Orta Taş Çağı

Orta Taş Çağı, Orta Taş Devri veya Mezolitik dönem, M.Ö. 22.000-10.000[1]. Paleolitik ve Neolitik arası bir geçiş dönemidir. Taştan aletler daha çeşitlidir. Köpek ilk evcil hayvan olarak görülür. Gıda birikimine de başlanır. Mağara resimleriyle ilk resim sanatı ortaya çıkmıştır. Önemli bazı merkezler Samsun Tekkeköy, Karain ve Beldibi'dir.

Üç dönem sistemi
Holosen Çağ Tarihte Dönem
Demir Çağı
  Geç Tunç Çağı  
  Orta Tunç Çağı
  Erken Tunç Çağı
Tunç Çağı
    Bakır Çağı  
  Cilalı Taş Devri
Orta Taş Çağı/Orta Taş Çağı
Buzul Çağı     Üst Paleolitik  
    Orta Paleolitik
    Alt Paleolitik
  Eski Taş Çağı
Taş Devri

Defin Thèviec of - Toulouse Müzesi

Sépulture de Teviec Global
Sépulture de Teviec (5)
Sépulture de Teviec (2)
Téviec Crane Profil Droit II

Kaynakça

  1. ^ Encyclopedia of Prehistory: Volume 8: South and Southwest Asia, s.122
Balkanlar prehistoryası

Balkanlar prehistoryası veya tarih öncesi dönemde Balkanlar 44.000 yıl önce ilk kez Üst Paleolitik dönemde Homo sapiens’lerin bölgede ortaya çıkmasıyla başlar. Prehistorik dönemin sonu ise ilk kez yazılı metinlerin Antik Yunan’da ortaya çıktığı MÖ 8. yüzyıl olduğu kabul edilir. Bölgedeki prehistorik süreç Üst Paleolitik, Holosen, Orta Taş Çağı, Neolitik Devrim, Proto Hint-Avrupalılar, Protohistorya periyotları olarak adlandırılan alt dönemlerden oluşur ancak bu dönemler arasındaki geçiş görecelidir. Örneğin bazı yorumlara göre prehistorik dönem Bronz Çağı Antik Yunan dönemindeki (MÖ 2800-MÖ 1200) Girit Uygarlığı, Miken Uygarlığı, Trak Uygarlığı, Limni Uygarlığı ve Veneti Uygarlığı’nı kapsarken, bazılarına göre kapsamamaktadır. Başka bir yoruma göre Balkan bölgesinde Prehistorik dönem’in en son aşaması olan Protohistorya dönemi Homeros ile başlamıştır. Her halükarda Prehistorik dönem 5. yüzyılda Herodot’tan önce sona erdiği kabul edilmektedir.

Belbaşı

Belbaşı, Antalya Körfezi'nin batı kıyısında, tarihöncesinde insanların yararlandığı kaya sığınağının bulunduğu yer.

Burada yapılan araştırmalarda çakmak taşından yapılmış çeşitli araçlar da bulunmuştur. Ayrıca, birkaç küçük kaya resmi de vardır. Bu sığınak, aşınmalar sonucu çökmüş ve ilk biçimini yitirmiştir.

Cilalı Taş Devri

Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir.

Doggerland

Doggerland, Britanya Adaları'nın doğu tarafında bulunan eski bir yerleşim. MÖ 6000'lerde buzul çağının sona ermesiyle su altında kalarak yok oldu. İnsan yerleşimi açısından zengin bir bölgeydi. İlk buluntular bir balık avcısının ağına karada kullanılan bir av malzemesinin takılmasıyla geldi. Bölgede yaşayan son insanların tsunamiyle yok olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyanın evrimi kuramı

Evren ve dünyaya ait kronoloji (andizin) çalışmasıdır, çağlara ait tablolar için Çağ sayfasına bakılması gerekmektedir.

Erken Tunç Çağı

Anadolu ve Trakya'da yaklaşık MÖ 3000-2000 yılları arasına tarihlendirilen Erken Tunç Çağı (İlk Tunç Çağı), genel karakteri ile üzerinde tapınak ve idari binaların da bulunduğu organize, tahkimli, bağımsız şehir devletlerinden oluşan bir dönemi kapsar. Sosyal, dinsel ve teknolojik değişime tanıklık eder.

Bu yeni dönem, önceki çağların tarım hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, daha güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tuncun keşfini eklemiştir. Bakırın kalay ile karıştırılarak tuncun elde edilmesi dönemin madenciliği açısından önemli bir gelişmedir.

Besin üretimi alanında olduğu gibi, metal işleme alanında da teknolojik gelişmeler her bölgede eş zamanlı olarak yaşanmamıştır.

Bu dönemde altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış gömü hediyeleri içeren mezarlıklar toplumsal değişikliğin kanıtıdır.

Bu dönemde ayrıca ticaret gelişmiş, Ege, Orta Doğu ve Balkanlar'ı kapsayan geniş bir ticaret ağı kurulmuştur. Tunç Çağına Anadolu'da MÖ 3000, Girit, Ege Adaları ve Yunanistan'da MÖ 2500, Avrupa'da ise MÖ 2000 yıllarında ulaşılabilmiştir.

Anadolu'da MÖ 3000-1200 yılları arasında ele alınan Tunç Çağı kazılarında bulunan çanak çömleğin yapısına, üretimde ve mimaride kullanlan teknolojinin düzeyine göre Erken, Orta ve Geç Tunç olmak üzere üç evrede incelenir.

Galya

Galya (Latince: Gallia ; Fransızca: La Gaule) günümüzde başta Fransa olmak üzere Batı Avrupa'nın büyük bir bölümüne tarihte verilen isimdi. Galya'nın sınırları Fransa'nın yanı sıra günümüzdeki Kuzey İtalya, Belçika, İsviçre'nin batısı, Hollanda'nın bazı kısımlarıyla Almanya'daki Ren Nehri'nin batı kıyısındaki bölgeleri de içeriyordu.

Geç Tunç Çağı

Geç Tunç Çağı, MÖ 1550 ve 1200 arası döneme verilen ad.

Bu dönemde Anadolu'da Hattileri ortadan kaldıran Hititler egemen olmuştur. Çağın sonuna doğru Hititler yıkılmıştır.

Homo sapiens idaltu

Homo sapiens idaltu, Homo sapiens (insan) türünün üçlü isimlendirilmiş, soyu tükenmiş alt türlerinden birisi. 1997'de keşfedilmiştir. Yaklaşık 160.000 yıl önce, Pleistosen döneminde Afrika'da yaşamıştır.

Latince bir tabir olan homo sapiens idaltu, kabaca "yaşlı bilge adam" demektir.

Etiyopya'da bulunan yetişkin erkek fosilinin beyin hacmi 1450 cm³'tür.

Jeulmun seramik dönemi

Jeulmun seramik dönemi (Korece: 즐문토기시대, 櫛文土器時代 Jeulmun togi sidae), Kore prehistoryasında MÖ 8000-1500 yıllarını kapsayan bir arkeolojik dönemdir. Bu dönem, MÖ 8000-3500 (Başlangıç'tan Erken döneme kadar) ve MÖ 3500-1500 (Orta ve Geç dönemler) olmak üzere Kore'de Orta Taş Çağı ve Cilalı Taş Devri evrelerini kapsamakta olup erken dönem seramiklerin varlığı nedeniyle tüm dönem "Kore Neolitik dönemi" adı altında toplanmıştır.Jeulmun seramik dönemi, özellikle seramik eşyaların büyük bir bölümünü oluşturan süslü seramik kaplardan almıştır. Jeulmun, "Tarak desenli" anlamına gelmektedir. 1990'ların ortalarından bu yana Jeulmun dönemi arkeolojik kazılarına duyulan büyük ilgi, Doğu Asya'nın tarih öncesi bu önemli oluşum dönemi hakkındaki daha fazla bilgi edinmeyi sağlamıştır.

Jeulmun dönemi, avcılık, toplama ve küçük çaplı bitki yetiştirme dönemiydi. Arkeologlar bazen bu yaşam tarzı modelini avcı-toplayıcı olarak adlandırmaktadırlar.

Musteryen

Musteryen arkeologlar tarafından genellikle Homo neanderthalensis ile ilişkilendirilen çakmak taşları ya da diğer arkeolojik endüstri ürünleri stiline verilen ad. Eski Taş Çağı'nın ortalarından başlayıp Orta Taş Çağı'nın ortalarına kadar tarihlenir.

Natufyan Kültürü

Epipaleolitik çağa rastlayan Natufyan Kültürü, Doğu Akdeniz'de bir bölge olan Levant'ta MÖ. 12.000 ila 9.500 veya MÖ. 13.050 ila 7.500 yılları arasına rastlar.

Orta Tunç Çağı

Orta Tunç Çağı, aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri çağı ve Eski Hitit Çağı olarak adlandırılır. Orta Tunç Çağı döneminde Asur'dan gelen tüccarlar sayesinde Anadolu'da ticaret merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerin büyüğüne "karum", küçüğüne ise "wabartum" denir. Asurlu tüccarlar Anadolu'ya kalay ve kumaş getirmişlerdir. Anadolu'dan gümüş, altın, işlenmiş bakır götürmüşlerdir. Kültepe'de çivi yazılı tabletler bırakmışlardır. Bu yazılı tabletlerin sayısı 20.000'i bulmaktadır, arkeologlar bu yazılı tabletlerle yazının Mezopotamya'dan Anadolu'ya geldiğini söylemektedir.

Tarih öncesinde din

Tarih öncesinde din, Tarihöncesi çağdaki insanların dini inançları ve uygulamalarıdır. Terim Paleolitik (Eski Taş Çağı) din, Mezolitik (Orta Taş Çağı) din, Neolitik (Cilalı Taş Devri) din ve Tunç Çağı dinlerini kapsar. Demir Çağı da bu kapsamda toplanabilmektedir.

Tarihöncesi

Tarih öncesi veya Prehistorya (Latince, præ = önce + Yunanca, ιστορία = tarih), insanlığın yazının bulunmasından önceki dönemi.

Tarih öncesi dönemler arkeoloji tarafından araştırılır. Tarih öncesi dönemin uzunluğu bölgelere göre değişiklik gösterir. Kimi bölgelerde 2 milyon yıl öncesinde yaşanmaya başlayan bu dönem, insanlığın geçirdiği en uzun aşamadır.

İlk yazı Mezopotamya'da ve Mısır'da yaklaşık olarak aynı sıralarda, MÖ 3. binin başlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Taş Devri

Taş Devri, insanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitiğin sonuna kadar geçen tarih öncesi dönemdir.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir müze. Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk insan yerleşkesi olan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan müze bölgedeki tescilli üç eski Rum evinden birinin restore edilmesiyle oluşturulmuştur. 1 Mart 2014 tarihinde açılışı yapılan müzede Eski Taş Çağı, Orta Taş Çağı, Erken Tunç Çağı, Hititler ve Frigler dönemlerine ait ok uçları, mızraklar, kesiciler, taş baltalar, kemikten yapılmış çeşitli imitasyon materyaller ve heykeller yer almaktadır. Müze bu nedenle Türkiye'nin ilk imitasyon müzesi olarak da bilinmektedir.

Temmuz Monarşisi

Temmuz Monarşisi Fransa'da 1830 yılında meydana gelen Temmuz Devrimi sonucu X. Charles'in devrilerek Louis-Philippe'in tahta çıkmasıyla başlayan döneme verilen isimdir.

Burbonların bir kolu olan Orléans ailesinden gelen Louis-Philippe liberal tutumu nedeniyle burjuva kral olarak adlandırılıyordu. İktidarı mali sermaye ve büyük burjuvazi tarafından destekleniyordu.

Birçok cumhuriyetçi ayaklanma ve işçi ayaklanmalarıyla karşı karşıya kalan Temmuz Monarşisi İkinci Fransız Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1848 Devrimleri ile sona erdi.

Üst Paleolitik

Üst Paleolitik, Eski Taş Devri'nin üçüncü ve son alt devridir. Çok geniş anlamda 50.000 ila 10.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde mağara ressamlığı ile avcılık için daha iyi aletler gelişmeye başlamıştır. Buzul Çağı bu dönemde yaşanmıştır.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.