Endemism

Endemism är inom biologi och ekologi när ett taxon bara förekommer inom ett specifikt område. Endemism kan förutom geografisk utbredning även vara kopplat till specifika biotoper eller värdväxter och värddjur. Oftast talar man om endemiska arter men det kan även gälla underarter, släkten eller familjer. Generellt har isolerade områden hög endemism men man kan även tala om släkten eller arter som är endemiska för en världsdel eller en faunaregion.

En taxonomisk grupp är endemiskt för det område där dess reproduktion sker. Det vill säga om det avser ett djur som befinner sig i ett stort område stora delar av året men som bara fortplantar sig på ett litet område, exempelvis en ögrupp, så är arten endemisk för denna ögrupp trots att den alltså till största delen befinner sig i andra områden resten av sitt liv.

Pseudonestor xanthophrys
Mauifink (Pseudonestor xanthophrys) tillhör gruppen hawaiifinkar som är endemisk för ögruppen Hawaii.

Geografiska områden med hög endemism

Trots att begreppet alltså kan användas för mycket stora geografiska områden så är det vanligast att man talar om endemism när det gäller taxa som har en mycket begränsad utbredning. Vanligast är att det handlar om öar, isolerade vattendrag eller områden omgivna av exempelvis öknar, höga berg eller andra isolerande barriärer. Vissa taxa som bara lever i extrema områden som exempelvis höga bergsområden, eller i mycket specifika naturtyper isoleras av sina fysiska begränsningar att förflytta sig till liknande områden på andra platser.

Exempel på områden med hög endemism

Växter

Det område som förmodligen innehåller flest endemiska växter, särskilt orkidéer, är ögruppen Seychellerna utanför Afrikas östkust. Det beror på att ögruppen varit avskild från kontinenten så länge att en mängd nya arter uppkommit genom evolution och att dessa arter inte har kunnat ha något utbyte med de arter som finns på övriga öar eller på kontinenten.

Lilium bosniacum - Blüte
Lilium Bosniacum är ett exempel på en endemisk växtart som endast påträffas i Bosnien och Hercegovina.[1]

De ekoregioner i världen som har högst endemism bland växter

Enligt Världsnaturfonden har följande ekoregioner procentuellt den högsta endemismen bland växter:

Djur

Fåglar

Orange breasted sunbird, singing (5860292137)
Orangebröstad solfågel är endemisk för sydvästra Kapprovinsen i Sydafrika.

Evolutionärt är ett vanligt scenario för utvecklande av endemism bland fåglar att en numerärt vanlig flyttfågel hamnar på en isolerad ö, blir stationär och därefter utvecklas arten under lång tid, på grund av litet eller inget genetiskt inflöde, till en eller flera endemiska taxa. Västra palearktis har 90 endemiska fåglar varav Europa har 12. Även Nordamerika har 12 endemiska arter.

Nästan alla ordningar bland fåglar är representerade på minst två kontinenter. Det två mest isolerade ordningarna i världen är musfåglar (Coliiformes), som bara finns söder om Sahara i Afrika, och stubbstjärthöns (Tinamiformes), som bara finns i Central- och Sydamerika.

På familjenivå är endemism vanligt. Nedan följer några exempel:

Parasiter och symbiotiska taxa

Vissa parasiter och taxa lever i symbios med andra djur eller växter. Skulle värddjuret/värdväxten dö ut skulle även den endemiska arten dö ut.

Referenser

Noter

  1. ^ ”Breaking dormancy of two endemic Lilium species: Lilium bosniacum (G. Beck) Beck ex Fritsch and Lilium martagon L. var. cattaniae Vis”. https://www.researchgate.net/publication/233569805_Breaking_dormancy_of_two_endemic_Lilium_species_Lilium_bosniacum_G_Beck_Beck_ex_Fritsch_and_Lilium_martagon_L_var_cattaniae_Vis. Läst 8 december 2016.

Övriga källor

Amazonas regnskog

Amazonas regnskog, ofta bara Amazonas, är en tropisk och subtropisk regnskog i Sydamerika. Amazonområdet omfattar 7 miljoner km², men själva regnskogen har en yta på 5,5 miljoner km² (drygt 12 gånger Sveriges yta) i nio länder: Brasilien (med över 60 % av regnskogen), Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam och Franska Guyana (Frankrike). Regnskogen representerar över hälften av världens återstående regnskogar och är den mest artrika tropiska regnskog som existerar. Stora delar av Amazonas regnskog är allvarligt hotad och enligt WWF har 17 % av den ursprungliga regnskogen gått förlorad på grund av avskogning.

Austroperla cyrene

Austroperla cyrene är en bäcksländeart som först beskrevs av Newman 1845. Austroperla cyrene ingår i släktet Austroperla och familjen Austroperlidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Biologisk hetfläck

Biologisk hetfläck[källa behövs] (engelska: Biodiversity hotspot) är ett område som utmärks av och är viktigt för biologisk mångfald. Begreppet definierades i en rad artiklar av biologen Norman Myers som områden av extra stor vikt att bevara. Kriteriet för hotspoten är hög grad av endemism (arter som existerar endast inom ett begränsat område) och graden av hot (pågående artutrotning).

Biotop

En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i området. Den grupp av organismer som lever i en biotop kallas dess biocenos. I ett industriellt utvecklat samhälle som Sverige är alla biotoper i någon mån påverkade av mänsklig verksamhet, såsom olika former av industriell verksamhet, åkerbruk, djurhållning, vattenanvändning etc. Ett mycket stort antal biotoper är ett direkt resultat av sådana verksamheter.

Exempel på biotoper är äng, lövskog, insjö och hällmark.

Med enklare ord är en biotop ett område där vissa växter och djur trivs bättre, som till exempel älgen i en skog efter en skogsbrand, älgen behöver de viktiga näringsämnena som framställs efter en skogsbrand.

Djuphavsberg

Ett djuphavsberg, eller undervattensberg och efter det engelska fackuttrycket även kallat seamount, är ett berg som reser sig från havsbotten och ofta format av undervattensvulkaner (se guyot). Enligt en strikt definition, måste djuphavsbergets topp ligga minst tusen meter över den omgivande bottnen men fortfarande ligga under havsytan, men det förekommer också att man inkluderar berg ner till hundra meters höjd, liksom berg som når över havsytan och bildar öar.De flesta djuphavsberg hittas i djuphavsområden och har sina toppar hundratals, ibland flera tusen meter under havsytan. Några djuphavsberg avviker dock från det normala, till exempel Bowie Seamount, som reser sig omkring 3 000 meter från havsbotten och har sin topp endast 24 meter under havsytan.

Man räknar med att det finns omkring 100 000 djuphavsberg runt om hela världen. Enbart i Stilla havet beräknas de till omkring 30 000 och i Atlanten till 1 000 stycken. Endast omkring 100 är ordentligt utforskade.

Endemi

Endemi (av grekiskans endemios "inhemsk") är när en sjukdom förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller i ett begränsat geografiskt område. Termen används speciellt ofta om infektionssjukdomar. En endemi som förekommer i Sverige är vattkoppor. Om frekvensen av insjuknade ökar så talar man om en epidemi. En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.

Julön

Denna artikel handlar om Julön i Indiska oceanen. För Julön i Stilla havet, se Kiritimati.

Uppslagsordet ”Christmas Island” leder hit. För andra betydelser, se Christmas Island (olika betydelser).

Julön (engelska: Christmas Island) är en ö i östra delen av Indiska oceanen. Ön är 135 km² och har ca 2200 invånare, är australiskt territorium och belägen 360 km sydväst om Java och 1 290 km nordväst om Australien. Julön upptäcktes den 25 december 1643 av sjöfarare från Brittiska Ostindiska Kompaniet.

Huvudort på ön är Flying Fish Cove, även kallad The Settlement.

Man bröt länge fosfat på ön som ursprungligen skapats från döda havsorganismer.

Kilimanjaro

Kilimanjaro är med sina tre vulkaniska koner Kibo, Mawenzi och Shira Afrikas högsta berg. Det reser sig 5 895 meter över havet. Berget ligger i norra Tanzania och är en utslocknad vulkan. Det är även världens högsta fristående berg, det vill säga ett berg som inte ingår i någon bergskedja.

Den högsta av Kilimanjaros vulkankoner är Kibo. Den högsta toppen på Kibo heter Uhuru Peak, vilket betyder "frihet" på swahili. Uhuru-toppen är Afrikas högsta naturliga punkt och ingår därför i kontinentbegreppet "De sju topparna". Den bestegs första gången den 6 oktober 1889 av Yohanas Kinyala Lauwo, Hans Meyer och Ludwig Purtscheller. Bergets näst högsta topp är Mawenzi (även känd som Mawensi, Mvensi och Kimavensi) som är 5 149 m hög och Afrikas tredje högsta punkt. Den tredje och lägsta toppen är Shira som är på ungefär 3 962 meter.

Vid Kilimanjaros topp finns en glaciär som håller på att smälta bort. Skälet till detta är omdebatterat. Vissa studier menar att det beror på ovanligt låg nederbörd, medan andra menar att den globala uppvärmningen ligger bakom och pekar på att en torrperiod för 4 200 år sedan inte smälte bort isen. Berget kan bestigas utan erfarenhet av bergsbestigning men det är inte helt ofarligt. Det låga lufttrycket som den höga höjden innebär kan framkalla allvarlig höjdsjuka. Stora klippblock har dessutom dödat turister vid flera tillfällen då blocken rasat ner på grund av att glaciären smälter.

Bergsmassivet bär en tät vegetation upp till 4 500 meter över havet. I de nedre delarna, där nederbörden är ringa, består vegetationen mest av taggbärande växter eller ren stäppvegetation. Mellan 1 300 meters och 3 000 meters höjd är växtligheten rent tropisk. Ovanför 3 000 meters höjd finns gräsmark som i sin tur, vid 4 500 meter, efterträds av kala stenbäddar och lavafält med sträckor av lös sand.

Lauraesilpha antiqua

Lauraesilpha antiqua är en kackerlacksart som beskrevs av Philippe Grandcolas 2002. Lauraesilpha antiqua ingår i släktet Lauraesilpha och familjen storkackerlackor.Artens utbredningsområde är Nya Kaledonien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Lauraesilpha dogniensis

Lauraesilpha dogniensis är en kackerlacksart som beskrevs av Philippe Grandcolas 2002. Lauraesilpha dogniensis ingår i släktet Lauraesilpha och familjen storkackerlackor.Artens utbredningsområde är Nya Kaledonien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Lauraesilpha koghiensis

Lauraesilpha koghiensis är en kackerlacksart som beskrevs av Philippe Grandcolas 2002. Lauraesilpha koghiensis ingår i släktet Lauraesilpha och familjen storkackerlackor.Artens utbredningsområde är Nya Kaledonien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Lithobactrum forte

Lithobactrum forte är en svampdjursart som beskrevs av James Barrie Kirkpatrick 1903. Lithobactrum forte ingår i släktet Lithobactrum och familjen Siphonidiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Lithochela conica

Lithochela conica är en svampdjursart som beskrevs av Burton 1929. Lithochela conica ingår i släktet Lithochela och familjen Crambeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Owenia collaris

Owenia collaris är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1955. Owenia collaris ingår i släktet Owenia och familjen Oweniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Peruanska amazonas

Peruanska amazonas (Amazonía del Perú), eller La Selva och El Oriente (tidigare kallat montaña) är lokala benämningar på Amazonas regnskog, den stora peruanska tropiska regnskogen i Sydamerika. Storleken på området som detta biom upptar, uppgår till mer än 782800 km², från de östra utlöparna av Anderna till de administrativa gränserna för ecuadorianska amazonas, colombianska Amazonas, Brasilien och Bolivia på slätterna i amazonas.

Peruanska Amazonas är ett av de områdena på jorden med störst biodiversitet och endemism, och samtidigt den biogeografiska region i Peru med minst befolkning. Trots den låga befolkningstätheten, är det samtidigt den mest varierade antropologiskt sett. Merparten av landets etniska grupper bor här och talar huvuddelen av Perus inhemska språk.

Sneeuberge

Sneeuberge (engelska Snow Mountains) är ett bergsområde i Sydafrika som sträcker sig över provinserna Eastern Cape, Western Cape och Northern Cape. Bergstrakten kännetecknas av torrt eller halvtorrt klimat. Den högsta bergstoppen ligger 2504 meter över havet och olika högplatåer ligger 1800 till 2100 meter över havet. Bergstraktens södra delar ingår i Camdeboo nationalparken.

Genom bergstrakten går en riksväg (N9) och en järnvägslinje som båda sammanlänkar städerna Graaff-Reinet och Middelburg.

Största delen av bergstrakten är fattig på vegetation liksom andra delar av Karoostäppen. Vissa områden med mer nederbörd är savann och i dalgångar med vattendrag finns trädansamlingar. En undersökning från 2009 hittade 1195 olika växtarter i bergstrakten.

Södra Zanzibar-Inhambanes kustskogsmosaik

Södra Zanzibar-Inhambanes kustskogsmosaik är en ekoregion i Tanzania och Moçambique. Norr om ekoregionen ligger Norra Zanzibar-Inhambanes kustskogsområde. Ekoregionen, som breder ut sig söder om Lukuledifloden i Tanzania nästan hela vägen ner till Limpopoflodens mynning, gynnar områden av skog, savann och kärr. Området är under Madagaskars regnskugga, och får därför vanligtvis mindre regn än Norra Zanzibar-Inhambanes kustliga skogsområde. Ekoregionen är väldigt okänd på grund av det förlängda inbördeskriget i Moçambique och biodiversitetens status i området, speciellt i norra Moçambique, kan man väldigt lite om. Befolkningstätheten i regionen är högre än i regioner inåt land, men den har inga större städer. Befolkningstätheten är mellan 20 och 50 inv/km² över nästan hela regionen. I södra Tanzania och norra Mocambique är befolkningstätheten större på grund av bättre jordbruksklimat.

Tarsius tumpara

Tarsius tumpara är en art av spökdjur som lever på ön Siau norr om Sulawesi i Indonesien. Vedertaget svenskt namn saknas. Fram tills nyligen betraktades Tarsius tumpara som samma art som Tarsius sangirensis på grannön Sangir, men sedan 2006 är det en egen artBevarandestatus: akut hotad. Arten räknas som en av de 25 mest hotade primaterna i världen).

Artens existens som ett separat taxon förutsågs av den hybridbiogeografiska hypotesen för Sulawesi. Resonemanget bakom förutsägelsen var existensen av en geografisk diskontinuitet mellan Sulawesis nordspets, och spökdjurspopulationen på Sangir 200 km norrut. Däremellan är det djupt hav, med tre små ögrupper, Pulau Biaro, Pulau Tahulandang/Ruang, and Siau. Alla dessa öar, inklusive Sangir, är delar av samma vulkankedja. Vulkankedjor, som Galapagos och Hawaii, består av öar som oberoende av varandra byggs upp från havsbotten. Under sådana omständigheter koloniseras öarna oberoende av varandra och förblir geografiskt isolerade. Detta leder till utpräglad endemism. De tre ovannämnda ögrupperna genomsöktes efter spökdjur 2004 och 2005, men sökandet gav resultat bara på Siau.

Yunnan

Yunnan (bokstavlig innebörd: "söder om molnen") är en provins i den sydvästra delen av Kina. Den har en yta på 394 100 km² och totalt 43 330 000 invånare (2003). Provinshuvudstad är Kunming.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.