2005

2005 ܗܘܬ ܫܢܬܐ܀

ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ

ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United States of America) ܐܘ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ (United States) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܩܐ (America) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܢܕܐ ܘܥܡ ܡܟܣܝܩܘ. ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܛܟܣܐ ܠܚܡܫܝܢ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܘܐܫܢܓܛܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܓܝܣܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܓܝܣܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ ܒܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܥܠܡܐ܀

ܐܝܛܠܝܐ

ܐܝܛܠܝܐ (ܐܝܛܠܐܝܬ: Italia) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܐܝܛܠܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܪܢܣܐ ܘܥܡ ܣܘܝܣܪܐ ܘܥܡ ܢܡܣܐ ܘܥܡ ܣܠܘܒܢܝܐ܂ ܐܝܬ ܐܬܪ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܣܢ ܡܪܝܢܘ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ ܓܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܛܠܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܛܠܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܝܛܠܐܝܬ܂ ܐܝܛܠܝܐ ܗܕܡܬܐ ܐܝܬܝܗ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ܀

ܐܢܛܪܢܛ

ܐܢܛܪܢܛ ܐܘ ܢܘܠܐ ܗܘ ܫܒܟܐ ܐܘ ܢܘܠܐ ܕܡܬܬܡܛܝܢܘܬܐ ܕܟܘܡܦܝܘܬܪ̈ܐ܀

ܒܪ ܐܢܫܐ

ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܝ ܡܢ ܝܒܫܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܩܕܡ 200.000 ܫܢܝܐ. ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܗ ܡܐܚܐ ܡܫܘܫܘܛܐ ܘܥܡܗ ܩܘܕܪܝܢ ܕܡܡܠܠܢ ܒܠܫܢܐ ܡܫܚܠܦܐ܀

ܗܘܠܢܕܐ

ܗܘܠܢܕܐ ܐܘ ܗܘܠܐܢܕܐ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Nederland "ܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ") ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܘܐܝܬܝܗ ܐܬܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ. ܗܘܠܢܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܒܠܓܝܩܐ ܘܥܡ ܓܪܡܢ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܘܠܢܕܐ ܢܡܠܠܘܢ ܗܘܠܢܕܐܝܬ܀

ܗܢܕܘ

ܗܢܕܘ ܐܘ ܗܢܕܘܣܛܐܢ (ܗܢܕܘܐܝܬ: भारत܄ ܐܢܓܠܐܝܬ: India) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܣܝܐ܂ ܗܢܕܘ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܐܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܨܝܢ ܘܥܡ ܢܝܦܐܠ ܘܥܡ ܒܘܛܐܢ ܘܥܡ ܡܝܐܢܡܐܪ ܘܥܡ ܒܢܓܠܐܕܫ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܢܕܘ ܢܡܠܠܘܢ ܗܢܕܘܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀

ܘܝܩܝܦܕܝܐ

ܘܝܩܝܦܕܝܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ: Wikipedia) ܗܘ ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ ܕܐܢܛܪܢܛ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕ"ܘܝܩܝ" (ܡܢ ܠܫܢܐ ܗܐܘܐܝܝܐ) ܘ"ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ" (ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ)܀

ܝܦܢ

ܝܦܢ (ܝܦܢܐܝܬ 日本) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܙܪ̈ܢ ܒܝܦܢ ܘܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܝܢ ܗܘܢܫܘ ܘܗܘܩܝܕܘ ܘܩܝܘܫܘ ܘܫܝܩܘܩܘ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܝܦܢ ܢܡܠܠܘܢ ܝܦܢܐܝܬ܀

ܟܠܒܐ

ܟܠܒܐ (ܫܡܐ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Canis lupus familiaris), ܗܘ ܚܝܐ ܫܢܢܐ ܡܢ ܓܘܢܐ ܕܒܙܝܬܐ ܀

ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ ܐܘ ܐܢܓܠܝܬ (English) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܐܪܡܝܬ (ܐܪܡܝܐ ܐܘ ארמית ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܐ) ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܘ ܕܠܥܙ̈ܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܘܕܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܥܡ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܕܥܙܪܐ ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܬܠܡܘܕ. ܐܪܡܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ.

ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ

ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ: United Kingdom) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܐܝܬ ܐܪܒܥܐ ܐܬܪ̈ܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ: ܐܢܓܠܢܕ ܘܣܩܘܛܠܢܕ ܘܘܝܠܣ (ܒܓܘ ܒܪܝܛܢܝܐ ܪܒܬܐ) ܘܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ (ܒܓܘ ܓܙܪܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ)܂ ܠܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܓܠܐܝܬ܀

ܣܗܪܐ

ܣܗܪܐ ܗܘ/ܗܝ ܓܒܝܠܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܝܚܝܕܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܛܟܣܐ ܕܫܡܫܐ܀

ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ

ܫܘܬܦܢܐ ܝܕܝܕܐ ܚܙܝ ܢܝ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܪܐ ܫܘܬܦܬܟ

ܦܢܣܝܠܒܐܢܝܐ

ܦܢܣܝܠܒܐܢܝܐ (Pennsylvania) ܗܝ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܩܘܠܘܡܒܝܐ

ܩܘܠܘܡܒܝܐ (ܐܣܦܢܐܝܬ Colombia) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ (ܐܣܦܢܐܝܬ República de Colombia) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܓܪܒܝ-ܡܥܪܒ ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܠܩܘܠܘܡܒܝܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܒܢܙܘܝܠܐ ܘܥܡ ܒܪܐܙܝܠ ܒܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܐܩܘܐܕܘܪ ܘܥܡ ܦܝܪܘ ܠܬܝܡܢܐ ܘܥܡ ܦܢܡܐ ܠܓܪܒܝ-ܡܥܪܒ. ܒܩܘܠܘܡܒܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܐܣܦܢܐܝܬ܀

ܪܘܣܝܐ

ܪܘܣܝܐ (ܪܘܣܐܝܬ: Россия) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܘܐܘܪܘܦܐ. ܪܘܣܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܢܘܪܒܝܓ ܘܥܡ ܦܝܢܠܢܕ ܘܥܡ ܐܣܛܘܢܝܐ ܘܥܡ ܠܐܛܒܝܐ ܘܥܡ ܠܬܘܢܝܐ ܘܥܡ ܦܘܠܢܕ ܘܥܡ ܒܠܐܪܘܣ ܘܥܡ ܐܘܩܪܐܝܢܐ ܘܥܡ ܓܘܪܓܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܩܙܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ ܘܥܡ ܡܘܢܓܘܠܝܐ ܘܥܡ ܩܘܪܝܐܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܪܘܣܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܪܘܣܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܝܬܝܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀

ܬܘܕܝܬܐ

ܬܘܕܝܬܐ ܗܝ ܟܚܝܪܐ ܒܡܢ ܦܘܕܐ ܘܐܛܪܝܣܐ ܗܘܐ. ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܒܪܝܬܐ ܟܠܐ ܘܐܝܬ ܒܠܝܘܢܐ ܕܐܢܫܐ ܒܬܪܗ܀

Read in another language