Ideologija

Pojam ideologija (francuski: idéologie, od dva pojma poreklom iz grčkog, ἱδέα [idéa] i λόγος [lógos]) skovan je krajem XVIII veka. Ovaj pojam dobija različita značenja kod raznih mislilaca u XIX i XX veku.

Danas se koristi u dva osnovna značenja.

 • Često ima vrednosno negativno obeležje, označavajući iskrivljenu, lažnu svest, odnosno iskrivljenu sliku stvarnosti prilagođenu nečijim vrednostama i interesima.
 • Postoje i neutralna značenja u duhu funkcionalizma:
  • sistem ideja koje zastupa neki pojedinac ili grupa, ili
  • proučavanje ideja i sistema ideja raznih pojedinaca i grupa.

Rečničko značenje

U našem jeziku se navodi niz značenja pojma „ideologija“. Navodi se neutralno i negativno značenje, te vezanost uz skupinu ili uz pojedinca.

 1. Proučavanje ideja i rad na idejama.
 2. U politici:
 • primjenjeno mišljenje, ukupnost pojmova i konstrukcija u različitim oblicima svesti, usmjerenih na izravno ostvarivanje i praktično delovanje;
 • razgovorno: krivo ili ekstremno shvaćanje i tumačenje kakve ideje (u frazama: „zadojen ideologijom“, „zasljepljen ideologijom“ i sl.).
 1. Ukupnost filozofskih, društvenih, političkih, moralnih, religioznih itd. ideja svojstvenih jednom razdoblju ili jednoj društvenoj grupi (npr: „prosvjetiteljska ideologija“, „građanska ideologija“, „militaristička ideologija" itd.).
 2. Razgovorno:
 • puka teorija o čemu, otuđena od životne prakse;
 • životno opredeljenje („nečija lična ideologija“).

Engleski jezik: samo neutralno značenje

Tradicija korištenja pojma „ideologija" u negativnom, pa i pogrdnom značenju potiče iz francuskog, odakle je ušla u nemački (pa je tako koriste i Marks i Engels) i druge evropske jezike. Iako je u engleski jezik reč ideology takođe ušla iz francuskog, a u tekstovima marksista pojavljuje se i negativno značenje, savremeni engleski rečnici navode samo neutralno značenje.

Oxford Advanced Learner's Dictionary navodi za „ideology“:

 • ideje (odnosno skup ideja) koje čine osnovu neke ekonomske ili političke teorije, ili koje podržava neka grupa ili osoba.

Majkrosoftov Encarta Worlds English Dictionary daje širi opis i razlikuje dva značenja:

 1. Sastav društvenih verovanja: pažljivo organizovani sastav verovanja, vrednosti i ideja koje čine osnovu socijalne, ekonomske ili političke filozofije ili programa.
 2. Orijentacioni sastav verovanja (meaningful belief system): skup verovanja, vrednoti i uverenja koji usmerava način na koji pojedinac ili grupa kao što je društvena klasa misli, deluje i razumeva svet.

Encyclopaedia Britanica (15. izdanje) navodi takođe neutralnu definiciju.

Poreklo i pojam ideologije

Ideologija spada u one pojmove čije terminsko poreklo ne ukazuje mnogo na njihovu suštinu.[1]

Razlog tome je veoma različito značenje termina ideologija tokom njegovog trajanja, a počev od samog njegovog nastanka, kao i njegova upotreba u dnevnopolitičke svrhe, pa čak i radi degradacije političkih protivnika, takođe od početka njegove upotrebe.[2]

Termin je stvorila grupa filozofa okupljenih oko Antoana Desti de Trasija[3], koji su ga zajedno sa njim osmišljavali tokom Francuske revolucije, a on ga je prvi put javno upotrebio 1796. godine.[2]

U momentu nastanka termin je odslikavao u potpunosti sadržaj pojma ideologije kako ga je zamislio de Trasi - kao nauke o idejama. De Trasi je smatrao da će ideologija služiti za otkriće ideja svake, a ne samo političke vrste i da će zbog toga ideologija postati kraljica nauka. Umesto toga, Napoleon I je sa svoje državničke pozicije ismejao ove pokušaje, a ovu grupu filozofa, koji su inače bili njegovi politički protivnici, podrugljivo nazvao „ideolozima“. Tako već od samog svog nastanka reč ideologija postaje i etiketa koja će se lepiti političkim protivnicima.[2]

Ideologijom kao pojavom će se nesumnjivo najviše baviti marksisti i tek oni će „ovaj način mišljenja razraditi sa metodskom doslednošću“[4]. Lenjin će ideologiju tertirati kao ideje neke, što znači i radničke klase koje unapređuju njen položaj u politici i društvu. Međutim, sam Marks je mislio drugačije o ideologiji smatrajući da su misli vladajuće klase ujedno i vladajuće misli u toj epohi, što vodi tome da ideologija postane lažan ili iskrivljen pogled na svet. Zato je smatrao da proletarijatu nije potrebna nikakva socijalistička ideologija, jer mu nisu potrebne iluzije. Ovi Marksovi pogledi su postali više poznati tek kada je 1932. godine slučajno otkriven njegov najvažniji spis na ovu temu: Nemačka ideologija, u kojem je ključna misao da je ideologija „pogrešna svest“. Osim toga, Marks je smatrao da je ideologija potpuno suprotna nauci kao zoni istine.[2]

Međutim, zagrejanost marksista za ideologiju i opredeljenost za njenu upotrebu u politici su već bili preveliki, a uz to i višedecenijski, tako da ih ovo otkriće nije otklonilo od Lenjinovog i Staljinovog puta snažne ideologizacije društva.[2]

Potom će Antonio Gramši u svojim radovima pokazati da liberalna ideologija prožima sve segmente buržoaskog društva od politike do obrazovanja i umetnosti. Međutim, i socijalističke države su činile isto proglašavajući marksizam-lenjinizam, a potom i staljinizam za zvaničnu socijalističku ideologiju. I nacifašizam je takođe kao zvanična ideologija u to vreme prožimao više društava u svim njihovim segmentima. Tako je vremenom pogrdnost vezana za termin ideologija menjala metu. Dok je Napoleon sa pozicija vlasti obezvređivao svoje protivnike zbog služenja ideologijom, u 20. veku ideologija postaje oružje opozicije kojom ona obezvređuje nastojanja vlasti kao ideološka tj. kao lažna.[5]

Tek u drugoj polovini 20. veka ideologija počinje da se posmatra na objektivan i naučan način, čemu prethode i neki raniji radovi na temu ideologije, pre svega Karla Manhajma.[5]

Sve to je doprinelo da ideologija do danas bude jedan od najneodređenijih i „najneuhvatljivijih“, iako ujedno i jedan od najvažnijih pojmova u celokupnim društvenim naukama.[5]

I danas se terminu ideologija pridaju veoma različita značenja koja se mogu svrstati u dve grupe[6]. Po prvoj, ideologija je ukupnost društvene svesti oblika socijalnih objedinjenja (klasa, nacija, država, društvenih grupa, oragnizacija itd.), a po drugoj, ideologija je specifična pojava u društvenoj svesti - manje ili više netačna, iluzorna, ograničena svest, koja nastaje usled dejstva društvenih činilaca na saznanje[6]. Pri tom, ovo drugo značenje je znatno šire rasprostranjeno od prvog.[5]

Današnja definicija deologije je sledeća: ideologija je sistematizovani skup političkih ideja, principa i društvenih ideala koji reprezentuje pogled na svet neke društvene grupacije izražavajući njene interese i potrebe, stvoren u praktične svrhe podsticanja te grupacije na političko delovanje, u formi idejne potpore aktivnostima na planu osvajanja ili očuvanja političke vlasti ili, pak, uticaja na nju.[5]

Ideologija može biti predstavljena u formi nekog učenja, političke doktrine ili zvaničnog državnog stava, ali u formi politizovane interpetacije nekog religijskog učenja ili pogleda na svet i njegove probleme.[5]

Ona može težiti davanju odgovora na sva pitanja koja se tiču ljudskog društva i njegovih problema i naznačavati pravac razvoja ljudskog društva u celini, i takvu ideologiju Manhajm onda naziva „totalnom“, mada bolje je nazivati je opštom, kako bi se izbegla moguća asocijacija na totalitarnost, ili, pak, može težiti rešavanju problema samo u jednoj sferi durštva i politike ili samo u jednoj državi, i tada se ona može zvati partikularnom, kako i predlaže Manjahm.[5]

Da bi jedna ideologija bila označena kao „totalna“, odnosno opšta Manhajm zahteva kao dopunski kriterijum i to da je ona bila ili da jeste vladajuća kao „zvanična“ ideologija u jednom društvu, što pak nije neophodno s obzirom na to da su mnoge ideologije dominantne, pa i vladajuće u nekim društvima, a da pri tom nikaka nisu bile i ozvaničene kao takve.[7]

Kao partikularne, ideologije se mogu odrediti po nekom parcijalnom društvenom problemu na čije rešavanje su usmerene, ali i po posebnosti grupe kojoj se obraćaju i koja treba da bude nosliac ideološke aktivnosti. Partikularna ideologija može prerasti u opštu, kao što je proleterska ideologija kao ideologija jedne posebne društvene klase prerasla u socijalističku ideologiju, koja je prožimala sve aktivnosti u društvu i težila da rešava sve probleme u društvu iz svog idejnog ugla.[8]

Brojne tipologije i potklasifikacije ideologija ukazuju na njihovo sadržajno bogatstvo i diversifikantnu raznovrsnost. Nisu retki ni spojevi ideologija ili njihovih vodećih principa, što usled pragmatskih razloga, što usled nemanja originalnosti, pri čemu su neki od tih hibridnih modela ideologije poput nacionalsocijalizma ili fašizma kao mešavina, pre svega, konzervativističke i nacionalističke, a delom i drugih ideologija, bili i široko socijalno prihvaćeni u vremenu svog nastanka.[8]

Najaktivniji zastupnici neke političke ideologije su političke stranke i druge političke organizacije, kao i društveni pokreti.

Glavne funkcije ideologije su:
 1. podsticajna, u smislu podsticanja na vršenje političke aktivnosti radi realizacije političkih ciljeva koje proklamuje data ideologija,
 2. homogenizirajuća, u smislu građenja snažnog jedinstva među onima koji suvajaju istu ideologiju,
 3. objašnjavajuća, svaka ideologija teži da objasni svet i njegove probleme i da da uputstvo za akciju u njemu,
 4. opravdavajuća, ideologija postoji i radi opravdavanja učinjenog za projektovane ciljeve.[8]

Daleko najvažnija funkcija ideologije je podsticajna. Glavna moć ideologije je, naime, u izazivanju u ubeđenja, a ljudi koji su ubeđeni u ispravnost ideja koje slede su uvek daleko prilježniji na delu od onih koji su privoljeni na delovanje. Zbog toga, ideologija često žrtvuje istinu i zapostavlja objektivnost upravo zarad uvećanja svoje dimenzije podsticajnosti.[8]

Otuda, takav sistematizovan skup političkih ideja kakav je ideologija nikada nije ujedno i naučna teorija, ma koliko ličio na nju, pa čak i onda kada se to zvanično tvrdi, jer teoriju upravo njena naučnost obavezuje na objektivnost i istinitost. Šta više, „svim tipovima teorije zajedničko je da su one u suprotnosti prema ideologiji“[9][8].

Sve ostale funkcije ideologije su ponajviše u službi njene podsticajnosti.[8]

Izražena posvećenost ideologije podsticanju na konkretni politički angažman često vodi ideologiju u sferu političke manipulacije i drastičnog približavanja pukom pragmatizmu. Zamagljavanje istine se tada javlja kao, ako ne glavni cilj, a ono važno sredstvo ideologiziranja političke stvarnosti. Politika kao umetnost iluzije uveliko potvrđuje baš na polju ideologije da čovek ne teži da vidi svet onakav kakav jeste, već onakav kakav on želi da jeste. Zato ideologije i nisu okrenute rešavanju problema, kao što tvrde ideolozi, već masovnoj političkoj mobilizaciji s ciljem što efikasnijeg političkog delovanja radi uticaja na vlast, njenog osvajanja ili ostatka na njoj. Ono što ideologije najviše menjaju su ljudi i njihova uverenja. Zato ideologija zahteva verovanje, a ne razumevanje. U onoj meri u kojoj se galvne postavke neke ideologije pretvaraju u verujuće dogme, ona postaje okoštalo duhovno dobro sa perspektivom da se brzo nasuče na greben realnosti. Ako usled dogmatizovanja postanu parareligije, ideologije se odnose prema oficijelnim religijama kao prema konkurentima i zabranjuju ih ili nipodaštavaju, ako ih već ne mogu instrumentalizovati za sopstvene ciljeve.[10]

Svaka ideologija stvorena je sa namerom ovaplođenja njenih ideja u političkoj praksi, čemu treba da prethodi osvajanje svesti neke društvene grupe, a potom i celog društva. Otuda se one pri zagovaranju političkog angažmana nikada ne obraćaju samo onoj društvenoj grupaciji koja je mogući nosilac te ideologije već celom društvu. Zapravo, od te grupacije se zahteva verovanje, a od ostatka društva razumevanje, i to ne samo ideja već i načina njihove realizacije. U tom smislu je ideologija iskorak misli ka stvarnosti i most između teorije i prakse.[11]

Bar sudeći po svetskoj ofanzivi liberalne kao opšte ideologije, i pojavi i trajanju drugih, a naročito pratikularnih ideologija, perspektive ideologije kao političke pojave su i dalje veoma dobre iako je još 1960. godine Daniel Bel[12] postavio tezu o kraju ideologija, koju su potom razvijali mnogi, pa tako ugledna imena društvenih nauka kao što su Remon Aron ili Simor Martin Lipset. Sve postavke teorija o „kraju ideologije“ su se do sada pokazale kao neodržive, pa bi bilo možda korisnije da se, umesto što se zagovara jedno dezideologizovano društvo, više govori o fenomenu neprekidnih zamena ideologija jednih drugim, njihovom ukrštanju i obnavljanju, kao i o njihovom kruženju. Jer, kao što idejel lako menjaju ljude, isto tako i ljudi menjaju ideje. Oni koji to ne čine lako, masa naziva fanaticima, iako to oni uglavnom nisu.[11]

Postojanje ekologizma, feminizma, globalizma, ali i džihadizma i katolicizma, i još čega drugog ideološki pratikularnog, što preti da postane opšta ideologija, ukazuje na ljudsku potrebu oslanjanja ne samo na skupove gotovih ideja koje se tiču večnih političkih zagonetki u svakom društvu već i na nužnost razmatranja novih, nastajućih problema koji traže nove ideološke postavke, i u krajnjem i nove ideologije, kojim se adekvatnije nego do sad može zadovoljiti večita i opšta ljudska želja za dobijanjem uputstva za najuspešnije moguće delanje u politici.[11]

Taj pritisak novog dovodi do toga da i u sferi ideologija i ideološkog postoji fenomen mode. Šta više, ništa u politici ne mora toliko da bude u skladu sa političkom modom svog vremena kao što mora ideologija. Zato se i može reći da je svaka ideologija ništa drugo do izraz političkog duha onog vremena u kome nastaje i upotrebljava se.[13]

To se odnosi i na prostor, jer je svako savremeno društvo prožeto nekom ideologijom i samo je pitanje kojom i koliko. To što neke države imaju „zvanične ideologije“ a što neke, pak idu u drugu krajnost da ne priznaju prisustvo ikakvih ideologija, obično ih pri tom krijući iza čudnih ideoloških spojeva, ne menja stvar. Naprosto, svi politički sistemi se uvek zasnivaju na nekoj ideji i tako će, bar zadugo ostati.[14]

Dezideologizacija ne samo da „nije nikakav pravolinijski“[15] već je očigledno i veoma dug proces, a naročito onda ako je niko osim teorije i teoretičara ne priželjkuje.[14]

Bejkon i prosvetiteljstvo

Preteča moderne teorije ideologija je Fransis Bejkon (1561-1626) sa svojim razmatranjima o idolima. Njegova četiri „idola“ opisuju razne oblike „iskrivljenje svesti“ (predrasuda, obmana), te se i danas često spominju.

Slično francuski prosvetitelji XVIII veka, mada još ne znaju za pojam ideologija, koriste slične termine za obiležavanje negativnih ideja: skup dogmi i predrasuda koje su u službi privilegovanih staleža, čemu treba suprotstaviti sigurno, na iskustvu zasnovano znanje.

Senzualizam: učenje o idejama

Krajem XVIII veka grupa francuskih mislilaca kojima je na čelu Antoan Desti de Trasi naziva svoju filozofiju ideologijom (Idéologie), a sebe same ideolozima (idéologues); pojam je skovao de Trasi 1796.[16][17] Njihova filozofija - senzualizam - je radikalna varijanta empirizma. Ideologija je „učenje o idejama“, međutim pojam „ideja“ kod njih nije vezan uz duhovnost. Sve ideje potiču iz čula (senzacija), koja daju osnovu i građu čitavoj našoj spoznaji. Čula se međusobno spajaju i dolaze u različite odnose, preko mozga kao organskog centra, čime se stvaraju složene „ideje“.

Ideolozi gaje optimističko uverenje da će nauka o idejama osloboditi ljude od predrasuda i pripremiti ih za vrhovništvo razuma, za društvo osnovano na racionalnosti i nauci. U de Trasijevom učenju i delovanju zastupljena su četiri činioca, koji se i danas navode u definiciji pojma „ideologija“:

 • sistem objašnjenja sveta,
 • program delovanja,
 • javno delovanje za izvršenje programa, te
 • isticanje posebne uloge intelektualaca.

De Trasijeva „ideologija“ je bila službena doktrina Francuske Republike u doba Direktorijuma, 1795.-1799. Središnju ulogu imao je Nacionalni institut koji je osnovao i vodio de Trasi. Kombinujući veru u ličnu slobodu i u racionalno državno planiranje, ideolozi su imali znatan uticaj na duhovni život, politiku i obrazovanje. Iako je to kratko trajalo, taj spoj liberalnih i etatističkih koncepata i danas je snažno prisutan u koncepcijama francuskih stranaka i političara.

De Trasi u knjizi Les éléments d'idéologie (1801.) kaže da opštu nauku o idejama možemo nazvati imenima: ideologija, opšta gramatika ili logika. „Ovu nauku možemo nazvati ideologija, ukoliko obraćamo pažnju samo na predmet; opšta gramatika, ukoliko vodimo računa samo o sredstvu, te logikom ukoliko imamo u vidu samo cilj. Ma kakvo joj ime dali, ona nužno sadrži ova tri dela, jer ne možemo se baviti nijednim od njih, a da se ne bavimo i sa druga dva. Ideologija je po mom mišljenju generički termin, jer nauka o idejama uključuje u sebi nauku o njihovom izražavanju i nauku o njihovom izvođenju.“

Ideolozi su kritikovali sve dotadašnje filozofije, nazivajući ih metafizičkim. Sve duhovne nauke i praktičke discipline (etika, politika, odgoj idr.) oni radikalno reinterpretiraju, nastojeći sistematski da grade od čulne osnove.

U XX veku, logički pozitivisti na jednak način nastoji da izgradi sve nauke počevši od osnovnih, opažajnih činjenica.

Termin ideologija dobiva novo, pogrdno značenje kada je Napoleon filozofe koji su se kritički odnosili prema njegovim cezarističkim i osvajačkim pothvatima posprdno nazvao „ideolozima“, u smislu sterilnih teoretičara, čije teorije nemaju veze s realnošću. Preuzevši vlast, Napoleon je isprva podržavao „ideologe“, ali od 1802. marginaliziranjem Instituta suzbija njihov uticaj. Kasnije će čak i svoj poraz u Rusiji 1812. pripisati njihovom negativnom uticaju.

Marks i Engels: iskrivljena svest

Kod Marksa i Engelsa ideologija je sistem ideja povezan s vladajućom klasom i vladajućim društveno-ekonomskim odnosima, usmeren na opravdanje postojećeg poretka (u njihovo doba, kapitalističkog). Kao i kod prosvetitelja, ideologije neminovno prikazuju stvarni svet iskrivljeno: predstavljalju lažnu svest.

Marks i Engels uvode međutim važan pojam fetišizma svesti, koji je karakteristika ideologija: svet ideja zamišlja se kao samostalan, nezavisan o materijalnoj i društvenoj osnovi. Zastupnici postojećeg poretka i vladajućih klasa zaista veruju u svoje ideje, one su razrađene u složen sistem čiju lažnost nije jednostavno pokazati. To nisu naprosto „dogme i predrasude“ za koje se lako može uvideti da su lažne, čim im se suprotstave „ispravne“ ideje; iluzija prosvetitelja da je to moguće izraz je njihove buržuaske ideologije. Umesto puke „borbe ideja“ potrebna je složena analiza stvarnosti i organizirana društvena (klasna) borba da se stvarnost promeni.

Nemačka ideologija

Svoj mladalački spis „Nemačka ideologija“ (1846) Marks i Engels započinju ukazivanjem na fetišizam svesti: „Ljudi su dosad neprestano stvarali krive predodžbe o samima sebi, o tome šta su, ili šta bi trebalo da budu. Svoje odnose uređivali su prema svojim predodžbama o bogu, o normalnom čoveku itd. Proizvodi njihove glave prerasli su njihovu glavu. Oni, tvorci, poklekli su pred svojim tvorevinama.“ (Rani radovi. стр. 357) Ove rečenice opisuju zaključke do kojih su došli filozofi mladohegelovci, koje Marks i Engels prihvaćaju i razrađuju u pojmu otuđenja, ali nemilosrdno ismevaju ideji mladohegelovaca da se sa pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju može obračunati u samim mislima, u filozofiji. „Nijednom od ovih filozofa nije uopšte palo na pamet da postavi pitanje o vezi nemačke filozofije s nemačkom stvarnošću, o vezi njihove kritike s njihovom vlastitom materijalnom okolinom.“ (pp. 364)

Marks i Engels postavljaju sebi pitanje o toj povezanosti, podstaknuti materijalističkom teorijom Ludviga Fojerbaha i svojim bavljenjem političkom ekonomijom; odmah sledi i odgovor: ideje koje ljudi o sebi imaju posve su uslovljene „stvarnim životnim procesom“.

Umesto uzaludnog kretanja u krugu samih ideja i „idejne borbe“, treba se pozabaviti njihovim pretpostavkama. „Pretpostavke s kojima mi počinjemo nisu proizvoljne, nisu dogme, to su stvarne pretpostavke, od kojih se može aprstrahovati samo u mašti. To su stvarne individue, njihova delatnost i njihovi materijalni životni uslovi kako zatečeni, tako i njihovim vlastitim delovanjem stvoreni. Ove pretpostavke mogu se, dakle, konstatovati čisto empirijskim putem.“ (pp. 364)

Ovdje Marks i Engels formulišu učenje, koje će kasnije biti nazvano istorijski materijalizam. „Određene individue, koje na određeni način proizvode, stupaju u određene društvene i političke odnose. (…) Društveno uređenje i država stalno proizlaze iz životnog procesa određenih individua; ali ovih individua, ne takvih, kakvi bi mogli izgledati u svojim ili tuđim predodžbama, nego kakvi su u stvarnosti, tj. kako deluju i materijalno proizvode. (…) Isto vredi i za duhovnu proizvodnju, kako se ona ispoljava u jeziku politike, zakona, morala, religije, metafizike itd. jednog naroda. Ljudi su proizvođači svojih predodžbi, ideja itd., ali stvarni, dejstvujući ljudi, kakvi su uslovljeni određenim razvitkom svojih proizvodnih snaga i njima odgovarajućih odnosa. (…) Maglovite slike u mozgu ljudi nužni su sublimati materijalnog procesa njihova života, vezanog za materijalne pretpostavke, koji se mogu ustanoviti pomoću iskustva. Moral, religija, metafizika i ostala ideologija i njima odgovarajući oblici svesti ne mogu dalje zadržati privid svoje samostalnosti. Oni nemaju istorije, nemaju razvitka, nego ljudi koji razvijaju svoju materijalnu proizvodnju i svoj materijalni odnos, menjaju zajedno s ovom svojom stvarnošću i svoje mišljenje i proizvode svoga mišljenja. Ne određuje svest život, nego život određuje svest.“ (pp. 370-371)

Prikazom „aktivnog procesa života“ na mesto ideologija stupa „stvarna pozitivna nauka“. Istorija prestaje da bude „zbir mrtvih činjenica kao kod empiričara (…) ili imaginarna aktivnost imaginarnih subjekata kao kod idealista“, a filozofija gubi svoj samostalni „medijum egzistencije“. (pp. 371)

Funkcije ideologije

Funkcije ideologije proizlaze iz karaktera uslova u kojima je nastala. Stoga svaka ideologija nosi i određena svojstva koja određuju i modalitete njenih funkcija. S obzirom na karakter ideologije moguće je izdvojiti njene dve globalne funkcije:

 • pozitivna i
 • negativna.

Pozitivna funkcija se manifestuje u tome kada ideologija posreduje kao pozitivan faktor u društvenom razvoju - pokretač društvenog napretka, dok se negativna funkcija ispoljava kao demotivacijsko i retrogradno delovanje ideologije u društvu, a posebno u reakcionarnom i konzervativnom smislu.

Prema nivou formiranja opsega i karaktera uticaja moguće je izdvojiti najmanje tri nivoa funkcija ideologije:

 • Prvi nivo je onaj gde se ideologija shvata i koristi kao instrument izražavanja pripadnosti određenoj društvenoj grupi, određenoj klasi, stranci itd.
 • Drugi nivo je upotreba ideologije u socijalno-klasnom i statusnom razlikovanju i povezivanju unutar klase, tj. socijalne stratifikacije društva.
 • Treći nivo je posredovanje ideologije u društvenim i političikim promenama i to:
  1. reforme klasnog ili socijalnog sistema i političke vlasti.
  2. radikalna izmena klasnih odnosa, socijalnog sistema i postojećeg oblika vlasti.
  3. očuvanje statusa quo u društvenim odnosima, zaštita i održanje postojećih institucija i modela vlasti u društvu.
 • Četvrti nivo je posrednička i instrumentalna uloga ideologije u političkom organiziranju društva i oblika vlasti kroz forme političke borbe (nadmetanja) i političkog delovanja: od organiziranja u političke stranke i društvene grupe za pritisak do organiziranja političkog nadmetanja na izborima, zatim osvajanja ili zadržavanja pozicija vlasti i donošenja ključnih političko-pravnih (zakonskih) i materijalnih odluka značajnih za čitavo društvo.

Na svim spomenutim nivoima osnovna karakteristika ideologije je težnja da se, upravo, taj oblik ideologije prezentira i nametne kao dominantan, univerzalan i svrsishodan, uz istovremeno kritičko i iskrivljeno predstavljanje drugih ideoloških koncepcija i mogućnosti u društvu. S obzirom na to i konkretne funkcije koje ima ili može imati ideologija, te njene manifestirajuće oblike, možemo razlikovati nekoliko tipova ideologije:[18][19][20][21][22][23][24][25][26]

 1. Prvo, ideologija društvene grupe (npr. birokratije, tehnokratije, nacije, itd.)
 2. Drugo, ideologija klase (vladajuće ili subordinirane klase)
 3. Treće, ideologija profesije (političara, managera, pravnika, umetnika, radnika, itd.)
 4. Četvrto, stranačka ideologija (građanske, demokratske, socijalističke, komunističke, fašističke, nacionalne, religijske stranke, partija, itd.)
 5. Peto, individualističke (neizdiferencirane) ideologije (ideologije neorganiziranih pojedinaca, naučnika, umetnika, i dr.)

S obzirom na javnu poziciju (položaj) ideologije mogu biti:

 • vladajuće
 • periferne ili subordinirane

S obzirom na način postizanja cilja:

 • reformističke
 • revolucionarne.

Prema sadržaju ideologije mogu biti:

 • reakcijske
 • konzervativne
 • progresivne (liberalne)
 • radikalne.
  • Reakcijske ideologije su one koje teže povratku na staro ili sugeriraju društveni sklop, društvo, model društvenih odnosa koji je zasnovan na elementima nesloboda, represije, diskriminacije itd.
  • Konzervativne ideologije su one koje teže zadržavanju status quo u društvu.
  • Progresivne (liberalne) ideologije odlikuju se težnjom prevazilaženja tradicionalnog u korist društvenih promena i inovacija.
  • Radikalne ideologije teže korenitoj, totalnoj promeni društva i istorijski-kritičkom razumevanju ljudske prakse.

Pareto: ideologije kao „derivat“

Italijanski ekonomist i sociolog Vilfredo Pareto razvio je tzv. pozitivističko učenje o ideologijama. Ljudi se u svojem društvenom delovanju rukovode osećajima, raspoloženjima i aspiracijama, koji su raznoliki i promenljivi; ali oni uvek nastoje svom delovanju dati privid logičnosti, doslednosti i koherentnosti. To se njihovo nastojanje derivira u sistemu političko-svetonazorskih vrednovanja, koja nazivamo ideologijama. Različite društvene elite rukovode se raznim ideologijama u svom društvenom delovanju.

Teodor Gajger proširio je primenu paretovih pojmova, koristeći pojam derivacija za svako teorijsko opravdanje afektivnih i životnih angažmana. Pojedinci razvijaju takve teorije (ideologije), ali da bismo shvatili kako su one „derivisane“ moramo uzeti u obzir i njihovo društveno okruženje: mentalitet društva ili društvene grupe u kojoj deluju, prevladavajuće „duševne dispozicije“, dominantan „socio-psihološki karakter“.

Karl Manhajm: sociologija znanja

Nasuprot pozitivističkoj teoriji, drugačiji pristup problemu ideologija razvijen je u sociologiji znanja, koju su zasnovali Maks Šeler i Karl Manhajm. Manhajm je razvio tzv. „totalni pojam ideologije“: treba imati hrabrosti da kao ideološka promatramo ne samo protivnička stajališta nego načelno sva, pa i vlastita. Tim postupkom, od običnog učenja o ideologiji nastaje sociologija znanja. Svako mišljenje u duhovnim naukama je ideološko, tj. vezano uz konkretnu egzistenciju, uslovljeno i relativno. Ideologija izražava „totalnu svest“ neke epohe ili grupe.

Manhajm međutim odbacuje „relativizam“ (skepticizam) koji bi mogao biti posledica ovakvog stava. Moguć je napredak spoznaje kroz analizu istorijskih i društvenih uslovljenosti, za koje on koristi termin relacionizam.

Povezan s pojmom ideologija kod Manhajma je pojam utopija: ideologija je sistem mišljenja usmeren zaštiti poretka, ali iz sebe same ona stvara utopiju kao trancendiranje tog okvira; utopija može biti idejni osnov za revoluciju, koja ruši zatečeni poredak.

Svako je mišljenje o društvu i duhu društveno uslovljeno; zahtev za objektivnom spoznajom istine ne može se nikada zadovoljiti. Nijedno posebno mišljenje, nijedna posebna „ideologija“, ne može pretendovati da je ispravnija od drugih. Jedini koji se idealu objektivne spoznaje mogu donekle približiti po Manhajmu su „slobodno lebdeći intelektualci“ koji se striktno uzdržavaju od učestvovanja u društvenim i političkim borbama, te stalno sprovode naučno-sociološku samokontrolu vlastitih ideja.

Kraj Ideologije

Ideologije su se shvatale kao oblik sekularne religije koji zahteva veru i krajnje iracionalne stilove mišljenja.[27]

Tezu o kraju ideologije izneo je američki sociolog Daniel Bel u knjizi Kraj ideologije (1960). Dokazivao je da su ideologije 19. veka na Zapadu iscrpljene s trijumfom socijalno zainteresovanog, liberalnog pragmatizma i opadanjem ekstremističkih ideologija, posebno onih koje su zasnovane na apriornom shvaćanju istine i monističkom rezonovanju - ideologija postaje nevažna.[28]

Kritičari su upozorili da je teza o kraju ideologije takode ideološka, jer je izražavala specifična kretanja i interese u 1950-im i 1960-ima i davala im posebno tumačenje i smer.

Slomom komunizma, ideja kraja ideologije dobiva nov zamah. Fransis Fukujama u eseju „Kraj istorije?“ iz 1989, obrazlažući ideju o kraju istorije, dokazuje da se završava razdoblje velikih ideologija i ideoloških sukoba i tvrdi da je jedan skup ideja (zapadni liberalizam) pobedio drugi (marksizam-lenjinizam). Za Fukujamu, „kraj istorije“ znači zapravo kraj temeljne ideološke rasprave. Fukujama je takođe doživeo brojne kritike, s raznih strana. Njegove teze proglašene su apologijom trijumfirajućeg kapitalizma u doba raspada Sovjetskog Saveza i propasti komunističkih sistema.

Kasniji razvoj svetskih prilika učinio je Fukujamu tezu o apsolutnom idejnom trijumfu liberalnog kapitalizma neuverljivom. Među teorijski dubokim kritikama ističe se ona Deridaova u njegovom delu Sablasti Marksa. Deridaovo isticanje emancipatorske misli podseća na Manhajmovo isticanje značaja pojma utopije, povezane sa ideologijama.

Vidi još

Reference

 1. ^ Simeunović, Dragan, Uvod u političku teroiju, Institut za političke studije, Beograd, (2009). стр. 115.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Simeunović, D., navedeno delo. стр. 115.
 3. ^ Manhajm, Karl, Ideologija i utopija, Nolit, Beograd, 1968.
 4. ^ Simeunović, Dragan, Teorija politike. стр. 202.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Simeunović, D., navedeno delo. стр. 116.
 6. 6,0 6,1 Ratković, Radoslav, Politika, Fakultet političkih nauka, Beograd, (2009). стр. 159.
 7. ^ Simeunović, D., navedeno delo. стр. 116, 117
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Simeunović, D., navedeno delo. стр. 117.
 9. ^ Beyme, von Klaus, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, (1977). стр. 19.
 10. ^ Simeunović, D., navedeno delo. стр. 117, 118
 11. 11,0 11,1 11,2 Simeunović, D., navedeno delo. стр. 118.
 12. ^ vidi: Bell, D., The End of Ideology, New York, 1960.
 13. ^ Simeunović, D., navedeno delo. стр. 118, 119
 14. 14,0 14,1 Simeunović, D., navedeno delo. стр. 119.
 15. ^ von Beyme, Klaus, navedeno delo. стр. 279.
 16. ^ Kennedy, Emmet (1979). „"Ideology" from Destutt De Tracy to Marx”. Journal of the History of Ideas. 40 (3): 353—368. JSTOR 2709242. doi:10.2307/2709242.
 17. ^ Hart, David M. (2002) Destutt De Tracy: Annotated Bibliography
 18. ^ Bouchard, T. J., and McGue, M. (2003). "Genetic and environmental influences on human psychological differences." Journal of Neurobiology, 54 (1), 44–45.” https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1169974.files/Bouchard%20McGue%202003.pdf
 19. ^ Cloninger, et al. (1993).
 20. ^ Eaves, L. J., Eysenck, H. J. (1974). "Genetics and the development of social attitudes." Nature, 249, 288–289.” http://www.nature.com/nature/journal/v249/n5454/abs/249288a0.html
 21. ^ Alford, (2005). "Are Political Orientations Genetically Transmitted?" http://www.uky.edu/AS/PoliSci/Peffley/pdf/Alford,%20et%20al%202005%20APSR%20Genetics.pdf
 22. ^ Hatemi, P. K., Medland, S. E., Morley, K. I., Heath, A. C., Martin, N.G. (2007). "The genetics of voting: An Australian twin study." Behavior Genetics, 37 (3), 435–448. https://genepi.qimr.edu.au/contents/p/staff/Hatemi501Published.pdf
 23. ^ Hatemi, P. K., Hibbing, J., Alford, J., Martin, N., Eaves, L. (2009). "Is there a 'party' in your genes?" Political Research Quarterly, 62 (3), 584–600. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1276482
 24. ^ Settle, J. E., Dawes, C. T., and Fowler, J. H. (2009). "The heritability of partisan attachment." Political Research Quarterly, 62 (3), 601–613. http://jhfowler.ucsd.edu/heritability_of_partisan_attachment.pdf
 25. ^ Anonymous Conservative. "The Evolutionary Psychology Behind Politics."
 26. ^ Trust, Michael. „Modern Political Thought in the Context of Evolutionary Psychology” (PDF). Pristupljeno 26. 3. 2017.
 27. ^ Daniel Bell|Bell, D.]] [[The End of Ideology|The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties . (2nd ed.). Cambridge, Mass: Harvard University Press. (2000). стр. 393.
 28. ^ Nienhueser, Werner (2011). „Empirical Research on Human Resource Management as a Production of Ideology” (PDF). Management Revue. Rattner Hampp Verlag. 22 (4): 367—393. ISSN 0935-9915. doi:10.1688/1861-9908_mrev_2011_04_Nienhueser. Pristupljeno 27. 08. 2015. »[...] current empirical research in HRM is generating ideology.«

Literatura

 • Simeunović Dragan, Uvod u političku teoriju, Institut za političke studije, Beograd, 2009.
 • The New Enciclopaedia Britanica, 15th edition.
 • Mannheim, Karl: Ideologija i utopija, Beograd: Nolit, 1978. (Prvo izdanje na njemačkom 1965.)
 • Marx, Karl i Engels, Friedrich: Rani radovi, Zagreb: Naprijed, 1985. (7. izdanje. Prvo izdanje 1953.)
 • Nohlen, Dieter (ur.): Politološki rječnik. Država i politika, Osijek–Zagreb–Split: Pan Liber, 2001. (Original na njemačkom, 1. izd. 1991, 4. izd. 1996.)
 • Althusser, Louis 'Ideology and Ideological State Apparatuses' Lenin and Philosophy and Other Essays Monthly Review Press. 1971. ISBN 978-1-58367-039-2.
 • Belloni, Claudio, Per la critica dell’ideologia. Filosofia e storia in Marx, Mimesis, Milano-Udine 2013.
 • Duncker, Christian (Hg.) Ideologiekritik Aktuell – Ideologies Today. Bd. 1. London [1]. 2008. ISBN 978-1-84790-015-9.
 • Christian Duncker: Kritische Reflexionen Des Ideologiebegriffes. 2006. ISBN 978-1-903343-88-3.
 • Eagleton, Terry Ideology. An introduction, Verso. 1991. ISBN 978-0-86091-319-1.
 • Jacques Ellul. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. New York: Knopf, 1965. New York: Random House/ Vintage 1973
 • Freeden, Michael. (1996). Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-829414-6.
 • Feuer, Lewis S. (2010). Ideology and Ideologists. Piscataway, NJ: Transaction Publishers.
 • Gries, Peter Hays. The Politics of American Foreign Policy: How Ideology Divides Liberals and Conservatives over Foreign Affairs (Stanford University Press, 2014)
 • Haas, Mark L. (2005). The Ideological Origins of Great Power Politics, 1789-1989. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-7407-1.
 • Hawkes, David Ideology (2nd ed.). Routledge.2003. ISBN 978-0-415-29012-8.
 • James, Paul; Steger, Manfred (2010). Globalization and Culture, Vol. 4: Ideologies of Globalism. London: Sage Publications.
 • Lukács, Georg (1919–23) History and Class Consciousness [2]
 • Malesevic, Sinisa and Iain Mackenzie (ed). Ideology after Poststructuralism. London: Pluto Press.
 • Mannheim, Karl (1936). Ideology and Utopia.Routledge
 • Marx, Karl ([1845-46] 1932) The German Ideology [3]* Minogue, Kenneth (1985). Alien Powers: The Pure Theory of Ideology. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-312-01860-3.
 • Minar, David M. (1961) "Ideology and Political Behavior", Midwest Journal of Political Science. Midwest Political Science Association.
 • Mullins, Willard A. (1972) "On the Concept of Ideology in Political Science." The American Political Science Review. American Political Science Association.
 • Owen, John . "The Clash of Ideas in World Politics: Transnational Networks, States, and Regime Change, 1510-2010". Princeton University Press.2011. ISBN 978-0-691-14239-5.
 • Pinker, Steven (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: Penguin Group. ISBN 978-0-670-03151-1.
 • Sorce Keller, Marcello. “Why is Music so Ideological, Why Do Totalitarian States Take It So Seriously: A Personal View from History, and the Social Sciences”, Journal of Musicological Research, XXVI(2007), no. 2-3. стр. 91–122.
 • Steger, Manfred B.; James, Paul (2013). „‘Levels of Subjective Globalization: Ideologies, Imaginaries, Ontologies. Perspectives on Global Development and Technology. 12 (1–2.).
 • Zizek, Slavoj (1989). The Sublime Object of Ideology. Verso. ISBN 978-0-86091-971-1.
 • Adorno, Theodor W. (1995). Beitrag zur Ideologienlehre. 1954, In: Soziologische Schriften I. Suhrkamp Taschenbuch Verlag. ISBN 978-3-518-27906-9.
 • Althusser, Louis (1977). Ideologie und ideologische Staatsapparate. ISBN 978-3-87975-109-9.
 • Hansjörg Bay, Christof Hamann (Hrsg.) (1995). Ideologie nach ihrem ‚Ende‘: Gesellschaftskritik zwischen Marxismus und Postmoderne. Westdeutscher Verlag. ISBN 978-3-322-94214-2.
 • Becker, Manuel (2009). Ideologiegeleitete Diktaturen in Deutschland. Zu den weltanschaulichen Grundlagen im Dritten Reich und in der DDR. Bouvier. Bonn. ISBN 978-3-416-03272-8.
 • Eagleton, Terry (2000). Ideologie. Eine Einführung. Stuttgart. ISBN 978-3-476-01783-3.
 • Habermas, Jürgen (2003). Wissenschaft und Technik als Ideologie (18. izd.). ISBN 978-3-518-10287-9.
 • Hall, Stuart (2004). Ideologie, Identität, Repräsentation. Hamburg. ISBN 978-3-88619-326-4.
 • Hauck, Gerhard. Einführung in die Ideologiekritik. ISBN 978-3-88619-209-0.
 • Horkheimer, Max. Ideologie und Handeln. In: Kritische Theorie der Gesellschaft. Band IV.
 • Kelsen, Hans (1964). Aufsätze zur Ideologiekritik. (mit einer Einl. hrsg. von Ernst Topitsch). Neuwied.
 • Kofler, Leo (1975). Soziologie des Ideologischen. ISBN 978-3-17-001958-4.
 • Larrain, Jorge A. (1992). The Concept of Ideology (Modern Revivals in Philosophy). ISBN 978-0-7512-0049-2.
 • Kurt Lenk. Ideologie – Ideologiekritik und Wissenschaftssoziologie. ISBN 978-3-593-33428-8.
 • Hans-Joachim Lieber (1985). Ideologie: eine historisch-systematische Einführung. Verlag F. Schöningh. ISBN 978-3-506-99232-1.
 • Marcuse, Herbert. Der eindimensionale Mensch. ISBN 978-3-423-34084-7.
 • Mannheim, Karl (1995). Ideologie und Utopie (8. izd.). ISBN 978-3-465-02822-2.
 • Karl Marx, Friedrich Engels. Marx-Engels-Jahrbuch 2003. Die Deutsche Ideologie. ISBN 978-3-05-003837-7.
 • Popper, Karl. Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde.. ISBN 978-3-16-145951-1 (Band 1); ISBN 978-3-8252-1725-9 (Band 2) Proverite vrednost parametra |isbn=: invalid character (pomoć).
 • Rehmann, Jan (2008). Einführung in die Ideologietheorie. Hamburg. ISBN 978-3-88619-337-0.
 • Salamun, Kurt (1988). Ideologie und Aufklärung: Weltanschauungstheorie und Politik. Böhlau. ISBN 978-3-205-05126-8.
 • Brigitte Schlieben-Lange (2000). Idéologie: Zur Rolle von Kategorisierungen im Wissenschaftsprozeß. (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 18) C. Winter Universitätsverlag. Heidelberg. ISBN 978-3-8253-0917-6.
 • Topitsch, Ernst (1990). Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Wien 1958; Gottwerdung und Revolution. München 1973; Erkenntnis und Illusion. Hamburg 1979; Heil und Zeit. Ein Kapitel zur Weltanschauungsanalyse.. Tübingen.
 • Žižek, Slavoj (1989). The Sublime Object of Ideology. London/ New York: Verso Books. ISBN 978-0-86091-256-9.
 • Žižek, Slavoj (2012). Mapping Ideology. London/ New York: Verso. ISBN 978-1-84467-554-8.
 • Н. Бобровников. (1933). „Идеология”. Ur.: Шмидт, Отто Юльевич. Большая советская энциклопедия: В 65 томах. 27 (Зерновые — Империализм) (1-е izd.). М: Большая Российская энциклопедия. str. 452—463.
 • Введенский, Борис Алексеевич, ur. (1952). „Идеология”. Большая советская энциклопедия: в 51 томе. 17 (Земля — Индейцы) (2-е izd.). М: Большая Российская энциклопедия. str. 333—337.
 • Жижек, Славой. (1999). Возвышенный Объект Идеологии. — М.: Художественный журнал. ISBN 978-5-901116-01-2.
 • Логинов Алексей Валерьевич. (2004). Идеология как проблема социальной онтологии] : Дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Екатеринбург: РГБ ОД. 61:04-9/557.
 • Макаренко, П. В.. (2000). Главные идеологии современности. Ростов: Феникс.

Spoljašnje veze

Duhovnost

Duhovnost je stanje svesti u kojem se čovek predaje razvoju vlastitog duha. Sama reč potiče iz latinskog: spiritus = duh, ili spiro „dišem“.

Duhovnost može biti, ali ne mora, povezana sa religijskom posvećenošću Bogu. Pojam duhovnosti usko se vezuje uz religiju, ali on može označavati i duševno stanje u kojem čovek svoju pažnju okreće prema onome što se ne nalazi u njegovoj neposrednoj okolini. Na primer, bavljenje filozofijom ili pisanje poezije, su neki od ne-verskih oblika duhovnosti.

Biti duhovna osoba znači stavljati duhovno, metafizičko, i nematerijalno ispred prolaznog, svetovnog i materijalnog.

Duhovnost se provodi molitvom, meditacijom i moralnim življenjem.

Egzistencijalizam

Egzistencijalizam je filozofski pravac koji se bavi problemom ljudske egzistencije, odnosno njenim poljuljanim temeljima budući da se javlja nakon Prvog svetskog rata. Temeljna teza egzistencijalista jeste „Egzistencija prethodi esenciji“. Osim filozofije problemima egizstencijalizma bavi se i književnost, tako da imamo nekoliko književnih remek-dela koja su podstaknuta egzistencijalističkom filozofijom, kao što je roman argentinskog pisca Ernesta Sabata „O junacima i grobovima“. Kao pisci književnih dela su se okušali i sami filozofi egzistencijalizma poput Sartra i Kamija što je rezultovalo novim književnim delima kao što su Mučnina i Stranac.

Ključnim delom egzistencijalističke filozofije smatra se „Bitak i vreme“ Martina Hajdegera.

Ekstremizam

Ekstremizam je izraz kojim se označavaju dela ili ideologije koje izlaze iz okvira koji se smatraju društveno prihvatljivim, bilo iz pragmatičnih bilo iz moralnih razloga. Izraz je gotovo u pravilu pejorativan. Kao njegova suprotnost se navodi umerenost.

U politici, kao politički ekstremizam, esktremnim ideologijama se obično smatraju one koje pripadaju ekstremnoj levici, ekstremnoj desnici ili verskom fundamentalizmu.

Sledbenik ove ideologije ili pokreta se uglavnom sam nikada neće nazvati ekstremista, već su skloniji sebe nazivati radikalima. Zbog toga se izraz radikalizam danas uvrežio kao svojevrsni eufemizam za ekstremizam.

Golizam

Degolizam ili golizam (franc. gaullisme) je francuska politička ideologija bazirana na mišljenju i delu vođe francuskog otpora iz Drugog svetskog rata Šarl de Gola, koji je bio i predsednik Pete Francuske Republike.

Serž Berstejn piše da golizam nije „ni doktrina ni politička ideologija“ i ne može se posmatrati kao jedno ili drugo". Već, prateći njegov istorijski napredak, to je pragmatična vežba moći koja nije oslobodjena od kontradikcija niti koncesija/ustupaka, iako imperijalna reč generala daje na značaju golizmu i njegovom programu koji se čini kao dubok i potpuno realizovan. Golizam je čudan francuski fenomen, ali bez sumnje suštinski francuski politički fenomen 20.veka.

Lorens D. Kritcman piše da se golizam može videti kao forma francuskog patriotizma po tradiciji Jules-a Mišeleta. On je zapisao: „Naslonjen na politički spektar Desnice, golizam je ipak posvećen republičkim vrednostima revolucije i toliko udaljen od ambicija tradicionalne Desnice i njenog haosa, Golizam je video kao svoju misiju potvrdu nacionalnog suvereniteta i jedinstva, što je bilo dijametralno suprotno podeli stvorenoj od strane levice i njenoj klasnoj borbi.

Islamofobija

Islamofobija obuhvata predrasude, mržnju i strah od islama i muslimana. Iako religijska netrpeljivost prema islamu i progoni muslimana imaju dugu istoriju i sežu od 7. veka, na islamofobiju se danas gleda primarno kao na savremeni fenomen u Zapadnom svetu koji se rasplamsao na prelazu iz 20. u 21. vek. Glavni događaji koji su tomu prethodili su teroristički napadi 11. septembra. 2001. na Nju Jork, kao i popularizacija radikalnog koncepta Semjuela P. Hantingtona o tzv. sukobu civilizacija i unutrašnjem ratu kultura. Kao dodatni motivi uzimaju se oštre dnevnopolitičke debate o pravima muslimanskih imigranata kao što su gradnja džamija, pokrivanje lica, itd.

Učestali zatvoreni stavovi koji karakterišu islamofobiju su:

Islam je monolitni blok, statičan i neosetljiv na promene.

Islam nema zajedničkih vrednosti s drugim kulturama; nije podložan uticajima i ne utiče na druge

Islam je inferioran Zapadu; barbarski, iracionalan, primitivan i seksistički.

Islam je nasilan, agresivan i preteći, sklon podržavanju terorizma, aktivan u sukobu civilizacija.

Islam je politička ideologija koja se koristi za politički ili vojni prodor.

Islam odbacuje svaki tip kritike na njegov račun.

Diskriminacija prema muslimanima i njihovo isključivanje iz društva su opravdani.

Neprijateljstvo prema islamu je prirodna i normalna pojava.Više naučnika islamofobiju na Zapadu dovodi u kontekst s rasizmom odnosno formom arabofobije ili turkofobije, a neki pronalaze verske analogije i sa starijim fenomenima antisemitizma i antikatolicizma. Politička islamofobija najčešće se temelji na poistovećivanju islama i muslimana s njihovim radikalnim ideologijama odnosno pojedincima. Određene političke struje unutar Sjedinjenih Američkih Država i njihovih savezničkih država prozivane su da svesno šire islamofobiju s ciljem oblikovanja javnog mnjenja odnosno opravdavanja interesnih vojnih pohoda delom sveta.

Kontrarevolucija

Kontrarevolucija je izraz koji u najširem smislu znači aktivno suprotstavljanje revoluciji, odnosno nastojanje da se u potpunosti ili djelomično ponište njeni efekti. Najčešće se koristi u političkom smislu; njeni pobornici, koji se nazivaju kontrarevolucionarima nastoje obnoviti stari društveno-ekonomski ili politički poredak, odnosno kulturne i druge vrijednosti koje su postojale u pred-revolucionarnom periodu.

Pojam kontrarevolucija je blisko povezan s izrazom reakcija, iako oni nisu sinonimi, jer se pod pojmom kontrarevolucija obično podrazumijeva svjesno djelovanje protiv nedavne i „opipljive“ revolucije, dok reakcija može označavati djelovanje protiv pojava koje su se manifestovale kroz duže vrijeme i koje ne mora uvijek biti čvrsto fokusirano na određeni cilj.

Kontrarevolucija je izraz koji, zavisno o ideologiji, političkim i drugim prilikama, može imati pozitivne i negativne konotacije koje često zavise i o tome ima li revolucija pozitivne i negativne konotacije. Pristalice radikalnih i progresivnih ideologija koje insistiraju na mijenjanju društvenog poretka će tako kontrarevoluciju smatrati negativnom pojavom. Možda najbolji primjer za to su komunističke države, uključujući bivšu SFRJ, koje su koristile izraz „kontrarevolucija“ za krivično djelo koje u ne-komunističkim državama odgovaraju veleizdaji. Nasuprot tome, pristaše tradicionalnih i konzervativnih ideologija kontrarevoluciju smatraju pozitivnom pojavom, pa su se tako u Nikaragvi protivnici sandinističkog režima nazivali kontrašima (шп. contras) što je bila skraćenica za „kontrarevolucionare“.

Kriptomnezija

Kriptomnezije su iskrivljena sećanja: osoba doživljava neku ideju ili misao kao svoju, mada je zapravo reč o nečemu što je ranije čula ili pročitala. Kod kriptomenzija, osoba nenamerno stvara plagijat, jer zapravo doživljava memoriju kao svoje nadahnuće. Kao čest primer ovoga, navodi se slučaj pesme Džordža Harisona, "My Sweet Lord", koja prema odluci suda predstavlja nenamerni plagijat starije kompozicije "He`s So Fine" grupe "The Chiffons".

Oi! (muzika)

Oi! je podžanr pank roka nastao među radničkom omladinom u Velikoj Britaniji krajem 1970-tih godina.Oi! muzika i prateća potkultura imaju sledbenike među pankerima, skinhedima i fudbalskim navijačima. Ovaj pokret delimično je nastao kao odgovor na prvi talas pank roka koji je, prema mišljenju pripadnika Oi! potkulture, izgubio vezu sa izvornim pank idealima i publikom, koja je mahom poticala iz radničke klase.

Praznik

Praznik je dan kada se nešto slavi. To je obično Prvi maj, Dan žena, pa čak i rođendani. Praznikom se obeležava značajan datum ili događaj. Osim članova porodice, tu su prijatelji kao i šira rodbina. Oni zajedno, sa slavljenikom obeležavaju određeni praznik.

Prirodno pravo

Prirodno pravo (lat. lex naturalis) zastupa ideju prava, koje ne proizilazi iz autoriteta čoveka, nego je više predložak (pozitivnog) prava zakonski uređenog od strane čoveka, kojeg i legitimiše. Ono je neosporna dužnost svake državne instance i svakog čoveka. Proističe iz božanskog proviđenja (Toma Akvinski), iz same prirode (Džon Lok i Žan Žak Ruso), a iz ljudskog razuma (racionalisti — za njih je rimsko pravo ratio scripta).

Škola prirodnog prava je donela novine u čovekovoj istoriji. Njeni postulati su ugrađeni u revoluciju u Francuskoj 1789. godine i rušenje feudalnog poretka, kao teza da se pozitivno pravo dovede u sklad sa prirodnim pravom ako je potrebno i silom, kada je to neophodno.

Radikalni centar

Radikalni centar je relativno novi izraz u politici i političkoj teoriji oko čije potpune definicije ne postoji konsenzus, ali koji se često koristi kako bi opisao političke ideologije, pokrete i stranke koji izričito odbacuju kako ekstreme levice i desnice, tako i kompromis s njihovim umerenijim varijantama (levi i desni centar), odnosno skretanje s takozvanog čistog političkog centra.

Izraz radikalni centar je na popularnosti dobio nakon završetka Hladnog rata, kada je nestanak ideološke borbe levice i desnice mnoge naveo da opcije političkog centra prihvate kao jedine adekvatne za savremeni svet.

Uz pojam radikalni centar se vezuje i pojam Treći put, odnosno ideologija američkog predsednika Bila Klintona. Ovo se povezuje i za britanskog premijera Tonija Blera

Skinhedi

Skinhedsi (engl. Skinheads, od skin head - ćelava glava) su buntovnička omladinska potkultura, nastala krajem šezdesetih godina 20. veka u radničkim četvrtima istočnog Londona, koja je dobila naziv po obrijanim glavama svojih pripadnika. Skinhedsi su u početku poticali iz nižih slojeva i siromašnih porodica iz predgrađa. Njihov svakodnevni izgled koji se zasnivao na radničkoj odeći, teškim kožnim čizmama debelog đona i kratko ošišanoj ili obrijanoj glavi isticao je muževan i agresivan izgled koji je bio stilski potpuno suprotan hipi imidžu dugokose „dece cveća“.

Originalni skinhed pokret nema rasističku ideologiju. U početku slušaju crnačku muziku s Jamajke i Kariba, uglavnom ska, rege i rokstedi, kao i "mod" rok bendove i glem-rok. Pojavu buntovničkog pank pokreta mnogi skinhedsi prihvataju sa oduševljenjem i masovno prihvataju podvrste panka Oi! i hardkor.

Početkom sedamdesetih godina dolazi do izliva negativnih reakcija na sve veći priliv doseljenika iz Indije i Pakistana. Desničarske organizacije su ih podsticale na proterivanje uglavnom Azijata i Pakistanaca pod izgovorom da im oni otimaju posao, na šta su radnici naročito osetljivi. Tada mnogi skinhedsi svoju mržnju usmeravaju i prema pripadnicima druge i treće generacije “obojenih” a pogotovo prema pakistanskim doseljenicima.

U isto vreme dolazi i do razdvajanja unutar skinheds pokreta, na one koji su protiv rasne diskriminacije (“šarpovci” i prokomunistički “crveni skinsi”) i na medijski najeksponiranije, mada ne i najbrojnije, ultradesničarske skinhedse na koje utiče nacistička ideologija od koje preuzimaju pozdrave i simbole.

Osamdesetih godina i kasnije, skinheds revolucija počinje da se širi i po kontinentu. U Nemačkoj, naci skinsi usmeravaju svoj rasizam protiv turskih doseljenika, u Rusiji prema Čečenima, a u zemljama istočne Evrope uglavnom prema Romima.

Titoizam

Titoizam je izraz kojim se označava službena ideologija, odnosno društveno-političko uređenje bivše Jugoslavije u periodu kada je njome vladao Josip Broz Tito, preciznije u periodu od raskida sa Istočnim blokom od 1948. pa sve do društveno-ekonomskih reformi krajem 1980-ih neposredno pred raspad države. Sam izraz se u Titovoj Jugoslaviji nije službeno upotrebljavao, delimično zato što su ga kao prvi upotrijebili sovjetski i drugi staljinistički propagandisti kao pejorativni termin, odnosno opisali titoizam kao revizionističko skretanje s „pravog“ puta, odnosno „izdaju“ temeljnih principa marksističko-lenjističke, odnosno komunističke ideologije. U SFRJ se, pak, kao izraz za službenu ideologiju koristio samoupravni socijalizam odnosno socijalističko samoupravljanje.

Treća pozicija

Treća pozicija ili treća opcija je politička ideologija, koja naglašava opoziciju komunizmu i kapitalizmu. Pristalice politike treće pozicije predstavljaju sebe kao da su "iznad leve i desne strane", dok spajaju ideje iz oba kraja političkog spektra, obično reakcionarne desničarske kulturne stavove i radikalne levičarske ekonomske stavove.

Pristalice Treće pozicije često traže saveze sa separatistima drugih nacionalnosti i rasa, sa ciljem postizanja mirnog etničkog i rasnog suživota, to je oblik segregacije koji naglašava samoopredeljenje i očuvanje kulturnih razlika. Oni podržavaju nacionalno-oslobodilački pokret u najmanje razvijenim zemljama, a nedavno su prihvatili i zaštitu životne sredine.

Termin Treća pozicija skovan je u Evropi, a osnovni prethodnik politike Treće Pozicije bio je nacionalboljševizam (sinteza nacionalizma i boljševičkog komunizma) i Straserizam (radikalni, masovno-akcioni oblik nacizma baziran na radnicima, podržan od strane levičara u NSDAP, dok nije slomljen u noći dugih noževa u 1934).

Veltšmerc

Veltšmerc (nem. Weltschmerz, prevod: svjetska bol) popularan je izraz koji je prvi uveo njemački pisac Žan Pol, a dovodi se u vezu sa romantičarima sa kraja 18. i početka 19. vijeka.

Postao je opšteprihvaćen i od strane tzv. „laičke mase“. Tim imenom pokušao se objasniti i opisati kolektivni osjećaj žalosti i bespomoćnosti koji je u to vrijeme zahvatio hiljade mladih ljudi, pretežno umjetnika i intelektualaca. Riječ je o sentimentalnom i bolećivom osjećanju cijele jedne generacije, a što je bila njihova reakcija (i izraz bespomoćnosti) pred zlom, nepravdom i besmislenošću koji su, kako im se činilo, obilježavali svijet u kojem žive. Mladi ljudi, najčešće pod uticajem poezije, snažno su podlijegali „svjetskom bolu“, i nerijetko su bježali od njega samoubistvom.

Čudo

Čudo je, prema mnogim religijama, božija intervencija pri kojoj su uobičajeni zakoni prirode nadjačani, spriječeni ili promijenjeni. Izvan vjerskog konteksta, čudo označava događaj, koji se (barem na prvi pogled) ne može objasniti naukom.

Муслимани (народ)

Муслимани су јужнословенски народ, признат као такав од 1971. године у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. У оквиру СФРЈ, Муслимани су претежно живели у СР Босни и Херцеговини, у којој су били најбројнији народ (према попису из 1991. године било их је око 1.905.274 или 43,65%). У време постојања Југославије, Муслимани су говорили српскохрватским језиком, а пре признања њихове народности 1971. године, изјашњавали су се као припадници других народа у СФРЈ (најчешће као Срби или Хрвати, односно Југословени), док је појам муслиман био само одредница за верску припадност. Потомци су Јужних Словена (углавном Срба) који су својевољно или под притиском прешли у ислам за време османске власти.

Српска хералдика

Српска хералдика или хералдика Србије, је специфичан хералдички систем који се развио на просторима Србије. Своје корене налази у хералдичким знамењима средњовековне Србије и тадашње српске властеле.

Српска хералдика је препознатљива по белим двоглавим орловима, црвеним штитовима и четири оцила који се врло често појављују.

Задњих година у територијалној хералдици Србије и Републике Српске се појављује све више грбова чији је творац хералдичко друштво Бели орао и Одбор за хералдичке и генеаолошке студије Центра за истраживање православног монархизма, хералдичких ауторитета у Србији, који стварају хералдички систем сличан али другачији од система других европских земаља. У том систему се као држачи штита често појављују разне знамените личности наше историје, српски војници, светитељи, итд.

Teorije
Koncepti
Filozofi
Primenjena etika
Povezano

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.