贸易

贸易是自愿个货品或服务交换。贸易也被叫作商业。贸易是拉一个市场里向进行个。最原始个贸易形式是以物易物,即直接交换货品或服务。现代个贸易则普遍以一种媒介作讨价还价,如金钱。金钱个出现(搭子后来个信用证、钞票搭子非实体金钱)大大简化搭促进了贸易。

Wojciech Gerson - Gdańsk in the XVII century
Gdańsk
12月31号

12月31日是公历一年中个第365天(闰年第366天);箇天是一年个终结,也叫做跨年。

世界贸易组织

世界贸易组织(简称世贸组织或世贸;英语:World Trade Organization,缩写为 WTO;法语:Organisation Mondiale du Commerce,缩写为 OMC;西班牙语:Organización Mundial del Comercio,缩写为 OMC)是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行个一个国际组织,前身是1948年起实施个关税搭贸易总协定个秘书处。

丝绸

丝绸(西文:Seda),是人类拿蚕茧抽丝之后得到个天然蛋白质纤维,之后,通过编制塑造成个纺织品。迭个物事是东亚顶顶早出现个,后势来成为东亚地区个重要商品搭对西方贸易个重头戏。所以,欧亚大陆高头个商业路线也叫做丝绸之路。乃朝,丝绸工业立在世界各地侪有进行,弗过亚洲还是有一定优势。

丝绸之路

丝绸之路(西班牙文:Ruta de la Seda),是19世纪德意志帝国个地理学研究人士提出来个一个概念,用来形容老里八早立在欧亚大陆高头存在过个贸易线路。按照伊拉个观点,迭个贸易线路让各个文明地区有充分交流。乃朝,丝绸之路个概念立在中华人民共和国境内已经深入人心,成为中小学侪要学习个内容。

地球

地球(英文:Earth)是太阳系中由内到外个第三颗行星,距离太阳约1.5亿千米。地球是人类已知宇宙中唯一存在生命个天体,也是人类居住个星球,共有76.6亿人口。地球质量约为5.97×1024千克,半径约6,371千米,地球个密度是太阳系中最高个。地球同时进行自转搭公转运动,分别产生了昼夜搭四季个变化更替,一太阳日自转一周,一太阳年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间个夹角称为黄赤交角。地球仅拥有一颗自然卫星,即月球。

地球表面有71%个面积被水覆盖,称为海洋或湖或河流,其余是陆地板块组成个大洲搭岛屿,表面分布河流搭湖泊等水源。南极个冰盖搭北极存有冰。主体包括岩石圈、地幔、熔融态金属个外地核搭子固态金属个内地核。拥有由外地核产生个地磁场。外部被气体包围,称为大气层,主要成分为氮、氧、氩。

地球诞生于约45.4亿年前,42亿年前开始形成海洋。并拉35亿年前个海洋中出现生命,之后逐步涉足地表搭大气,并分化为好氧生物搭厌氧生物。早期生命迹象产生个具体证据包括格陵兰岛西南部变质沉积岩中拥有约37亿年个历史个生源石墨,搭子澳大利亚大陆西部岩石中约41亿年前个早期生物遗骸。此后除去数次生物集群灭绝事件,生物种类弗断增多。根据科学界测定,地球曾存在过个50亿种物种中,已经绝灭个占约99%,据统计,现今存活个物种大约有1,200到1,400万个,其中有记录证实存活个物种120万个,而余下个86%尚未被正式发现。2016年5月,有科学家认为现今地球上大概共出现过1万亿种物种,其中人类正式发现个仅占十万分之一。2016年7月,科学家称现存个生物共祖中共存在有355种基因。地球上有约74亿人口,分成了约200个国家搭地区,借由外交、旅游、贸易、传媒或战争相互联系。

威尼斯

威尼斯(威尼斯文︰Venezsia;意大利文︰Venezia;弗留利語︰Vignesie;拉丁文︰Venetia;英文:Venice),是乃朝意大利东北部个区域中兴搭威尼托大区个首府。立在历史浪,长期是威尼斯共和国个首都。立在中世纪,依靠海运搭贸易,积累邪气巨大个财富,造就辉煌个建筑特色搭水上城市。这些遗产,立在当今侪成为吸引游客个魅力所在。弗过,威尼斯老城区人口逐年减少,已经引发当地政府个关注搭担忧。

宁波市

宁波( 读音,国际音标:nʲiŋ˩˨ pɐʊ˦˨或者nʲiŋ˩˨ poʔ˥),简称甬,候着也简称宁,是东亚临近东海个一个城市。乃遭属中华人民共和国浙江省管辖,也是浙江省第二大城市,全市陆地面积9365.58平方公里,人口有得800.5万(2017)。宁波来勒浙江省东北半边,杭州湾个南半边。西搭绍兴接牢,南半边搭台州挨勒眼,东搭舟山隔勒一道海。宁波人讲个闲话是主要是属于吴语太湖片甬江小片个宁波闲话。宁波箇晌里是国家计划单列市,长三角南翼经济中心。宁波-舟山港是世界高头货运吞吐量顶大个港口,也是中国第三大个集装箱港口。

明成祖

明成祖朱棣(1360年5月2号-1424年8月12号),或称永乐帝,是明朝第三任皇帝,公元1402年到1424年在位,在位二十二年,年号永乐。

明太祖朱元璋第四子,封燕王。1398年明太祖死罢后头,伊孙子朱允炆继位为建文帝。燕王弗满,打着“清君侧”个旗号造反,发动靖难之役,1402年成功占领南京,成为明朝皇帝,改元永乐。

明成祖在位辰光,开疆拓土,使明朝达到极盛,西到哈密,东北到黑龙江口努儿干都司,南到越南中部(安南省)。还派郑和下西洋,航海远达东非一带,广泛宣扬大明国威,开展贸易。

明成祖迁都北京,并营建北京内城、故宫等首都设施,是现代北京个奠基人。

明成祖为人交关残暴,方孝孺弗肯听伊说话,伊作方孝孺十族(传统九族加上学生子)统统杀罢,一共八百多个人,是历史高头唯一一个“诛十族”案例。

明成祖死罢后头,初庙号太宗,世宗时改为“成祖”。

明朝

明朝(公历1368年1月23号-1644年4月25号)是中国历史丄个朝代之一,拢总十六代皇帝,两百七十六年。开国皇帝是明太祖高皇帝朱元璋,末代皇帝是明思宗烈皇帝朱由检。居个朝代是趁元朝末期农民起义个辰光兴起个,灭在满族人手里向(但是亦有流亡政权在中国南方活动,譬如南明、明郑,朝鲜国也担渠场自望成功明朝个藩属国)。国家领土伉今朝个汉地十八省差弗多,并伉今东北地区有军事机构奴儿干都司。居个朝代是汉人建立个压末只朝代。在明朝个辰光,皇帝个权力交关集中,原本实行著蛮多年数个丞相制度,在明朝废脱。盖咾专制也是家常便饭。明朝按照理学治理国家,妆八股取士,对外战略收缩,对内加紧汉化西南地区土著民族。明朝个首都在北京顺天府,当时亦讴京师;陪都是南京应天府,是顶早辰光个首都。

明朝辰光吴越在行政、商业方面全受著打压,造成功苏州咾排场许个居民畀强制移民到凤阳搭江淮地区。同时为供给明朝个首都顺天府。吴越貤每年提供大部分维持大一统帝国个漕运粮饷。吴越老百姓承受个税赋,是在整个明朝当中顶顶高个。弗过,因为吴越官僚在文化高头个优势,文化搭经济重心也一直在吴越。造成空谈搭弗务正业个文人占据昰个辰光个时代主流。

汉萨同盟

罕卅同盟(低地德文:Hanse)是欧洲立在中世纪辰光,神圣罗马帝国北面,挨牢波罗的海沿岸个自治城邦自家形成个一个商业搭政治目的个城市联盟。12世纪开始形成,到14世纪挨末阶段达到伊拉个高峰。对西北欧交关国家个发展起到过邪气关键个影响。地理大发现之后,同盟贸易量减少,1669年解散。

琉球国

琉球国是琉球群岛历史上第一尚氏王朝搭之第二尚氏王朝个国号。迭个国家開初单一向明帝国朝贡,弗过,立在1610年代,萨摩藩个岛津氏侵入琉球,强迫琉球人向岛津氏臣服。弗过,为著维持搭明帝国个贸易,明面丄向,还是属于藩属国,蓋咾在明末搭后首个清帝国,琉球是向两方称臣个。立在江户幕府辰光,琉球越加受到日本个影响。明治维新後頭,日本对琉球有兼并个野心起來,先是擔琉球变成自家个保护国。後頭1874年,借因頭琉球人漂流到台湾,制造事件。到1879年,日本貤直接滅著琉球国,设置著冲绳县在哉。

第一趟鸦片战争

第一趟鸦片战争(First Opium War)是1839年9月4号-1842年8月29号(道光十九年七月二十七号-道光二十二年七月二十四号),清朝搭英国为贸易爆发个战争。战争个直接起因是鸦片贸易,直接导火线是清帝国个钦差大臣林則徐来勒廣東虎门销烟,战争个结果是英国获得胜利,清朝失败,箇场战争也畀交关历史学者认为是近代历史个开端。

荷兰东印度公司

荷兰东印度公司(荷兰文:Vereenigde Oostindische Compagnie)是近古荷兰共和国向印度洋搭太平洋进行商业,殖民活动辰光成立个一家有国家支持个商人企业。迭个企业搭17世纪蛮多所谓个公司一样,具有殖民政府个性质。成立公司,好帮助荷兰更加好融资并分配执行地利润。荷兰东印度公司从16世纪挨末阶段八十年战争开始,向东方迅猛扩张,慢慢替代葡萄牙人,成为东南亚顶顶有攻击性个势力,17世纪初,已经占领乃朝爪哇岛并建立巴达维亚殖民地。之后,又北上袭击蛮多葡萄牙人个堡垒(包括葡属澳门)并抢夺伊比利亚国家个东亚贸易。1610年代,获得德川家康信任,取得对日本贸易个西方垄断权。之后,搭闽地豪强郑芝龙个家族进行长期战争,同时开始殖民台湾岛。建立荷属台湾。1662年,从荷属台湾退出,势力开始衰退到东南亚地区。同时国家干预日益增强,到19世纪,畀荷兰殖民政府取代。

镇江市

镇江市是长江三角洲里向一个城市,古时拨称作:京口。

乃歇人口:268万人。

别样闲话版本

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.