ವಾಯುವ್ಯೊ

ವಾಯುವ್ಯೊ ( ವಾಯುವ್ಯ; North-east, NW, N 45°W ) ಇನ್ನಗ ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯು ದೇವೆರೆನ ದಿಕ್ಕು. ಉಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ಬೊಕ ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಪಡ್ಡಾಯಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)ದ ಸರಿ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ N 45°W ಇಜಿಂಡ 315° ಇಂದ್ ತೋಜಾವೆರ್.

Brosen windrose
ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಪೂ. ವಾಯವ್ಯೊ ದಿಕ್ನುನು NW ಇಂದ್ ತೋಜಾದುಂಡು.

‍ವಾಯುವ್ಯೊನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನು

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರೊಡುಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು ( ನಿಜವಾಯಿನ ಉತ್ತರೊಗುಲಾ (True North) ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಉತ್ತರೊಗುಲಾ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿದಾತ್ ವ್ಯತ್ತಾಸ ಉಂಡು). ಇಂಚಾದ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರೊದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಂಡ ದತ್ತ (ಎಡ)ಭಾಗೊಡು ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ವಾಯುವ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ಪಡು ದಿಕ್ಕುದ ಆಧಾರೊಡು

ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ದಿಕ್ಕು ಪಡ್ಡಾಯಿ. ಪಡ್ಡಾಯಿರ್ದ್ ಬಲತ್ತ ಭಾಗದ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ವಾಯುವ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಆಧಾರೊಡು

ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿನ್ ನೇಲಾಂಡ, ಅವು ಬಡಕಾಯಿ-ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಅನುಗುಣವಾದ್ ಉಂತುಂಡು. ಇಂಚ ಉಂತುನ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಗುರುತುದ ಪಿರಾವುದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು 0 ಡಿಗ್ರಿ (ಇಜಿಂಡ 360 ಡಿಗ್ರಿ) ಇಂದ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೂಚಿಸಾದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿದ ಕೆಂಪು ಬಡಕಾಯಿ ಗುರುತುಗು, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕದ ಬಡಕಾಯಿ (0° ಯಾನೆ 360° ) ಗುರುತುಗು ಒಂದುನ ಲೆಕ್ಕೊ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ್ ಪತ್'ದ್ ಉಂತಿಯರ್ಡ 315° ಸೂಚಿಸಾವುನ ದಿಕ್ಕೆ ವಾಯುವ್ಯ (NW ಯಾನೆ N 45°W).

ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದ ಆಧಾರೊಡು

ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಶನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ- Global Positioning system) ಇನ್ಪಿನ ಆಧುನಿಕ ಭೂಪಟ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಆದುಂಡು. (ಉಪಗ್ರಹ-ಸೆಟಲೈಟುಲು-satellites) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶೊಡು ತಿರುಗುನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಕ್ಸಾಂಸ (ಅಕ್ಷಾಂಶ -Latitude)- ರೇಕಾಂಸ (ರೇಖಾಂಶ-Longitude)ಲೆನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟಿನ ಉಪಕರಣೊಲೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣೊನು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಉಂತುಂದು ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನೊಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಗ, ಅವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶೊಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಉಪಕರಣೊಗು ತೋಜುನ ಐನ್ ಆಜಿ ಇಜಿಂಡ ಅಯಿಡ್'ದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲೆನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ್ ಈರ್ ಉಂತುದಿನ ಜಾಗದ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶೊಲೆನ ನಿರ್ದೇಸಾಂಕೊಲೆನ್ (ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು- Coordinates) ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದ ಪರದೆದ ಮಿತ್ತ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣೊಡು ನಿಖರವಾಯಿನ ಅಂಕಿಕ(ಡಿಜಿಟಲ್- digital) ದಿಕ್ಸೂಚಿ( ಕಂಪಾಸ್-Compass) ಲಾ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ನಿಖರವಾದ್ ವಾಯುವ್ಯ ( N 45°W, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕೊಡು- 315° ) ದಿಕ್ಕುನು ಗುರುತು ಪಾಡೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿಡ್ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕ್

ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುವ್ಯ ವಾಯುದೇವೆರೆನ (ಗಾಳಿ) ದಿಕ್ಕು. ಚಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕುಗು ಅಧಿಪತಿ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನಗ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಕೋಣೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರಖಾನೆಲೆಡ್ ಮಾರಾಟೊಗು ಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಲೆನ್ ದೀಪಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ - ಉಗ್ರಾಣ ಕೋಣೆಗ್ ವಾಯುವ್ಯೊಡು ಜಾಗೆ ದೀವೊಡು ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ವಾಯವ್ಯೊಡು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪೋಪಿನ ಮಗಲೆನ ಕೋಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲಾ ಉಂಡು

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction
  2. http://www.vastushastraguru.com/north-west-vastu-dosh-remedies/
  3. http://www.vedicvaastu.com/North_West.php
ಆಗ್ನೆಯೊ

ಆಗ್ನೆಯೊ (ಆಗ್ನೇಯೊ,ಆಗ್ನೇಯ, South-east, SE, S 45° E) ಇನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ (ಪೂರ್ವ) ಬೊಕ ತೆಂಕಾಯಿ( ದಕ್ಷಿಣ) ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಸರಿಯಾದ್ ನಡುಟು- ಇನ್ನಗ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕುಲೆನ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ನಡುಟು - ವಿಭಾಜಕವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು.

ಆಗ್ನೇಯ

ದಿಕ್ಕ್ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಭೂಮಿದ ಅಕ್ಷೊದ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಜಾಗೆಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವುನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನೊ. ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಾಲ್ ಉಪ ದಿಕ್ಕ್‌ಲು ಉಂಡು.

ಈಸಾನ್ಯೊ

ಈಸಾನ್ಯೊ ( ಇಸಾನ್ಯ; ಈಶಾನ್ಯ; ಈಶಾನ್ಯೊ, North-east, NE, N 45°E ) ಇನ್ನಗ ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಶನ(ದೇವೆರೆನ) ದಿಕ್ಕು. ಉಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ಬೊಕ ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಮೂಡಾಯಿ (ಪೂರ್ವ)ದ ಸರಿ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌

ದಿಕ್ಕ್ (cardinal direction) ಇನ್ನಗ ಭೂಗೋಳಸಾಸ್ತ್ರೊ (geography) ಡು ಅಂಚನೆ ಭೂಪಟಶಾಸ್ತ್ರೊ (Cartography)ಡು ಭೂಮಿದ ಸಹಜ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಗುಣತ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆದ ಜಾಗೆಲೆನೆ ಗುರುತ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿದಾನೊ.ದಿಕ್ಕುಗು ದಿಶೆ, ಮೂಲೆ ಇಂದ್'ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್.

ನೈರುತ್ಯೊ

ನೈರುತ್ಯೊ (ನೈಋತ್ಯ, ನೈರುತ್ಯ,South-west, SW, S 45° W) ನಂಮ ಭೂಮಿದ ಸಹಜ ಆಯಂಸ್ಕಾತೀಯ ಗುಣತ ಮಿತ್ತ್ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕ್: ಉಂದು ತೆಂಕಾಯಿ ಬೊಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಸಮಾ ನಡುಟು, ಇನ್ನಗ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ದ್ 45° ಕೋನೊಡು ಪಡ್ಡಾಯಿದಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕ್.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್

ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊದ ವಾಯುವ್ಯ ಕಡಲ್‍ದ ಬರಿಡ್ದ್‌ಲಾ ಅಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಾಲ್ ದೇಶೊಲ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (England), ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (Scotland), ವೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ (Ireland) ಈ ಒಕ್ಕೂಟಡ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶೊಲು.

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ Great Britain ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ (United Kingdom), ಪಂಡ UK ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರಾತ್ಂಡ್) ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಭೌಮೊ ಸಂಸ್ಥಾನವಾದ್ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊದ ವಾಯುವ್ಯೊ ಕರೆತ ಅಂಚಿಡ್ ನಿಲೆಯಾದುಲ್ಲೆರ್. ಉಂದೊಂಜಿ ದ್ವೀಪ ದೇಸೊ ಆತುಂಡು. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ದ ಈಶಾನ್ಯೊ ಭಾಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಿಂಜ ಕಿನ್ಯ ದ್ವೀಪೊಲೆನ್ ಸೇರೊಂದು ಪರಡ್ಡ್‌ನ ದ್ವೀಪೊ ಸಮೂಹೊ. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಭೂ ಗಡಿನ್ ಸೇರೊಂದು ಯು ಕೆ ದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ್ ಆ ಗಡಿನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಪಟೊಂದ್ಂಡ್. ಈ ಭೂ ಗಡಿನ್ ಬುಡ್‍ತ್ ಯುಕೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ್ಗಾಲುವೆ ಬುಕ್ಕೊ ಐರಿಷ್ ಕಡಲ್‍ಡ್ದ್ ಆವೃತ ಆತ್ಂಡ್. ಮಲ್ಲ ದ್ವೀಪವಾಯಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಕಡಲ್ಗಾಲುವೆದ ಸುರಂಗೊಡ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ದೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಪರ್ಕೊ ಉಂಡು.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.