Строги природни резерват Ртањ

Планина Ртањ налази се у источној Србији, у југозападном делу Карпатско-балканског планинског система.

Rtanj mountain 1
Планина Ртањ

Настанак планине Ртањ

Језгро планине изграђено је од творевина девонске старости, измењених магматском активношћу. Преко њих, у воденој — морској средини стварани су карбонатни седименти мезозоика који данас највећим делом изграђују планину. Почетком најмлађе геолошке ере кенозоика, Ртањ се издигао и прешао трајно у копнену фазу. Тада су започели процеси распадања стена и ерозија којима се обликовао Ртањ, чији продукти су се у току неогена таложили у слатководним басенима (моравском и сокобањском) који су окруживали планину.

Над читавим подручјем доминира купасти врх Шиљак, од кога се под различитим угловима спуштају планинске падине. Посебно су интересантни крашки облици рељефа са бројним дубоким јамама и различитим облицима есхумираног субкутаног краса.

Биодиверзитет

Биодиверзитет планине је релативно добро очуван, са малим антропогеним притиском који се односи пре свега на експлоатацију шума и сакупљање лековитог биља. Према националном законодавству, подручје има статус резервата природе (1958) и објекат је геонаслеђа Србије. Налази се на листи потенцијално значајних ботаничких подручја Србије.[1]

Флора

У флори планине Ртањ утврђено је присуство 25 ендемичних биљака. Они заједно чине 3,88 % флоре Ртња. Падине окренуте северу су углавном обрасле шумама. Својом лепотом и старошћу издваја се мешовита заједница јеле (Abies alba) и букве (Fagus moesiaca), која допире до самог Шиљка. Падине окренуте југу су обрасле заједницама камењара, пашњака и жбуња. Ове заједнице су флористички веома богате и разноврсне. Значајна је појава реликтног степског бадемића (Prunnus tenella) и више врста орхидеја. Присутне су и врсте: Viola grisebachiana, Genista subcapitata, Hieracium marmoreum и Ramonda serbica.[2]

Симбол Ртња је познати ртањски чај (Satureia kitaibelii) који се традиционално сакупља на овој планини, а ртањска метвица (Nepeta rtanjensis) је стриктни локални ендемит Ртња који је због изузетно ограниченог распрострањења заштићен законом.

Fagus moesiaca

Fagus moesiaca

Prunus tenella 01

Prunus tenella

Abies alba Silesian Beskids

Abies alba Silesian Beskids

Фауна

Сисари

У фауни сисара планине Ртањ, посебно се истиче фауна слепих мишева, са регистрованих 20 врста, што чини 2/3 укупног броја регистрованих врста слепих мишева у Србији. Карактеристичне су 3 врсте слепих мишева: велики (Rhinolophus ferrumequinum), мали (Rhinolophus hipposideros) и јужни потковичар (Rhinolophus euryale), које су на црвеној листи глобално угрожених врста. Још једна, данас врло ретка врста, слепо куче (Spalax leucodon) има станиште на јужној експозицији планине Ртањ. Поред слепог кучета запажене су и рупе које прави степска волухарица (Microtus arvalis).

Grand Rhinolophe 2

Grand Rhinolophe 2

Rhinolophus euryale-cropped

Rhinolophus euryale-cropped

Nannospalax leucodon

Nannospalax leucodon

Водоземци и гмизавци

На списку врста водоземаца и гмизаваца које су заштићене Уредбом о Заштити природних реткости налазе се следеће врсте које живе на планини Ртањ:

Планински мрмољак (Mesotriton alpestris), се по литературним подацима налази у подножју планине са северне стране у непосредној близини цркве Лозице. Оно што је за ову врсту посебно је то да је ово њен најнижи забележени локалитет у Србији. Кратконоги гуштер (Ablepharus kitaibelii) има статус строго заштићене врсте у Србији. Нов локалитет ове ретке врсте утврђен је на јужним падинама непосредно испод гребена Кусак.

Ablepharus kitaibelii 01

Ablepharus kitaibelii 01

Salamandra salamandra BM3

Salamandra salamandra BM3

Alpenmolch Alpine Newt Triturus alpestris

Alpenmolch Alpine Newt Triturus alpestris

Рибе

Малобројни водотокови подножја планине Ртањ значајни су због присуства аутохтоних врста риба:

Врло је битна и популација риба у Врмџанском језеру са аспекта еволутивних промена.

Salmo trutta Prague Vltava 3

File-Salmo trutta Prague Vltava 3

BARBEL. (Barbus meridionalis ) - Flickr - gailhampshire

BARBEL. (Barbus meridionalis ) - Flickr - gailhampshire

Gobio gobio Prague Vltava 4

Gobio gobio Prague Vltava 4

Птице

Ртањ, као типично планинско станиште карактерише и велика разноврсност птица. За сада је евидентирано 89 врста, што није њихов коначан број, готово половина евидентираних врста заштићено је Уредбом о заштити природних реткости. Највише делове Ртња карактеришу птице високопланинских стена, литица и камењара, као што су:

 • Белка - (Oenanthe oenanthe),
 • Планинска трепаљка - (Anthus spinoletta),
 • Црна црвенрепка - (Phoenicurus ochrurus),
 • Јаребица камењарка - (Alectoris graeca),
 • Сури орао - (Aquila chrysaetos),
 • Сиви соко - (Falco peregrinus),
 • Кос камењар - (Monticola saxatilis),
 • Ушата шева - (Eremophila alpestris).
Aquila chrysaetos 2 (Bohuš Číčel)

Aquila chrysaetos 2 (Bohuš Číčel)

Falco peregrinus Göteborg

Falco peregrinus Göteborg

Steinhuhn

Steinhuhn

У нешто нижим деловима налазе се високопланински пашњаци са ретко жбунастом вегетацијом. Птице које овде бораве су:

 • Пољска шева - (Alauda arvensis),
 • Виноградска стрнадица - (Emberiza hortulana),
 • Препелица - (Coturnix coturnix),
 • Пољска јаребица - (Perdix perdix).
 • Смањењем надморске висине повећава се учесталост жбунасте вегетације, тако да се јављају следеће врсте:
 • Стрнадица жутовољка - (Emberiza citrinella),
 • Велика стрнадица - (Miliaria calandra),
 • Обична грмуша - (Sylvia communis).
Coturnix coturnix (Lmbuga)

Coturnix coturnix (Lmbuga)

Sylviacommunis 9844

Sylviacommunis 9844

Strnádka záhradná (Emberiza hortulana)

Strnádka záhradná (Emberiza hortulana)

У дну планине са јужне стране налазе се термофилни камењари са шибљацима и са врстама као што су:

Upupa epops Madrid 02

Upupa epops Madrid 02

Parus major poised

Parus major poised

Северна страна планине је покривена шумом. У вишим деловима, изнад 1000 мнв, јавља се мешовита шума јеле и букве и у њој се налазе следеће карактеристичне врсте:

 • Црна жуна - (Dryocopos martius),
 • Беловрата мухарица - (Ficedula albicollis),
 • Дрозд имелаш - (Turdus viscivorus),
 • Јелова сеница - (Parus ater).
 • У нижим деловима су чисте букове шуме са карактеристичном фауном птица:
 • Велика сеница - (Parus major),
 • Плава сеница - (Parus coeruleus),
 • Зеба - (Fringilla coelebs),
 • Мишар - (Buteo buteo),
 • Шумска сова - (Strix aluco),
 • Голуб гривнаш - (Columba palumbus),
 • Велики детлић - (Dendrocopos major).
Dryocopus martius 01 by Line1

Dryocopus martius 01 by Line1

Buteo buteo -Scotland-8

Buteo buteo -Scotland-8

Strix aluco Serra de Montedeiras 2

Strix aluco Serra de Montedeiras 2

Common Wood Pigeon

Common Wood Pigeon

Dendrocopos major01

Dendrocopos major01

Пољопривредне површине у подножју планине одликују се птицама културних поља у побрђу. Овде су карактеристичне следеце врсте:

Škovránok stromový (Lullula arborea) 2

Škovránok stromový (Lullula arborea) 2

Pica pica -Daventry Country Park, Daventry, Northamptonshire, England-8

Pica pica -Daventry Country Park, Daventry, Northamptonshire, England-8

Toulouse - Sturnus vulgaris - 2012-02-26 - 2

Toulouse - Sturnus vulgaris - 2012-02-26 - 2

Nebelkrähe Corvus cornix

Nebelkrähe Corvus cornix

Референце

 1. ^ Misteriozni Rtanj - National Geographic Srbija
 2. ^ Rtanj Dobre Nade - Flora I Fauna Rtnja

Литература

Спољашње везе

Специјални
резервати природе
Општи
резервати природе
Специјални
 • природни резервати
Научно-истраживачки
резервати
Резервати за
одржавање
генетског фонда
Строги
природни резервати

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.