Tsika

Tsika (culture, habit, manner, custom) kana ichitaurwa pamusoro peboka revanhu izwi rinoreva kuhwerengedzwa kwezvinhu zvinosanganisira: mafungiro avo, zvavanotenda kwazviri, zvavanokoshesa nokuyeresa, uye ruzivo rwavainarwo. Tsika dzinosiyana pakati pemapoka evanhu akasiyana uye dzinosiyanawo nokufamba kwenguva muboka rimwechete revanhu.

Tsika dzeVaShona dzinoti mwanasikana haagari nemurume asina kubvisirwa roora.

Habit tsika, mugarire, munyire, musangu kana munyire.

Mitauro yeBantu

  • BaKalanga vanoti lenje (custom; tradition). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Chirenje?
  • VaKongo vanoti fu kana nza (n. custom, manner, habit, style, practice, rule, nature, disposition, conduct, behaviour, usage, fashion, way).
  • VaYao vanoti msangu (a habit, a characteristic).
  • VaDigo vanoti miko (custom, taboo) kureva mutemo yzvirango?.
  • VaTonga vanoti chimbo (custom) kureva tsika.
  • VaTonga vanoti ciyanza (custom, scenario) kureva tsika kana mutowo.
Bununu

Bununu zvinoreva munhu asina kupfeka mbatya. Mutsika dzenyika dzemuAfrica kusasimira chinhu chinozvidzwa uye chisingatenderwe pamitemo yenyika. Tsika zhinji dzemuAfrica dzinoti munhu akafamba asina kusimira ava kupenga kana kuti ane mamhepo. Chinhu chinoonekwa chichiratidza munyama kana kuti kutukwa pamunhu iyeye.

Kune dzimwe nyika dzekuMadokero, kuEurope, neNorth America mitemo yenyika inotendedza kuti kuve nenzvimbo dzinosangana vanhu vasian kusimira. Hazvizivikanwe kuti chinangwa chaicho chokunge vanhu vachisangana vasina kusimira ndechei.

Cameroon

Cameroon inyika iri muAfrica iri kumadokero kweDunhu rePakati peAfrica.

Nyika dzakakomberedza Camerron dzinoti: Nigeria kumadokero; Chad kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva; Central African Republic kumabvazuva; nekuchamhembe kune Equatorial Guinea, Gabon, neRepublic of the Congo. Cameroon ine zita remadunhurirwa rokuti Africa doko nokuda kwehuwandu hwevanhu vakasiyana tsika nemagariro uye uwandu hwezvishongo zveketanyika. Nyika iyi yakashongedzwa nezvinoti: makomo, masango anonaya mvura; makura uye magwenga. Nzvimbo iri pakanyanya kukwirira ndiro Gomo reCameroon riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero. Maguta makurusa ndiwo anoti Douala, Yaoundé neGaroua. Cameroon ine mapoka endimi dzinotaurwa anodarika 200.

Nyika iyi inozivikanwa nokuda kwemhando yayo yemimhanzi kunyanya makossa nebikutsi uye chikwata chenhabvu chine mukurumbira wekugona nhabvu. French neEnglish ndiyo mitauro yekumahofisi.

Chikoro

Chikoro (school) inzvimbo inoenda vanhu kunodzidziswa maererano nezvinhu zvatinoshandisa muhupenyu. Zvidzidzo zvinosanganisira mitauro, nhoroondo yenyika, hupfumi nekuchengetedzwa kwahwo, kutenga nekutengeserana nezvimwewo.

Dzinza

Dzinza (Line of descent, Tribe, Clan, Stock, Nation) iboka revanhu vane tateguru wechirume mumwe kana madzitatetguru ane ukama nemutupo umwe.

Vatauri vechiManyika vanodana zita redzinza kuti matumbwa. Dzinza rinomutswa nemwana mukomana wemhuri ndiye ega anogona kuzvara mwana ane mutupo wakafanana newake. KuchiShona mwanasikana kazhinji anoroorwa nemunhu ane mutupo wakasiyana; achinge aroorwa vana vaanozvara vanonzi ndevedzinza remurume akamuroora, baba vevana.

Mune dzimwe nhambo izwi rokuti dzinza rinoreva zvimwe nechinonzi rudzi or nation kuEnglish. Bhaibheri reChiNdau rinoshandisa izwi rokuti dzinza kuturikira nation.

Hari

Hari imhando yepoto yakaumbwa nedhaka.

Husiku

Husiku (Night in English) inguva yokunge zuva ranyura kunze kwava nerima. Kana kusina makore nyenyedzi dzinoonekwa nguva iyoyi uye mwedzi unokwanisa kuonekwa zvakare.

Kutanga

Kutanga kana kuvamba (to start) zvinoreva kuita chinhu patsva.

Mbudzi

Mbudzi (goat in English) imhuka inopfuyiwa pamusha. Mbudzi dzinowanikwa Pasirose dziine mhando dzakasiyana-siyana. Mbudzi dzinochengeterwa nyama uye mukaka wadzo. Kunonzi mbudzi dzinopa chikamu chemukaka chinokwana 2% wemukaka unodyiwa nevanhu Pasirose.

Mbudzi nzvari inotakura nhumbu kwemazuva 150.

Moyo

Muchidzidzo Chezvipenyu, moyo, mwoyo kana mhumba (heart in English) inhengo yemuviri inosaira ropa kuti risvike kune dzimwe nhengo dzose dzemuviri.

Kupfura kweMoyo (Heart Beat).

Munhurume

Munhurume, murume, mwamuna kana mamuna (man; male person) zvinoreva mukono wemunhu akura; kana ari mudiki anonzi mukomana. Asi shoko rokuti murume rinoshandiswazve kutaura chero mukono wemunhu zvisinei kuti ane makore mangani ekuzvarwa.

Vamuna (men, husbands).

Muranda

Muranda, chitesi, tyoko kana bandadzi (English: Slave) munhu anoonekwa nekubatwa senhumbi kana chimwe chinhu chinotengwa; uye munhu anomanikidzwa kushanda pasina muripo waanopiwa. Munhu ari muhuranda:

anomanikidzwa kugara panzvimbo paasiri kuda; anomanikidzwa kubata mabasa asingade; anoshanda asina muripo; anomanikidzwa kuroora kana kuroorwa; anokwanisa kumanikidzwa kushanda mumawuto achiri mudiki.

Kugara nevaranda uye kutenga nokutengesa varanda itsika yaiitwa nemarudzi mazhinji pasi rose. Huranda hwaiveko munhoroondo yevagari veAfrica; Asia; Europe kana America. Vanhu vaitora varanda verudzi rwavo vane ganda rakafanana neravo kana kuti vaitenga varanda vanobva kune mamwe marudzi. Munhu aigona kuita muranda: mushure mokukundika kubhadara chikwereti; mushure mekutapwa muhondo; atengeswa neverudzi rwake; adzingwa mumusha nezvikonzero zvakasiyana.

Huranda hune nhoorondo huru inozivikanwa kunyanya ndiwo Huranda hwemarudzi eAfrika mhiri kweAtlantic - vanhu vatema vazhinji vakatapwa kubva kuAfrica vachiendeswa kuAmerica neEurope. Uhwu huranda kunodanwa muEnglish kunzi "Trans-Atlantic Slave Trade" nokuti vatapwa vaiyambutswa gungwa reAtlantic vachiendeswa kumhiri kwaro kuAmerica neEurope.

Huranda uhwu hwekuyambutswa kwevatema ndicho chikonzero kuine vanhu vatema vazhinji kunyika dzekuEurope, North America neSouth America. Huranda uhwu hwakapera mushure mekutarwa kwemitemo munyika idzoddzi inova mitemo yairambidza kutengeswa kwevaranda uye kuva nevaranda.

Pari nhasi vamwe vanoti huranda huchiriko muchivande pasirose. Kune huranda hwekushandiswa: muminda; mumawuto; muchipfambi mudzimba nedzimwe nzira dzakasiyana.

Varanda kuUnited States of America vakanga vasina nhaka, vasina matata, nhaka yavo yaiva miviri yavo chete.

Mwero wehunhu

Gwaro rino riri kuunganidza mashoko anotaura pamusoro pehunhu hwevanhu.

Mwero wekukura

Chinyorwa chino chinounganidza mashoko anodudza kukura kwechinhu, nzvimbo kana munhu.

Mwero wekutaura

Chinyorwa chino chiri kuunganidza mashoko anoreva kutaura nenzira dzakasiyana. Kutaura, kureketa, kuhwereketa.

Nguva

Nguva kana nhambo (Time)- iri izwi rinoreva kupimwa kunoitwa kutaramukana kwakaita zviitiko. Nguva inopimwa nezviyero zvinonzi: sekondi(s), mineti (min), awa (h). Musi umwe une maAwa makumi maviri nemana (24h). Awa rimwe rine makumi matanhatu emineti. Mineti imwe ine makumi matanhatu esekondi.

Kudzamara, dzamara, kudzimara, kudzingara - ishoko rinotaurwa kurevera chinhu chiri kuitwa iko zvino chichizomira kana kushanduka kana imwe nguva yasvika. Somuenzaniso - ticharima dhunduru rekumadokero kudzamara zuva ravira. Ticharamba tichifamba kudzamara tasvika pane misha.

Metsa (until) izwi reChiNdau rinofanana nokuti kudzimara.

Ruth 1:19, Ndizvo vairi ava vakaenda metsa vaguma Bhetherehema: So the two of them went on until they came to Bethlehem. (kubva muBhaibheri reChiNdau )Mhindi (Short space of time).

Kamukowoko, kamukuwo kana chinguva (Instant. Moment. 2. Short space of time).

Kutunha, kutunhidzira kana kutunhiridza (postpone) apa kureva kushandudza chiitiko chakatarwa nguva yacho kuti chichifamba panguva iri mberi.Chigu (temporary thing).

Chingo, chinguri kana chiko (Since). Chingo ndakabarwa handisati ndambosvika kuMavhuradonha.

Nhasi (today) izwi rinoreva zuva rino ratiri kana musi uno watiri. KuChiNdau vanoti nyamashi.

Ruwoko

Ruwoko (arm in English) ndiyo nhengo inobuda kubva pamutumbi wemunhu yatinotakura nayo zvinhu.

Nyara (hands) apa kureva mawoko kururimi rweChiNdau. Paumwe nepakuwanda tinoti nyara.

Ruchechete (collar bone).

Kumbandidza (Grip firmly) Akati musika webadza mbandi nembato: he gripped the spike-head of the hoe with the tongs.

Rwiyo

Rwiyo kana chimbo kureva mazwi anoimbwa nevaimbi kazhinji zvichifambirana nezviridzwa zvakadai engoma, mbira, magitare, chipendani, hosho, zvichingodaro. Vanoimba kazhinji vanodzana zvakare, kudzana kwavo kuchienderana nemazwi anoimbwa. Kune mimhanzi inobva kunyika dzakasiyana ine maimbirwo nekudzana kwakatsaukana.

Kuimba (to sing).

Spidhi

Muchidzidzo fundoyetsimba,Havu-kavu ,Spidhi (Speed) izwi rinodudza nhambwe yafambwa paumwe hwechiyero chenguva. Spidhi ine tsazaniso inoti Spidhi = (nhambwe/nguva); uye une chiyero chinonzi mita pa sekondi (m/s) Spidhi hautarisi kuti nhambwe yafambwa pakatwasuka here nokuti hauna rudzivo runopimwa - uku ndiko kusiyna kwacho nemuchacha.

Spidhi unonyanya kushandiswa mungoro dzemoto kuti mutyairi azive kuti garimoto rake riri kumhanya zvakadii. Nyika zhinji dzine mitemo inobata Spidhi yema garimoto zvichienderana nenzira yacho. Vatyairi vanofanira kutarisa Spidhi kuti vasabatwa nemhosva.

Vana

Vana kana wana (children in English) izwi rinoreva vanu vakazvarwa naBaba naMai. Rinoshandiswazve kureva vanhu vachiri vadiki vari pasi pezera remakore gumi nemanomwe (18). Takatarisana nevanhu vana vanotarisirwa kuti vange vachiri pasi pehutongi hwevabereki vavo, vachichengetwa nekutungamirwa nevabereki vavo. Zera rokunge vanhu vachinzi vana rinosiyana nokusiyana kunoita: tsika, nyika, rudzi, chitendero, zvichingodaro.

Kuchitendero chechiJudah munhu anoyaruka kunzi akura ava murume kana kuti mukadzi pamakore gumi nematatu (13) ekuberekwa; panguva iyi panoitwa mabiko anonzi barmitzvah kana kuti batmitzvah.

Varungu

Izwi rokuti Varungu, vazungu, makiwa kana Varumbi (Whiteman, European, Caucasian) rinoshandiswa kududza munhu ane ganda jena anobva kunyika dziri kuEurope kana ane madzitateguru akabva kudunhu iri. Varungu vanowanikwawo kuRussia inova nyika ine chimwe chikamu chiri muAsia chimwe muEurope.

Rudzi rweVarungu rwakapambira Pasirose munguva yokupamba kwavakaita Africa, North America, South America, Australia neNew Zealand.

Mutauro wekuEngland unonzi English, asi isu toti Chingezi. Shoko rokuti chingezi rinotaurawo pamusoro petsika dzeMangezi, nokumwe kutaura tori Chirungu kana Chirumbi.

Mimwe Mitauro

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.