Tunisia

Tunisia dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Tunis.

3 nyied 20 hauh

3 nyied 20 hauh dwg daih 79 ngoenz (bi'nyinh: daih 80 ngoenz) youq ligmoq, liz byaibi miz 286 ngoenz .

Feihcouh

Feihcouh dwg aen couh caiqlij daihluz.

Liuz Siujboh

Liuz Siujboh (Sawgun:刘晓波, seng youq 1955 nienz 12 nyied 28 hauh), Cunghgoz vwnzyoz bihbingzgya, cozgya, gyausou caeuq yinzgienz hozdunggya, de ngawz Cunghgoz cwngci gaijgwz caueq Cunghgung duzcaiz roengzmuq. Seizneix de youq guh bouxfamh cwngci.

Liuz Siujboh youq 2003 nienz daengj 2007 nienz dang Duzliz cunghvwnz bizvei cujsiz. Coengz cungh 1990 nienzdaih haihij, de lij dwg Minzcuj cunghgoz cabceiq cungjbien. 2008 nienz 12 nyied 8 hauh, Liuz Siujboh aen'vih canhgya ciemdingh 08 yencangh gwn laengz. 2009 nienz 6 nyied 23 hauh gwn gaemh, coihmingz dwg yoekfeiz diemhfuz guekgya cingqcienz. dingh hingz 8 nienz.2010 nienz de aen'vih feibauhlig gangcwngh ndaej Nobel hozbingz ciengj.

其他语言

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.