1996

Sékulu XIX « Sékulu XX » Sékulu XXI
1993 « 1994 « 1995 « 1996 » 1997 » 1998 » 1999
Benedicta Boccoli

Benedicta Boccoli, moris iha 11 fulan-Novembru 1966 iha Milano, mak sai artista (theater, cinema) ba ‪Itália..

Cristo Rei (Estatua)

Cristo Rei hanesan Estatua ida nebe mak lokaliza iha kapital husi nasaun Timor-Leste, Munisipiu Dili no Posto-Administrativu Cristo-Rei. Estatua Cristo-Rei Dili hanesan estatua Cristo boot daruak iha mundu, ne’ebe iha pozisaun primeiru okupa husi estatua Cristo Rio de Janeiro iha Brazil.

Estatua ne’e hanesan prezente ida husi eis-presidente Indonesia, Suharto, ba povu Timor oan sira.

Finaliza iha tinan 1996, Cristo Rei sai ona hanesan ikon turistika prinsipal iha Timor Leste. Estatua ne’e ho nia altura 27 metru (88,6 kaki) no mos bele hare hetan liuhusi tasi ibun.

Aleinde ne’e, iha mos kapela ida no bola (mundu) boot ida iha estatua nia okos.

Karik bainhira ita hakarak atu hakbesik ba estatua, ita sei liu lai eskada maizumenus 500 eskada. Cristo Rei mos haleu ho paizajem ne’ebe mesak furak, bele mos hare tasi ibun no foho sira.

Cristo-Rei ne’e mos sai hanesan fatin ida ne’ebe ema lokal barak mak ba vizita, tamba fatin ne’ebe mak furak, akompanha ho anin fresku tamba besik ho tasi nune’e halo fatin ne’e sai furak liu tan, konfortavel no fresku ba visitantes sira ne’ebe mak hakarak atu ba vizita. Fatin refere mos laos hetan hetan deit vizita husi ema lokal sira maibe hetan mos visita husi turistika sira husi rai-liur tamba Cristo-Rei hanesan fatin turismu ida ne’ebe famozu tebes iha Dili no mos iha fatin ne’eba turistika sira bele hare furak tasi Rai-henek mutin Timor nian no mos bele hare Estatua Cristo-Rei nian tamba estatua cristo-rei timor nian ne’e sai hanesan estatua cristo boot daruak iha mundu hafoin de estatua husi brasil nian. Fatin Cristo-Rei mos sai hanesan fatin ba reuniaun familia sira nian hodi bele halo programa ruma hanesan halo programa tinan nst. Tamba fasilita visitantes sira ho uma mahun ne’ebe mak oferese ba visitantes sira hodi bele halao sira nia programa refere.

Introdusaun Mikrotik

INTRODUSAUN MIKROTIK

Definisaun Mikrotik

Mikrotik mai husi lian Latvia katak Mikrotiks ne’ebe ho signifika mak “Network ki’ik”. Mikrotik iha motto ida ne’ebe mak “routing the word” ne’ebe hari iha tina 1995 atu dezemvolve router no sistemaISP ho Wireless. Iha tinan 1997 kria Software ne’ebe ho Sistema RouterOS atu oferese ba estabilidade ne’ebe luan, kontrolu, nofleksibilidade ba tipu interface dadus hotu-hotu no routing. Iha tinan 2002 mikrotik kria tan hardware ne’ebe iha kapasidade hanesan makina router no ninia marka ho naran RouterBoard.

RouterBoard hanesan hardware ida ne’ebe dezenu husi mikrotik. RouterBoard iha modelu seri noiha interface ne’ebe tuir nia nesesidade no utilija RouterOS sai hanesan software/sistema operasaun.

Istoria Mikrotik

Mikrotik RouterOS, mai husi empreza ki ' ik ida ne’ebé nia edifisiu harí iha Latvia, besik ho Rússia. Kriasaun husi John Trully no Arnis Riekstins. John Trully hanesan sidadaun ida husi Amerika ne’ebé sai hanesan imigrasi iha Latvia. Iha Latvia nia hasoru malu ho Arnis, ne’ebe Lisensiatura husi Fízika no Mekániku iha Tinan 1995.

John no Arnis hahu me-routing iha mundu iha 1996 (misaun Mikrotik mak mer-routing iha mundo). Hahú ho Linux no teknolojia MS-DOS kombinadu ho teknolojia Wireless LAN (WLAN) AERONET ho velosidade 2 Mbps iha Moldova, nasaun viziñu sira iha Latvia, entaun, serví kliente foun na‘in lima iha Latvia.

Tipu Mikrotik

tipu Mikrotik fahe ba parte 2 mak hanesan RouterOS no Mikrotik RouterBoard, ne’ebé sei esplika hanesan tuir mai:

1. RouterOS

RouterOS mak hanesan sistema operasionál no hanesan “Software” ne’ebé bele uza hodi halo instalasaun ba komputador, atu bele uza hanesan Router rede (Router jarinngan).

2. Mikrotik RouterBoard

RouterBoard mak hanesan hardware ida ne’ebé halo husi Mikrotik, no RouterBoard ne’e hanesan mini-PC ida ne’ebé integradu, tamba iha routerboard ne’e iha mos prosesor, RAM, ROM, no memória flash. RouterBoard uza RouterOS sira ne’ebé serve nu’udar rede (Jaringan), management bandwidth, proxy server, dhcp, DNS server, firewel no mós bele funsiona nu’udar hotspot server.

Iha RouterBoard ho seri oin-oin ne’ebé mós bele funsiona nu’udar WiFi. Nu’udar wi-fi acces point, bridge, ka nu’udar wifi kliente. Hanesan modelu RB411, RB433, RB600, RB750. RB951 nst, no maioria ISP wireless uza RouterBoard atu hodi ezekuta funsaun wireless nune’e nu’udar access point ka kliente.

Jah-Era

Jah-Era ne’e maka banda ne’ebé hatama ritmu afrikanu no kantiga hanesan “África, mãe de Angola...” iha Timór, ritmu ne’ebé depois sai populár loos.

Jogo do Pau

Jogo do Pau ne’e sistema baku-malu ho ai-dona tuir lisan Portugál nian, ita bele dehan ne'e arte marsiál portugeza ida.

José Ramos-Horta

José Manuel Ramos-Horta, moris iha 26 Decembru 1946 iha Dili, mak ohin loron sai hanesan Prezidente Repúblika ba Timor Lorosa'e hori 20 fulan Maiu 2007, molok ida ne'e nia kaer pasta nu'udar Primeiru Ministru ba Timor Lorosa'e iha tinan 2006 to'o 2007 no Ministru Negósiu Estranjeiru husi tinan 2002 to'o 2007.

Nia mós hanesan maksimu Premiu Nobel ba Pas nian iha tinan 1996 iha Oslo, Noruega hamutuk ho Amu-Bispu D. Carlos Filipe Ximenes Belo

Manuel Alegre

Manuel Alegre de Melo Duarte moris iha 12 fulan-Maiu 1936 iha Ágeda, fatin ida iha Portugál norte. Bainhira nia foin-sa'e nia tama ba Universidade Koímbra nian. Koímbra ne’e maka sidade universitária naran boot liu hotu iha Portugál, universidade ne’e komesa kedas tinan atus hitu liubá. Iha-ne’ebá nia serbisu iha organizasaun barak, nia organiza no halimar teatru, nia ukun no hakerek iha jornál ho revista oioin eskolante sira nian, no nia nia sai aktivista pro-demokrasia ne’ebé importante. Iha otas ne’ebá Portugál sei ukun rain barak, maibé organizasaun oioin mosu tiha ona iha kolónia sira iha Áfrika atu ezije ukun-rasik an. Tanba ne’e funu foin hahú. Na’i-ulun faxista sira iha Lizboa komesa haruka soldadu barabarak atu luta hasoru organizasaun sira ne’e. Mane klosan sira hotu iha Portugál tenke tama ba tropa atu ba funu. Estadu mós bolu ativista sira, tanba ulun-boot sira fiar katak kuandu foin-sa'e sira ne’e funu iha Áfrika sira sei lakon sira-nia ideias. Iha tinan 1962 Manuel Alegre mós tenke tama ba soldadu no Estadu haruka nia ba rai-Angola. Iha rain ne’e nia koko atu organiza revolta militár ida hasoru ditadura no funu koloniál. P.I.D.E., hanesan Intel rejime faxista nian, haruka nia ba dadur-fatin ida naran S. Paulo de Luanda durante fulan neen nia laran. Iha kadeia laran nia koñese Luandino Vieira ho hakerek-na’in sira seluk husi Angola. Bainhira nia sai tiha ona husi tropa, no fila fali ba Portugál, nia labele buka fatin atu hela tuir nia hakarak, tenke hela de’it iha fatin ne’ebé intel sira hatene. Iha tinan 1964 nia halai ba li’ur tanba rejime faxista atu kaer fali nia.

Iha li’ur ativista pro-demokrasia sira hili nia atu sai membru lider F.P.L.N. – Frente Patriótica de Libertação Nacional nian. Organizasaun ne’e, Jenerál Humberto Delgado maka ukun. Nia ema boot iha movimentu ne’ebé hasoru ditadura no uluk nia kandidatu ba eleisaun iha Portugál, maibé eleisaun ne’e la loos, rejime faxista maka kontrola rezultadu. Manuel Alegre hela iha Arjél (sidade-inan rai-Arjélia nian) durante tinan sanulu nia laran no nia serbisu maka’as iha rádiu rezisténsia nian, naran A voz da liberdade (Lian liberdade nian), ne’ebé ema bele rona iha Portugál nia laran. Liutiha Revolusaun Kravu nian iha 25 fulan-Abril 1974, ne’ebé remata tiha ditadura, nia ba fila fali ba Portugál, nia tama ba Partido Socialista no nia sai deputadu Asembleia Repúblika Portugál nian. To’o agora nia sei polítiku ema hotuhotu respeita.

Nia hakerek livru barabarak iha nia moris, livru poezia ho proza. Iha tempu ditadura nian kantór barak hananu ninia poema sira ne’ebé ko’alia kona-ba liberdade ho rezisténsia.

Omoseksualidade

Omoseksualidade (hosi lia-gregu lakin ὁμός, iguál, no lia-latín sexus, seksu) refere ba karaterístika, kondisaun no kualidade naran entidade moris nian (umanu ka lae) ida-ne'ebé sente atrasaun fíziku, estétiku no/ka emosionál ba entidade moris seluk ho seksu ka jéneru hanesan. Enkuantu orientasaun seksuál, omoseksualidade refere ba "padraun persistente esperiénsia seksuál, afetivu no romántiku sira-nian" ho prinsipál no ho eskluzivu entre ema ho seksu hanesan; "mós nia refere ba indivíduu ho sensu identidade pesoál no sosiál bazeadu ba atrasaun sira-ne'ebá, enkuantu ema ne'ebá manifesta komportamentu sira no adere nia an ba komunidade ema sira-ne'ebé kompartilla orientasaun seksuál hanesan".Omoseksualidade ne'e ida kategoria prinsipál sira-nian orientasaun seksuál nian, rabat biseksualidade, panseksualidade, eteroseksualidade no aseksualidade. Mós nia hetan rejistra iha kreis 5 000 espésie no ne'e hetan estuda di'ak no hetan komprova ho natoon iha kreis 500 sira-nian), no ema sira inklui minoria signifikativu sira ho entidade diversu sira hanesan mamíferu sira, manu-fuik sira no platelminte sira. Prevalénsia homoseksualidade nian iha umanu sira-nia leet susar atu determina ho presizaun; iha sosiedade loromonu modernu, estudu prinsipál sira hatudu prevalénsia hosi 2% ba 13% indivíduu omoseksuál sira-nian iha populasaun, enkuantu estudu sira seluk sujere katak aprosimadamente 22% populasaun nian hato'o grau ruma tendénsia omoseksuál nian.Tuir ai-knanoik umanidade nian, knesan individuál sira omoseksualidade nian hetan admira, tolera ka kondena, haktuir norma seksuál vijente sira iha kultura no otas oioin bainhira sira mosu tiha. Bainhira sira hetan admira, knesan sira-ne'ebá hetan fó-entende nu'udar maneira atu hadi'a sosiedade; bainhira sira hetan kondena, sira hetan konsidera pekadu ka tipu ruma moras nian no, iha kazu balu, sira hetan haluli hosi lei. Hori meadu sékuku XX, omoseksualidade hetan desklasifika gradualmente nu'udar moras no hetan deskriminaliza iha rain dezenvolvidu kuaze hotu-hotu no iha maioria mundu loromonu nian. Entretantu, estatutu juríriku relasaun omoseksuál sira-nian sei varia tebetebes hosi rain ida ba seluk ida. Enkuantu, iha rain balu, kazamentu entre ema sira ho seksu hanesan hetan legaliza; iha seluseluk, komportamentu omoseksuál balu krime sira ho penalidade kruél sira, entre ne'ebé pena mate nian (porezemplu, Iraun kondena ema omoseksuál sira ba enforkamentu, enkuantu Arábia Saudita lapida sira).Organizasaun mahuluk sira saude nian (ne'ebé inklui psikolojia) afirma katak omoseksualidade ka biseksualidade karaterístika kompativel ho saude mentál no ho ajustamentu sosiál normál netik; instituisaun médiku hirak-ne'e mós la rekomenda katak ema sira tenta seluk sira-nia kondisaun seksuál, tan, aleinde ne'e la'os efikás, ne'e bele kauza estragu psikolójiku sira. Iha tinan 1973, omoseksualidade hakmate hetan klasifika tiha nu'udar transtornu, bainhira nia hetan hasai tiha hosi Matadalan Diagnóstiku no Estatístiku Transtornu Mentál sira-nian (DSM) Asosiasaun Amerikanu Psikiatria nian. Iha tinan 1975, Asosiasaun Amerikanu Psikolojia nian adota tiha prosedimentu hanesan. Iha Brazíl, iha tinan 1984, Asosiasaun Brazileiru Psikiatria nian (ABP) pozisiona tiha an hasoru diskriminasaun no konsidera tiha omoseksualidade hanesan buat ruma ne'ebé la halo aat ba sosiedade. Iha 1985, ABP hetan tuir hosi Konsellu Federál Psikolojia nian (CFP), ne'ebé hakmate konsidera tiha omoseksualidade nu'udar desviu seksuál no, iha 1999, hari'i tiha regra sira ba atuasaun psikólogu sira-nian iha relasaun ba lia-husu sira orientasaun seksuál nian no deklara tiha katak "omoseksualidade la konstitui moras mós lae distúrbiu mós lae perversaun" no katak psikólogu sira labele kolabora ho eventu sira no servisu sira ne'ebé propoin terapia reorientasaun seksuál nian. Iha loron 17 Maiu tinan 1990, Asembleia-jerál Organizasaun Mundiál Saúde nian (OMS) hasai tiha omoseksualidade hosi lista moras mentál sira-nian, Klasifikasaun Internasionál Moras sira-nian (CID), data ne'ebé ona hetan selebra nu'udar Loron Internasionál hasoru Omofobia. Ikusliu, iha 1991, Amnistia Internasionál ona konsidera diskriminasaun hasoru ema omoseksuál sira nu'udar violasaun direitu umanu sira-nian.

Pepetela

Pepetela, ka Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, moris iha 1941 iha Bengela (Angola), i agora nia autór koñesidu ho naran Pepetela. Nia sai tiha hakerek-na’in boot ida iha Angola no mós iha Luzofonia tomak nia laran.

Iha lian seluk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.