Tabernaklet

Tabernaklet (latin tabernaculum, skjul, hydda, tält) var den flyttbara helgedom som den judiska förbundsarken förvarades i under ökenvandringens tid och intill dess att templet i Jerusalem uppfördes enligt Gamla Testamentet 2 Mos.. Tabernaklet var israeliternas som ett prakttält anordnade nationalhelgedom ("stiftshyddan") under ökenvandringens tid.

PI019
Gamla testamentets tabernakel (1914)

Se även

Referenser

Cornelis Floris

Cornelis Floris de Vriendt, född 1514, död 1575, var en nederländsk arkitekt, skulptör och grafiker. Han var bror till Frans Floris.

I sina anteckningar i Lukasgillets inskrivningsbok i Antwerpen, påbörjade 1546, visar han prov på några av de tidigaste groteskornamentikerna i Nordeuropa. 1557 utgav han mönsterstickboken Niewe inventiien, som fick stor betydelse för stilens genombrott. Bland hans tidigare verk märks tabernaklet i Léau (1550-52), tabernaklet i Surbempde (1555), Fredrik I:s grav i Slesvig, De Merode's grav i Gheel, samt ett antal epitafier i Königsberg, Breda och Löwen. Av hans senare verk märks Antwerpens rådhus (1560-64), Hanseaternas hus och gillehus i Antwerpen, Trolles grav i Herlufsholm, och Langes grav i Hunderup (1565-68), hertig Albrekt av Preussens gravmonument i Königsberg, sångläktaren i Tournai (1570-75), Kristian III:s baldakingrav i Roskilde (1568-1575) samt epitafier i Löwen, Sankt Omer och Königsberg med flera verk.

Eukaristi

Eukaristi av grekiskans ευχαριστία eucharisti’a, ’tacksägelse’ har inom kristendomen blivit benämningen på nattvarden.

Gordon B. Hinckley

Gordon Bitner Hinckley, född 23 juni 1910 i Salt Lake City, Utah, död 27 januari 2008 i Salt Lake City, Utah, var den 15:e presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Hinckley var en fjärde generationens mormon. Han föddes i Salt Lake City som son till Bryant Stringham och Ada Bitner Hinckley. Gordon Hinckley och hans hustru, Marjorie Pay Hinckley, hade fem barn, tjugofem barnbarn och trettioen barnbarnsbarn.

Efter skolgång i Salt Lake City och examen vid University of Utah 1932 verkade Hinckley två år som missionär i Storbritannien och senare också en kort period i Berlin och Paris. När han avlöstes från sin mission kallades han av kyrkans dåvarande president, Heber J Grant, att organisera kyrkans informationstjänst. I tjugo år var han ansvarig för kyrkans alla offentliga kontakter. Från 1951 till 1958 hade han hand om hela kyrkans missionsprogram.

Hinckley blev kyrkans president den 12 mars 1995 efter Howard W. Hunters död. Innan han blev president hade han verkat fjorton år som rådgivare i första presidentskapet, den högsta ledningen i kyrkan, åt Hunter och dennes föregångare, Ezra Taft Benson. Dessförinnan var han medlem av de tolv apostlarnas kvorum sedan 1961.

Uppdragen för kyrkan tog Hinckley runt världen. Han invigde fler heliga tempel än någon annan ledare i kyrkans historia. Han skrev och redigerade flera böcker och ett stort antal lektionsböcker, broschyrer och skrifter. Som president översåg han också byggandet av kyrkans stora konferenscenter och renovering av Tabernaklet i Salt Lake City.

Förutom uppdragen i kyrkan var Hinckley verksam i samhället och affärslivet. Han mottog flera utmärkelser inom undervisning och gavs hedersdoktorat vid flera universitet. Han erhöll också Silver Buffalo Award från Boy Scouts of America och hedrades av National Conference of Christians and Jews för sina insatser för att öka toleransen och förståelsen i världen, samt Frihetsmedaljen från George W. Bush.

Hinckley förblev kyrkans president till sin död den 27 januari 2008 och efterträddes som president av Thomas S Monson.

Göteborgs baptistförsamling

Göteborgs baptistförsamling är en baptistisk kristen församling, som bedriver verksamhet utifrån Tabernaklet, i centrala Göteborg. Församlingen driver Café Trappanér för hemlösa och socialt utsatta människor.

Den nuvarande församlingen bildades 1970 och är ansluten till Equmeniakyrkan och sedan 2015 även till Evangeliska frikyrkan.

Jerusalems tempel

Jerusalems tempel eller Heliga templet (hebreiska: beit ha-mikdash, בית המקדש), även kallat Guds hus eller Herrens heliga boning, var ett tempel i Jerusalem som enligt Gamla Testamentet ursprungligen uppfördes av Salomo omkring 957 f.Kr. Enligt 1 Kungabokens kapitel 6 lades grunden i kung Salomos fjärde regeringsår, 480 år efter uttåget ur Egypten och bygget ska ha tagit 7 år. Templet har en mycket stor symbolisk betydelse inom judendomen, och är starkt kopplat till judendomens historia. Judendomens religiösa kultur koncentrerades kring templet, med religiösa ceremonier enligt Torah och de skriftlärdas och prästernas tolkning därav. I nutid återstår Västra muren av templet.

Johan August Westerberg

Johan August Westerberg, född 28 oktober 1836 i Göteborg, död 28 maj 1900 i Göteborg, var en svensk arkitekt, målare och politiker.

Kyrka

En kyrka eller kyrkobyggnad är en byggnad avsedd för kristen gudstjänst och religiösa studier. Ordet kommer av grekiska kyriakon, "det som hör Herren till", underförstått "Herrens hus". Kyrkan tillhör en församling inom något eller några trossamfund. Varianter eller synonymer till kyrka kan vara: katedral (domkyrka, dom), kapell, basilika, bönehus eller tempel, beroende på bruk, utseende och kyrkligt sammanhang. Även tabernakel förekommer som namn, trots att det ursprungligen var ett tält (tabernaklet). Vissa Bibeltroende samfund har undvikit beteckningen kyrka för sin byggnad och organisation, mest drastiskt Jehovas Vittnen med Rikets Sal, medan andra som anses stå utanför kristendomens gemenskap använder namnet kyrka för sin lokal, såsom Scientologikyrkan. Många samfund kallar hela sin organisation och även enskilda församlingar för kyrka, se Kyrkan.

Mariakyrkan, Oskarström

Mariakyrkan är en romersk-katolsk kyrkobyggnad i Oskarström i Halland. Den tillhör S:ta Maria katolska församling i Stockholms katolska stift.

Observatoriegatan

Observatoriegatan är en gata i Vasastan i Stockholm som går från Dalagatan i väster till Drottninggatan/Norrtullsgatan i öster. Gatan bär namn efter Stockholms gamla observatorium på Observatoriekullen som ligger i gatans förlängning. Innan namnrevisionen i Stockholm 1885 hette gatan Parisgränden efter värdshusvärden Jakob Paris. Eftersom det fanns en gata med samma namn på Södermalm, så fick båda gatorna nya namn; Observatoriegatan respektive Fredmansgatan.Vid Observatoriegatan 2 låg fram till 1964 baptistkyrkan Tabernaklet. Frälsningsarméns Vasakår håller till på Observatoriegatan 4. Mikael Söderberg föddes 1903 på Observatoriegatan 6 och familjen Söderberg bodde här under åren 1901–1907. Fram till 1951 låg psykologiska institutet på Observatoriegatan 8.

Paschalis Baylon

Paschalis Baylon, född 16 maj 1540 i Torrehermosa, död 17 maj 1592 i Villareal, var en spansk franciskansk lekbroder. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan, med minnesdag den 17 maj.

Paschalis Baylon visade stor omsorg om fattiga och sjuka. Han uppvisade en särskild hängivenhet för Jesus i tabernaklet och kunde sitta försjunken i bön och meditation i timmar inför sakramentet.

Salt Lake-templet

Salt Lake-templet (Salt Lake Temple), är ett tempel uppfört av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga mitt på Tempeltorget i Salt Lake City, Utah. Vid Tempeltorget ligger också Salt Lake-tabernaklet och Salt Lake Assembly Hall. Salt Lake-templet är kyrkans största tempel.

Brigham Young, kyrkans andra president, valde ut platsen för templet 1847. Byggarbetet satte igång 1853 och efter ett problematiskt arbete – bland annat blev man tvungna att avbryta arbetet under Utah-kriget – färdigställdes templet 1892. Wilford Woodruff, kyrkans fjärde och dåvarande president, föreslog då att man skulle arbeta ett år med interiören så att templet kunde invigas jämnt 40 år sedan arbetet påbörjats. Så skedde och templet invigdes den 6 april 1893 av Woodruff.

Salt Lake-templet var kyrkans sjätte tempel. Innan kyrkan flyttade till Utah hade man byggt två tempel (i Kirtland, Ohio och Nauvoo, Illinois). Salt Lake-templet var det första templet som kyrkan började bygga i Utah men tre andra färdigställdes tidigare. Templet var stängt för omfattande renovering mellan juli 1962 och maj 1963.

Templets 40 år långa färdigställande dramatiseras i filmen The Mountain of the Lord (1993) som producerades av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Sveriges baptistförsamling

Sveriges baptistförsamling kallades den frikyrkoförsamling som, på initiativ av predikanten F O Nilsson, bildades i en av hans bröders hem i Borekulla, strax norr om Frillesås i norra Halland den 21 september 1848. I de få protokoll som finns kvar, från 1850- och 60-talen, finns flera olika namn på församlingen: ”Baptistförsamlingen”, ”Första Svenska Baptist Församlingen”, ”Baptistförsamlingen av döpta kristna” och ”En speciell och oberoende apostolisk Kristi församling”. Församlingsbildandet föregicks av det första baptistdopet i Sverige, förrättat av den danske baptistpastorn A P Førster i havsviken Vallersvik.

I ett brev till en engelsk tidskrift The Primitive Church Magazine skildrar Førster sina upplevelser enligt följande, varvid brevet är daterat Köpenhamn den 25 september 1848 sålunda fyra dagar efter dopförrättningen och församlingsbildningen.

... Jag lämnade Köpenhamn söndagen den 17 september på eftermiddagen och anlände till Göteborg följande dag. ... i Göteborg fanns det tre personer som önskade bli döpta och på ett avstånd av 30 å 40 engelska mil från Göteborg fanns det landsbor som uttryckt samma önskan, ifall en broder skulle komma.

Vi tvekade först, huruvida vi skulle skriva till dem och bedja dem komma till Göteborg, eller om vi skulle besöka dem, båda alternativen voro förenade med svårigheter. Vi önskade icke väcka vare sig folkets eller prästerskapets uppmärksamhet. Slutligen bestämde vi oss för att besöka dem. Broder Nilsson hade en båt, och vi trodde vi kunde segla dit, vadan vi lämnade Göteborg på onsdagsmorgonen omkring klockan halv 8, men då det blev fullkomlig vindstilla, nödgades vi ro hela vägen och kommo därför icke fram förrän kl 1 på natten (den 21/9).

De som döptes var Sofia Ulrika Nilsson (F O Nilssons hustru), Sven Kristian Nilsson och Berndt Nicklas Nilsson (bröder till F O Nilsson), Anders Wång från Göteborg och Abraham Lindström från Värö. Efter dopet gick de till den ovan nämnda Borekullastugan där Førster undervisade de nydöpta, nattvard firades, och F O Nilsson utsågs till diakon.

Sedan vi slutat akten omkring kl 1 på natten (den 22/9) spände en av bröderna sin häst för vagnen, och sedan vi tagit avsked av bröderna, reste vi. Vi åkte hela natten, och omkring kl 10 f m kommo vi fram till Göteborg. Sedan jag ordnat med passet och sovit omkring en timme, steg jag efter middagen ombord på ångbåten.

På nyårsaftonen samma år döpte Nilsson ytterligare fyra män i Göta älvs mynning (vid Käringberget). Under vintern ökade skaran av döpta. I mars 1849 skrev Nilsson, i ett brev till pastor Ira R. Steward i New York: ”Vi är nu 28, märk 28 troende och döpta i Sverige".

Senare samma år grundades Bundes der vereinigten Gemeinden getaufter Christen in Deutschland und Dänemark. Nilsson var på plats i Hamburg och avskildes då, genom bön och handpåläggning, till äldste och ledare för den svenska församlingen.

Göta hovrätt i Jönköping dömde den 26 april 1850 Nilsson till landsförvisning, för utspridande av "villfarande lärosats" (Missgärningsbalken, kapitel 11, § 4, moment 1). Enligt rättegångsprotokollet bestod församlingen då av "omkring 47 eller 48 medlemmar av bägge könen".

1858 avskaffades det så kallade konventikelplakatet och F O Nilsson kunde på hösten 1860 återvända till Sverige och återta ledningen för församlingen. 1861 fick Nilsson vara med om att bilda Göteborgs första baptistförsamling, som 1884 fick inviga Tabernaklet, Göteborgs äldsta frikyrkobyggnad. Sveriges baptistförsamling kom att ge upphov till flera fria församlingar i Göteborg och på Västkusten innan den själv så småningom upplöstes (församlingen i Varberg med Tabernaklet anges ha bildats 1848 och upphörde 1966/1974).

Sedan 1907 äger Svenska Baptistsamfundet en konferensanläggning vid Vallersvik.

Där restes 1918 en minnessten till minne av dopet och församlingsbildningen 1848.

1932 restes Minnesgården och Minneskyrkan (nuvarande Vallersvikskyrkan) på anläggningen och 1990 bildades en ny församling som sedan 2007 driver anläggningen, med stöd av Föreningen Vallersviks vänner.

Tabernakel

Tabernakel kan avse:

Tabernakel – ett prakttält som användes av judarna under ökenvandringens tid, se Tabernaklet

Tabernakel – den hydda varifrån de officiella spåmännen i Romerska riket företog sina teckenskådningar, se Augur

Tabernakel – en av kolonner eller andra fria stöd buren takhimmel, se Ciborium (arkitektur)

Tabernakel (sakramentshus) – en förvaringsplats för sakramentet

Tabernaklet, Göteborg

Tabernaklet är en baptistkyrka som invigdes 1884 och är idag den äldsta frikyrkolokalen i Göteborg. Den ritades av arkitekten Johan August Westerberg.Tabernaklet är hem åt Göteborgs baptistförsamling och Vineyard-församlingen i Göteborg.

Tabernaklet, Stockholm

Tabernaklet var Stockholms 4:e baptistförsamlings kyrka på Vegagatan 2 / Observatoriegatan 4 i Vasastan i Stockholm.

Kyrkolokalen i kvarteret Adlern Mindre uppfördes 1890–1894 och invigdes den 8 september 1893. Arkitekt var Gustaf Lindgren. Tegeltempelet, med kontrasterande detaljer av kalksten lånade ett fritt formspråk från den norditalienska gotiken. Kyrksalen var två våningar hög och hade läktare på tre sidor. Den rymde 500 personer. Därtill restes ett anslutande bostadshus i fem våningar. 1929 tillkom en fondmålning av Gabriel Strandberg.Tabernaklet stängdes 23 februari 1964 då verksamheten flyttade till Norrmalmskyrkan. Byggnaden övertogs då av Frälsningsarmén som året därpå rev byggnaderna. På platsen restes ett nytt bostadshus, ritat av Lennart Billgren, med pensionärslägenheter och samlingslokal för Frälsningsarméns Vasakåren i bottenvåningen.

Tabernaklet i Salt Lake City

Tabernaklet i Salt Lake City, är ett auditorium byggd som en dôme, uppförd av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga mitt på Tempeltorget under 1860-talet. Vid Tempeltorget ligger även Salt Lake-templet och Salt Lake Assembly Hall.

Vegagatan, Stockholm

Vegagatan är en gata i Vasastan i Stockholm som går från Odengatan vid Odenplan i norr till Observatoriegatan i söder. Namnet är dubbeltydigt; närheten till Stockholms gamla observatorium på Observatoriekullen gör det troligt att gatan är uppkallad efter stjärnan Vega i stjärnbilden Lyran, men troligtvis har även Nordenskiölds fartyg Vega inspirerat till namnet.

På Vegagatan 2 låg fram till 1964 baptistkyrkan Tabernaklet, men den revs året efter att församlingen flyttat till Norrmalmskyrkan.

Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka

Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka (tidigare Tabernaklet och Baptistkyrkan) är en kyrkobyggnad i hörnet av Eneströmsgatan och Tingvallagatan i stadsdelen Tingvalla i Karlstad.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.