Река

Река (ијек. ријека) велики је природни водоток, који сачињавају усечено корито и водена маса која се у њему креће од извора до ушћа у другу реку, језеро или море. Реке примају воду од притока и подземних токова и тако се "хране". Проучавањем река и речних токова бави се засебна наука — потамологија, док лимнологија генерално изучава воду у унутрашњости копнених области.[3]

У неким случајевима река тече у подземље и исушује се на крају свог тока без досезања до неког другог тела воде. Мале реке се обично називају потоцима. Не постоји званична дефиниција за генерички термин реке у смислу географских својстава,[4] мада је у неким земљама или заједницама поток дефинисан по његовој величини. Многа имена за мале реке су специфична за географске локације. Понекад се река дефинише као водени ток који је већи од потока,[5] мада то није увек случај, јер језик може да буде нејасан.[6]

Реке су део хидролошког циклуса. Вода се генерално сакупља у рекама из преципитације кроз дренажни басин из површинских токова и других извора као што су обновљена подземна вода, извори, и испуштања воде задржане у природном леду и накупинама снега (нпр., из глечера).

Claude Monet - Branch of the Seine near Giverny

Топографија

Loboc river
Река Лобок[8] у Бохолу, на Филипинима
Waimakariri01 gobeirne
Вајмакарири река на Јужном острву Новог Зеланда је испреплетана у највећем делу њеног тока.[9]

Место на којем река почиње да тече назива се извор. Најмањи водоток назива се цурац и он представља водени млаз који се креће кроз ерозионе бразде на неком нагнутом терену. Знатно већи је поточић, чијим спајањем са другим поточићима настаје поток. Два или више потока сачињавају речицу. Река, као највећи водоток настаје спајањем поточића, потока и речица, а у крашким теренима и од воде из врела.

Река обично почиње на неколико извора, следи свој курс и завршава се у ушћу или ушћима. Вода је у реци обично ограничена каналом, који се састоји од речног корита смештеног између обала. Код већих река обично постоји и шире поплавно подручје обликовано поплавним-водама при преоптерећењу канала. Поплавна подручја могу да буду веома широка у односу величину речног канала. Ова разлика између речног канала и плавне равнице може да буде замагљена, посебно у урбаним подручјима где поплавна подручја речног канала могу да буду у великој мери развијена у стамбене и индустријске области.

Реке могу да теку низ планине, кроз долине (депресије) или дуж равница, и могу да креирају кањоне или клисуре.

Термин узводно се односи на смер ка извору реке, тј. насупрот смеру протока. Слично томе, термин низводно описује правац ка ушћу реке, у коме струја иде.

Термин лева обала се односу обалу са леве стране у гледано у смеру протока реке, док је на супротној страни десна обала.

Речни канал типично садржи један ток воде, мада неке реке теку као неколико међусобно повезаних токова воде, формирајући испреплетану реку.[12] Екстензивно испреплетане реке су у данашње време присутне у само неколико региона у свету, као што је Јужно острво Новог Зеланда. Оне се исто тако јављају на пенепленовима и у ушћима неких већих река. Анастомозне реке су сличне испреплетаним и веома су ретке. Оне имају вишеструке синусоидне канале и носе велике количине седимента. Постоје ретки случајеви речне бифуркације при чему се река дели и резултантни токови завршавају у различитим морима. Пример тога је бифуркација реке Неродимке на Косову.

The River Cam from the Green Dragon Bridge
Поглед на реку Кем са моста Зеленог драгона, Кембриџ (Британија)

Река која следи свој канал је извор енергије који делује на речни канал и обликује његов облик и форму. Године 1757, немачки хидролог Алберт Брахмс је емпиријски уочио да је потопљена тежина објеката који могу да буду ношени реком пропорционална шестом степену брзине речног протока.[13] Ова формулација се понекад назива Еријевим законом.[14] Стога, ако се брзина удвостручи, проток ће уклонити објекте са 64 пута већом потопљеном тежином. У планинским бујичним зонама ово се може уочити у виду ерозионих канала кроз тврде стене и стварања песка и шљунка од деструкције већих стена. Речна долина која је створена из ледњачке долине у облику слова „U“, често се лако може идентификовати по каналу у облику слова „V“ који је река уклесала. У средишњим деловима где река протиче преко равног земљишта, меандер се може формирати путем ерозије речних обала и депозиције на унутрашњости кривина. Понекад река прекида петљу, скрачујући канал и формирајући мртвају или билабонг. Реке које носе велике количине седимента могу да развију упечатљиве делте на свом ушћу. Реке чија су ушћа у сланој осечног води могу да формирају естуаре.

Дуж тока реке, укупна запремина воде која се транспортује низводно често ће бити комбинација слободног протока воде заједно са знатним запремином која тече кроз подземно камење и шљунак који се налазии испод реке и њеног поплавног подручја (што се назива хирорхејском зоном).[15] За многе реке у великим долинама, ова невидљива компонента тока може знатно премашити видљиви ток.

Подземни токови

Већина, али не и све реке, теку на површини. Подземна река тече под земљом у пећинама или кавернама. Такве реке често се налазе у регијама са кречњачким геолошким формацијама. Подглацијални токови су испреплетане реке које теку на кориту глечера и ледених плоча, омогућавајући истопљеној води да буде испуштена из леденика. Због градијента притиска произведеног тежином леденика који лежи над њима, такви токови могу чак ићи узбрдо.

Трајност тока

Повремена река (или ефемерална река) само повремено тече и може да пресуши по више година. Ове реке се налазе у регионима са ограниченим или високо варијабилним падавинама, или се могу јавити због геолошких оконости као што је високо порозно речно корито. Неке ефемерне реке теку током летњих месеци али не зими. Такве се реке типично напајају из кредних аквифера који се опкрбљују зимским падавинама. У Енглеској се такве реке називају борнс и по њима су названа места као што су Борнмут и Истборн. Чак и у влажним регионима, локација где ток почиње у најмањим притокама генерално се помера навише у одговору на преципитацију и наниже у њеном одсуству, или кад активна летња вегетација преусмери воду Евапотранспирацијом.

Вода из растопљених падавина из великих градоносних олуја може да креира ледени муљ од воде, града и песка и земљишта, формирајући привремене реке.[16]

Типови речних токова

Водотоци се у зависности од особености географске средине могу поделити на следеће четири групе:

 • Стални водотоци — јављају се у областима где је износ укупног протицања воде у кориту већи од свих губитака. За њихово образовање потребна је годишња висина падавина од преко 250 mm (умерени предели), 500 mm (суптропски предели), односно више од 1.000 mm.
 • Периодични водотоци — јављају се у областима где режим падавина омогућује само у одређеном периоду године већи протицај од губитака. Овакви токови се у народу називају: сушице, суваје, речине и рекавице, а у Италији су у употреби називи — торенте и фиумаре. Периодични водотоци су карактеристични за степе.
 • Повремене водотоци — јављају се у сушним пределима где је само у изузетним приликама притицање веће од губитака. Карактеристични су за пустињске пределе, а називају се вади (Азија, Африка) и крикс (Америка, Аустралија).
 • Понорнице или пониквице су посебан тип водотока. Јављају се у крашким пределима и њихови токови се губе у понорима. Вода понорница се најчешће јавља у виду врела у другим долинама.

Елементи речног тока

Elemets of water course-sr
Елементи речног тока

Место одакле почиње водоток назива се извор или глава реке. Извор може бити врело, језеро, мочвара или ледник. Ако река настаје од два водотока (саставнице) онда се место њиховог састајања назива суток, који се сматра за почетак тог тока. У потамологији се у оваквом случају за извор узима глава дуже саставнице (нпр. за Дрину то је Тара, јер је дужа од Пиве).

Место где се река улива у неку другу реку, језеро, море или океан назива се ушће. Суток је назив за место спајања две веће реке, док се у случају два већа потока оно назива става. Посебни облици ушћа су делте које настају таложењем речног наноса и стварањем више рукаваца, а могу се поделити на: истурене (Нил, Дунав), прстасте (Мисисипи), кљунасте (Тибар), удвојене-сложене (Ганг и Брамапутра). Посебан тип ушћа су и естуари, који настају на местима где су велике разлике између плиме и осеке.

Растојање између извора и ушћа назива се дужина водотока (L) и изражава се у километрима. Најмања могућа дужина (Lmin) реке је права линија која спаја њен почетак и крај. Поређењем, тј. дељењем ова два податка добија се коефицијент развитка речног тока (K).

Укупан пад (h) реке представља висинависинску разлику између коте извора и коте ушћа и изражава се у метрима. Просечна пад (Ј) је однос између укупног пада и дужине водотока и изражава се у m/km, тј. у промилима. Збир свих падова на реци назива се уздужни речни профил'. На још неразвијеним водотоцима где су падови неусаглашени јављају се брзаци, слапови и водопади.

Речни систем и речна мрежа

Главна река са свим својим притокама сачињава речни систем. Класификацијом речних система бавили су се Гравелијус, Р. Хортон, Шталер и Шреве.

Све реке у оквиру неке регије, територије, државе или континента чине речну мрежу, која је део хидроградске мреже у коју улазе још и сва језера, мочваре и ледници.

Густина речене мреже (D) представља однос између укупне дужине свих водотока (ΣL) и површине слива. Честина водотока је однос између броја река (N) и површине речног слива (F).

Типови речне мреже

Typs of river network-sr
Типови речне мреже. Легенда: 1. дендроидни, 2. правоугли, 3. дијагонални, 4. решеткасти, 5. радијални, 6. центрипетални

Постоји неколико типова речне мреже чији изглед зависи од бројних фактора:[17]

 • Дендроидни тип — подсећа на стабло са гранама и јавља се у хоризонталним теренима;
 • Правоугли тип — развија се дуж тектонских раседа под угловима од скоро 90°;
 • Решеткасти тип — чини га више скоро паралелних токова са притокама, карактеристичан за постплеистоцене пределе;
 • Радијални тип — развија се око узвишења, где се налази извор, а затим се реке разилазе са падина;
 • Центрипетални тип — карактеристичан је за вулканске калдере, где се сви токови уливају у формирано језеро.

Развође и вододелница

Узвишење које дели све воде узлучене у облику падавина и усмерава их да се сливају у различите реке, мора, језера или океане назива се развође. Постоји неколико типова развођа:[18]

 • Главно развође Земље (светско развође) — представља узвишења са којих се воде сливају у Атлантски океан, са једне, Тихи и Индијски океан са дуге и Северни Ледени океан са треће стране;
 • Океанска (морска) развођа — су узвишења која раздвајају отицања између два мора или океана;
 • Речна развођа — узвишења која деле падавинске воде између два и више речних система.

Ако се воде одливају у неко језеро унутар континената (Каспијско, Аралско), онда се ту ради о унутрашњем тј. егзоеричном одводњавању. Вододелница је геометријски појам и често се поистовећује са развођем, што није тачно. Она је заправо линија која спаја највише тачке на развођу и одређује се на топографским каратама.

Бифуркација

Појава да се ток реке рачва у два слива, тј. да је развође у толикој мери неодређено да се воде одливају у два различита хидрографска система, назива се буфуркација'. Најбољи пример за бифуркацију је река Касикијара, у сливу Оринока, док је код нас то Неродимка, која је ипак вештачки направљена. У Македонији су направљене два вештачка рачвања — река Радика и Мутница. Посебан тип рачвања представља и језерска бифуркација која је својствена за Мазурско појезерје у Пољској и Велико језеро у Лици, где се воде сливају у два слива.

Такође, у крашким теренима је својствена и подземна бифуркација. Таква је Требишњица у Поповом пољу и Дунав код Имендингена и Мерингена, где понире на дужини од 8 km и један део се јавља у врелима реке Аах, притоци Боденског језера.

Речни слив

Површина копна, ограничена вододелницом у оквиру које све падавине отичу неким речним системом у језеро, море, океан или неку другу реку, назива се речни слив. Мерење површине слива (F) на картама врши се планиметром. Дужина слива () се такође одређује мерењем на карти на два начина — дужином праве (за елипсоидне сливове) и дужином медијане (за неправилне сливове). Однос површине и дужине слива назива се просечна ширина слива.

За прецизније податке о неком сливу приступа се израчунавању бројних коефицијената — асиметрија слива (), пуноћа слива (), пошумљеност слива () и др.

Речна долина

Долина је дуго и релативно уско и кривудаво удубљење у копну са падом према који је усмерен ка изласку у неку другу долину. Свака долина се састоји из следећих елемената:

 • страна долине — обично је конкавна, али може бити и конвексна (код планинских потока). На њеним странама могу се наћи речне терасе, благо нагнуте у правцу тока. Могу бити ерозионе и акумулационе, а најнижа тераса која река најчешће плави се назива алувијална тераса.
 • дно долине — чине је долинска раван изнад које се издиже најнижа тераса. Најнижи део долинске равни је алувијална раван, у народу позната и као полој.
 • речно корито — усечено је у алувијалној равни и према изгледу подсећа на умањену речну долину. Речно корито има своју леву и десну обалу, која се одређује од извора према ушћу, простор удаљен од реке налази се са леве или десне стране реке.

Типови долина

Према дубини усецања, положају и другим морфолошким одликама разликујемо следеће типове долина:

 • теснац или пукотина — настаје вертикалном ерозијом, врхови им се често надносе над реком. Настају у отпорним стенама, код нас је пример за то теснац Звоначке реке.
 • кањон — речна долина, чија је дубина већа од половине распона (распон речне долине је растојање између две локалне вододелнице) (Кањон реке Колорадо);
 • клисура — речна долина, чија је дубина приближно једнака половини распона;
 • нормална долина — речна долина чија је дубина знатно мања од половине распона. Имају мале падове, плитке су и простране (Тиса, Сава).

Речно корито

Речно корито је усечено у алувијалној равни, или у долинском дну (ако нема алувијалне равни). Оно представља жлеб којим протиче водена маса. Речно корито својим изгледом подсећа на умањену долину - има своје стране, обале и дно.

Корито се састоји из више дубљих и плићих делова. Та удубљења се најчешће налазе на конкавним обалама и називају се ходови. Гормирају се радом бочне ерозије. Са друге стране материјал се таложи на супротној конвексној страни у виду спрудова. Наизменичним радом и померањем ходова и спрудова формирају се меандри, тј. речне окуке. Између једног и другог меандра у кориту се формирају шљунковите и пешчане косе. Оне су по правилу најплићи делови речног корита, и ту је река најпогоднија за прелазак са обале на обалу.

У кориту реке формира се неколико акумулативних облика рељефа, а то су греде, дине и мангуре.

 • Греде су акумулације пешчаног наноса које мењају свој облик под утицајем речног тока и премештају се низводно. Пружају се од једне до друге обале и њихова дужина веће ај од ширине тока.
 • Дине су такође подводне акумулације песка, али мање од греда. Покретљивије су и имају лучни облик. Низводна страна је стрмија од узводне. Најчешће димензије дина су до једног метра у висину и 6-8 m у дужину.
 • Мангуре су секундарне пешчане акумулације на самим динама и гредама. Нису више од 15-30 cm, а дужина им је максимално један метар. Када се протицај смањи и ниво реке опадне мангуре се гупе и нестају.

Најдуже реке на свету

бр. река дужина
у km
површина слива
у хиљ. km²
средњи проток
на ушћу у хиљ. m³/s
максимални проток
на ушћу у хиљ. m³/s
1 Амазон (са Укајалијем) 7100 5965 120,00 360,00
2 Нил 6671 2870 2,30 6,40
3 Јангцекјанг 6300 1818 34,00 90,20
4 Мисисипи - Мисури 5969 3229 19,00 59,00
5 Хоангхо 5464 752 1,50 22,00
6 Об (са Иртишом) 5410 2990 12,70 43,00
7 Парана 4380 2970 15,00 65,00
8 Меконг 4500 810 12,00 30,00
9 Амур (са Аргуном) 4440 1855 10,90 40,00
10 Лена 4400 2490 17,00 200,00
11 Конго (са Луалабом) 4320 3691 40,00 75,00
12 Макензи (са Пис Ривером) 4240 1760 14,00
13 Нигер 4160 2092 12,00 35,00
14 Јенисеј (од извора Малог Јенисеја) 4102 2580 19,80 154,00
15 Волга 3530 1360 7,70 52,00
16 Инд 3180 960 3,80 30,00
17 Јукон 3180 900 6,30
18 Дунав 2850 817 6,40 20,00
19 Ориноко 2730 994 29,00 55,00
20 Ганг (са Брамапутром) 2700 2055 38,00
21 Замбези 2660 1330 16,00

Види још

 • Списак река

Референце

 1. ^ A handbook of Serbia, Montenegro, Albania and adjacent parts of Greece, Great Britain. Naval Intelligence Division, 1920, pp. 11
 2. ^ National Geospatial-Intelligence Agency: Samur: Azerbaijan Приступљено 6 November 2010
 3. ^ Wetzel, R.G. Limnology: Lake and River Ecosystems, 3rd ed. Academic Press.2001. ISBN 978-0-12-744760-5.
 4. ^ „GNIS FAQ”. United States Geological Survey. Приступљено 26. 1. 2012.
 5. ^ „WordNet Search: River”. The Trustees of Princeton University. Приступљено 2. 10. 2009.
 6. ^ „Domestic Names: Frequently Asked Question (FAQs), #17”. United States Geological Survey. Приступљено 2. 10. 2009.
 7. ^ MP_Mt_Athabasca_page_one Archived 2007-07-18 at the Wayback Machine
 8. ^ „Geographical Names: Loay, Philippines”. www.geographic.org. Geographic.org. Приступљено 8. 9. 2016.
 9. ^ Schumm, S; Kahn, H. (1972). „Experimental Study of Channel Patterns”. Bulletin of the Geological Society of America. 83: 1755—1770.
 10. ^ Waterman, Jonathan (14. 2. 2012). „Where the Colorado Runs Dry”. The New York Times. Приступљено 14. 10. 2014.
 11. ^ „Horseshoe Bend Hiking Guide” (PDF). National Park Service. октобар 2007. Приступљено 26. 11. 2014.
 12. ^ Walther, John V. (2013). Earth's Natural Resources (на језику: енглески). Jones & Bartlett Publishers. ISBN 9781449632342.
 13. ^ Garde 1995, стр. 14
 14. ^ Garde, R. J. (1995). History of fluvial hydraulics. New Age Publishers. стр. 19. ISBN 978-81-224-0815-7. OCLC 34628134.
 15. ^ Lawrence, J.E.; Skold, M.; F.A. Hussain; Silverman, D.; V.H. Resh; D.L. Sedlak; R.G. Luthy; J.E. McCray (14. 8. 2013). „Hyporheic Zone in Urban Streams: A Review and Opportunities for Enhancing Water Quality and Improving Aquatic Habitat by Active Management”. Environmental Engineering Science. 47: 480—501. doi:10.1089/ees.2012.0235.
 16. ^ "Sand River" in Iraq is actually a rapid movement of ice blocks. Tampabayreview.com. Приступљено 14 July 2016.
 17. ^ Illies, J; Botosaneanu, L. (1963). „Problémes et méthodes de la classification et de la zonation éologique des eaux courantes, considerées surtout du point de vue faunistique”. Mitt. int. Ver. theor. angew. Limnol. 12: 1—57.
 18. ^ Hawkes 1975, стр. 312–374

Литература

 • Garde, R. J. (1995). History of fluvial hydraulics. New Age Publishers. стр. 14. ISBN 978-81-224-0815-7. OCLC 34628134.
 • Hawkes, H.A. (1975). River zonation and classification. River ecology. Blackwell. стр. 312—374.
 • Дукић, Д. и Гавриловић Љ. : Хидрологија, Завод за уџбенике и наставна средстав. Београд: 2006. ISBN 978-86-17-13110-2.
 • Jacobs, Jeffrey W. „Rivers, Major World”. Water Encyclopaedia.
 • Leopold, Luna B. (1994). A View of the River. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-93732-1. OCLC 28889034. — a non-technical primer on the geomorphology and hydraulics of water.
 • Middleton, Nick (2012). Rivers: a very short introduction. New York: Oxford University Press. ISBN 9780199588671.

Спољашње везе

Ајова

Ајова (енгл. Iowa), савезна је држава у централном делу САД (Средњи запад). Површина Ајове је је 145.743 km², а број становника по процени из 2008. је 3.002.555. Главни град је Де Мојн.

На западу Ајова излази на реку Мисисипи, док су на западу реке Мисури и Биг Су. Река Де Мојн чини део јужне границе. Рељеф је равничарски до брдовит. На њему је испрва доминирала вегетација преријских трава (савана), коју су фармери већим делом претворили у житна поља (60% површина). Шуме заузимају 7% површина.

Држава је добила име по индијанском племену Ајовеј.

Вардар

Вардар (мкд. Вардар, грч. Αξιός [Aksiós — Аксиос] или Βαρδάρης [Vardáris — Вардарис]) је највећа река која протиче кроз Северну Македонију и једна од већих на Балкану. Дужина реке износи 388 km, а њен слив покрива површину од приближно 20.500 km².

Река Вардар извире у Врутоку, неколико km северно од Гостивара у Северној Македонији, пролази кроз Скопље, Грчку и улива се у Егејско море близу Солуна.

Река пролази кроз Тиквешку котлину где се у њу уливају највеће притоке, Црна река са десне и Брегалница са леве стране.

Иван Јастребов је записао да (свакако у горњем току) Вардар дели Полог на Доњи и Горњи. Гори Полог је на његовој десној страни, а Доњи са Тетовом - уз реку Маздача код Врапчишта. Македонији припада око 80% речног тока Вардара (301 km), а остатак Грчкој.

Дрина

Река Дрина (346 km) припада Црноморском сливу, а настаје спајањем река Таре и Пиве код Шћепан Поља (надморска висина 470 m). Сливно подручје обухвата југозападни и западни део Србије, северни део Црне Горе и источни део Босне и Херцеговине.

Правац њеног тока је од југа ка северу и има доста притока. Веће притоке са леве стране су: Сутјеска, Бистрица, Прача, Дрињача и Јања, а са десне: Ћехотина, Лим, Рзав, Љубовиђа и Јадар.

Дрина је највећа притока реке Саве у коју се улива близу Сремске Раче (81 m).

Најлепши и најдужи (24 km) кањон је од Жепе до Клотијевца. Ширина реке је од 15 m на месту званом Тијесно до 200 m код Перућца и Зворника.

Већи градови кроз које протиче Дрина су: Фоча (400 m), Горажде (345 m), Вишеград (300 m), Бајина Башта (260 m), Зворник (140 m) и Лозница.

Дивља снага Дрине је укроћена бранама и језерима (Вишеградско, Перућац, Зворничко) чиме је нарушена али не и уништена лепота дринских кањона.

Дунав

Дунав (нем. Donau, словен. Donava, свк. Dunaj, хрв. Dunav, мађ. Duna, украјински Дунай, рум. Dunărea, тур. Tuna, енгл. The Danube) је друга река по дужини у Европи након Волге. Настаје у Шварцвалду од својих изворишних кракова Брег и Бригах код града Донауешингена, Немачка. Дунав је дугачак око 2850 km, протиче кроз неколико централноевропских главних градова, пре него што се улије у Црно море кроз делту Дунава у Румунији и Украјини.

Дунав је у историји био једна од најсталнијих граница Римског царства. Река протиче кроз или чини границу 10 држава: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, Србију, Румунију, Бугарску, Молдавију и Украјину.

Емилија-Ромања

Емилија-Ромања (итал. Emilia-Romagna) је једна од 20 регија Италије. Налази се у њеном сјеверном дијелу земље. Главни град је Болоња, а познати градови су и Модена, Парма, Ређо Емилија, Равена, Ферара, Римини.

Емилија-Ромања је позната као важна пољопривредно-прехрамбена покрајина Италије са низом познатих прехрамбених предузећа великог обима.

Ибар

Ибар је река у источном делу Црне Горе и југозападном делу Србије, укупне дужине 272 km. Ибар је десна притока Западне Мораве. Извире на северној страни планине Хајла, а у Западну Мораву се улива код Краљева. Површина слива износи 13.059 km². Припада Црноморском сливу. Просечан проток на ушћу износи 110 m³/s што показује да река није пловна. Важније притоке Ибра су: Рашка и Студеница са леве, а Гокчаница, Ситница, Јошаница и Рибница са десне стране. Већа насеља кроз која Ибар протиче су: Рожаје, Рибариће, Зубин Поток, Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Лешак, Рашка, Баљевац, Ушће, Богутовац, Матарушка Бања и Краљево.

На реци Ибар налази се 10 хидроелектрана. Преграђивањем реке настало је језеро Газиводе. Ибар је познат по многим брзацима и буковима. Ибарску долину одликују и друга природна богатства, као што су рудници каменог угља (рудници Ушће и Јарандо), магнезита (рудник Бела Стена), копаонички рудници олова, цинка и сребра.

Коавила

Коавила (шп. Estado de Coahuila de Zaragoza), савезна је држава Мексика. Налази се на северу земље. Има површину од 149.982 km² и 2.474.692 становника (податак из 2005).

На истоку се граничи са државом Нови Леон, са државама Закатекас и Сан Луис Потоси на југу, и државама Дуранго и Чивава на западу. На северу је америчка савезна држава Тексас, са којом границу чини река Рио Гранде.

Већи део површине државе покривају степе пустиње Чивава. Планине Источне Сијера Мадре чине границу према Новом Леону.

Главни град државе Коавила је Салтиљо. Држава је основана 1824.

Мисисипи

Мисисипи (енгл. Mississippi), савезна је држава САД, која се налази у њеном централном делу. Површина Мисисипија је 125.443 km², а број становника по попису из 2000. је 2.697.243. Главни град је Џексон. Име државе је изведено из реке Мисисипи која тече западном границом, чије име потиче из Оџибванске речи misi-ziibi што у преводу значи Велика Река. Мисисипи је тридесет и друга по дужини и тридесет и прва по броју становника од педесет држава САД. Држава је густо пошумљена изван Делте Мисисипија. Ради обрађивања памука, шума је посечена у 19. веку. Симбол државе је дрво Магнолије.

Модена (округ)

Округ Модена (итал. Provincia di Modena) је округ у оквиру покрајине Емилија-Ромања у северној Италији. Седиште округа покрајине и највеће градско насеље је истоимени град Модена.

Површина округа је 2.689 км², а број становника 688.286 (2008. године).

Орегон

Орегон (енгл. Oregon, IPA изговор: /ˈɒrɨgən/), савезна је држава на западу САД на Тихом Океану. Граничи се са Калифорнијом, Вашингтоном, Ајдахом и Невадом. Северна граница је река Колумбија, а источна је река Снејк Ривер.

Два планинска ланца који се протежу линијом север-југ — Обалне Пацифичке планине и Каскадне планине окружују долину Виламет, један од најобрађенијих и пољопривредно најпродуктивнијих региона у свету.

Земљиште Орегона је једно од најразноликијих у САД. Држава је добро позната по својим равним, густим шумама и линији обале дуж Пацифика. Поред тога ту су још и прерије и пустиње које покривају скоро половину државе на истоку и северу. Ово је и једно од неколико места на северној хемисфери где је могуће скијање, са обезбеђеном услугом ски лифтова, током целе године.

Број становника према попису становништва из 2000. износио је 3.421.399, што је повећање од 20,4% у односу на 1990. Институције надлежне за попис сматрају да је број становника у 2008. досегао број од отприлике 3.790.060 особа.

Већи градови су: Портланд, Јуџин, Медфорд и Сејлем.

Охајо

Охајо (енгл. Ohio), савезна је држава на средњем западу Сједињених Држава По површини је 34. савезна држава,

а по броју становника је 7. најнасељенија савезна држава са скоро 11,5 милиона становника. У Охају се налази неколико највећих америчких градова и седам градских области са преко 500.000 становника.

Главни град је Коламбус. Англизирано име „Охајо“ долази од ирокеске речи ohi-yo’, што значи „велика река“. Охајо је примљен у Унију као 17. држава 1. марта 1803.Власт у Охају се састоји од извршне гране, коју предводи гувернер; законодавне гране, коју чини Генерална скупштина Охаја и судске гране, на чијем челу је Врховни суд Охаја.

Парма (округ)

Округ Парма (итал. Provincia di Parma) је округ у оквиру покрајине Емилија-Ромања у северној Италији. Седиште округа покрајине и највеће градско насеље је истоимени град Парма.

Површина округа је 3.449 км², а број становника 433.154 (2008. године).

Пјаченца (округ)

Округ Пјаченца (итал. Provincia di Piacenza) је округ у оквиру покрајине Емилија-Ромања у северној Италији. Седиште округа покрајине и највеће градско насеље је истоимени град Пјаченца.

Површина округа је 2.589 км², а број становника 282.879 (2008. године).

Сава

Сава је ријека у средњој и југоисточној Европи, десна притока Дунава. Тече кроз Словенију, Хрватску, дуж сјеверне границе Босне и Херцеговине и кроз Србију, уљевајући се у Дунав у Београду. Средњи дио тока је природна граница између Хрватске и Босне и Херцеговине. Сава чини сјеверну границу Балканског полуострва и јужни обод Панонске низије.

Сава је дуга 990 км, укључујући и 45 км дугу ријеку Саву Долинку, која извире у Зелници у Словенији. Највећа је притока Дунава по запремини воде и друга, послије Тисе, у смислу сливног подручја (97.712 км2) и дужине. Сава одводи значајан дио вода са подручја Динарских Алпа, кроз главне притоке Дрину, Босну, Купу, Уну, Врбас, Лоњу, Колубару, Босут и Крку. Сава је једна од најдужих ријека у Европи и једна од малобројних европских ријека те дужине које се не уливају непосредно у море.

Процјењује се да у басену Саве живи око 8.176.000 становника, а ријека спаја и три главна града — Љубљану, Загреб и Београд. Сава је пловна за веће бродове од ушћа Крупе у Сиску, што отприлике чини ​2⁄3 њене дужине пловним.

Слив

Слив је назив за територију са које све воде отичу према неком мору, океану или језеру. Граница два слива назива се развође а у географском смислу вододелницу чини неко брдо, гребен или планина. Вододелница је линија која спаја највише тачке на развођу. Слив се састоји од више речних сливова. Речна развођа могу бити главна и споредна. Главна развођа одвајају сливове великих река, а споредна сливове притока (првог, другог, трећег реда итд.). У свету постоји велики број сливова различите површине и количине воде која њима отиче. Највећа количина воде (око 47% свих текућих вода) отиче у Атлантски океан.

Могу се издвојити сливови океана, мора, језера и река. У хидрологији F²¹ означава површину слива изражену у km², а на картама се мери помоћу планиметра. Стварни хидрогеолошки слив се у крашким теренима често не поклапа са топографском површином неке реке или језера. Карактеристике речног слива у знатној мери утичу на режим реке и водни биланс њеног слива.

Тамаулипас

Држава Тамаулипас (шп. Estado de Tamaulipas), савезна је држава Мексика. Налази се на североистоку земље, на обали Мексичког залива. Има површину од 79.384 km² и 3.020.225 становника (попис 2005).

На северу се граничи са САД (Тексас). Границу представља река Рио Гранде. На истоку је мексичка држава Нови Леон, а на југу државе Веракруз и Сан Луис Потоси.

Главни град државе је Сијудад Викторија, али су већи од њега градови уз америчку границу: Нуево Ларедо, Рејноса и Матаморос, као и лука Тампико.

Област је први пут политички организована 1774. под именом Нуево Сантандер. Као држава је формирана 1824.

Ушће

Ушће је место на коме се једна или више река улива у неку другу – већу реку, језеро, море или океан. Може бити нормално или једноставно, тј. када река мање или више сачува ширину свог корита на месту уливања. Такође постоји и посебни облици ушћа, а то су делте и и естуари. Делте су проширена, а естуари потопљена речна ушћа. Изразито делтасто ушће имају Нил, Ганг, Брамапутра, Дунав, Мисисипи и Волга, док се естуарско ушће запажа код Темзе, Лоаре и Јангцекјанга.

Ферара (округ)

Округ Ферара (итал. Provincia di Ferrara) је округ у оквиру покрајине Емилија-Ромања у северној Италији. Седиште округа покрајине и највеће градско насеље је истоимени град Ферара.

Површина округа је 2.631 км², а број становника 355.809 (2008. године).

Флај

Флај (енгл. Fly) река је на острву Нова Гвинеја, која протиче кроз Папуа Нову Гвинеју и Индонезију. Тече у дужини од око 1.050 km, а њен слив обухвата површину од 64.400 km². Извире на Стар планинама, а улива се у Корално море, правећи естуарско ушће. Пловна је у дужини од око 300 km, док јој је проток 4.450 m³/s.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.