Livangeli laJesu Khristu Ngekulandzisa Kwa-Johane

Livangeli laJesu Khristu Ngekulandzisa Kwa-Johane

  1. Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu.
  2. Yena lowo labekhonanchanti, abenaNkulunkulu.
  3. Konkhe kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kute lokwadalwa kuko konkhe lokudaliwe.
  4. Nguye labengumtfombo wekuphila , naloko kuphila bekukukhanya kwebantfu bonkhe.
  5. Lokukhanya kukhanya ebumnyameni, bumnyama abukakwemukeli.
  6. Bekukhona umuntfu labetfunywe nguNkulunkulu, libito lakhe bekunguJohane.
  7. Lowo abetele bufakazi, atewufakaza ngaloko kukhanya, kutsi ngaye bonkhe bantfu bakholwe.
  8. Yena abengesiko loko kukhanya, kepha abetewufakaza ngaloko kukhanya.
  9. Kukhanya kweliciniso, lokukhanyisa wonkhe umuntfu, bekuseta emhlabeni.
P52 recto
Livangeli laJesu Khristu Ngekulandzisa Kwa-Johane.

Kúfúna

Ngaletinye tilwimi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.