Bukhosi

Bukhosi yindlela yekubusa lapho khona inhloko yembuso ingakhetfwa khona, kepha ibekwa ngemitsetfo yalowo mbuso nobe sigodzi futsi leyo nhloko ibusa idzimate ikhotsame nobe yehle esikhundleni (ikakhulukati enshonalanga).

World Monarchies
Bukhosi.

Emandla ebukhosi

  • Bukhosi lobutimele.

Lobu bukhosi lobubusa ngendlela letsite lengalawulwa.lana inkhosi nobe indlovukati ishaya imitsetfo yente konkhe lokwentiwa yinhloko yembuso.

  • Bukhosi bemtsetfosisekelo.

Lobu bukhosi lobandze eyurophu lapho khona emandla enkhosi nobe indlovukati alawulwa ngumtsetfosisekelo wesive njengaseNgilandi nasesipeyini.

Kutsatfwa kwesikhundla sebukhosi

Lotawulandzela umbusi wesive ukhetfwa ngetindlela letinyenti. Ngesiswati inkhosi ayimkhetsi lotayilandzela kepha ukhetfwa emva kwekukhotsama kwayo. NgesiZulu umfana lomdzala lotalwa yinkhosikati yekucala nguye lolandzelako.

Dzeliwe Shongwe

Dzeliwe Shongwe (watalwa 1927 - 2003) bekayindlovukati yelive lembuso weSwatini.Nakushona inkosi Sobhuza wesibili ngemnyaka wa 1982, bukhosi bekufanele butsatfwe nguMakhosetive kodvwa ngenca yekutsi bekamncane ngaleso sikhatsi, liqoqo lavumelana kutsi tintsambo titobanjwa indlovukati laShongwe kwate kwaba nekungavisisani ngengca yendzaba yaMfanasibili.

Indlovukazi Elizabeth II

Elizabeth II, indlovukazi yemaNgisi.

John Robert Dunn

John Robert Dunn (1834–1895) watalwa South Africa aphinze asakhamuti, mtingeli, kanye na sopolitiki wandzabuko yase Scotland. watalwa e Port Elizabeth kumbe e Port Natal ngeminyaka yangabo 1834, wakhulela e Natali/ngase Durban.ngesikhatsi asakhula Dunn ,babe wakhe wanyatselwa wabulawa yindlovu, kwatsi make wakhe wabese ushone iminyaka lemibalwa ngemuva kwekushona kwababe wakhe. lesi ngiso sikhatsi lapho Dunn wacala kutiphilisa ngekusebentela batfutsi betimpahla kanye nebatingeli, futsi lesi ngiso sikhatsi lawacala kuba nelutsandvo lekutingela. lapha ngulapho bekahamba kakhulu etindzaweni letehlukene atingela adzabula imifula netihobodla temfula Tugela wate wafika ebukhosini baka Zulu. loluhambo lwakhe lwambona aphindzela kanyenti kulendzawo yema Zulu waze watakhela budlelwane nabo bukhosi njengemhumushi ngenca yekufundza nekukhuluma lulwimi lwesi Zulu kahle. etikhatsini letinyenti lapho bukhosi bebumbonga ngetipho ekuhumusheni kwakhwe, tipho lebetifaka phakatsi tinkomo kanye nebafati. lena yintfo lengazange imjabulisa umka Dunn Catherine Pierce kodwa Dunn bekachubeka abamukela bafati labephiwa bona bukhosi bema Zulu. Umka Dunn beka yindvodzakati yabafiki labamhlophe ngelibala base Kapa. Dunn waphindze waphiwa umhlaba nguZwane wakaMangethe eceleni nase Ngoye lapho wakha wahlala nebafati bakhe labangu 48.

KaZulu

KaZulu, sifundza yeiNingizimu Afrika.

Komati River

Umfula e-Komati watiwa ngekutsi Incomati,lona ngumfula lose South Africa, Swaziland kanye nase Mozambique. Budze balomfula bungu 480 wemakhilomitha, kanye nesimunyo semanti lesinganga 50,000 wetikwele temakhilomitha. Lesimunyo sikhulula emanti langanga 111 wemamitha ngelisekhendi emlonyeni waso.Leligama lelitsi Komati lisukela egameni lenkhomo lensikati lekhicita lubisi, lenkhomo kutsiwa Inkomati.

Ludvonga II

Ludvonga wesibili ( Ludvonga II, uphindze atiwe ngekutsi nguMacaleni ) , bekunguMntfwana lobekatawutsatsa bukhosi emuva kwekukhotsama kwaMswati. Utalwa yiNkhosi Mswati wesibili kanye neNkhosikati laMgangeni Khumalo. Umntfwana Ludvonga wakhotsama angakabutsatsi bukhosi. Kusolakala kutsi wadliswa. Ngaloko-ke kwabekwa Inkhosi Mbandzeni kutsi abutsatse bukhosi.

Mbandzeni

Mbandzeni ( lophindze atiwe nga Dlamini IV, emaNgisi bekamati nga Umbandine, Umbandeen ) (1855–1889) BekayiNkosi yesive sase Swaziland kusukela ngemnyaka wa 1875 kuya ku 1889.

Ingwenyama Mbandzeni bekayindvodzana ya Mswati II kanye na Nandzi Nkambule. Indlovukati ya Mswati yashona mbandzeni amncane. Mbandzeni watsatsa bukhosi ngemuva kwekutsi umnakabo Ludvonga II ashone ngembi kokutsi abekwe njengeNkosi. Kufa kwaluDvonga kwenta kutsi inkhosikati

Lamgangeni atsatse Mbandzeni lobekete make amente indvodzana yakhe, loku ke ngiko lokwamenta waba yiNkosi. Sigodlo sakhe besise Mbekelweni. Emkhatsini wemnyaka wa 1884 kanye na 1894 Mbandzeni, waniketa emaNgisi ngemalungelo ukulima, kanye nekumba, waphindze waniketa ngemhlaba wase Ntilasifali (Transvaal) lomnyenti kakhulu. Lokuniketwa kwemihlaba (ngelusito lwa Offy sherpstone) Kwenta kutsi live laseSwatini libe lincane kakhulu. Mbandzeni walekelela emangisi kutsi bancobe inkosi yemaPedia Sekhukhune ngo 1879 loku kwaphindze kwasita kutsi emaZulu angahlaseli indzawo yeNtilasifali. Ngaloko ke live laseSwatini latimela njenge Sive. Mbandzeni wafa ngemnyaka wa 1889 . Kantsi wakhuluma lamagama ngembi kokushona " Bukhosi BemaSwati bufa kanye nami". Wangcwatjwa emalibeni ebukhosi base Mbilaneni eceleni kwababe wakhe kanye namkhulu wakhe inkosi Sobhuza I. Mahlokohla walandzela ngemuva kwekufa kwaMbandzeni bakanye neNdlovukati Labotsibeni Mdluli batsatsa bukhosi ngemuva kweNdlovukati Tibati Nkambule. Takhiwo letinyenti kanye nemigwaco ibitwa nga Mbandzeni.

Mpandze ka Senzangakhona

Mpandze (1798–1872), uMsimude owavela ngesiluba phakathi kwamaNgisi namaQadasi, leti bekutinanatelo takhe, kantsi Mpandze bekayinkosi yesive sema Zulu kusukela ngemnyaka wa 1840 kuya ku 1872, loku kwamenta waba yenkosi leyabusa sikhatsi lesidze emlandvweni wemakhosi aka Zulu. bekamnakabo Shaka kanye na Dingane ngabo make, kantsi futsi utsatsa kubo bukhosi.

Mswati III

Mswati III yiNgwenyama yeMbuso wakaNgwane (25 Mabasa 1986). Ingwenyama Mswati yatalwa yatiwa ngekutsi ngumntfwanenkhosi Makhosetive esibhedlela sase RFM kaManzini. Wakhulela emtini webukhosi Etjeni madvutane naseMasundvwini. Babe weNgwenyama bekuyiNkhosi Sobhuza II, kantsi make wakhe bekuyinkhosikati laTfwala. Imbube yemhlaba yacala imfundvo yayo esikolweni saseMasunvwini, emuva kwaloko safundza emtini webukhosi kaLozitha. Mswati wabese uwela tilwandle wayowufundza eNgilandi esikolweni sase Sherborne e Dorset eningizimu yelive. Watsi nakabuya nga 1986 wabutsatsa bukhosi watiwa ngekutsi nguMswati wesitsatfu.

Ndlovukati Labotsibeni Gwamile Mdluli

Labotsibeni Mdluli, lobekaphindze atiwe ngekutsi Indlovukati Gwamile (c. 1859 – December 15, 1925) bekayindlovukati yaseveni lakaNgwane eSwatini. Utalwa Matsanjana lobekasikhulu sebakaMdluli. Ngesikhatsi sekutalwa kwakhe, Matsanjana bekaseNtilasifali endzaweni yase Tsibeni le namuhla yatiwa ngeBabutini, ngiko ke bametsa batsi nguLobetsibeni. Uma kushona babe wakhe wabese uyohlala kamalume wakhe indvuna Mvelase Mdluli eLudzidzini ngaseZulwini, ngulapho ke wakhuliswa khona indlovukati Thandzile (LaZidze) lotala inkosi Sobhuza. Kantsi kwatsi ngekuhamba kwesikhatsi wabese uba ngulomunye wemakhosikati aMbandzeni Dlamini (c.1857–1889), kantsi bekanebantfwana labane Bhunu (c.1875–1899), Malunge (c.1880–1915), Lomvazi (c.1885–1922), kanye nendvodzakati Tongotongo (c.1879–1918).

Ngilandi

INgilandi. Live weYurophu.

Sikoshilandi

Sikoshilandi. Live weYurophu.

Soshangane

Soshangane kaZikode (wekutalwa eminyakeni yabo 1790 -1858) bekangumsunguli wesive semaShangane aphindze abe yinkosi yekucala ebukhosini be Gazankulu, longebukhulu bawo ngaleso sikhatsi bewucala eMozambiki utsatse tindzawo tase Mpumalanga kanye netifundza te Limpopo e Ningizimu Afrika. Soshangane ubuse lendzawo ye Gazankulu kusukela ngo 1825 Kwaze kwaba sekufeni kwakhe nga 1858. Soshangane udzabuka esiveni semaNdwandwe kantsi bekatiwa futsi ngetibongo letitsi Manukosi Kantsi nguye lowabulala Janse van Rensburg .

Tibati Nkambule

Tibati Madvolomafisha Nkambule bekayindlovukati yelive lembuso weSwatini kusukela ngemnyaka wa 1889 kuya ku 1894 kulandzela kufa kwenkosi Mbandzeni. Tibati bekatiwa njengendlovukati legcine emasiko esive semaSwati kantsi wabamba bukhosi ngetikhatsi tetingucuko eSwatini kanye nasevenikati le Afrika lapho khona imitsetfo yangesheya kwelwandle kanye nemfundvo beyibanesandla lesikhulu kutepolitiki yangaleso sikhatsi endzaweni yakaNgwane.

Umbuso weSwatini

Umbuso weSwatini (kaNgwane, eSwatini), live leliseningizimu nelivekati lase Afrika. Live lakaNgwane lincane ngebubanti, kantsi likakwe live lase Ningizimu Afrika enyakatfo, ngentansi, nangasenshonalanga. Emphumalanga likakwe live laseMozambique. Bukhulu belive lakaNgwane litinkhulungwane letilishumi nesikhombisa, emakhulu lamatsatfu, emashumi lasitfupha nalamane ema km2 (17,364). Noma lingalikhulu kangako, lelive lihluka ngetigaba letine tekwakheka kwemhlaba. Leti tatiwa ngekutsi yinkhangala, lihlandze, tintsaba telubombo, kanye nenkhabave.

Live laseSwatini libitwa ngaleligama, ngenca yeNgwenyama Mswati II lobekalibusa lelive kusukela nga 1840 kuze kube ngu 1868. Ekubuseni kwakhe, lelive walincoba, wabuye walihlanganisa. Njengalamanye emave aseAfrika, live lakaNgwane labuswa ngulabamhlophe. Kwatsi nasekwendlule impi yemaBhunu nemaNgisi eNingizimu Afrika, live laseSwatini labuswa ngemaNgisi kwaze kwaba ngu 1968. Emvakwaloko, labese litfola inkhululeko. Lamuhla live lakaNgwane linebukhosi, liphetfwe yiNgwenyama Mswati III kanye neNdlovukati Ntfombi Tfwala. Hulumende welive ubukwe ngundvuna nkhulu lobekwa Silo. Inhlokodolobha yakaNgwane kuseMbabane, kantsi sigodlo nephalamende yelive kukaLobamba. Lidolobha lelikhulu kukaManzini.

Kwetemnotfo, laseSwatini libonywa lilive lelisatfutfuka. Nakubukwa umnotfo wemuntfu amunye lawutfola emnyake, kubalwa imali lenganga $6,367. Liyatimbandzakanya nalamanye emave eticuketfweni letinjenge Southern African Customs Union(SACU) kanye neCOMESA. Liyaye litsengiselane tintfo letinyenti nemave lanjenge Melika, emave lase Europe, kanye neNingizimu Afrika. Empeleni, nemali yakaNgwane, lilangeni limisane kanye nemali yaseNingizimu Afrika, liRandi.

Bantfu bakaNgwane, linengi labo ngeMaswati, kubuye kube nalabambalwa labaphunga ngaphandle. Bantfu eveni lakaNgwane babalelwa esigidzini sinye, tinkhulungwane letingemashumi nelushiyagalombili, emakhulu lamane, emashumi lamane kanye nemfica (1,018,449), inombolo leyatsatfwa esibalweni semnyaka wa 2009.

Ngaletinye tilwimi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.