Akronim

Akronim (grčki: akros = krajnji, gornji'; ónoma = ime) je reč koja se koristi da bi se označilo da su neka slova, koja se pišu zajedno, samo početna, prva slova nekih drugih reči koja, iako sama za sebe ne znače ništa, tako zajedno napisana označavaju neki pojam.

Primer: Tanjug (Telegrafska agencija nove Jugoslavije), RS (Republika Srbija), SAD (Sjedinjene Američke Države) i slično.

Zanimljivosti

Najduži akronim, prema rečniku akronima (Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary) iz 1965. je ADCOMSUBORDCOMPHIBSPAC. Akronim je koristila američka mornarica kao skraćenicu za "Administrative Command, Amphibious Forces, Pacific Fleet Subordinate Command".

5-HT1A receptor

5-HT1A receptor je tip 5-HT receptora za koji se vezuje endogeni neurotransmiter serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT). On je G protein-spregnuti receptor (GPCR) koji je spregnut sa Gi/Go i posreduje inhibitornu neurotransmisiju. Akronim HTR1A označava humani gen koji kodira ovaj receptor.

AWK

AWK je interpretirani programski jezik dizajniran za obradu teksta i najčešće korišćen kao alatka za izvoženje podataka i izveštaje. Jedan je od standardnih alata na Juniks-baziranim operativnim sistemima.

Razvijen je u Bell Laboratories istraživačkom centru 1970, a ime je dobio po prezimenima njegovih autora. Akronim se izgovara identično imenu ptice auk (njorke, koja predstavlja amblem jezika i pojavljuje se u literaturi). Kada se piše malim slovima, misli se na program iz juniksa i Plan 9 operativnog sistema koji pokreće skripte pisane u AWK programskom jeziku.

BASF

BASF SE je velika diversifikovana hemijska kompanija sa sedištem u Nemačkoj. Akronim BASF je originalno značio Badenska fabrika anilina i sode (nem. Badische Anilin- und Soda-Fabrik). Danas je to registrovani brand ove međunarodne kompanije. Deonice BASF-a su u prometu na Frankfurtskoj, Londonskoj, i Ciriškoj berzi. Od 2007 ova kompanije nije više na Njujorškoj berzi.

BASF grupa se sastoji od podružnica i zajedničkih poduhvata u više od 80 zemalja. Ona posluje sa šest integrisanih proizvodnih lokacija i 390 drugih proizvodnih mesta u Evropi, Aziji, Australiji, Amerikama i Africi. Njeno sedište je locirano u Ludvigshafenu na Rajni u Nemačkoj). BASF grupa snabdeva tržišta u preko 200 zemalja. Njeni proizvodi su plasirani u mnoštvu industrija.

Na kraju 2010, kompanija je zapošljavala više od 109,000 ljudi, sa preko 50,800 zaposlenih u Nemačkoj. Te godine BASF-ov prihod je bio €63.87 milijardi a zarada oko €8.1 milijardi. Kompanija proširuje svoje internacionalne aktivnosti, sa posebnim interesom u privredu Azije. Između 1990. i 2005. kompanija je investirala €5.6 biliona u Aziji na lokacijama u Kini i Indiji.

CERN

Evropska organizacija za nuklearno istraživanje (engl. European Organization for Nuclear Research, franc. Organisation européenne pour la recherche nucléaire) poznatiji kao CERN je najveći centar za istraživanje elementarnih čestica, osnovan 1954. Nalazi se u okolini Ženeve. U članstvu CERN-a su 23 države, a sa 38 država CERN ima ugovore o suradnji. CERN je zvanični posmatrač Ujedinjenih nacija.CERN se bavi fundamentalnim istraživanjima (bez izravnih tehnoloških ili komercijalnih ciljeva) na području fizike elementarnih čestica. CERN je najveća naučna laboratorija na svetu, koja ima najsloženije naučne merne instrumente i druge uređaje potrebne za istraživanja. Najvažniji instrumenti su akceleratori i detektori čestica. U akceleratorima se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svetlosti i usmeravaju na sudare. Posmatranjem sudara pomoću detektora dobijaju se podaci o međudelovanju čestica. CERN je isto tako mesto rođenja World Wide Web.

Domen HEAT ponavljanja

Domen HEAT ponavljanja je proteinski domen prisutan u brojnim citoplazmatičnim proteinima uključujući četiri po kojima je formira akronim HEAT (Hantingtin, elongacioni faktor 3 (EF3), proteinska fosfataza 2A (PP2A), i kvašćana kinaza TOR1). HEAT ponavljanja formiraju štapićaste heliksne strukture koje učestvuju u intraćelijskom transportu.

Fetalna pH-metrija

Fetalna pH-metrija (akronim FBS od e.ng reči fetal blood sampling ) je minimalno invazivna dijagnostička metoda metoda u akušerstvu u kojoj se iz uzorka fetalne krvi, uzete transcervikalno tkom porođaja, određuje pH vrednost fetalne krvi. U uzetom uzorku se ne meri samo pH vrednost, nego i koncentracija laktata koja ima sličnu prediktivnu vridnost kao i pH, pa je možda za ovu metodu pravilniji englaski naziv fetal blood sampling.

Kranijalni indeks

Kranijalni indeks ili cefalični indeks (akronim CI —Cephalic index) je numerička vrednost koja omogućava morfološku procenu i numeričku ekspresiju oblika kranijuma. Jednostavno merenje kranijalnog indeksa, danas omogućava kompjuterizovana tomografija, uz klinički prihvatljiva odstupanja.

LAMP

LAMP je akronim za skup paketa slobodnog softvera otvorenog koda koji se odnosi na prva slova:

Linuks operativnog sistema

Apači veb-servera,

MySQL / MariaDB sistema za upravljanje bazama podataka i

PHP-a / (a ponekad Perla ili Pajtona). Ti programi su osnovne komponente za izgradnju održivog opšteg veb-servera.Precizna kombinacija softvera koji obuhvata LAMP paket može da varira, i to posebno u pogledu softvera za veb skriptovanje, npr. PHP može da bude zamenjen ili dopunjen Perlom i/ili Pajtonom.Mada originalni autori nisu dizajnirali ove programe da namenski rade jedan s drugim, razvojna filozofija i setovi oruđa su zajednički i razvijeni su u tesnoj sprezi. Ova softverska kombinacija je zadobila popularnost jer je besplatna i tipa otvorenog koda, te je stoga lako adaptivna; kao i zbog sveprisutnosti njenih komponenti koje su sastavni deo većine današnjih Linuks distribucija. Kad se koriste zajedno, ovi programi formiraju skup tehnoloških rešenja koji podržava aplikacione servere.

Nagios

Snort

Lipoksin

Lipoksini su bioaktivni proizvodi izvedeni iz arahidonske kiseline. Oni ispoljavaju brojne proinflamatarne i antiinflamatorne efekte. Lipoksini su kratkotrajni endogeni neklasični eikozanoidi čija pojava je indikacija zapaljenja. Oni se obeležavaju sa LX, što je akronim za interakcione proizvode lipoksigenaze.

Poznata su dva lipoksina: lipoksin A4 (LXA4) i lipoksin B4 (LXB4). Još jedna analogna klasa, epilipoksini, se formira putem neenzimatske peroksidacije.

MIDI

MIDI je akronim za digitalni interfejs muzičkih instrumenata (engl. Musical Instrument Digital Interface). To je standardizovani jezik s kojim elektronski instrumenti i računari komuniciraju jedni s drugima. Skoro svi sintisajzeri su opremljeni sa ovakvim MIDI interfejsom, preko kojeg mogu da razmenjuju informacije, bez obzira na proizvođača ili model. Preko MIDI interfejsa se prenose komande, a ne audio signal. Jedan MIDI dosije s podacima u poređenju sa audio dosijeima izgleda ekstremno mali. Na primer, ako za jedan minut audio snimka treba 100MB memorije, onda za istu tu minutu MIDI-ja trebaju do 10KB memorije. Razlog za to je da MIDI informacija ne sadrži audio podatke, nego samo instrukcije potrebne da sintisajzer proizvede zvuk.

ML (programski jezik)

ML (eng. MetaLanguage) je programski jezik koji je razvio Robin Milner 1970-ih godina na Univerzitetu u Edinburgu.

Njegova sintaksa je inspirisana ISWIM-om (ISWIM je apstraktni programski jezik smišljen od strane P.J.Landin; akronim predstavlja "If You See What I Mean").

Pripada funkcionalnoj i imperativnoj programskoj paradigmi.

Mesna

Mesna (Uromiteksan, Mesneks) je organosumporno jedinjenje koje se koristi kao adjuvans u hemoterapiji kancera pri primeni ciklofosfamida i ifosfamida. MESNA je akronim za 2-merkaptoetan sulfonat Na (natrijum).

Mezuza

Mezuza (Hebrejski מְזוּזָה) je svitak od pergamenta sa, hebrejskim pismom ispisana, dva odlomka iz pete knjige Mojsijeve: „Šema Jusrael, Adonaj eloenu Adonaj ehad!“ („Čuj, Izraele, Gospod je naš Bog, Gospod je jedan jedini!") i „Veaeja in šamoa tišmeu“ („Ako se budete pridržavali mojih zakona“). Odlomci se ispisuju rukom.

Na pozdini je napisana reč „Šadaj“ („Svemogući“). Time se izvršava nalog: „I ispisaćete ih (reči Gospodnje) na dovratcima (mezuzot) kuća svojih i na vrata svoja“. („Zakoni ponovljeni, 6.9)

Svitak se stavlja u drvenu, metalnu ili plastičnu kutiju valjkastog oblika i koso pričvršćuje za gornji deo desnog dovratka i time vidno označava jevrejska kuća. Takav položaj je kompromis dva stava: Rašija (Rabi Šlomo Jitsak, XI vek) i Rabenu Tama (Rabi Jaakov ben Meir iz XII veka). Prvi je smatrao da mezuza treba da stoji vertikalno a drugi horizontalno!

Funkcija mezuze je da stalno podseća vernike na njihovu privženost Bogu i moralne obaveze Jevreja.

Još u talmudskom periodu, mezuza je dobila i praznoverni značaj da štiti od zlih duhova. Reč sa poleđine „Šadaj“ je takođe, srednjem veku postala akronim za „Šomer daltot Jisrael“ („Čuvar jevreskih kapija“).

Rabin Moše ben Majmon – Majmonides (Rabam XII vek) je kritikovao one koji menjaju suštinu i značaj mezuze i povezuju je sa praznoverjem.

Običaj je da se prilikom ulaska u kuću, ili izlaska, mezuza dotakne prstima i prsti poljube.

Obojeni program

Obojeni program je alternativna rok grupa iz Novog Sada, osnovana 1980. godine. Bend je pionir srpske alternativne rok scene. Bend je takođe poznat po tome što daje čudna imena svojim albumima, što je kasnije objašnjeno činjenicom da početna slova svih studijskih albuma formiraju akronim njihovog grada. Nastupali su na svim festivalima „Exit“ održanim do danas.

PDZ domen

PDZ domen je zajednički strukturni domen sa 80-90 aminokiselina koji je nađen kod signalnih proteina bakterija, kvasca, biljki, virusa i životinja. PDZ je akronim formiran kombinovanjem prvih slova imena tri proteina — PSD95 (engl. post synaptic density protein), DlgA (engl. Drosophila disc large tumor suppressor), i zo-1 (engl. zonula occludens-1 protein) — za koje su prvo otkriveno da imaju zajednički domen. PDZ domeni su se ranije nazivali DHR (Dlg homolognim regionom) ili GLGF (glicin-leucin-glicin-fenilalanin) domenima. Ti domeni pomažu vezivanje transmembranskih proteina za citoskelet i drže na okupu signalne komplekse.

PDZ domeni imaju sposobnost vezivanja za kratki region C-terminusa drugih specifičnih proteina. Ti kratki regioni se vezuju za PDZ domen putem augmentacije beta ravni. Beta ravan PDZ domena se uvećava dodatkom dodatnog beta lanaca iz vezanog proteina.

QR kod

QR kod (engl. QR code) je matrični kod (ili dvodimenzionalni bar-kod) kreiran 1994. Stvorila ga je japanska korporacija Denso-Wave. „QR“ je akronim od Quick Response (brz odziv), pošto je tvorac nameravao da se sadržaj izuzetno brzo dekodira. QR kodovi su uobičajeni u Japanu, gde su trenutno najpopularniji dvodimenzionalni kodovi.

Si-En-En

Si-En-En (CNN, akronim za Cable News Network), američki je 24-satni informativni kanal koji se emituje putem satelita i kablovske televizije u vlasništvu AT&T podružnice WarnerMedia. Si-En-En je 1980. godine osnovao američki medijski posednik Ted Tarner kao 24-časovni kablovski kanal za vesti. Nakon njegovog lansiranja, CNN je bio prvi televizijski kanal koji je omogućio 24-časovno pokriće vestima, i bio je prvi televizijski kanal posvećen samo vestima u Sjedinjenim Državama.Sedište ove televizijske mreže je u Atlanti, dok se program emituje iz tri centra: Atlante, Njujorka i Vašingtona. Njegovo sedište se koristi samo za program tokom vikenda. CNN se ponekad naziva CNN/U.S. (ili CNN domaći) da bi se napravila razlika izmeću kanala u SAD i međunarodne sestrinske mreže, CNN internašonal. Najveći Si-En-Enov poduhvat bio je način na koji je ta televizijska mreža pratila Zalivski rat. Kasnije su mnoge televizijske mreže, poput Skaj njuza, Juronjuza i Al Džazire sledile izvornu ideju Si-En-Ena u načinu izveštavanja.

U avgustu 2010, CNN je bio dostupan u više od 100 miliona domaćinstava u SAD. Emitovanje ovog kanala u SAD je dostupno u preko 890.000 američkih hotelskih soba, a prenose ga i preplatnički provajderi širom Kanade. U julu 2015. godine CNN je bio dostupan u oko 96.374.000 domaćinstava sa televizijskom preplatom (82,8% domaćinstava sa bar jednim televizorom) u Sjedinjenim Državama. Globalno, CNN programi se emituju preko CNN internašonala, koji gledaoci mogu videti u preko 212 zemalja i teritorija.

Zemni gas

Zemni ili prirodni gas je smeša nižih alifatičnih ugljovodonika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ležištima nalazi u gasovitom stanju (slobodni gas), rastvorena u sirovoj nafti ili je s njom u dodiru (vezani ili naftni gas). Naziva se i zemni gas. Nastaje kada su slojevi raspadajuće biljne i životinjske materije izloženi intenzivnoj toploti i pritisku ispod površine Zemlje tokom miliona godina. Energija koju su biljke izvorno dobile od Sunca je sačuvana u obliku hemijskih veza u gasu. Koristi se prvenstveno kao gorivo u domaćinstvima i privredi, te u petrohemijskoj industriji za proizvodnju amonijaka, metanola, formaldehida, vodonika, ugljen-monoksida i mnogih drugih hemijskih proizvoda. Prirodni gas je, kao i nafta, bio poznat pre više hiljada godina. Kinezi su ga koristili za osvetljavanje hramova i za isparavanje vode pri dobivanju soli, a iz Cezarovog doba postoje podatci o izbijanju prirodnoga gasa u Galiji. Prva tržišna upotreba prirodnog gasa datira oko 1802, kada se koristio za osvetljavanje ulica u Đenovi. Postoji više teorija o njegovom postanku, od kojih je najšire prihvaćena ona o organskom poreklu.Prirodni gas smeša je metana (molni udeo veći od 90%) s manjim udelima etana, propana i viših ugljovodonika, a može sadržati i nešto ugljen-dioksida, sumporovodonika (takav se gas naziva kiselim), azota, a katkad i helijuma i žive. S obzirom na udeo težih ugljovodonika razlikuju se: suvi gas, s neznatnim udelom, i vlažni gas ili mokri gas, s povećanim i znatnim udelom težih ugljovodonika iz gasnih i gasno-kondenzatnih ležišta. Kao fosilno gorivo, prirodni gas ima ograničene zalihe. Procene su da bi zalihe prirodnog gasa, uz današnji nivo iskorištavanja, mogle potrajati još nekih sto godina. Najveći problemi s gasom leže u tome što se udeo metana u njemu menja od države do države, pa tako na primer udeo metana u prirodnom gasu u Rusiji se kreće oko 98% dok je u Holandiji taj udeo od 80% do 85%.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.