Inhlonipho

Inhlonipho yindlela yekutiphatsa lehluka ngesive ngesive.

P culture
Inhlonipho.

Indlela lokhuluma ngayo

Indlela lokhuluma ngayo isho kutsi uyahlonipha nobe awuhloniphi, ngesiSwati kungahloniphi kutsi nawukhuluma ubesolo ufaka inhlamba, kanye nemagama etitfo letifihlekile. Nawukhuluma nemuntfu lomdzala kufanele uwakhetse emagama lowashoko

Kutiphatsa

Nekutiphatsa nako kuyinhlonipho, sib. Kudzakwa akumange sekubeyinhlonipho. Etiveni tase-afulikha akusiko kuhlonipha kukhuluma nemuntfu lomdzala ube umutse njo! etinhlavini temehlo.

Kwehlukana kwenhlonipho etiveni

Sive ngesive sinendlela yaso yekuchaza inhlonipho. Emangisi akutsatsa ngekungahloniphi kudla ngesandla kantsi tsine maSwati asiboni sono lapho. Kuletinye tive kubhodla nawudla kwedzelela, kuletinye usuke ukhombisa kutsi lokudla kwehle ngemgogodla. Kuletinye tive livi lenkhosi nguleligcinako, kuletinye kugcina lebantfu lababuswako.

Ngaloko bekunene inhlonipho yemangisi akusiyo inhlonipho yemaswati, inhlonipho yebakaZulu akusiyo inhlonipho yebaShweshwe. Kepha inhlonipho lenkhulu kuhlonipha emasiko, imihambo, timvo nemibono yalesinye sive.

Kúfúna

Buciko

Buciko (siNgisi: arts). Buciko siphiwo sekwenta info letsite. Buciko buyasetjentiswa umuntfu nabonisa indlela lativa ngayo nobe aveta imibono yakhe ngesimo lesitsite. Belhukaniswa kanyenti-ke buciko.

Bunkondlo

Bunkondlo (ngesíNgísi: poetry). Lobu buciko bekuhlanganisa emagama kute loko lokushoko kuvakale ngendlela lemnandzi ibe ifundzisa. Bunkondlo behluke kuleminye imibhalo ngekutsi bona buhamba ngephethini, bunesigci losivako.

Ludziwo

Ludziwo, lubunjwa ngelubumba lube sitja lesivalekile.

Thwala

Thwala mnyamandze shivakati engenampondo lukhambule wena wa siwela.

uMkhonto odumanjengezulu. Mzimkhulu.

Malindisa

Skhandisa samakhosi,

Thwala lomzimkhulu,

Mnyamande,

Mkhont’oduma njengezulu,

Ithala lomkhonto lisemaNyamandeni,

Nhlangothi zimanxebanxeba,

Wena kaMlamulankunzi ungaziyeki zibulalane,

Wena kaSiwela owawela umfula ngesilulu,

Mnyango kawuvalwa, uvalwa ngamakhand’amadoda,

Ntshivakazi engenampondo,

Bhijela wamaMbane,

Sakade kaGemane,

Gemane kaSiwela,

Nzilagazi!

Twala, Mnyamande ka naSiwela, Mkhonto oDuma njengeZulu

Mnyango kawuValwa, uValwa ngamakhanda wamadoda

Mgawula nduku kusathethwa

Mzila gazi, ongadli ubende nobubende

Nyembe,

Sikhandisa

Siwela

The swati version:

tfwala

mnyamandze

nkomo lehlaba ite timpondvo

mkhonto lodvuma njele litulu

kwabetindlu ne tindlwana

dongololudze lumankenenkene

shivakati

mnyamandze waka la siwela

ftwala manyamandze lukhambule mvulane nongombili dlebankhomo

Tinanatelo

Mhlanga

Yvulu

Ligama yeumuntfu, síChoza.

Ngaletinye tilwimi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.