Економија

Економија је научна дисциплина која проучава основна правила понашања и економске законитости у привредним активностима.[2] У свакој епохи развоја, економија проучава привредне активности, како друштво користи оскудне ресурсе ради производње добара и услуга и врши њихову расподелу међу члановима друштва. Економија је повезана и са другим наукама: социологијом, демографијом, политиком и другим.[3]

Предмет изучавања економије је подељен на две главне области: микроекономију која проучава привредне субјекте (домаћинства и предузећа) са становишта трошкова производње, и макроекономију која се бави изучавањем појава и процеса као што су: инфлација, незапосленост, индустријска производња и економија државе.[4]

Друге опште поделе економија обухватају су: позитивна економија, која описује „оно што је“, и нормативна економија, која заговара „оно што би требало да буде“; економска теорија и примењена економија; рационална и бихевиорална економија; као и подела на формална економија (која је у већој мери „ортодоксна“ и бави се везом „рационалности-индивидуализма-равнотеже“) и јеретичка економија (које је „радикалнија“ и бави се везом „институција-историје-друштвене структуре“).[5][6]

Рационално коришћење ресурса у производно-услужним делатностима ствара многе производе и услуге.[7] У развијеним земљама света пољопривреда ствара 2% домаћег аутпута, индустрија око 30%, а остатак су услуге, које укључују: банкарство, транспорт, забаву и културу, комуникације и информације,[8] туризам и јавне услуге (одбрана, полиција,[9] образовање и здравље). Услуге у овим земљама бележе најбржи раст аутпута и извоза. С друге стране, у неразвијеним земљама света пољопривреда ствара најзначајнији део домаћег аутпута, са највећим бројем становника и са најнижим приходима. Тако услуге у овим земљама бележе веома спор раст аутпута и извоза.

Може се закључити:

Економија проучава многе области и проблеме, развијајући теорије људског понашања у доношењу кључних одлука у коришћењу ограничених ресурса ради производње и расподеле вредних материјалних добара и услуга међу људима.

или

Економија је наука која проучава људско понашање као однос између циљева и оскудних средстава која су подобна за алтернативне употребе. Лајонел Робинс[10]

NYSE-floor
Берза у Њујорку

Етимологија

Данашњи назив економске науке који се са енглеског „economics” у српском језику преводи и као економија и као економика, потиче од грчке речи „оикономикос“ (οικονομικός). Ова реч је сложеница која повезује грчке речи „номос“ (νόμος), обичај, закон и „оикос“ (οικος), кућа, и изворно значи: закони управљања домаћинством. Верује се да ју је први пут употребио грчки мислилац Ксенофон (Ξενοφῶν, 427–355. п. н. е.) који је своју књигу која објашњава како успешно водити пољопривредно домаћинство назвао „Оикономикос“ (Oικονομικός).[11]

Историјска генеза развоја економије

Економија је доживела дуги развојни пут, зависно од промена економске резвијености и друштвених односа. Економска мисао започиње учењем античких филозофа Ксенофонта, Платона и Аристотела, а настављају је средњовековни сколастици и канонисти, од којих је најпознатији био свети Тома Аквински. Општа карактеристика тог раздобља био је нормативизам, о чему говоре ставови о трговини, камати, правдној цени итд., што је у вези са вредностима и циљевима, за разлику од позитивне економије која представља скуп синтетизованих знања о ономе што постоји у пракси – животу.

Први економски теоретичари били су меркантилисти (од 15. до 18. века), који су се залагали за позитиван платни биланс земље у међународној трговини, који би се остваривао уз снажну интервенцију државе.

На основу критике државног интервенционизма, меркантилисти су развили теорије економског либерализма у Француској (физиократи) и Енглеској (класичари).

Теорије економије су:

Енглески политички економиста Адам Смит је започео модерну економију као научну дисциплину преко своје књиге „Богатство народа“. Смит је у наведеној књизи закључио да појединци вођени "невидљивом руком" тржишта остварујући своје интересе уједно остварују и интересе друштва у целини. Смит је и одбацио меркантилистички захтев за ограничавањем трговине, тврдећи да је трговина корисна и да земље тргују на бази апсолутних предности („теорија апосолутних предности“). Смитов наследник Давид Рикардо је понудио своју теорију међународне трговине која се односи на компаративне предности земаља („теорија компаративних предности“).

Наслањајући се на радну теорију вредности економских класика, Карл Маркс уводи питање експлоатације радника у економији. Наиме, сматрајући да рад чини основу вредности неког производа, Маркс је закључио да вишак рада присваја капиталиста, а противно правима радника који су уложили свој рад у тај производ. Марксисти накнадно одбацују друге теорије вредности попут производне теорије вредности и групе субјективних теорија вредности.

Оснивачем Аустријске економске школе се сматра Карл Менгер који је познат по маргиналној теорији корисности. Ова теорија корисности спада у ред субјективних теорија вредности и супротна је производној теорији вредности коју су примењивали класици пре Менгера. Аустријска економска школа је најпознатија по примени методолошког индивидуализма који претпоставља посматрање индивидуе и њених акција, те примат дедукције над индукцијом у процесу закључивања. Тржиште се посматра као спонтани поредак (каталаксија). Познати представници аустријске школе економије су Фридрих Хајек, Лудвиг фон Мизес и Еуген фон Бем-Баверк. Неки сматрају да је и Јозеф Шумпетер припадао овој школи мишљења.

Врсте тржишта

Као што је већ речено један од кључних задатака економије је да одговори на три питања (шта, како и за кога). Друштва имају различите економске системе који на различит начин одговарају на та питања.

Тако постоје друштва са наредбодавном економијом (планска економија) и друштва са тржишном економијом. У данашњем свету нити једно друштво није у потпуности усвојило један од ових система, већ је то мешавина између њих, па за сва та друштва каже да имају мешовите економије.

Тржишном економијом се сматра економија засновану на равнотежи понуде и потражње. Крајњи вид такве економије је либерално друштво у којем државни апарат нема утицаја на економију. Заговорници таквог друштва полазе од схватања да економија тежи ка равнотежи попут домена закона спојених посуда. Појам глобализације је уско везан за овакво схватање економије.

Заговорници планске економије сматрају да је економију могуће контролисати кроз државну интервенцију. Планска економија подразумева да постоји централни плански орган који ће доносити одлуке о целокупном економском систему. Оштру критику оваквом приступу економији изнела је Аустријска економска школа.

Предмети изучавања економије

Економија као наука бави се разоткривањем, анализом и продубљивањем сазнања о економским законитостима и појавама у друштвеној производњи са становишта анализе односа производње (класична економска теорија), односно рационалности употребе ограничених ресурса и неограничених људских потреба. Анализа се врши на макро и микро нивоу.

 • Макроекономија потиче од грчких речи MAKΡΥΣ/macrys (велики) и ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (правила у раду газдинства), што значи да проучава економске агрегатне величине. Другим речима, бави се проучавањем проблема друштвене привреде, као целине, где се варијабле своде на мали број глобалних величина, тј. комплексних агрегатних величина.
 • Микроекономија потиче од грчких речи ΜΙΚΡΟΣ/micros (мали) и ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (правила у раду газдинства), што би у преводу значило изучавање појединачних економских појава, величина и односа везаних за појединце и предузећа.

Пракса

Савремена економија користи математику. Економисти се ослањају на алате калкулуса, линеарне алгебре, статистике, теорије игара, и информатике.[12] Од професионалних економиста се очекује да буду упознати са тим алатима, мада се само мањи број њих специјализује у пољу економетрије и математичких метода.

Теорија

Формална економска теорија се ослања на a priori квантитативне економске моделе, који захватају мноштво концепата. Теорија се типично базира на ceteris paribus претпоставци, што значи на држању константним свих променљивих осим разматране. При креирању теорија, циљ је да се нађу оне које немају повећане информационе захтеве, које производе прецизнија предвиђања, и које су пролиферне у генерисању резултата истраживања у односу на претходне теорије.[13]

У микроекономији, главни концепти су понуда и потражња, маргинализам, теорија рационалног избора, опортунитетни трошак, буџетска ограничења, корисност, и теорија фирме.[14][15] Рани макроекономски модели су били усредсређени на моделирање односа између агрегатних променљивих, међутим пошто се испоставило да се односи временом мењају макроекономисти, укључујући нове кејнзијанисте, су реформулисали своје моделе у облику микрофондација.[16]

Горе поменути микроекономски концепти играју важну улогу у макроекономским моделима&нбсп;– на пример, у монетарној теорији, квантитативна теорија новца предвиђа да повећање новчане масе повишава инфлацију, и за инфлацију се сматра да је под утицајем рационалних очекивања. У економији развоја, спорији раст развијених нација је у неким случајевима био предвиђен због опадајућих маргиналних повраћаја на инвестиције и капитал, и та појава је уочена у случају четири азијска тигра. У неким случајевима економска хипотеза је само квалитативна, а не квантитативна.[17]

Презентације економских разматрања често користе дводимензионалне графиконе за илустровање теоријских релација. На вишем нивоу уопштености, Пол Самјуелсонова расправа Фондације економске анализе (1947) је користила математичке методе за представљање теорија, посебно ради максимизовања бихевиоралних односа агенаса који досежу равнотежу. Књига има фокус на испитивању класе изјава званих операционо смислене теореме у економији, што су теореме које могу да буду оповргнуте емпиричким подацима.[18]

Емпиријска истраживања

Економске теорије се фреквентно емпириски тестирају, углавном путем економетрије користећи економске податке.[19] Контролисани експерименти који су уобичајени у физичким наукама су тешко изводиви и ретко се срећу у економији.[20] Уместо тога широке групе података се обзервационо студирају; овај тип тестирања се типично сматра мање ригорозним од контролисаних експеримената, и закључци су типично у већој мери оквирни. Међутим, поље експерименталне економије је у порасту, и у све већој мери се користе природни експерименти.

Статистички методи, као што је регресиона анализа, се често користе. Практичари користе такве методе за процене величине, економског значаја, и статистичког значаја („јачине сигнала“) хипотетизованих релација и за подешавање нивоа буке других променљивих. Таквим средствима, хипотезе могу да буду прихваћене, мада до тога долази у пробабилистичном смислу, уместо извесности. Прихватање је зависно од оповргавајућих хипотеза тестовима преживљавања. Употреба широко прихваћених метода не производи увек коначне закључке, нити чак консензус по датом питању, имајући у виду различите тестове, сетове података, и претходна веровања.

Критике базиране на професионалним стандардима и нерепликабилности резултата служе као додатне провере против предрасуда, грешака, и прекомерне генерализације,[15][21] мада је највећи део економских истраживања обележен као нерепликабилан, и престижни журнали су оптуживани да не омогућавају репликацију путем давања приступа коду и подацима.[22] Попут корошћења теорија, употребе статистичких тестова су отворене за критичку анализу.[23] Критички коментари економских публикација у престижним журналима попут American Economic Review су знатно опали у задњих 40 година. Овај тренд се делом приписује подстицајима журнала да се максимизује број цитација ради остваривања вишег ранга у индексу цитација друштвених наука (SSCI).[24]

У примењеној економији, улазно-излазни модели који користе методе линеарног програмирања се веома често срећу. Велике количине података се обрађују путем рачунарских програма да би се анализирао импакт појединих смерница; IMPLAN је један од добро познатих примера.

Експериментална економија промовише употребу научно контролисаних експеримената. Тиме је умањена дуго приметна дистинкција економије и природних наука, омогућавањем извођења директних тестова за оно што је раније прихватано у облику аксиома.[25] У неким случајевима је утврђено да аксиоми нису били у потпуности коректни; на пример, игра ултиматума је показала да људи одбацују неједнаке понуде.

У бихејвиоралној економији, психолог Данијел Канеман је добио Нобелову награду за економију 2002. године заједно са Верноном Смитом за њихово емпиријско откриће неколико когнитивних склоности и хеуристика. Слично емпиријско тестирање се врши у неуроекономији. Још један пример је претпоставка уско себичних преференција у моделу којим се тестира за себичне, алтруистичке, и кооперативне преференције.[26] Те технике су подстакле неке ауторе да трврде да је економија „истинска наука“.[27]

Професија

Професионализација економије, изражена у виду пораста дипломских програма овог предмета, је била описана као „главни изазов економије од око 1900-их“.<ref{{>Orley Ashenfelter (2001), "Economics: Overview", The Profession of Economics, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, v. 6. pp. 4159.}}</ref> Већина већих универзитета и многи колеџи имају смер, школу, или департман у којем се академска звања додељују за овај предмет, било да је то у оквиру либералних уметности, пословних, или професионалних студија.

У приватном сектору, професионални економисти су запослени као консултанти, и у индустрији, укључујући банкарство и финансије. Економисти такође раде за разне владине департмане и агенције, на пример, за националну ризницу, централну банку или статистички биро.

Нобелова награда за економију је награда која се додељује економистима сваке године за изванредне интелектуалне доприносе пољу.

Види још

Референце

 1. ^ „GDP (Official Exchange Rate)”. CIA World Factbook. Приступљено 2. 6. 2012.
 2. ^ Backhouse, Roger E., and Steven Medema (2008). "economics, definition of", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. pp. 720–22. Abstract.
  _____ (2009). "Retrospectives: On the Definition of Economics", Journal of Economic Perspectives, 23(1), pp. 23.1.221 221–33.
 3. ^ Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, and Book IV, as quoted in Peter Groenwegen (1987) The New Palgrave Dictionary of Economics), "'political economy' and 'economics'", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3. pp. 904–07 (brief link).
 4. ^ Edward Lazear P. (2000|. "Economic Imperialism", Quarterly Journal Economics, 115(1)|, pp. 99–146. Cached copy. Pre-publication copy(larger print.)
  Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. Links to arrow-page viewable chapter. University of Chicago Press.
 5. ^ Andrew Caplin and Andrew Schotter (2008). The Foundations of Positive and Normative Economics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532831-8.
 6. ^ Davis, John B. (2006). "Heterodox Economics, the Fragmentation of the Mainstream, and Embedded Individual Analysis", in Future Directions in Heterodox Economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 7. ^ Alfred Marshall, and Mary Paley Marshall (1879). The Economics of Industry, Macmillan, p. 2.
  William Stanley Jevons (1879). The Theory of Political Economy, 2nd ed., Macmillan. p. xiv.
 8. ^ The World Bank (2007). "Economics of Education.". Приступљено October 21, 2007.
 9. ^ David D. Friedman (2002). "Crime," The Concise Encyclopedia of Economics.'.' Retrieved October 21, 2007.
 10. ^ Robbins, Lionel (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 15. London: Macmillan. Links for 1932 HTML and 2nd ed., 1935 facsimile.
 11. ^ Harper, Douglas (2001). „Online Etymology Dictionary – Economy”. Приступљено 27. 10. 2007.
 12. ^ Gérard Debreu (1987). "mathematical economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3. pp. 401–03.
 13. ^ Milton Friedman . "Essays in Positive Economics, The Methodology of Positive Economics", Essays in Positive Economics. University of Chicago Press.1953. pages=10.
 14. ^ Boland, Lawrence A. (1987). "methodology", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3. pp. 455–58.
 15. 15,0 15,1 Frey, Bruno S.; Pommerehne, Werner W.; Schneider, Friedrich; Guy, Gilbert. (1984). „Consensus and Dissension Among Economists: An Empirical Inquiry”. American Economic Review. 74 (5): 986—994. . Приступљено 2007-03-17.
 16. ^ Dixon, Huw David (2008). "new Keynesian macroeconomics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 17. ^ Quirk, James (1987). "qualitative economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4. pp. 1–3.
 18. ^ Samuelson 1983, стр. 4
 19. ^ Hashem, M. Pesaren . "econometrics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2.
 20. ^ Probability, econometrics and truth: the methodology of econometrics By Hugo A. Keuzenkamp Published by Cambridge University Press.1987. ISBN 978-0-521-55359-9. стр. 8.. ISBN 978-0-521-55359-9-312 Неисправан ISBN. pages. 2000. pages=13.: "...in economics, controlled experiments are rare and reproducible controlled experiments even more so..."
 21. ^ Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics" ( Methods of inference and Testing theories), The New Encyclopædia Britannica, v. 27. pp. 347.
 22. ^ McCullough, B. D. (2007). „Got Replicability? The Journal of Money, Banking and Credit Archive” (PDF). Econ Journal Watch. 4 (3): 326—337. Приступљено 7. 6. 2008.
 23. ^ • Kennedy, Peter (2003). A Guide to Econometrics, 5th ed., "21.2 The Ten Commandments of Applied Econometrics". pp. 390–96 (excerpts).
  • McCloskey, Deirdre N. and Stephen T. Ziliak (1996). "The Standard Error of Regressions", Journal of Economic Literature, 34(1), pp. 97–114.
  • Hoover, Kevin D., and Mark V. Siegler (2008). "Sound and Fury: McCloskey and Significance Testing in Economics", Journal of Economic Methodology, 15(1). pp. 1–37 (2005 prepubication version). Архивирано на сајту Wayback Machine (мај 27, 2008) (на језику: енглески) Reply of McCloskey and Ziliak and rejoinder. pp. 39–68.
 24. ^ Whaples, R. (2006). „The Costs of Critical Commentary in Economics Journals”. Econ Journal Watch. 3 (2): 275—282. Архивирано из оригинала на датум 29. 1. 2008. Приступљено 10. 6. 2008.
 25. ^ • [Bastable, C.F.] (1925). "experimental methods in economics", Palgrave's Dictionary of Economics, reprinted in The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987, v. 2. pp. 241. • Vernon L. Smith (1987), "experimental methods in economics", ii. The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2. pp. 241–42.
 26. ^ • Fehr, Ernst, and Urs Fischbacher (2003). "The Nature of Human Altruism", Nature 425, October 23, pp. 785–791.
  • Sigmund, Karl, Ernst Fehr, and Martin A. Nowak (2002),"The Economics of Fair Play", Scientific American, 286(1) January
 27. ^ Lazear, Edward P. (2000). „Economic Imperialism”. Quarterly Journal of Economics. 115 (1): 99—146. JSTOR 2586936.

Литература

 • Andrew Caplin and Andrew Schotter (2008). The Foundations of Positive and Normative Economics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532831-8.
 • Samuelson, Paul A. (1983) [1947]. Foundations of Economic Analysis, Enlarged Edition. Boston: Harvard University Press. стр. 4. ISBN 978-0-674-31301-9.
 • McCann, Charles Robert, Jr., 2003. The Elgar Dictionary of Economic Quotations, Edward Elgar. Preview.
 • Alfred Bürgin: Zur Soziogenese der Politischen Ökonomie. Wirtschaftsgeschichtliche und dogmenhistorische Betrachtungen, 2. Aufl., Marburg 1996.
 • Karl Eman Pribram: Geschichte des ökonomischen Denkens. Übersetzung der Originalausgabe A History of Economic Reasoning. Erster und zweiter Band. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1998. ISBN 978-3-518-28956-3..
 • Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776).
  • Deutsche Ausgabe: Der Wohlstand der Nationen. 1999. ISBN 978-3-423-30149-7..
 • Joachim Starbatty (ed): Klassiker des ökonomischen Denkens: Von Platon bis John Maynard Keynes. Teil 1 und 2 in einer Gesamtausgabe. Hamburg. 2008. ISBN 978-3-937872-92-6..
 • Абалкин, Леонид Иванович] Собственность, хозяйственный механизм, производительные силы // Экономическая наука современной России. — 2000. — № 5. — pp. 52—53.
 • Ананьин О. Экономическая наука: как это делается и что получается? // Вопросы экономики. — 2004. № 3. — pp. 149—153.
 • Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики. — 2001. — № 2. — с. 73—107.
 • Бизнес: Оксфордский толковый словарь. — М.: Прогресс-Академия, 1995. — 752c.
 • Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. Т. 1. — СПб: Экономическая школа, 1994. — 349 с.
 • Гудвин Н. Р. и др. Микроэкономика в контексте. — М.: РГГУ, 2002. — 636 с.
 • Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2-х т. — Таллин: А. О. «Реферато», 1993.
 • Маршалл Альфред, Принципы экономической науки. В 3-х т. — М.: Прогресс-Универс, 1993.
 • Некипелов, Александр Дмитриевич, О теоретических основах выбора экономического курса в современной России //Экономическая наука современной России. — 2000. — № 5.
 • Основы экономической теории. Политэкономия. — М.: Изд. УРСС, 2003. — 528 с.
 • Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. — М.: Прогресс, 1986. — 472 с.
 • Румянцева, Елена Евгеньевна, Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 824 с.
 • Самуэльсон, Пол Энтони; Нордхаус, Вильям (2006). Экономика. М.: Вильямс. стр. 1360. ISBN 978-0-07-287205-7.
 • Современная экономика. — Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1996. — 608 с.
 • Ходжсон Дж. Привычки, правила и экономическое поведение // Вопросы экономики. — 2000. — № 1. — pp. 39-55.
 • Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм? // Вопросы экономики. — 1997. — № 7. — pp. 35—52.
 • Шиобара Т. Марксистский взгляд на нынешнюю российскую экономику // Экономическая наука современной России. — 2002. — № 2. — pp. 101—114.
 • Simon H. Reason in Human Affairs. — Oxford: Basil Blackwell, 1983.

Спољашње везе

9. век

9. век је почео 1. јануара 801. и завршио се 31. децембра 900.

Блиски исток

Блиски исток је регион који обухвата простор јужног и источног дела Медитерана, и простире се на територији која се пружа од источног дела Средоземног мора па све до Персијског залива. На овом подручју обитава неколико културних и етничких група, од којих истакнуто место имају персијска, арапска и турска култура. Најраспрострањенији језици су персијски и арапски.Већина дефиниција Блиског истока у овај регион убраја државе од Ирана у југозападној Азији до Египта у северној Африци. Остале државе севера Африке (као што су Либија, Тунис и Мароко) се сматрају северноафричким државама.

Борго Економија (Тревизо)

Борго Економија је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето.

Према процени из 2011. у насељу је живело 50 становника. Насеље се налази на надморској висини од 39 м.

Бјеловарско-билогорска жупанија

Бјеловарско-билогорска жупанија се налази је на северозападу Републике Хрватске. У економском погледу ова жупанија је најјача пољопривредна жупанија у Хрватској.

Вараждинска жупанија

Вараждинска жупанија се налази на северозападу Републике Хрватске. Седиште јој је град Вараждин.

Долина Аосте

Долина Аосте је планинска регија у северозападној Италији. Граничи се са Француском на западу, Швајцарском на северу и регијом Пијемонт на југу и истоку. Заузима површину од 3.263 km² и има по процени из 2006. 123.978 становника. Најмања је регија у Италији и са најмање становништва. Главни град је Аоста. У појединим насељима се говори француски језик. Регија има посебан аутономни статус у Италији. Вековима је имала стратешки значај због прелаза према Швајцарској и Француској.

Доња Нормандија

Доња Нормандија је бивши регион на северу Француске. Регион је формиран 1956. године, када је историјска регија Нормандија подељена на Горњу и Доњу Нормандију, поново је обједињена са Горњом Нормандијом 2016. године.

Економија (Уимангиљо)

Економија (шп. Economía) насеље је у Мексику у савезној држави Табаско у општини Уимангиљо. Насеље се налази на надморској висини од 60 м.

Колорадо

Колорадо (енгл. Colorado), америчка је савезна држава која покрива велики део Стеновитих планина као и северозападни део платоа Колорадо и западни ћошак Велике равнице. Колорадо је део Западних Сједињених Држава и једна је од планинских држава. Обухвата већину јужних Стеновитих планина као и североисточни део Колорадо преријске регије и западне ивице Велике равнице. Колорадо је део западних америчких држава, југозападних држава и планинских држава. Колорадо је осма по величини и двадесетдруга најнасељенија од 50 америчких држава. Држава је названа по Колорадо реци, коју су шпански истраживачи назвали Рио Колорадо по руменој боји слива реке из планина. 1. августа 1876. године амерички председник Јулисиз Симпсон Грант потписао је прокламацију којом је Колорадо постао 38. америчка држава. Граничи се са севера са Вајомингом, на североистоку и истоку са Небраском и Канзасом, на југу са Новим Мексиком и Оклахомом на западу са Јутом и на југозападу са Аризоном. Денвер је главни и најнасељенији град у Колораду.

Копривничко-крижевачка жупанија

Копривничко-крижевачка жупанија је жупанија у северозападном делу Хрватске

Први жупан Копривничко-крижевачке жупаније је био: Иван Станчер (1993. - 1997.), други Никола Грегур (1997—2001.), а трећи Јосип Фришчић (од 2001. до данас).

Нигерија

Нигерија (енгл. Nigeria), или званично Савезна Република Нигерија (енгл. Federal Republic of Nigeria), је држава у западној Африци. На југу излази на Гвинејски залив, део Атлантског океана. Дужина обале је 853 km, а копнене границе 4047 km. На западу граничи Бенином (773 km), северу Нигером (1497 km), североистоку Чадом (87 km), истоку Камеруном (1690 km). Главни град је 1991. године из Лагоса премештен у Абуџу, нови град изграђен од 1976. до 1991. године на месту изабраном због централног положаја и здраве климе 480 km западно од Лагоса. Нигерија је најмногољуднија земља Африке , са око 186 милиона становника и међу 10 најмногољуднијих земаља света је на седмом месту . Састоји се из 36 држава и територије главног града Абуџе.Данашња Нигерија је била локација бројних краљевстава и племенских држава током миленијума. Модерна држава настала је од британске колонијалне владавине која је почела у 19. веку, и спајањем Јужног нигеријског протектората и Северног нигеријског протектората 1914. године. Британци су успоставили административне и правне структуре док су практиковали индиректну владавину кроз традиционалне племенске савезе. Нигерија је постала формално независна федерација 1960. године, а утонула је у грађански рат од 1967. до 1970. године. Од тада се прелазила између демократски изабраних цивилних влада и војних диктатура, док није постигла стабилну демократију 1999. године, а председнички избори из 2011. године се сматрају првим релативно слободним и поштеним изборима.Нигерија се често назива „Афричким гигантом“, због своје велике популације и економије. Са апроксимативно 188 милиона становника, Нигерија је најнасељенија земља у Африци и седма најнасељенија земља на свету. Нигерија је једна од највећих младих популација на свету. Она је вишенационална држава, пошто је настањена са преко 500 етничких група, међу којима су три највеће Хауса, Игбо и Јоруба; ове етничке групе говоре преко 500 различитих језика, и идентификоване су са широким спектром култура. Званични језик је енглески. Нигерија је подељена у приближно две половине између хришћана, који углавном живе у јужном делу земље, и муслимана у северном делу. Мањи део популације практикује урођеничке религије Нигерије, као што су изворне религије Игбо и Јоруба етничких група.

У 2015. години, Нигерија је била 20. по величини светска економија, вредна више од 500 милијарди и 1 билиона америчких долара у погледу бруто домаћег производа и паритета куповне моћи респективно. Она је превазишла Јужну Африку и постала највећа економија Африке 2014. године. Године 2013. дуг-ГДП однос је био 11 %. Светска банка сматра Нигерију тржиштем у развоју; и она је идентификована као регионална сила на Афричком континенту, сила средње јачине у међународним питањима, и као глобална сила у развоју. Нигерија је члан MINT групе земаља, које се сматрају следећим сетом економија попут „BRIC“ групе. Нигерија се исто тако наводи међу „следећих једанаест“ економија које ће постати највеће на свету. Нигерија је оснивачки члан Афричке уније, и члан многих других мећународних организација, укључујући Уједињене нације, Комонвелт нација и OPEC.

Пикардија

Пикардија (франц. Picardie) је бивши регион у северној Француској.

Предузеће

Предузеће, фирма, компанија, корпорација или привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити.

Продуцент

Продуцент је особа која води рачуна о „производњи“ уметничког дела. Код њега се налази буџет и он води рачуна да се не направе превелики трошкови.

Реч продуцент може да се односи на следеће појмове:

Извршни продуцент, надгледа једног или више продуцената

Музички продуцент, продуцент у музичкој индустрији

Позоришни продуцент, надзорник сцене у позоришној продукцији

Филмски продуцент, надгледа процес прављења филмова

Телевизијски продуцент, надгледа процес прављења телевизијског програма

Радијски продуцент, надгледа процес израде радио емисија

Онлајн продуцент, надгледа израду интернет сајтова

Продуцент игара, у индустрији компјутерских видео игара

Рона-Алпи

Регион Рона-Алпи је бивши регион Француске. Био је други по величини у Француској (после регије Средишњи Пиринеји). Највећи град био је Лион. Регион је носио име по планинском венцу Алпи и реци Рони.

Свет

Свет (ијек. свијет) уобичајено је име за целу људску цивилизацију, посебно људско искуство, историју или људско стање уопште, широм света, нпр. значи било где на Земљи или оно што се односи на било које место на Земљи.

У филозофском контексту појам може да се односи на:

целокупни физички универзум, или

онтолошки свет (види обелодањивање света).У теолошком контексту, свет се обично односи на материјалну или нечисту сферу, насупрот небеском, духовном, узвишеном или светом. „Крај света“ се односи на сценарије краја људске историје, често у религијским контекстима.

Светска историја често се схвата као распон главних геополитичких дешавања у периоду од око 5 миленијума, од прве цивилизације до садашњице.

Светска популација је збир свих људских популација у било ком времену; слично томе, светска економија представља збир свих економија свих друштава (свих земаља), посебно у контексту глобализације. Термини као што су светско првенство, светски бруто производ, светске заставе и сл. такође се односе збир или комбинацију свих суверених држава данашњег дана.

У терминима као што су светска религија, светски језик, светска влада и светски рат, реч свет сугерише интернационално или интерконтинентални опсег и не мора нужно да подразумева учешће целог света.

У терминима као што су карта света и светска клима, реч свет се користи у смислу одвојеном од људске културе или цивилизације, односећи се на пленету земљу физички.

Сточарство

Сточарство је једна од две основне гране пољопривреде која се бави узгојем домаћих животиња у сврху добијања производа и сировина за људску употребу (храна, кожа, вуна, перје). Како се „стоком“ углавном сматрају говеда, овце, козе и свиње, сточарство у ужем смислу би означавало узгој ових животиња.

Разликујемо екстензивно сточарство, које се ослања на број и интензивно сточарство које се базира на квалитету расе.

Франш-Конте

Франш-Конте је бивши регион у Француској. Регион је чинио само 3% укупне територије Француске. Састојао од четири департмана, од којих је Територија Белфор најмањи у региону и у Француској (600 km²).

Шампања-Ардени

Шампања-Ардени је бивши регион на североистоку Француске.

Основне
Интердисциплинарне
Друге категоризације

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.