Абдзаххэр

Абдзаххэр - Кавказ къущхьэхэм итемыр-тыгъэкъохьапэмк1э щыпсэурэ адыгэхэрадыгэ лъэпкъ. Урыс-Кавказ Заом анахьыбэр хэк1одагъэх, къэнэжьыгъэхэри пачъыхьадзэм ригъэзхи чылэхэм ащызэблидзыгъ. Ыджы нахьыбэр хымэ къэралыгъохэм (Тыркуе, Сирие, Иордание, Исраил) щэпсэух. Адыгэ Хэкум къыщынэжьыгъэ абдзах къуэджэ закъор Хьакурынэхьабл.

Адыгабзэ

Адыгабзэ — адыгэмэ бзэу аIулъыр, Къаукъас бзэунагъом, апхъаз-адыгэ бзэкупым хахьэ.

Адыгэ Республикэм и гимн

Адыгем и къэрал уэрэдыр (ур. Гимн Республики Адыгея) — къэрал инэшан зы Адыгейм.

Адыгэ шхынхэр

Адыгэ шхынхэм ащыщ горэмэ ацIэхэр:

Адыгэхэр

Адыгэхэр (зэрэзэджэжьхэрэр), е черкесхэр (зэряджэхэрэр), шэрджэсхэр - Къаукасым ис лъэпкъ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу лӀакъопчъагъэкӀэ гощыгъагъэ (ычъ. еплъ), ау джыдэдэм нахьыбэмкӀэ зэрэзэтырафырэр бзэ зэблэгъыныгъэр ары - къушъхьэчӀэс адыгэхэмрэ (къэбэртаехэмрэ, бэслъыныехэмрэ – КБР, КЧР), кӀахэ адыгэхэр (адрэ пстэур - Адыгэ Республикэр).

Адэмыехэр

Адэмыехэр – адыгэ лъэпкъ.

Бжъэдыгъухэр

Бжъэдыгъухэр адыгэ лъэпкъмэ ащыщ. Джыдэдэм Урысые Федерацием (Адыгэ Республик, Краснодар край) ыкIи IэкIыб къэралхэм (Тыркуер, Исраил, Сириер, Иорданиер, нэмыкIхэми) ащэпсэух. Къаукъас Заом и кIэух нэс (1860-рэ илъэсхэр) хэкужъым зэкIэри щыпсэущтыгъэх.

КIэмыгуехэр

КIэмгуехэр – адыгэ лъэпкъ. КIэмгуе диалектыр кIэхабзэм и литературабзэу аштагъ.

Кфар Кама

This article is written Шапсыгъабзэгьэ. See also Кфар Кама, Кфар Кама/АбзэхабзэкIэ.

Къэбэртаехэр

Къэбэртаехэр –(Къэ. Адыгэ) адыгэ лъэпкъым щыщых, къэбэртэе адыгабзэкIэ мэгущаIэх. ДунаемкIэ нэбгырэ млн 2 фэдиз хъухэу аIо. Хэкужъым, Урысыем мин 600 фэдиз щэпсэу. КъБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу. Ай нэмык1эу Адыгэ Республикэм, КъЧР-м, Краснодар Краим, Москвам бэкIае щэпсэу.

Мэхъошхэр

Мэхъошхэр – адыгэ лъэпкъмэ ащыщ.

Нартхэр

Нарт пщыналъэхэр дунэе културэм ихъазынэщ хахьэх.

Нэтхъуаджэхэр

Нэтхъуаджэхэр – адыгэ лъэпкъмэ ащыщых. Къаукъас Заом ыпэкIэ бэдэдэ хъущтыгъэх. ЯпчъагъэкIэ шапсыгъэмэ ауж кIощтыгъэхэу аIо, мин 200-м къехъу. Шапсыгъэмэ апэмычыжьэу хыIушьом Iусыгъэх, джырэ Анапэ дэжь. Заом ыуж Хэкужъым бэп къинэжьыгъэр.

Тарихъ

Тарихъыр – ш1эныгъэлэжьым и къутамэмэ ащыщ, пасэм пылъ – ц1ыфмэ я тхыгъэмрэ, ш1агъэмрэ, културэмрэ.

Урысыбзэ

Урысыбзэ (урысыбзэгьэ: Русский язык) — Урысые Федерацэм я бзэшъхьаI. Индо-еуропей бзэунагъом и славян бзэкъутамэм хахьэ. Дунэе Лъэпкъ Организацием и бзэшъхьаIихым (6-м) ащыщ. ЗэрэдунаемкIэ млн 250-м фэдиз аныдэлъфыбзэм фэдэу ашIэ.

Хьатикъуаехэр

Хьатикъуаехэр – адыгэ лъэпкъ.

Шапсыгъэхэр

Шапсыгъэхэр адыгэ лъэпкъмэ ащыщ. Джыдэдэм Тыркуем, Урысые Федерацием (Адыгэ Республик, Краснодар край) ыкIи нэмыкI къэралхэм (Сириер, Иорданиер, Исраил, нэмыкIхэр) ащэпсэух. Къаукъас Заом и кIэух нэс (1860-рэ илъэсхэр) хэкужъым пстэури щыпсэущтыгъэх. ШIэныгъэлэжьмэ къызэраIорэмкIэ нэбгырэ мин 200-м (200 000) къехъущтыгъэх. Зэо ужым а пчъагъэм и зы 50-нэ(~5%) нэмыIэм къэнагъэп – адрэхэр рагъэкIыгъэх.

ПэмыкӀ бзэкӀэ едж