China

China(中国) ke naga e e leng kwa borwa jwa Asia. China na le batho ba ba ka nnang 1 billion.

CHN orthographic
China
Beijing

Beijing ke motse setoropo wa China. E na le baagi ba le 21,700,000 (2015).

Chengdu

Chengdu ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 14,427,500 (2014).

Chongqing

Chongqing ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 30,165,500 (2015).

Emma Wareus

Emma Wareus ke mmalebopo wa lefatshe la Botswana a tswa mo toropo kgolo Gaborone. O tshotswe ka ngwaga wa 1990 ka kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi ale masome mabedi le borobabobedi. Ka ngwaga wa 2010 ka kgwedi ya phalane a tlholega malatsi a le masome a mararo kgarejwana ee e ne ya tsenelela dikgaisanyo tsa mmabontle wa bodichabachaba (Miss World 2010) kwa Sanya, China kwa neng a ikgapela maemo a bobedi. Maiteko a magolo a kgarejwana ee e ne e le ngwe ya ditso dikgolo tsa lefatshe la Botswana mo dikgaisanyong tsa mmabontle, morago ga malebopo Mpule Kwelagobe yo o neng a fenya ka maemo a ntllha ko mmabontleng wa bodichabachaba wa Miss Universe ka ngwaga wa 1999.

Feshene

Feshene ke mokgwa o o tlwaelegileng ka nako nngwe bogolo jang diaparo, ditlhako, mekgabiso e e aparwang ka diaparo, go itaka sefatlhego, go iphunya mmele kgotsa fenitshara. Feshene e faphegile mme ebile ke supa mokgwa wa kapari e motho o e aparang.E kaya jalo ka fa batho ba itshupang ka teng le ka fa basegi ba diaparo ba dirang diaparo ka teng. Lefoko le le dirisiwang thata le raya feshene ke khosechumumme le kaya jalo mokgabo o o ko godimo. Dingwe tsa difeshene di bonwa bo basading le mo banneng. mme tse dingwe di kgona go aparwa ke bomme ga mmogo le borre jalo.

Gaborone

Gaborone,ke leina le le gatisitsweng kana le le biditsweng go reelela toropo ka Kgosi Gaborone). Gaborone ke toropo kgolo mo Botswana, e na le palo ya batho ba le 231,626. Dipalo tse di gatisitswe ka ngwaga wa 2011 go ya ka dipatlisiso tsa ba palo batho, se e le sesupo sa gore 10% ya Botswana jotlhe ka bophara e kwa Gaborone.

Toropo ya Gaborone e agetswe fa gare ga thaba ya Kgale le Oodi, fa nokeng ya Notwane, mo borwabotlhaba jwa Botswana, gape e gaufi le molelwane wa Aforika borwa. Toropo e e, nale lebala la difofane la Sir Seretse Khama kwa difofane di gorogelang teng. Ke kgaolo ya bodiredi le boeteledipele ka bo yone, gape ke motsemogolo wa kgaolo ya metse e e mo borwabotlhaba. Banni ba Botswana ba bitsa toropo e ba re Gabs kana GC fa ba e boka .Gaborone o ne a agiwa go nna motsemogolo ka ngwaga wa 1960 fa lefatshe la Bechuanaland Protectorate le tsaya puso, fa e nna lefatshe le le ikemetseng ka nosi. Mo gare ga toropo e go na le madirelo a dikgwebo, marekisetso, le mafelo a ga goromente a agilweng kwa bophirima jwa marekisetso . Toropo e ke nngwe ya ditoropo tse di golang mo lefatsheng, se se bakile mathata a tlhaelo ya lefatshe le go ipaya mo go seng ka fa molaong. Toropo e e nale dikgotlhang tse di tsenang mo lefatsheng go tswa ko Zimbabwe le Aforika Borwa ka ngwaga wa 1980.

Gaborone ke motsemogolo gape ke toropo ya itsholelo; toropo ya bokopanelo jwa dikomponi le go fetola madi mo Botswana. Gaborone gape ke legae la Sethopha sa thabololo sa aforika (SADC) komponi ya dichaba, ka tsholofelo ya go godisa itsholelo.

Guangzhou

Guangzhou ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 13,080,500.

Hong Kong

Hong Kong ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 7,234,800.

Kereke ya nnete ya ga Jeso

"Kereke ya nnete ya ga Jeso" ke kereke e e ikemetseng ka nosi e e simolotseng kwa toropong ya Beijing, kwa China ka ngwaga wa 1917. Gompieno e na le maloko a le sedikadike le sephatlo mo mafatsheng a le masome a mane mo dikontinenteng di le thataro. Kereke e ke ya mothale wa Sekeresete sa Sepentekosete se se simolotseng mo seketeng sa dingwaga se se fetileng se rogwa. Kereke e gape e dumela mo tumeding ya sengwefela (tumelo ya leina la ga Jeso). Ka ngwaga wa 1997, kereke e e ne ya simololwa kwa Aforika Borwa. Ba ikaelela go rera dikgang tse di molemo mo lefatsheng lotlhe pele ga go tla ga bobedi ga ga Jeso Keresete. Dipinagare tse di lesome tsa thuto ya kereke e ke tse di latelang:

Moya o o boitshepo: "Go bua ka maleme go supa go amogela moya o boitshepo, mme go solofetsa go tsena kwa Legodimong."

Kolobetso: "Go kolobediwa ka meetse ke sakeramente e re lebalediwang ka yone melato mme ra tsalwa sentšha. Kolobetso e direlwa mo meetseng: e ka nna mo nokeng kgotsa kwa lewatle. Mokolobetsi, ene, o tshwanetse a bo a setse a kolobeditswe, mme o tla eta tiro eno kwa pele mo leineng la Jesu Kriste. Mokolobediwa o tshwanetse a inwe mo meetseng gotlhelele, a inamisitse thlogo mme sefatlhego sa gagwe se lebile kwa tlase."

Go tlhapisa dinao: "Sakeramente ya go thlapa dinao e re letla go tsea karolo mo botshelong jwa Jesu Kriste. E re gakolosa ka dinako tsotlhe gore re tshwanetse re nne le lerato, re nne ba boitshepo, re tshwarele ba ba re senyeditseng mme re fe nako le matsogo a rona go direla Modimo. Mongwe le mongwe o a kolobeditsweng o tshwannwa ke go thlapa dinao tsa gagwe mo leineng la Mora Jesu Kriste. Fa go kgonega, batsea karolo mo sakeramenteng ba ka thlapisana dinao."

Selalelo

Letsatsi la Sabata: "Letsatsi la Sabata, lone la bosupa, ke le le boitshepo, mme le segofaditswe ke Modimo. Re a le thlompha, mme ka lone, re ikgopotsa letsatsi leo Modimo a thlodileng lefatshe ka lone, le tshwarelo ya melato, le botshelo jo bo sa feleng."

Jeso Keresete: Jeso Keresete, Lefoko le le nnileng nama, o sule mo mokgorong go rekolola baleofi, a tsoga mo baswing mo letsatsing la boraro mme a tlhatlogela kwa legodimong. Ke ene Mmoloki fela wa batho, Motlhodi wa legodi le lefatshe le Modimo wa nneke a le nosi.

Baebele e e boitshepo: Baebele e e Boitshepo, e e nang le Kgolagano e Kgologolo le e Ntšha, e tlhotlheleditswe ke Modimo, e le lefoko le le boammaaruri le seelo sa botshelo jwa Sekeresete.

Poloko (pholoso): Poloko e bonwa ka tshegofatso ya Modimo ka tumelo. Badumedi ba tshwanetse go ikaega ka Moya o o Boitshepo go latela boitshepo, go tlotla Modimo le go rata batho.

Kereke

Katlholo ya bofelo

Kgosi ya Bangwaketsi, Seepapitso wa IV

Template:Sources

Malebogo Marumoagae

(This page's format needs to be reviewed. You can help by editing it.)

Template:Infobox pageant titleholder

Miss World 2007 beauty o tla bo o thwaretswe kwa China mme mafatshe a a tlabong a tseneletse dikgaisanyo tse a tsweletse ka go tlhopha baemedi ba ba tla bona ba emetse mafatshe ka go farologana . Gompieno,lefatshe la Botswana, go tsweng ntheng ya Afrika mo Borwa, ba kgonne go tlhopha moemedi wa bone go ya dikgaisanong tsa Miss World 2007. Malebogo Marumoagae o kgonne go fenya dikgaisanyo tsa bo Mmampudi jwa Mma Botswana jwa ngwaga wa 2006. O ne a kgatlhisa baathudi ka go araba dipotso tshotlhe tse a neg a di botswa le jone bontle jwa gagwe o kare naledi ya masa kwa makgaola kganyeng, o ne a tla a apesiwa korone ya Gautla e phatsima go tsweng kwa baathuding.

Malebogo Marumoagae o tshotswe ka (ngwaga wa 1983). Ke lekgarebe la maratagolejwa le le atlogileng monyo la boleng jo bo kwa godimo mo go bakileng gore a emele lefatshe la Botswana kwa kgaisanyong ya mmabontle wa mafatshe mafatshe ka ngwaga wa "2007", e e tumileng ka leina la Miss World 2007 kwa lefatsheng la China.Malebogo o goletse kwa motseng o o kwa bokone go bapa le toropo ya Francistown yo o bitswang Tonota,o selekanyo sa dikhilomethara tse di masome a mararo go tsweng toropong ya Francistown.

Le fa ditlhabololo di ntse di tsweletse, Tonota o ntse o tshwareletse mo ngwaong ya one.Malebogo o ne a fenya bomampudi jwa lekgarejwana le le gaisitseng botlhe mo Botswana morago ga go aloga mo dithutong tsa gagwe kwa Mmadikolo ka dithuto tsa gagwe tsa BS mo Economics le Population studies, o santse a kile a bereka e le morutabana wa nakwanwa,mme ebile gape a fiwa tiro ya go batlisisa mo lephateng la local economic policy institute.Morago ga go fetsa tiro ya gagwe e le Mma Botswana,o batla go tsweledisa dithuto tsa gagwe go nna Mmankge wa dithuto tsa (Botsogo) le Itsholelo.

Maru a Pula School

Sekolo sa Maru-a-Pula ke sekolo se se ikemetseng , mo dithutong tsotlhe, se se golwane se se bonwang mo Gaborone, Botswana. Se simolotswe ka ngwaga wa 1972, ebile se godile go tsweng mo setlhopheng sa baithuti ba le masome a mabedi le botlhano go ya kwa palong ya baithuti ba le makgolo a marataro le masome a matlhano. Maru-a-Pula se ruta dithuto tsa tlhwatlhwa, le baithuti ba ba kwalang ditlhatlhobo tse di tsewang tsia lefatshe ka bophara tse di akaretsang Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) gape le tsa GCE (ditlhatlhobo tsa legatlo la tswelelo go tsena mo Mmadikolo). E ka ne e le 25% ya baithuti ba ba nnang mo sekolong. Bontlha bongwe jwa baithuti ke Batswana,mme go fetla ba le mafatshe a le masome a mane a emetswe, go akaretsa United States, India, England, South Africa, Nigeria, China, Zimbabwe, gape le Romania.

Sekolo se se kile sa tshegetsa dikgaisano tsa World Individual Debating and Public Speaking Championships ka ngwaga wa 1999 gape sa romela ditlhopha tsa baemedi tse pedi go tsenelela dikgaisano ka ngwaga wa 2008 tsa Championships in Stuttgart.

Nanjing

Nanjing ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 8,216,100.

Shanghai

Shanghai ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 24,152,700.

Shenzhen

Shenzhen ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 10,628,900.

Tianjin

Tianjin ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 15,469,500.

Wuhan

Wuhan ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 10,607,700.

Xi'an

Xi'an ke toropo kgolo kwa China. E na le baagi ba le 8,627,500.

Ka dipuo di sele

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.