1 & 2 Samuweli

uSamuweli uyincwadi yesishiyagalolunye eTestamente Elidala eBhayibhelini.

USamuweli wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.

Fish Hoek

Fish Hoek idolobha yaseKapa, eNingizimu Afrika.

Gordon's Bay

Gordon's Bay idolobha yaseKapa, eNingizimu Afrika.

Gugulethu

Gugulethu iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika.

Hout Bay

Hout Bay idolobha yaseKapa, eNingizimu Afrika.

IRiphabliki yaseNingizimu Afrika

iNingizimu Afrika iyizwe elisezansi ezwenikazi lase-Afrika, yaziwa ngokusemthethweni ngokuthi iRiphabliki yaseNingizimu Afrika. Ihlanganiswa amakhilomitha ayizi-2,798 agudle usebe lolwandle okuyi iNdiyeni kanye ne-Atlanthiki. Amazwe angomakhelwane ahlanganisa iNamibhiya, iBotswana, iZimbabwe, Mozambiki kanye neSwazi; iLesotho iyizwe elincane elizungezwe iNingizimu Afrika. Umongameli waseNingizimu Afrika nguMnz. Matamela Cyril Ramaphosa.uMzansi unesikhundla weholo "phakathi-phezulu" ngokwaBhange Womhlaba, noButswana, noGaboni noMorishisi). Unomnotho omkhulu eAfrika, amashumi amabili nesishiyagalombili eMhlaba. Ucezu lwesine wenani labantu abasebenzi. Banemali okuncane kuna US $1.25 kosuku.INingizimu Afrika yizwe elisekugcineni kweNingizimu yezwekazi le-Afrika. Yona iNingizimu Afrika izungezwe ulwandle pheqelezi "Indian Ocean" kanye ne-Atlantic Ocean. Inani labantu baseNingizimu Afrika ngathithi yizigidi ezingamashumi amahlanu nambili, ukuya ngombiko wakamuva wokubalwa kwabantu (i-Census). Iningizimu Afrika ingelinye ilizwe elinothe kakhulu ezwekazini lase-Afrika ngoba linamagugu enjiwayo afana ne-golide, ikhromu, insimbi, platinamu, ithusi, idayimani, i-yuraniyamu namanye amagugu. Umnotho weNingizimu Afrika uncike ekuhwebelaneni namanye amazwe angaphandle afana noShayina, Indiya, Fulansi, iMelika, Mozambigi, Zimbabwe, Malawi, Botswana namanye amazwe angaphandle kwe-Afrika. Ngokomlando, INingizimu Afrikaeminyakeni engaphezu kwengamashumi amane yayiphethwe wumbuso wengcinndezelo (Apartheid). Kanti le-Apartheid yasungulwa umongameli osewadlula wengcindezelo uHendrik Verwoerd, ngeminyaka yo 1960. Miningi nje imithetho eyasayindwa ukkucindezela ezinye izinhlanga ezinjengabantu abamnyama, abantu base-Eshiya, amakhaladi nezinye izinhlanga ezazingemhlophe. Zikhona izingqalabutho noma izishoshovu ezifana noLangalibalele Dube, Walter Rabusana, Thomas Mapikela, Tengo Jabavu, Pixley ka-Isaka Seme, abalwa nencindezelo kusukela ngeminyaka yo-1902 kuze kufike lesi sikhathi sanamhlanje. Lezingqalabutho yizo ezasungula umbutho wezepolitiki owalwela amalungelo abantu ababecindezelwe, lelo qembu lezombusazwe kwba-Ukhomgolose (ANC).

Zkhona izinhlangano zepolitiki ezahlanganyela nokhongolose ezifana ne-SACP (amakomanisi), i-PAC kanye nezinye ezifana no-BCM. Kwahamba kanjalo eNingizimu Afrika kwaze kwaboshwa osopolitiki ngaleso sikhathi sengcindezelo abafana no Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Robert Sobukwe, Andrew Mlangeni, Dennis Goldberg, Kasrils nabanye. Kanti abanye baya ekudingisweni abafana no-Oliver Tambo, Thabo Mbeki, Chris Hani, Duma Nokwe, Moses Kotane. Kwaze kwafika lapho umbuso wengcindezelo wehluleka khona uthathwa ngabamnyama. Ngemva konyaka ka 1994, kwangena intando yeningi (democracy), lapho umongameli wokuqala wentando yeningi kwaba nguNelson Mandela owaboshwa iminyaka engama-27 etilongweni. Ngemva kwalokho iNingizimu Afrika yaqala ukuvula uhwebo ihwebelana namanye amazwe omhlaba. Iningizimu Afrika yabumba umthethosisekelo oqukethe intando yeningi amalungelo wobuntu, nobulungiswa obungakhethi ibala. Kanti zonke izinhlanga zaqala ukuba nelungelo lokuvota ngokukhululeka. Kanti iNingizimu Afrika inezilimi eziyishumi nanye ezisemthethweni, zona yisiNgisi, isiZulu, isiNdebele, isiSwati, isiXhosa, isiPedi, isiSotho, isiTswana, isiBhunu, isiVenda kanye nesiTsonga, kanti zikhona ezinye izilimi ezikhulunyiswa ukungena kuloluhlu, njengolimi lwezimpawu kanye nolimi lwaBathwa (Khoyisani). Umbuso weNningizimu Afrika uphethwe yizingxenye ezintathu zombuso, zona yiphalamende (Parliament), ngumbuso (Government/executive) kanye nobulungiswa (Judiciary). Kanti zonke izinhlangano zepolitiki zivumelekile ukungenela amavoti okhetho lomasipala lwezifundazwe kanye nolukazwelonke. Uhulumeni ngalesi sikhathi uphethwe inhlangano kakhongolose (ANC), ngemva kwalokho bese kulandele ezinye izinhlangano eziphikisayo ezifana no-DA, PAC, EFF, Cope, IFP, NFP, ACDP, MF, nezinye izinhlangano.

Umongameli owalandela uNelson Mandela nguThabo Mbheki ngnyaka ka 1996, bese ngonyaka ka 2009 kwangena uJacob Zuma, kuze kube manje. Okulandela umthethosisekelo, liculo lesizwe elaziwa njengoNkosi sikelela i-Afrika. Le ngoma yacanjwa yingqalabutho lomculo u-Enoch Sontonga, kanti yona lengoma iqukethe izilimi ezinne isiXhosa, isibhunu, isiNgisi kanye nesiSotho. Iningizimu Afrika iyizwe elihle elinezinhlanga ezahlukahlukene, njengokusho komthethosisekelo ugunyaza ukuthi izilimi zonke zikhulunywe ngokukhululeka noma wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi uyinhlanga yiphi yomuntu. Nazi izinhlanga zabantu esinazo: Kunohlanga lwabantu abamnyama (abampisholo), lapha kuqukethwe amaNguni: (amaNdebele, amaZulu, amaSwati, amaXhosa) kanti futhi sinohlanga lwabesuthu:amaPedi, amaShweshwe noma abeSuthu, amaTswana, abaTlokwa), kanti futhi sinamaTsonga, amaVenda. Sinohlanga lwabantu abamhlophe (zabantu ezivela eYurophu: amabhunu namaNgisi, amaPutukezi, amaTaliyana amaFulenshi nezinye), izinhlanga zabantu ezivela e-Eshiya njengeNdiya (India), eShayina (China) nezinye izinhlanga ezihambelana nazo. Sinohlanga lwabantu bebala (amakhaladi), loluhlanga lwabakhona ngenxa yokuhlangana nokungenelana kwezinhlanga ezahlukene zabantu, isibonelo lapho kuhlangana abantu abamnyama nabamhlophe, abathwa noma amakhoyisani nabamhlophe. Lolu hlanga lwabantu luvame ukutholakala kakhulu enTshonalanga-Kapa, Nyakatho-Kapa, KwaZulu-Natali, Bloemfontein nakwezinye izifundazwe. Loluhlanga lwabantu kuyilo kanye elaba negalelo ekusungulweni kolimi lwesiBhunu (Afrikaans). Siphinde sibe nohlanga lwaBathwa: AmaKhoyisani, amaSani, amarhirikwa, amaXu, amaKhwe amaNama. Kanti ngokomlando osomlando bathi amaKhoyisani yibo bantu bokuqala abafika e-Afrika eseNingizimu, ngaphambi kokuba kufike abantu. Lokhu kufakazelwa yimidwebo egcwele ematsheni ngaseNyakatho-Kapa naseNtshonalanga-Kapa. Kanti futhi kufakazelwa ngabamhlophe abafika kokuqala eNingizimu Afrika o-Jan Van Riebeck phela ngeminyaka yo 1652. Loluhlanga lwabantu lwalugcwele ngasogwini lwaseNtshonalanga Kapa. Zonke lezinhlanga zabantu zinamasiko azo lapho ziphila khona.

ISpeyini

iSpeyni yizwe laseYurophu.

IsiNgisi

IsiNgisi (English) singulimi. Yilwimi lwaseYurophu olukhulunywa e-Umbuso Ohlangeneyo nase-iMelika, kodwa sikhulunywa ezizwe zeningi emhlaba. Sikhulunywa ngabantu abangu-amakhulu amane izigidi.

Khayelitsha

Khayelitsha iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika.

Manenberg

Manenberg iyindawo esemaphethelweni aseKapa, eNingizimu Afrika.

Mitchells Plain

Mitchells Plain iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika.

Mpumalanga

Isifundazwe saseMpumalanga singusifundazwe saseNingizimu Afrika, empumalanga. Sinamaphethelo ngamazwe amahlukene, iMozambiki neSwatini. uKhahlamba usihlukana isifundazwe. Ingxenye enempumalanga imanzi kodwa ingxenye enentshonalanga iphakeme futhi ibalela. Isiqongo sasefundazwe singueNelspotho.

Muizenberg

Muizenberg iyi-suburb yaseKapa, eNingizimu Afrika.

Oranjezicht

Oranjezicht iyindawo esemaphethelweni aseKapa, eNingizimu Afrika.

Somerset West

Somerset West idolobha yaseKapa, eNingizimu Afrika.

Strand, Western Cape

Strand idolobha yaseKapa, eNingizimu Afrika.

Umbuso Ohlangeneyo

Umbuso Ohlangeneyo (isiNgisi: United Kingdom) izwe laseYurophu. Uqukatha amazwe lezi: INgilandi, ISikotilandi, IWelisi, I-Ayilendi.

Walmer Estate

Walmer Estate iyindawo esemaphethelweni aseKapa, eNingizimu Afrika.

Woodstock

Woodstock iyindawo esemaphethelweni aseKapa, eNingizimu Afrika.

Zonnebloem

Zonnebloem iyindawo esemaphethelweni aseKapa, eNingizimu Afrika.

Ngezilimi ezinahlukene

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.