ಪಡ್ಡಾಯಿ

ವಿಸ್ವೊದ ನಾಲ್ ಪ್ರದಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಪಡ್ಡಾಯಿದಂಚನೆ ಮೂಡಾಯಿ, ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲಾ. ಸರಳವಾದ್ ಪಣ್ಪಿನಾಂಡಾ, ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕ್ ನ್ ಮೂಡಾಯಿ ಪನ್ಪಪುನೆ. ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಜಾಗೆನ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ.

ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಯಂತ್ರ ಉಂಡು. ಅಯಿತ ಸಹಾಯೊಡು ಉತ್ತರ ಬೊಕ ಒರಿದಿನ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ನಾಡ್‌ಪತ್ತುನ ಸರಳವಾಯಿನ ಇದಾನೊ ಇನ್ನಗ ಈರ್ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸರ್ತ ಉಂತಿಯರ್ಡ ಇರೆನ ದತ್ತ ಕೈ ತೋಜಾವುನ ದಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ.

Nombre de los vientos
ದಿಕ್ಕ್‌ಲು

ಪದೊತ ಅರ್ತೊ

  • ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪ೦ಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ್ ಪನ್ಪುನೆ. ಪಡುವಣಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಜಾಗೆನೆ ಪಡುವಣ.
  • ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ West ಪನ್ಪೆರ್.
ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮೇರ ಜನಾಂಗೊದಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ದೈವಸಾನೊ, ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ್, ಗ್ರಾಮೊದ ಇಲ್ಲ್ ಲೆಗ್ ಪೋದ್ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆನ್ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಟಿಕಅಳೆಂಜೆ ನಲಿಕೆ ಪಂದ್ ಜನ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆಟಿ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಪುದರ್. ಕಲೆಂಜೆ/ಕಳೆಂಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂತೊ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ಕರ್ಕಟಕ ಮಾಸ. ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನೊಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಇತ್ತ. ಕೀರಿಕುಟುದು ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಸ. ಇಲ್ಲ್ ಪಿದಡೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಬರ್ಪಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ರೋಗ ರುಜಿನೊನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಗ್ರಾಮೊದ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ನಲಿತೊಂದ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಲಿಕೆನೇ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಜಲ್ಲೆಲೆಡ್ ನಡುತವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಉಡುಪಿ ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯ ನಗರ ಆದುಂಡು.ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಗವಾದಿತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೭ ಡುದು ಬೊಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ ದುಂಬರಿಯಿಂಡ್. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ್ ಉಡುಪಿ ಮಹತ್ವದ ಪೇಂಟೆ: ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯೆರ್ ದ್ವೈತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಡ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅರಬಿ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕರಾವಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರೊಡು ಮೂಡಾಯಿ ಜಗತ್ತುಡೆ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಆಪಿನ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಕದಂಬ ಆವೊಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾರವಾರದ ಕೈತಲ್ ಕೈಗಾ ಗ್ರಾಮೊಡು ಭಾರತದ ಮೂಜನೆಯ ಮಲ್ಲ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತುಂಡು.

ಕಾರವಾರ

ಕಾರವಾರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡು ಅರಬೀ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ ಬಂದರು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇಂಟೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಾಲೂಕುಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಕಾರವಾರ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕಾದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಬಂದರುಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಣಂಬೂರುದ - ನವ ಮಂಗಳೂರು - ಬಂದರುಡುದು ಬೊಕದ ರಡ್ಡನೆಯ ಸ್ಥಾನೊಡು ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಬರ್ಪುಂಡು.

ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರೆರ್ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲಕರೆತ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಭಾವಾವೇಶೊಡು ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ಬರಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ , ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಂದ್ ಪುಗರ್ದಿನ ಪದ್ಯ ಬರೆತಿನ ವೃತ್ತಾಂತ ಉಂಡು. ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರೆರ್ 1882 ಡು ಕಾರವಾರದ ಕಡಲ ಕರೆಕ್ ಬೇಟಿ ಕೊರಿನ ನೆನಪುಗು ಮುಲ್ಪದ ಕಡಲಕರೆತ ಒಂಜಿ ಭಾಗೊಗು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಇಂದ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಅವೆ ಕಡಲ ಕರೆತ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊನು ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ ಇಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕುಡ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರೊಗು ತುಳುವೆರ್ ಪಿರಾಕ್ ಡ್ದೇ ಕುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕುಡಲ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಕುಡಲ/ಕುಡ್ಲ ಆದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗೊಡು ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕುಡ್ಲದ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಭಾರತದ ಒ೦ಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ೦ದರ್. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋ೦ಕುದ ಬೀಜದ ರಫ್ತುಡು 75% ರಫ್ತು ಮುಲ್ತುಡ್ದ್ ಆಪು೦ಡು.

ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳೂರು/ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊಡು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನೊಲೆಡ್ ಸುರುತ ಸಾಲ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನಗರ. ಈ ಊರುಗು ತುಳುಟು ಕುಡ್ಲಾ/ಕುಡ್ಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರುನಕುಲು ಕೊಡಿಯಾಲ ಪನ್ಪೆರ್, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರುನಕುಲು ಮೈಕಾಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೆರುನಕುಲು ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪೆರ್. ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆನ ಕಾಲೊಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ (Mangalore) ಇಂದ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಪುದರುನು, ಇಂಚೊಗು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ್ದ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ಂಡ್.

ಕುಡಲದ ಇತ್ತೆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರೊಡು ಊರುದ ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿಡ್ ಗುರುಪುರ ಸುದೆ ಪರಪುವಾ. ಈ ರಡ್ಡ್ ಸುದೆಕುಲು ಬೆಂಗರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಡುಟು ಅಳಿವೆಡ್ ಜೋಡಿಯಾದ್ ಕಡಲ್ ಗ್ ಸೇರುವಾ.

ಗುರುಪುರ ಸುದೆ

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದೆ. ಇಂದೆಕ್ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಇಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ತೆನ್ಕಾಯಿ

ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ (ತೆಂಕಾಯಿ, ದಕ್ಷಿಣ, South, S) ತೆನ್ಕಾಯಿದಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ಮೂಡಾಯಿ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌

ದಿಕ್ಕ್ (cardinal direction) ಇನ್ನಗ ಭೂಗೋಳಸಾಸ್ತ್ರೊ (geography) ಡು ಅಂಚನೆ ಭೂಪಟಶಾಸ್ತ್ರೊ (Cartography)ಡು ಭೂಮಿದ ಸಹಜ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಗುಣತ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆದ ಜಾಗೆಲೆನೆ ಗುರುತ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿದಾನೊ.ದಿಕ್ಕುಗು ದಿಶೆ, ಮೂಲೆ ಇಂದ್'ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್.

ನೈರುತ್ಯೊ

ನೈರುತ್ಯೊ (ನೈಋತ್ಯ, ನೈರುತ್ಯ,South-west, SW, S 45° W) ನಂಮ ಭೂಮಿದ ಸಹಜ ಆಯಂಸ್ಕಾತೀಯ ಗುಣತ ಮಿತ್ತ್ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕ್: ಉಂದು ತೆಂಕಾಯಿ ಬೊಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಸಮಾ ನಡುಟು, ಇನ್ನಗ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ದ್ 45° ಕೋನೊಡು ಪಡ್ಡಾಯಿದಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕ್.

ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ದೈವೊದ ಪುದರ್. ಕುಲ ಲಾಂಛನವಾತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪಂಜಿದ ರೂಪೊದ ದೈವ.

ಉಂದು ತುಳುನಾಡುಡು ಕುಟುಂಬಡು ತಮ್ಮಲೆನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತಿನ ದೈವ. ಗ್ರಾಮೊಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮ, ಬಂಡಿ ನೇಮ ದೆತೊನ್ನ ದೈವ,ಜಾಗ್ ಜಾಗುಡು ನೆಲೆಯಾದ್ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟರ್ದ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ತೆಂಕಾಯಿರ್ದ್ ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲು ಜಾಗುಡು ನೆಲೆ ಅಯಿನ ದೈವ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಇಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉದಿಪುದ ಕಥೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕುದವುಗೆ. ಒಂಜಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆರ್ದ್ ಪ್ರಧಾನವಾದು ತೊಜಿಂಡ,ನನೊಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡುದು ಕುಡುಮರ್ದ್ ಗಣಮನಿನ ರೂಪೊಡು ತೊಜುಂಡು. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೆತೊ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆ ಉಂಡಯ.ಇನಿ ನಮ ತೂವೊಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪೊರಪುಡು ಸಾವಿರ ರೂಪ ಪುದರ್ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ್ ಕುಡುಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವೆ ಕಥೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದು ಇಪ್ಪುನ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್.ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಡ ದೈವ ಪಸರಣೆ ಅಯಿನ ಕಥೆ ಕುಪ್ಪೆ,ವರ್ಣಾರ ಬೊಕ್ಕ ನನತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಉಂಡು.ಅಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ರದಾನವಾದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನವೆ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪುನ ತೂವೊಲಿ.ಅಂಚದ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಸಾರುನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಕ್ಕುಲ್ ಮಾಯ ಅವೊಂದು ಉಂಡು. ಇನಿ ಯುವ ಪಿಳಿಗೆ ನೇಮ ಕೊಲದ ಕಲಕ್ಕ್ ಪೊಂಡ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ,ಖಾಲಿ ದೈವೊದ ನಲಿಕೆನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆರುದಾದ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉದ್ಬಗ ಅಪ.ಅಂಚದ್ ಯುವಜನತೆ ಅಯಿನತ್ ಪಾರ್ದನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು.ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ವೊಯಿತವ ಸಂಧಿನ್ ವೊಯಿಕ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಅದಾಗ ಕೆನ್ಯರಲಾ ಅಪುಂಡು.ಅವು ವೊವ್ವ್ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಂಡುದು.

ಅಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ‌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಈ ಕಥೆಲಾ ಒಂಜಿ.ಈ ಸಂಧಿನು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ,ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮೂಲು ಈ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಪಾರೆಂಗಿ/ಪಾರೆಂಕಿ ಬೂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪಾರೆಂಕಿ(ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಉಲಾಯಿ) ಪನ್ಪಿ ಜಾಗ್ ಪ್ರದಾನ ತೊಜುಂಡು.

ಪಡ್ಡಾಯಿ (ಸಿನೆಮಾ)

ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಿನೆಮಾ ೨೦೧೮ಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನೆಮಾ. ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಭಯಸಿಂಹ ಮೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉಂದಾಡುಂದು.

ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ

ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಬಡಕಾಯಿ ಕೊಂಕಣ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡ್. ಅಂಚನೆ ಕೇರಳಾ ಸೀಮೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಡ್ ರೂಡಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಪಡ್ದಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ಭೂಮಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದ್ ದ್. ಈ ವೊಂಜಿ ಪುರಾಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆತ ವಿವರ ಅಂಚನೆ ಅಯಿತ ಪಿರಾವುತ ವಿಷಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆತ ದಾಖಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಱಾನ ತೆರಿಪಾವುನ ಅಂಶೊಲೆನ್ ಈ ಲೇಖನೊಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗಾ.

ಮಟ್ಟು

ಮಟ್ಟು ಉ೦ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊ. ಉಂದು ಅರಬ್ಬೀ ಕಡಲ್‌ದ ಕರೆಟ್ ನೆಲೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಮೊನು ಮಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋನಗ ಸಾದಿಡ್ ಕಟಪಾಡಿದ ಬಲತ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿರ್ಗ್‍ಂಡ ಈ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮೊಗು ಪೋವೊಲಿ. ಉಡುಪಿ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ೮ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೊ ತಿಕುಂಡು.

ಮುಂಡ್ಕೂರು

{{#if:|

ಮುಂಡ್ಕೂರು (ಮುಂಡೇರ್, ಮುಂಡುಕೂರು, Mundkur, Mundkuru, Mundukuru, Mundkooru) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತೆಂಕಾಯಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಗು ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ. ತುಳುವೆರ್ "ಮುಂಡೇರ್" ಇನ್ಪೆರ್. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣತಿ ೨೦೧೧ ಮಾಹಿತಿಲೆಡ್ Mundkuru ಇಂದ್'ದ್ ದಾಖಲಾತ್ಂಡ್ . ಮುಂಡ್ಕೂರುದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬೊಕ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುಗು ಸೇರ್ದಿನ ಉಳೆಪಾಡಿ, ಕರ್ನಿರೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೊಲು ಉಲ್ಲಾ.

ಮುರಕಲ್ಲು

ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿ - ತುಳುನಾಡು, ಕೊಂಕಣ ಸೀಮೆ, ಮಲಬಾರ್- ಈ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಂಪು-ಕಾವಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮುರಕಲ್ಲು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಕೆಲೆವೆರ್ ಉಂದೆಕ್ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲ್ ಇಂದ್ ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಂದೆಕ್ ಚಿರಿಕಲ್ಲು ಇನ್ಪೆರ್. ದಾರವಾಢ ದಂಚಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪಿನ ರೂಡಿ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿ ಅತ್ತಾಂದೆ ಈ ಮುರಕಲ್ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮೂಡಾಯಿ

ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ಮೂಡಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಮೂಡಾಯಿದಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯೆ ಪುಟ್ಟುನ ಜಾಗೆನ್ ಮೂಡಾಯಿ ಪನ್ಪಪುನೆ. ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಜಾಗೆನ್ ಮೂಡಾಯಿಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ.

ವಾಯುವ್ಯೊ

ವಾಯುವ್ಯೊ ( ವಾಯುವ್ಯ; North-east, NW, N 45°W ) ಇನ್ನಗ ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯು ದೇವೆರೆನ ದಿಕ್ಕು. ಉಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ಬೊಕ ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಪಡ್ಡಾಯಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)ದ ಸರಿ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ N 45°W ಇಜಿಂಡ 315° ಇಂದ್ ತೋಜಾವೆರ್.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊ

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊ ( ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಲು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು , Western Ghats, Sahyādri mountains).ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶೊನು ಬಯಲು ಸೀಮೆರ್ದ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಟ್ಟ ಪರ್ವತೊಲೆಗ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕದಂಬೆರೆನ ಕಾಲೊಡುದು ಇಂಚಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಈ ಪರ್ವತಸ್ತೋಮೊಗು "ಪಶ್ಚಿಮ (ಪಡ್ಡಾಯಿ) ಗಟ್ಟೊಲು"- Western Ghats-ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಉಂದೆಕ್ "ಭಾರತದ ಮಹಾ ಗಟ್ಟೊಲು" -Great Escarpment of India - ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಲಾ ಉಂಡು.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಲೆಡ್ ಕೇರಳದ ಎರವಿಕುಲಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನೊತ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊಡುದು 2,695 ಮಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆಮುಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಖರ ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (1,930 ಮೀ ಎತ್ತರ)ರಾಜ್ಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆದುಂಡು.

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲು

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ (Malpe) ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಬಂದರು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಡಲ್ಗ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ವೊಡೊಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ್ ಕಡಲುಡು ಪೋಂಡಾ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಲುಲು ಉಪ್ಪುನ ದ್ವೀಪೊಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವೇ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲು. ಈ ನಾಲ್ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಗುಂಪುಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ತೋಟದ ದ್ವೀಪ. (ಕೊಕೊನಟ್ ಐಲ್ಯಂಡ್ - coconut island) . ಈ ದ್ವೀಪೊಗು ತೋನ್ಸೆ ಪಾರ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಲಾ ಉಂಡು. ತೋನ್ಸೆ ಇನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಈ ದ್ವೀಪೊಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆಟ್ ಉಂಡು.

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪ ಗುಚ್ಚೊಡು (St Mary Islands) ಉಪ್ಪುನ ನಾಲ್ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಪುದರ ಇಂಚ ಉಂಡು: ತಾರೆತೋಟದ ದ್ವೀಪ, ದರಿಯಾ ಬಹಾದೂರಗಡ ದ್ವೀಪ, ಬಡಕಾಯಿ ದ್ವೀಪ ಬೊಕ ತೆಂಕಾಯಿದ ದ್ವೀಪ.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.