Ikonimikis

Ikonimikis i save i lukluk long olgeta kago long manmeri. Tripela bikpela samting ol i lukim long ekonomikis em i: wanem kago ol i makim, hamas ol i mekim, na long husat ol i mekim.

Ekonomikis igat tupela bikpela lain:

(Dispela pes Ikonimikis em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Mani

Mani em i wanpela samting long putim preis long kainkain sevis na kago.

Long ol narapela tokples

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.