɔ ni kanw bɛɛ ye diɲe kɔnɔ. O lili ye Inglitra ye. Ingliz, Almankan ani Nerlandikan bɔra ɲogon na. Ingliz de ye Keleyalen Amerika Jamanaw (US) kan madonnen ye, Bonba Bretania, Ostrali, Kanada ani Afrika jamana caman wɛrɛw, ina fo Nigeria, Kenya, Ghana, Worodugu Afrika, Liberia, Zimbabwe o ni jamana caman wɛrɛw.

Bamanankan

Bamanankan bɛ Mali kan dɔ ye. Bamanankan bɛ fɔ k'a ta Kayi fo Moti.

Diinɛ

Diinɛ minw bɛ sɔɔrɔ Mali kɔnɔ ka caya olu filɛ ni ye :

Dɔnniyagafeba

Dɔnniyagafeba, ɔnsiklopedi (encyclopédie) ye gafe dannaselen ye min be tali kɛ kunnafoni dɔnniya bolofaran bɛɛ kan. Dɔnniyagafeba tilalen ka kɛ sɛbɛnfɛnw ye. Sɛbɛnfɛn kelen bɛ kuma kun kelen bɛɛ kan. A ka cala, sɛbɛnfɛnw tondonen abajada cogoya lam gafe kelen kɔnɔ walima gafe caman min sirilen fin hakɛ donta la. Wikipedia ye ɔnsikopedi misɛliya do ye.

Faransekan

Faransikan (français, la langue française) ye kan romane ye kan fo Faransi, Beljiki, Swisi, Kanada, Côte d'Ivoire ani jamana wɛrɛ 47.

Faransi

Faransi, madɔnnen Faransi Fasojamana (faransɛkan: République française) galo dugukolo don min bɛ Tlebi Eropa ani min bɛ kamarilen jikɔkan jigunw na ani duguw gun werew la. Galo jamana Faransi fɛnsɛnen kabɔ Mediterane Ji kabla Ingliz Bajalan ani Saheli Ji; ani kabɔ Rine la kabla Atlantik Kɔgɔji la. A bɛ fɔ Faransi galo jamana ma (Tinkunwɔrɔ) a dugukolo kɛcogo kama. Faransi ye jamanakuntigi sigi fasojamana. Aka yefen labonba ɲɛfɔlen Mɔgɔ ani Duguden Josira ka Datigɛli kɔnɔ. Faransi faaba ye Paris.

Japan

Japan (Japanese : 日本国), jiɲɛ jamanaw Asia. Faaba ye Tokyo ye.

Latin

Latin (linga Latīna), tariku la ye kan ye min tun be fɔ Latium ani Rome dugu kɔrɔ. A tun ye hali dɔnni ani kalan ka selekenani kan ye cɛma ani tlebi Eropa fokase 17n kɛmɛda ma. Romanw ka kɛlɛ kɔnɔ, Latin carinna Mediterane ani Eropa fan caman na. A wolora ka kɛ Franse, Italikan, Romanikan ye kasɔrɔ ka carin Amerikaw ani Afrika. Latin suguya fla be yen Kɔrɔlen Latin be labaara sokuda (poyi) la ani Foroba Latin min sigilen fɔcogo caman kan f'u kera Romankanw ye bii. Tlebi Roman Mansamara bilen kɔ, ka Katolik Misiri wili, Latin kera krecenmoriw ka baarakɛ minin ye ani mɔgɔ-kalanenw ka kan Tlebi fɛ.

Ostralia

Ostralia ye dugukolokodon ani dugumarako tafan fe yoro ye min be kamarike dugukolw la minu fanba ye ye jigunw ye Pasifiki Kogoji kono an' a dafela. Osaenia danye dlanna san 1831 Franse yornyanina fe Dumont d'Urville.

Paris

Paris ye Faransi faamadugu ye.

Rome

Rome ye Itali ka dugu ye.

Sàrìya

Sàrìya (tubabukan: droit).

Tiwitɛri

Tiwitɛri (Twitter)

Tom and Jerry

Tom and Jerry kan ka ni William Hanna de Joseph Barbera ta Hanna-Barbera ka Metro-Goldwyn-Mayer.

Wiki

Wiki yɛ sitewebi yɛ min bɛɛ bɛ yɛlɛma. Wikipedia yɛ wiki yɛ.

Wikipedi

Wikipedia ye sude ɔnsiklopedi tabolo kura ye an bee bisee ka min labaara nyɔgɔn fɛ. Wikipedia yɛ wiki yɛ.

Ɛntɛrinɛti

Ɛntɛrinɛti (Internet)

Lire dans une autre langue