Eksodo

Chikamu

 • Eksodo 1
 • Eksodo 2
 • Eksodo 3
 • Eksodo 4
 • Eksodo 5
 • Eksodo 6
 • Eksodo 7
 • Eksodo 8
 • Eksodo 9
 • Eksodo 10
 • Eksodo 11
 • Eksodo 12
 • Eksodo 13
 • Eksodo 14
 • Eksodo 15
 • Eksodo 16
 • Eksodo 17
 • Eksodo 18
 • Eksodo 19
 • Eksodo 20
 • Eksodo 21
 • Eksodo 22
 • Eksodo 23
 • Eksodo 24
 • Eksodo 25
 • Eksodo 26
 • Eksodo 27
 • Eksodo 28
 • Eksodo 29
 • Eksodo 30
 • Eksodo 31
 • Eksodo 32
 • Eksodo 33
 • Eksodo 34
 • Eksodo 35
 • Eksodo 36
 • Eksodo 37
 • Eksodo 38
 • Eksodo 39
 • Eksodo 40
Bhaibheri
Bible.malmesbury.arp
Testamente Tsaru
 • Genesisi
 • Eksodo
 • Revitiko
 • Numeri
 • Deuteronomio
 • Joshua
 • Vatongi
 • Rute
 • 1 Samueri
 • 2 Samueri
 • 1 Madzimambo
 • 2 Madzimambo
 • 1 Makoronike
 • 2 Makoronike
 • Ezra
 • Nehemia
 • Estere
 • Jobo
 • Mapisarema
 • Zirevo
 • Muparidzi
 • Rwiyo Rukuru rwaSoromoni
 • Muprofita Isaya
 • Muprofita Jeremia
 • Mariro aJeremia
 • Muprofita Ezekieri
 • Muprofita Danieri
 • Muprofita Hosea
 • Muprofita Joere
 • Muprofita Amosi
 • Muprofita Obadia
 • Muprofita Jona
 • Muprofita Mika
 • Muprofita Habakuki
 • Muprofita Zefania
 • Muprofita Hagai
 • Muprofita Zekaria
 • Muprofita Maraki
Testamente Itsva
2 Johane

Chikamu

1

3 Johane

Chikamu

3 Johane 1

Bhaibheri

Bhaibheri

Testamente Tsaru

Mavambo

Eksodo

Revitiko

Numeri

Deuteronomio

Joshua

Vatongi

Rute

1 Samueri

2 Samueri

1 Madzimambo

2 Madzimambo

1 Makoronike

2 Makoronike

Ezra

Nehemia

Estere

Jobo

Mapisarema

Zirevo

Muparidzi

Nziyo dzaSoromoni

Muporofita Isaya

Muprofita Jeremia

Mariro aJeremia

Muporofita Ezekieri

Muporofita Danieri

Muporofita Hosea

Muporofita Joere

Muporofita Amosi

Muporofita Obadia

Muporofita Jona

Muporofita Mika

Muporofita Habakuki

Muporofita Zefania

Muporofita Hagai

Muporofita Zekaria

Muporofita Maraki

Testamente Itsva

Mateu

Mako

Ruka

Johani

Mabasa aVapostori

vaRoma

1 VaKorinde

2 VaKorinde

VaGaratiya

vaEfeso

VaFiripi

vaKorose

VaRoma

1 VaTesaronika

2 VaTesaronika

1 Timoti

2 Timoti

Tito

Firemoni

VaHebheru

Jakobho

1 Petro

2 Petro

1 Johane

2 Johane

3 Johane

Judi

ZvakazarurwaMwariMwari BabaJesu KristuMweya Mutsvene

Judi

Chikamu

1

Mapisarema

Chikamu

Mapisarema 1

Mapisarema 2

Mapisarema 3

Mapisarema 4

Mapisarema 5

Mapisarema 6

Mapisarema 7

Mapisarema 8

Mapisarema 9

Mapisarema 10

Mapisarema 11

Mapisarema 12

Mapisarema 13

Mapisarema 14

Mapisarema 15

Mapisarema 16

Mapisarema 17

Mapisarema 18

Mapisarema 19

Mapisarema 20

Mapisarema 21

Mapisarema 22

Mapisarema 23

Mapisarema 24

Mapisarema 25

Mapisarema 26

Mapisarema 27

Mapisarema 28

Mapisarema 29

Mapisarema 30

Mapisarema 31

Mapisarema 32

Mapisarema 33

Mapisarema 34

Mapisarema 35

Mapisarema 36

Mapisarema 37

Mapisarema 38

Mapisarema 39

Mapisarema 40

Mapisarema 41

Mapisarema 42

Mapisarema 43

Mapisarema 44

Mapisarema 45

Mapisarema 46

Mapisarema 47

Mapisarema 48

Mapisarema 49

Mapisarema 50

Mapisarema 51

Mapisarema 52

Mapisarema 53

Mapisarema 54

Mapisarema 55

Mapisarema 56

Mapisarema 57

Mapisarema 58

Mapisarema 59

Mapisarema 60

Mapisarema 61

Mapisarema 62

Mapisarema 63

Mapisarema 64

Mapisarema 65

Mapisarema 66

Mapisarema 67

Mapisarema 68

Mapisarema 69

Mapisarema 70

Mapisarema 71

Mapisarema 72

Mapisarema 73

Mapisarema 74

Mapisarema 75

Mapisarema 76

Mapisarema 77

Mapisarema 78

Mapisarema 79

Mapisarema 80

Mapisarema 81

Mapisarema 82

Mapisarema 83

Mapisarema 84

Mapisarema 85

Mapisarema 86

Mapisarema 87

Mapisarema 88

Mapisarema 89

Mapisarema 90

Mapisarema 91

Mapisarema 92

Mapisarema 93

Mapisarema 94

Mapisarema 95

Mapisarema 96

Mapisarema 97

Mapisarema 98

Mapisarema 99

Mapisarema 100

Mapisarema 101

Mapisarema 102

Mapisarema 103

Mapisarema 104

Mapisarema 105

Mapisarema 106

Mapisarema 107

Mapisarema 108

Mapisarema 109

Mapisarema 110

Mapisarema 111

Mapisarema 112

Mapisarema 113

Mapisarema 114

Mapisarema 115

Mapisarema 116

Mapisarema 117

Mapisarema 118

Mapisarema 119

Mapisarema 120

Mapisarema 121

Mapisarema 122

Mapisarema 123

Mapisarema 124

Mapisarema 125

Mapisarema 126

Mapisarema 127

Mapisarema 128

Mapisarema 129

Mapisarema 130

Mapisarema 131

Mapisarema 132

Mapisarema 133

Mapisarema 134

Mapisarema 135

Mapisarema 136

Mapisarema 137

Mapisarema 138

Mapisarema 139

Mapisarema 140

Mapisarema 141

Mapisarema 142

Mapisarema 143

Mapisarema 144

Mapisarema 145

Mapisarema 146

Mapisarema 147

Mapisarema 148

Mapisarema 149

Mapisarema 150Template:Commonscat

Mariro aJeremia

Chikamu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Muprofita Isaya

Chikamu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Muprofita Jeremia

Chikamu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Zvakazarurwa

Chikamu

Zvakazarurwa 1

Zvakazarurwa 2

Zvakazarurwa 3

Zvakazarurwa 4

Zvakazarurwa 5

Zvakazarurwa 6

Zvakazarurwa 7

Zvakazarurwa 8

Zvakazarurwa 9

Zvakazarurwa 10

Zvakazarurwa 11

Zvakazarurwa 12

Zvakazarurwa 13

Zvakazarurwa 14

Zvakazarurwa 15

Zvakazarurwa 16

Zvakazarurwa 17

Zvakazarurwa 18

Zvakazarurwa 19

Zvakazarurwa 20

Zvakazarurwa 21

Zvakazarurwa 22

Mimwe Mitauro

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.