เฮิรตซ์

เฮิรตซ์ (อังกฤษ: Hertz ย่อว่า Hz)[1] เป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ (SI) ซึ่งเป็นหน่วยของค่าความถี่ โดย 1 Hz คือ ความถี่ที่เท่ากับ 1 ครั้ง ต่อวินาที (1/s) หรือ : ดังนั้น 50 Hz หมายถึงมีความถี่เท่ากับ 50 ครั้งต่อ 1 วินาที[2]

หน่วยความถี่อื่น ๆ ได้แก่ เรเดียนต่อวินาที (radian/second, rad/s) และรอบต่อนาที (revolutions per minute, RPM)

ชื่อหน่วยเฮิรตซ์มาจากชื่อนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ชื่อ ไฮน์ริช แฮทซ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยเฮิรตซ์ได้กำหนดครั้งแรกใน พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) แล้วเริ่มมาใช้แทน หน่วย รอบต่อวินาที (cycles per second หรือ cps) ในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) หน่วย Hz ได้ใช้ทดแทนการใช้ cps แทบทั้งหมด

Wave frequency
คลื่นไซน์ในความถี่ที่แตกต่างกัน
FrequencyAnimation
บนลงล่าง: ไฟที่กระพริบในความถี่ f = 0.5 Hz, 1.0 Hz และ 2.0 Hz นั่นคือที่เวลา 0.5, 1.0 และ 2.0 วินาทีตามลำดับ ไฟจะกระพริบ 1 ครั้ง เวลาในการกระพริบแต่ละครั้งสามารถหาได้จาก  คาบ (T)  ซึ่งสูตรคือ 1f (แปรผกผันกับ f) นั่นคือเวลา 2, 1 และ 0.5 วินาทีตามลำดับ

หน่วยพหุคูณ

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยเฮิรตซ์ (Hz)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 Hz dHz เดซิเฮิรตซ์ 101 Hz daHz เดคาเฮิรตซ์
10–2 Hz cHz เซนติเฮิรตซ์ 102 Hz hHz เฮกโตเฮิรตซ์
10–3 Hz mHz มิลลิเฮิรตซ์ 103 Hz kHz กิโลเฮิรตซ์
10–6 Hz µHz ไมโครเฮิรตซ์ 106 Hz MHz เมกะเฮิรตซ์
10–9 Hz nHz นาโนเฮิรตซ์ 109 Hz GHz จิกะเฮิรตซ์
10–12 Hz pHz พิโกเฮิรตซ์ 1012 Hz THz เทระเฮิรตซ์
10–15 Hz fHz เฟมโตเฮิรตซ์ 1015 Hz PHz เพตะเฮิรตซ์
10–18 Hz aHz อัตโตเฮิรตซ์ 1018 Hz EHz เอกซะเฮิรตซ์
10–21 Hz zHz เซปโตเฮิรตซ์ 1021 Hz ZHz เซตตะเฮิรตซ์
10–24 Hz yHz ยอกโตเฮิรตซ์ 1024 Hz YHz ยอตตะเฮิรตซ์
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

อ้างอิง

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นคำว่า hertz)
  2. "hertz". (1992). American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin.
ความถี่

ความถี่ (อังกฤษ: frequency) คือจำนวนการเกิดเหตุการณ์ซ้ำในหนึ่งหน่วยของเวลา ความถี่อาจเรียกว่า ความถี่เชิงเวลา (temporal frequency) หมายถึงแสดงให้เห็นว่าต่างจากความถี่เชิงพื้นที่ (spatial) และความถี่เชิงมุม (angular) คาบคือระยะเวลาของหนึ่งวงจรในเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ ดังนั้นคาบจึงเป็นส่วนกลับของความถี่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวใจของทารกเกิดใหม่เต้นที่ความถี่ 120 ครั้งต่อนาที คาบ (ช่วงเวลาระหว่างจังหวะหัวใจ) คือครึ่งวินาที (นั่นคือ 60 วินาทีหารจาก 120 จังหวะ) ความถี่เป็นตัวแปรสำคัญในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม สำหรับระบุอัตราของปรากฏการณ์การแกว่งและการสั่น เช่น การสั่นของเครื่องจักร โสตสัญญาณ (เสียง) คลื่นวิทยุ และแสง

ความพิการ

คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด

ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ

“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 3

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 3 (อังกฤษ: Samsung Galaxy Note 3) คือสมาร์ตโฟนระบบจอสัมผัส และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาโดย ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อมาจากรุ่น ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 2 โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.3 "เจลลี บีน" เป็นมาตรฐาน

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 5

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 5 (อังกฤษ: Samsung Galaxy Note 5) คือสมาร์ตโฟนระบบจอสัมผัสและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาโดยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อมาจากรุ่นซัมซุง กาแลคซี โน้ต 4 โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 5.1 "โลลี่ป๊อป"(Lollipop) เป็นมาตรฐาน

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต เอดจ์

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต เอดจ์ (อังกฤษ: Samsung Galaxy Note Edge) คือสมาร์ตโฟนระบบจอสัมผัสและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาโดยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่น ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 4 โดยเปิดตัวพร้อมกันเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 กาแลคซี โน้ต เอดจ์มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.4 "คิทแคท"(KitKat) เป็นมาตรฐาน รองรับการอัพเกรดเป็น เวอร์ชัน 5.1 "โลลีป๊อป"(Lollipop)

ซัมซุง กาแลคซีเอส (สมาร์ตโฟน)

ซัมซุง กาแลคซีเอส (อังกฤษ: Samsung Galaxy S; ชื่อรหัส Galaxysmtd) เป็นสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ ที่ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทซัมซุง อเล็คทรอนิคส์ เปิดตัวในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ และวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 เป็นรุ่นแรกในชุดกาแลคซีเอส ขณะเปิดตัว กาแลคซีเอสเป็นสมาร์ตโฟนที่ประมวลผลทางกราฟิกได้เร็วที่สุด และมีความบางแค่ 9.9 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นสมาร์ตโฟนที่บางที่สุดในขณะนั้น กาแลคซีเอสมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.1 เอแคลร์ที่สามารถอัปเกรดเป็นแอนดรอยด์ 2.3 จิงเจอร์เบรดได้ ซีพียู ARM Cortex A8 1 จิกะเฮิรตซ์ หน้าจอเป็นจอซูเปอร์แอโมเลดขนาด 4 นิ้ว กล้องหลังมีความละเอียด 5 ล้านพิกเซลกาแลคซีเอสได้รับการตอบรับส่วนใหญ่ไปในทางที่ดี ซีเน็ตเอเซียให้คะแนนกาแลคซีเอส 8.4 เต็ม 10, จีเอ็มเอมอารีนา.คอมกล่าวชมว่ากาแลคซีเอสมี "คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ" และ "เป็นผู้นำสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ตัวใหม่" และนิตยสารไทม์จัดกาแลคซีเอสอยู่ในอันดับ 2 ของ 10 อันดับสุดยอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของปี ค.ศ. 2010

ซัมซุง กาแลคซีเอส 4

ซัมซุง กาแลคซีเอส 4 (อังกฤษ: Samsung Galaxy S4) เป็นสมาร์ตโฟน ที่ผลิตโดย ซัมซุง ซึ่งมีการยืนยันการเปิดตัวที่ นิวยอร์ก,ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีซอฟต์แวร์ใหม่ทั้ง สมาร์ตอะเลิรตส์, สมาร์ตสเตย์ และ สมาร์ตสกอลล์ มีกล้องหลักความละเอียด 13 ล้านพิกเซล และมีจอ 5 นิ้ว ความละเอียดฟูลเอชดี 1080p โดยจะวางขายในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 บน 327 เครือข่าย ใน 155 ประเทศทั่วโลก

ยูทูบ

ยูทูบ ตามสำเนียงอเมริกัน หรือ ยูทิวบ์ ตามสำเนียงบริเตน (อังกฤษ: YouTube; เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /ˈjuːˌtjuːb (สำเนียงบริเตน), /-tuːb (สำเนียงอเมริกัน)/) เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วิดีโอโดยมีสำนักงานอยู่ที่แซนบรูโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เว็ปไซต์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาจากอดีตพนักงาน 3 คนในบริษัทเพย์แพล อันประกอบด้วยแชด เฮอร์ลีย์ สตีฟ เชน และยาวีด คาริม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ยูทูบถูกกูเกิลซื้อไปในราคา 1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยูทูบเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกูเกิล เว็บไซต์ยังสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลด ดู หรือแบ่งปันวิดีโอได้

รังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับความถี่ในช่วง 30 ถึง 30,000 เพตะเฮิรตซ์ (1015 เฮิรตซ์) ในเบื้องต้นมีการใช้รังสีเอกซ์สำหรับถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค และงานผลึกศาสตร์ (crystallography) รังสีเอกซ์เป็นการแผ่รังสีแบบแตกตัวเป็นไอออน และมีอันตรายต่อมนุษย์ รังสีเอกซ์ค้นพบโดยวิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน เมื่อ ค.ศ. 1895

ทฤษฎีอิเล็กตรอนสมัยปัจจุบัน อธิบายถึงการเกิดรังสีเอกซ์ว่า ธาตุประกอบด้วยอะตอมจำนวนมากในอะตอมแต่ละตัวมีนิวเคลียสเป็นใจกลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งวนเป็นชั้น ๆ ธาตุเบาจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่น้อยชั้น และธาตุหนักจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่หลายชั้น เมื่ออะตอมธาตุหนักถูกยิงด้วยกระแสอิเล็กตรอน จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นในถูกชนกระเด็นออกมาวิ่งวนอยู่รอบนอกซึ่งมีภาวะไม่เสถียรและจะหลุดตกไปวิ่งวนอยู่ชั้นในอีก พร้อมกับปล่อยพลังงานออกในรูปรังสี ถ้าอิเล็กตรอนที่ยิงเข้าไปมีพลังงานมาก ก็จะเข้าไปชนอิเล็กตรอนในชั้นลึก ๆ ทำให้ได้รังสีที่มีพลังงานมาก เรียกว่า ฮาร์ดเอกซเรย์ (hard x-ray) ถ้าอิเล็กตรอนที่ใช้ยิงมีพลังงานน้อยเข้าไปได้ไม่ลึกนัก จะให้รังสีที่เรียกว่า ซอฟต์เอกซเรย์ (soft x-ray)

กระบวนการเกิดหรือการผลิตรังสีเอกซ์ทั้งโดยฝีมือมนุษย์และในธรรมชาติ มีอยู่ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ

เป็นวิธีผลิตรังสีเอกซ์โดยการยิงลำอนุภาคอิเล็กตรอนใส่แผ่นโลหะ เช่น ทั้งสเตน อิเล็กตรอน ที่เป็นกระสุนจะวิงไปชนอิเล็กตรอนของอะตอมโลหะที่เป็นเป้า ทำให้อิเล็กตรอนที่ถูกชนเปลี่ยนตำแหน่ง การโคจรรอบนิวเคลียส เกิดตำแหน่งที่ว่างของอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนิวเคลียสเดิม อิเล็กตรอนตัวอื่นที่ อยู่ในตำแหน่งวงโคจรมีพลังงานสูงกว่า จะกระโดดเข้าไปแทนที่ของอิเล็กตรอนเดิมแล้วปล่อยพลังงานออก มาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ รังสีเอกซ์เครื่องฉายรังสีเอกซ์ที่ใช้งานกันทั่วไปในโรงพยาบาลและในโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเป็นเครื่องผลิต รังสีเอกซ์จากวิธีการนี้

เป็นวิธีผลิต หรือ กำเนิดรังสีเอกซ์จากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น อิเล็กตรอน โปรตอนหรืออะตอม อย่างมีความเร่ง คือ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นแล้วก็เป็น ธรรมชาติของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้เอง ที่ต้องปล่อยพลังงานออกมาในรูปของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างที่ไม่มีอะไรไปห้ามได้ ซึ่งถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมามีความถี่สูงพอก็จะเป็นรังสีเอกซ์กำเนิดรังสีเอกซ์วิธีนี้เป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้ในการผลิตรังสีเอกซ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

อ็อกเทฟ

อ็อกเทฟ (octave) หรือ ขั้นคู่แปดเพอร์เฟกต์ (perfect eighth) มักเขียนย่อเป็น 8ve หรือ P8 คือขั้นคู่เสียง (interval) ที่เทียบจากโน้ตดนตรีตัวหนึ่งไปสู่โน้ตตัวหนึ่งในระดับเสียงที่ต่างกัน ซึ่งโน้ตตัวนั้นมีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งหรือเป็นสองเท่าจากโน้ตตัวเดิม และเหตุที่เรียกว่าขั้นคู่แปด เนื่องจากตัวโน้ตสองตัวที่อยู่ห่างกัน 8 ขั้นบนบันไดเสียง (หรือ 12 ครึ่งเสียง) จะเกิดสมบัติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบันไดเสียงเมเจอร์หรือบันไดเสียงไมเนอร์

เน็กซัส 4

เน็กซัส 4 (อังกฤษ: Nexus 4; ชื่อรหัส Mako) เป็น สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตัวที่สี่ของกูเกิล โดยรุ่นนี้ผลิตและออกแบบโดยแอลจี

มือถือรุ่นนี้ใช้ซีพียู 1.5 จิกะเฮิรตซ์ ควอด-คอร์ ควอลคอมม์ สแนปดรากอน เอส 4 โปร, แรม 2 จิกะไบต์, หน่วยความจำภายใน 8 หรือ 16 จิกะไบต์, มีกล้องหน้าความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล แลกล้องหลักความละเอียด 8 ล้านพิกเซล มีถาดสำหรับใส่ไมโครซิม โดยรุ่นนี้มาพร้อมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.2 เจลลีบีน

เน็กซัสเอส

เน็กซัสเอส (อังกฤษ: Nexus S; ชื่อรหัส Crespo) เป็นสมาร์ตโฟนที่ถูกคิดค้นโดยกูเกิล ร่วมกับซัมซุง ถูกวางขายเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยเป็นสมาร์ตโฟนรุ่นแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.3 "จิงเจอร์เบรด" และเป็นอุปกรณ์แอนดรอยด์รุ่นแรกที่มีระบบเนียร์ฟิลด์คอมมูนิเคชัน (เอ็นเอฟซี) ทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เน็กซัสเอสเป็นสมาร์ตโฟนที่ร่วมผลิตโดยกูเกิล นับตั้งแต่เอชทีซีดรีมหรือกูเกิลจี 1 และเน็กซัสวัน ซึ่งร่วมผลิตโดยเอชทีซี และรุ่นต่อจากเน็กซัสเอสคือกาแลคซี เน็กซัส ซึ่งถูกวางขายในปีถัดมา

เม็ดพาชีเนียน

เม็ดพาชีเนียน (Pacinian corpuscles) หรือ Lamellar corpuscles (เม็ดเป็นชั้น ๆ) เป็นตัวรับแรงกล (mechanoreceptor) หุ้มปลายพิเศษหลักอย่างหนึ่งในสี่อย่างที่ผิวหนังซึ่งไม่มีขน

เป็นปลายประสาทที่หุ้มด้วยเซลล์ซึ่งไม่ใช่เซลล์ประสาท (schwann cell) มีลักษณะเป็นชั้น ๆ คล้ายหัวหอมที่เต็มไปด้วยน้ำในระหว่างชั้น โดยชั้นนอกสุดจะหนาเป็นพิเศษและชั้นในสุดจะต่างจากชั้นอื่น ๆ ทั้งทางกายวิภาคและทางเคมีภูมิคุ้มกัน

เม็ดอยู่ในผิวหนังที่ไวต่อแรงสั่นและการเปลี่ยนแรงดัน

โดยอยู่ในหนังแท้ใต้ผิวหนังประมาณ 2-3 มม. และในเนื้อเยื่อที่ลึกกว่านั้น

และตอบสนองต่อแรงที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเท่านั้นโดยไวต่อแรงสั่นความถี่สูงเป็นพิเศษ (30-500 เฮิรตซ์)

การไวแรงสั่นทำให้สามารถตรวจจับลักษณะลายผิวของวัสดุที่ลูบ (ด้วยมือหรือนิ้วเป็นต้น) เช่น หยาบหรือเกลี้ยง

เม็ดพาชีเนียนเป็นตัวรับแรงกลที่ปรับตัวเร็ว (rapidly adapting)

ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้า เช่น การจับและการปล่อยวัตถุ จะทำให้กลุ่มต่าง ๆ ของเม็ดตอบสนองเพียงแค่ชั่วคราว

นอกจากผิวหนังเกลี้ยงแล้ว ผิวหนังที่มีผม/ขนโดยทั่วไป

ปลอกหุ้มข้อต่อ (joint capsule) เยื่อหุ้มกระดูก (periosteum) ทรวงอก อวัยวะเพศ และอวัยวะภายในบางส่วน

ก็มีเม็ดพาชีเนียนด้วย

และตับอ่อนก็มีเม็ดพาชีเนียนซี่งตรวจจับแรงสั่นและน่าจะเสียงความถี่ต่ำ

เม็ดรู้สัมผัส

เม็ดรู้สัมผัส หรือ เม็ดไวสัมผัส

(อังกฤษ: Meissner's corpuscle, Tactile corpuscle)

เป็นปลายประสาทรับแรงกลชนิดหนึ่งที่ผิวหนังซึ่งไวสัมผัสแบบเบา ๆ

โดยเฉพาะก็คือ ไวสูงสุดเมื่อรับรู้แรงสั่นระหว่าง 2-50 เฮิรตซ์

เป็นตัวรับความรู้สึกที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว

โดยหนาแน่นมากสุดที่ปลายนิ้วมือ (เป็นใยประสาทที่มีมากที่สุดในมือมนุษย์ คือ 40%)

แบ็กแรล

เบ็กเคอเรล (English /bɛkəˈrɛl/; สัญลักษณ์: Bq) เป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอของกัมมันตภาพ หรือการแผ่กัมมันตรังสี ตามนิยามของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ 1 เบ็กเคอเรล หมายถึง กัมมันตภาพหรือการแผ่รังสีที่ได้จากการสลายนิวเคลียส 1 ตัวภายใน 1 วินาที เขียนในรูปหน่วยฐานได้เป็น s−1 หน่วยเบ็กเคอเรลตั้งชื่อตามอ็องรี แบ็กแรล นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2446 ร่วมกับปีแยร์ กูว์รี และมารี กูว์รี ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเช่นกันหน่วยเบ็กเคอเรลคล้ายคลึงกับหน่วยเฮิรตซ์ (ซึ่งตั้งชื่อตามไฮน์ริช แฮทซ์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน) ซึ่งเป็นหน่วยของจำนวนการหมุนหรือการสั่นในหนึ่งวินาที

แสง

แสง (อังกฤษ: light) เป็นการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า คำนี้ปกติหมายถึง แสงที่มองเห็นได้ ซึ่งตามนุษย์มองเห็นได้และทำให้เกิดสัมผัสการรับรู้ภาพ แสงที่มองเห็นได้ปกตินิยามว่ามีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400–700 นาโนเมตร ระหวางอินฟราเรด (ที่มีความยาวคลื่นมากกว่าและมีคลื่นกว้างกว่านี้) และอัลตราไวโอเล็ต (ที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าและมีคลื่นแคบกว่านี้) ความยาวคลื่นนี้หมายถึงความถี่ช่วงประมาณ 430–750 เทระเฮิรตซ์

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลักบนโลก แสงอาทิตย์ให้พลังงานซึ่งพืชสีเขียวใช้ผลิตน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ในรูปของแป้ง ซึ่งปลดปล่อยพลังงานแก่สิ่งมชีวิตที่ย่อยมัน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้ให้พลังงานแทบทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตใช้ ในอดีต แหล่งสำคัญของแสงอีกแหล่งหนึ่งสำหรับมนุษย์คือไฟ ตั้งแต่แคมป์ไฟโบราณจนถึงตะเกียงเคโรซีนสมัยใหม่ ด้วยการพัฒนาหลอดไฟฟ้าและระบบพลังงาน การให้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าได้แทนแสงไฟ สัตว์บางชนิดผลิตแสงไฟของมันเอง เป็นกระบวนการที่เรียก การเรืองแสงทางชีวภาพ

คุณสมบัติปฐมภูมิของแสงที่มองเห็นได้ คือ ความเข้ม ทิศทางการแผ่ สเปกตรัมความถี่หรือความยาวคลื่น และโพลาไรเซชัน (polarization) ส่วนความเร็วในสุญญากาศของแสง 299,792,458 เมตรต่อวินาที เป็นค่าคงตัวมูลฐานหนึ่งของธรรมชาติ

ในวิชาฟิสิกส์ บางครั้งคำว่า แสง หมายถึงการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในทุกความยาวคลื่น ไม่ว่ามองเห็นได้หรือไม่ ในความหมายนี้ รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ ไมโครเวฟและคลื่นวิทยุก็เป็นแสงด้วย เช่นเดียวกับแสงทุกชนิด แสงที่มองเห็นได้มีการแผ่และดูดซับโฟตอนและแสดงคุณสมบัติของทั้งคลื่นและอนุภาค คุณสมบัตินี้เรียก ทวิภาคของคลื่น–อนุภาค การศึกษาแสง ที่เรียก ทัศนศาสตร์ เป็นขอบเขตการวิจัยที่สำคัญในวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่

โนเกีย ลูเมีย 920

โนเกีย ลูเมีย 920 (อังกฤษ: Nokia Lumia 920) เป็นสมาร์ตโฟน ของโนเกีย โดยทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน 8 โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 และได้ทำการขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีซีพียู 1.5 จิกะเฮิรตซ์ ดูอัล-คอร์ ของ ควอล์คอมม์ ไครต์ มีขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้ว ไอพีเอส แอลซีดี และใช้กระจกกันรอยขีดข่วน กอริลากลาส 2 โดยมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถชาร์ตพลังงานแบตเตอรีแบบไร้สายได้ ส่วนกล้องมีความละเอยีด 8.7 ล้านพิกเซล ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า โนเกีย เพียววิว ซึ่งจอนั้นสามารถสัมผัสในขณะที่สวมถุงมือได้ด้วย

โน้ตดนตรี

โน้ต ในทางดนตรี มีความหมายได้สองทาง หมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำเสนอระดับเสียง และความยาวของเสียง หรือหมายถึงตัวเสียงเองที่เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เหล่านั้น โน้ตดนตรีแต่ละเสียงจะมีชื่อเรียกประจำของมันเองในแต่ละภาษา เช่น โด-เร-มี-ฟา-ซอล-ลา-ที บางครั้งอาจเขียนอักษรละติน A ถึง G แทนโน้ตดนตรี

ไฮน์ริช แฮทซ์

ไฮน์ริช รูด็อล์ฟ แฮทซ์ (เยอรมัน: Heinrich Rudolf Hertz; 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 – 1 มกราคม พ.ศ. 2437) เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน และเป็นคนแรกที่พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแสง

แฮทซ์พิสูจน์ทฤษฎีโดยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ส่งและรับคลื่นวิทยุโดยใช้การทดลอง นั่นให้เหตุผลถึงปรากฏการณ์แบบไร้สายอื่น ๆ ที่รู้จัก หน่วยวิทยาศาสตร์ของความถี่รอบต่อวินาทีได้รับการตั้งชื่อเป็น "เฮิรตซ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา

หน่วยฐาน
หน่วยอนุพัทธ์
หน่วยที่ยอมรับให้ใช้
แก่ระบบเอสไอ
ดูเพิ่ม

ภาษาอื่น

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.