11 september

11 september is den 254stn dag van 't joar (255stn dag in e schrikkeljoar) in de Gregorioansche kalender. Nog 111 doagn tout 't ende van 't joar.

ogu - september - okt
<< 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30       >>

Gebeurtenissn

  • 1714 - Nederlage van Catalonië tegen de Spoansche troepn va Felip V va Bourbon. Tot da joar was Catalonië een onafhankelike natie, en ze verloorn hierachter de nationale vryheedn, under eigen wetten en der werd e verbod upgeleid voe Catalaans te klappn. De nationale feestdag van Catalunya.
  • 2001 - 11 september is sedert 2001, vorol gekend voe de ansloagn up de WTC-toorns in New York. En 't begun van de openlike stryd met 't terrorisme.

Geboorn

Gestorvn

1297

1294 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300

't Joar 1297 is 't 97e joar in de 13e eeuwe volgenst de christelikke joartellienge.

Breskens

Breskens (ofte Bresjes in't Zêeuws) es e plekke in 't westn van Zêeuws-Vloandern, geleegn tusschn Groede, Schôondyke en Hôofdploat. Der weun'n e klêene vuufduusd inweuners, die ze 'Bressioanders' noemn. Breskens ligt an de zuudkant van de moundienge van de Westerschelde, woa da de riviere oovergoat in de Nôordzêe. 't Dorp wos tout 1970 e zelfstandige gemêente woarachter 't by de gemêente Ôostburg wierd gesmeetn. Sedert de gemêentelyke erindêelienge van 2003 ôort Breskens by de gemêente Sluus.

Breskens es surtout gekend vo zyn visserye. In de vôorige êeuwn leefde Breskens bikkans ollene mo van inkomstn uut die branche mo teegnwôordig leevn ze der surtout van't tourisme. Ôok gekend zyn de visseryfêestn in de moand oest die vele volk na de plekke doe komm'n

Fernand Boone

Fernand Boone (Brugge, 1 ogustus 1934 - Gent, 11 september 2013) was e West-Vlamsche keeper die bykan hêel zyn carrière by Club Brugge gespeeld hèt. In 1967 hèt hy de Goudn Schoe gewonn. Mè Club Brugge won't hy den Beker van België in 1968 en 1970. Achter elf seizoenn in de A-kern speelde't hy mêer of 300 wedstrydn vo die topclub.

Boone is in totoal 20 kêers ipgeroopn vo de Belgische nationale ploeg en j' hèt 8 kêers gespeeld. Je makte zyn debuut ip 16 april 1967 teegn Holland.

Illig Rôoms Ryk

't Hillig Rôoms Ryk (HRR) was ’n unie van stoatn in centroal Europa ounder 't gezag van e keizer.

In 't joar 800 wierd Karel de Grôotn deur paus Leo III gekrôond tout keizer van 't West-Romeins Ryk. Dien titel was nie me gegeevn siddert 476.

De keizerskrône wierd in 't Rôoms Ryk gedreegn deur keuniengn die keunienk van de Frankn, West-Francië, Oost-Francië of Italië kostn zyn.

Karel Van Mander

Dit artikel es geschreevn in 't Mullebeeks, en da zou best ozô bluuvn.

Karel van Mander is ne maniëristische skildre en skryvre die in meie 1548 in Mullebeke geboorn is uut goeie komof. Zyn grôotvoadre wos zelfs vertrouwensman van Keizer Karel V.

Kurt Defrancq

Kurt Defrancq (Ostende, 11 september 1963) is een West-Vlamschen acteur.

Je groeide ip in Sinte-Machiels (Brugge) achter dat 'n ook 'n poar joar in Den Oane geweund et. Nu weunt 'n in Mariakerke by Gent.

Kurt Defrancq gerakte bekend by 't grôte publiek deur z'n rolle als "Modest", een typetje in Walter Baele's "Rosa" ip de VRT en loater als "Eric Bastiaens" in de Vlamsche soapserie "Thuis".

Oeigoern

D' Oeigoern zyn e Turks vook die grôotndêels in de Chineesche regio Xinjiang weunn. 't Zyn in hêel de weireld e goeie 9,2 meljoen Oeigoern, woavan dan der 8,8 uut Xinjiang kommn. Ze koutn e Turksche toale, 't Oeigoers.

Peyo

Peyo, pseudoniem van Pierre Culliford (Schaarbeek, 25 juni 1928 - Brussel, 24 december 1992) was e Belgische striptêkenoare, bekend van zyn series Benoît Brisefer (Steven Sterk), Jacky et Célestin (Jakke en Silvester), Johan et Pirlouit (Johan en Pirrewiet) en surtout Les Schtroumpfs (De Smurfen).

In 1945 kwamt 'n terechte by de têeknfilmstudio CBA ols assistant vo têekniengn te retoucheern mè gouacheverve. Je wierd doa de joengste collega van André Franquin en Morris. Achter dat de firma in 1946 failliet gienk, blêeft 'n in contact met d' andere, die giengn werkn by 't stripblad Spirou (Robbedoes) die juste heripgericht was. Culliford probeerde der ook binn te geroakn, moa je wierd nie anveird. Vo zyn tekniek by te stelln, begost 'n an e kunstipleidienge an d' Academie in Brussel. Je stapte doarachter in de reclamesector. In dien tyd begost 'n zyn strips t' oendertêeknn met de noame "Peyo", lik da zyn neeftje zyn (by)noame (Pierrot) uutsprak. Je werkte ook vo de gazettn La Dernière Heure en Le Soir.

In 1951 kwam Peyo André Franquin teegn vo den êeste kêer in vuuf joar. Franquin oenderhandelde mè Charles Dupuis vo Peyo t' anveirdn en da was mè succes. In 1952 kost Peyo by Dupuis begunn. Je begost met e nieuw verhoal roend Johan, Le Châtiment de Basenhau (De nederloage van Basenau) die vanof 11 september 1952 uutkwam in 't blad Spirou.

In 1954 dêed er e nieuwe figeure mee in de reekse roend Johan met de noame Pirlouit (Pirrewiet), êest moa vor êen album. Mor omdat 'n zo populair was, mocht 'n bluuvn en de reekse wierd hernoemd toet Johan et Pirlouit (Johan en Pirrewiet).

In de zomer van 1957 was Peyo mè Franquin an de Nôordzêe. Peyo vroeg an Franquin vo 't zout deure te geevn, moa je kost nie ip 't woord kommn en je zei: "Passe-moi le schtroumpf. (Gêef e kêe de smurf deure)". Franquin antwoordde ook mè: "Schtroumpf." En azo is de smurftoale geboorn. De toale wierd uutendelik gebruukt in 1958 vo 't verhoal De fluute mè zes smurfn, woarin dat e dwergvolksje, de Smurfn, een hoofdrolle speeln. De blowwe kleur van de Smurfn was e gedacht van Nine, de vrouwe van Peyo. Ip 23 oktober 1958 kwoamn de Smurfn vo den êeste kêe in 't blad Robbedoes en in 1959 begost de merchandising roend De Smurfn. De verhoaln sloegn an en de Smurfn wierdn vanof 1963 een echte stripreekse.

In 1975 kwam de film De fluute mè zes smurfn in de cinemazoaln. De merchandising bereikte zelfs den Amerikoansche tv-zender NBC. In 1981 besteldn ze by den Amerikoansche têeknfilmstudio Hanna-Barbera e têeknfilmreekse. Da wierd een internationaal succes.

In Peyo's studio kwoamn ook zyn twêe joengers hem helpn: dochter Véronique wierd belast met de merchandising, zeune Thierry kwam supervisor van de têeknstudio. Lik da Peyo 't wilde, wordn zyn reeksn achter zyn dôod vôortgezet.

Pierre de Ronsard

Pierre de Ronsard (11 september 1524 – 27 december 1585) was e Fransche dichter en "Prins van de dichters" (lik of da zyn tydgenôotn in Vrankryk êm êetn).

Sophie de Schaepdrijver

Sophie de Schaepdrijver (Kortryk, 11 september 1961) is e West-Vlamsche historica.

Ze studeerde geschiedenisse in Brussel an de VUB. In 1983 vertrok ze noar Amsterdam woa da ze assistent wos an den unief en verboundn an de Amsterdamse School. In 1990 promoveerde ze an den unief van Amsterdam en ze doceerde moderne Europeesche geschiedenisse an den unief van Leidn (Holland).

Achter vier joar in Leidn vertrok ze nor Amerika, woa da ze college gaf in New York. Sedert 2000 doceert ze moderne Europeesche geschiedenisse an de Pennsylvania State University. In 1995 wos ze Fellow an 't National Humanities Center in North Carolina en in 2005 an 't Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar.

Andre toaln

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.