Izobraževanje

Izobraževánje je slovenski izraz za dejavnost povečevanja znanja, tako kognitivnega kot konativnega ter obvladovanja veščin. Običajno ob izobraževanju mislimo na dejavnost povečevanja znanja kot na tradicionalno šolsko obliko poučevanja učitelja, kjer se odvija izobraževanje otrok in mladostnikov. Od uveljavitve paradigme vseživljenjskega izobraževanja se izobraževanje pojmuje kot osnovna dejavnost pridobivanja znanja. Izobraževanje se lahko odvija kot samo izobraževanje, kot formalno ali neformalno izobraževanje, kot izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih.

Tradicionalna, šolska, formalna oziroma frontalna oblika izobraževanja zajema poučevanje učitelja in učenje učenca, pri čemer je vedno rezultat novo znanje, akademsko, razvitost spospobnosti oziroma obvaldovanje veščin. Izobraževanje vedno nastopa v paru z vzgojo pri čemer dosega tudi manj otipljive, a celo pomembnejše cilje: dobre presoje, pravičnost in modrosti. Z izobraževanjem se najpogosteje, čeprav ne izključno, ukvarjajo različne šole.

Izobraževanje lahko označimo tudi kot organizirano dejavnost družbe, ki jo v formalnih oblikah izvajajo javne ali privatne šole, vrtci in druge izobraževalne institucije. Običajno se zaključi v naprej določenem času, zaključek izobraževanja pa pomeni doseganje izobraževalnega tandarda, ki ga posameznik lahko izkazuje s potrdilom.

Zunanje povezave

Ajdovščina

Ajdovščina ( izgovorjava ) je mesto v osrednjem delu Vipavske doline v občini Ajdovščina.

Anglija

Anglija je dežela na severozahodu Evrope in je največji in najbolj gosto poseljen del Velike Britanije.

Pokriva večino južnega dela otoka Velika Britanija, na severu meji na Škotsko in na zahodu na Wales in Irsko morje. Na vzhodu države meji na Severno morje, na jugu na Rokavski preliv in na jugozahodu na Atlantski ocean.

Glavno mesto Anglije in celotnega Združenega kraljestva je London. Po številu prebivalcev je tretje največje mesto v geografski Evropi (za Moskvo in Carigradom). Anglija ima več kot 54 milijonov prebivalcev in zajema skoraj 85% prebivalstva Združenega kraljestva.

Geografija države je značilna nizka gričevnata in ravninska, zlasti osrednji in južni del. Obstajajo tudi višavja na severu in jugozahodu.

Redko se nepravilno uporablja ime Anglija kot sinegdoha za celotno Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ali za celoten otok Velika Britanija.

Angleško zastavo, znano tudi kot križ sv. Jurija, sestavlja rdeč križ na belem polju.

Angleška vlada deluje v Londonu. Za razliko od Walesa, Škotske in Severne Irske nima svojega samostojnega parlamenta. Vodenje Anglije je prevzela vlada Kraljevine Velike Britanije.

Božidar Opara

Božidar Opara, slovenski defektolog, * 26. maj 1940, Dolenja Nemška vas.

Je docent Oddelka za edukacijske vede Univerze na Primorskem za področje pedagogike otrok z motnjami v razvoju, kakor tudi učitelj tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami. Strokovna področja, ki jih raziskuje in poučuje:

Metode dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi in učnimi težavami;

Individualizacija vzgoje in izobraževanja.Opara je avtor monografije Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami.

Božidar Opara je predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in predsednik Komisije za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami pri Ministrtstvu za izobraževanje, znanost in šport Repubike Slovenije.

Diseases Database

Diseases Database je zbirka podatkov v ozadju prostega spletišča, ki zagotavlja informacije o razmerjih med zdravstvenimi stanji, simptomi in zdravili. Za bazo podatkov skrbi Medical Object Oriented Software Enterprises Ltd, majhno podjetje s sedežem v Londonu.

Zastavljeni cilj spletne strani je "izobraževanje, poglobljeno čtivo in splošen interes", s ciljno publiko "zdravnikov, drugih kliničnih zdravstvenih delavcev in študentov teh poklicev". Urednik spletne strani je Malcolm H Duncan, zdravnik - Vel. Britanija.

Farmacija

Farmacíja, tudi zdraviloslovje, (starogrško φάρμακον: fármakon – zdravilo) je znanstvena veda o zdravilih. Nanaša se na izdelavo zdravil in njihovo uporabo v zdravstvu.

V zgodovini so bili farmacevti predvsem izdelovalci zdravil po naročilu bolnikov. Danes so farmacevti strokovnjaki na področju načrtovanja, izdelave, distribucije in uporabe zdravil.

Festival Ljubljana

Festival Ljubljana je javni zavod, ki ga je v taki organizacijski obliki leta 2004 ustanovila Mestna občina Ljubljana in se ukvarja z organizacijo kulturnih prireditev v mestu, predvsem istoimenskega festivala, ki se odvija že od leta 1953.

Festival Ljubljana je od leta 1977 član mednarodne organizacije Evropskega združenja festivalov EFA s sedežem v Gentu v Belgiji, ki združuje več kot 111 festivalov, nacionalnih festivalskih združenj in kulturnih mrež iz 40 držav in Mednarodnega združenja za upodabljajočo umetnost ISPA.

Gimnazija

Gimnázija je splošno-izobraževalna srednja šola (sekundarno izobraževanje). Dijaki se vpisujejo po zaključku uspešno zaključene osnovne šole. Gimnazija z zaključeno splošno maturo je pogoj za nadaljevanje študija na univerzi in na nekaterih visokih šolah.

Glede na zvrst poznamo v Sloveniji:

gimnazije splošnega tipa:

splošna gimnazija,

klasična gimnazija,

program mednarodne mature,

program evropskih oddelkov,

gimnazijski programi zasebnih šol;

športna gimnazija

strokovne gimnazije:

tehniška gimnazija,

ekonomska gimnazija,

umetniška gimnazija;

maturitetni tečaj.

Gorica

Gorica (italijansko Gorizia [go'riʦːja], nemško Görz, furlansko Gurize, vzhodno-furlansko Guriza) je mesto s 40.000 prebivalci v Italiji ob meji s Slovenijo, оziroma z Novo Gorico. Tam živi številna slovenska narodna manjšina. Gorica je glavno mesto Goriške pokrajine, ki je ena od štirih pokrajin dežele Furlanija - Julijska krajina.

Je sedež goriške nadškofije in metropolije.

Gradec

Grádec (nemško Graz) je glavno mesto avstrijske zvezne dežele Štajerske ob reki Muri. Mesto je drugo največje mesto v Avstriji s približno 269.997 (01. 01. 2014) prebivalci.

Janez Jereb

Janez Jereb, slovenski strokovnjak za izobraževanje kadrov, * 6. april 1943, Golnik, † 14. junij 2001, Kranj.

MathWorld

MathWorld je spletno matematično referenčno mesto, ki ga je ustvaril in k njemu veliko prispeval ameriški matematik, enciklopedist in računalniški zanesenjak Eric Wolfgang Weisstein. Podpira ga zasebno podjetje Wolfram Research, Inc. (WRI) – podjetje, ki je razvilo Mathematico – kateremu pripada tudi licenca. Delno ga je financirala znanstvena knjižnica National Science Digital Library NSF z nepovratnimi sredstvi Univerze Illinoisa v Urbani in Champaignu.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (kratica UL MF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani. Na fakulteti poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Dodiplomsko izobraževanje doktorjev medicine in doktorjev dentalne medicine poteka v okviru enovitih magistrskih programov II. stopnje Medicina in Dentalna medicina.

UL Medicinska fakulteta je bila ustanovljena leta 1919 kot ena izmed petih ustanovnih članic ljubljanske univerze.

Trenutni dekan UL MF je Igor Švab.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

Organizácija Zdrúženih národov za izobraževánje, znánost in kultúro (UNESCO - iz angleškega poimenovanja: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) je specializirana agencija znotraj Organizacije združenih narodov, ki je bila ustanovljena 16. novembra 1945. Glavni cilj organizacije, naveden v prvem členu njene ustave, je prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti splošno spoštovanje pravice, zakona prava ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin.

V UNESCO je včlanjenih 192 držav. Slovenija je članica od leta 1992. Sedež organizacije je v Parizu (Francija), prek 50 pisarn ter več inštitutov in centrov pa ima organizacija tudi po svetu, med njimi od leta 1980 tudi Mednarodni center za kemijske študije v Ljubljani. UNESCO sledi svojim ciljem skozi pet programskih sektorjev, ki zajemajo področja izobraževanja, naravoslovja, družboslovja in humanistike, kulture ter komunikacije in informiranja. Projekti, ki jih podpira UNESCO, vključujejo programe za povečevanje pismenosti, tehnične programe, programe za usposabljanje učiteljev, mednarodne znanstvene programe, regionalne in kulturnozgodovinske projekte, promocijo kulturne raznolikosti ter sporazume o mednarodnem sodelovanju za zavarovanje svetovne kulturne in naravne dediščine ter varovanje človekovih pravic.

Osnovna šola

Osnovna šola je uradna ustanova, ki izvaja zakonsko določeno izobraževanje.

V Sloveniji je obiskovanje osnovne šole obvezno za vse otroke, ko dosežejo zahtevano starost.

Osnovna šola je bila osemletna do leta 2000, ko je bila postopoma uvedena devetletna osnovna šola. S tem so vsi, ki so obiskovali osemletno osnovno šolo, iz petega šli v sedmi razred, v šolskem letu 2007/08 pa se je v Sloveniji šolala zadnja generacija s petimi osemletnimi in tremi devetletnimi razredi.

Šolanje se lahko nato prostovoljno nadaljuje na srednji šoli oz. gimnaziji.

Pedagogika

Pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju.

Beseda pedagogika je nastala iz glagola pedagog, ki je tujka prevzeta po zgledu iz nemške besede Pädagoge, oziroma francoske pédagogue in latinske paedagōgus, vse pa izhajajo iz grške besede παιδαγωγoς (paidagōgós) v pomenu besede vzgojitelj, kar je zloženka iz grških besed παις (paĩs), v rodilniku παιδoς( paidós) = deček, deklica, otrok in αγωγoς (agōgos) = vodnik, izpeljanke iz glagola αγω (ágō) = vodim. Prvotni pomen je torej vodnik, voditelj dečkov, otrok.Paidagōgósi so bili grški sužnji, ki so skrbeli za dečke, jih vodili na urjenje, v šolo, in nasploh skrbeli za njihovo izobraževanje.

Pedagogiko kot vedo zanima, kaj je vzgoja in kaj izobraževanje, kakšen je odnos med njima, kako odrasli vplivajo na otroka ter kako se odnos med močnejšim in šibkejšim, neodvisnim in odvisnim partnerjem odnosa odvija, kakšne so lahko posledice tega odnosa in katere oblike tega odnosa do koristnejše za šibkejšega in odvisnega v odnosu. Pedagogika kot akademska veda se je oblikovala kasneje kot se je razvil t. i. družbeno praktični vidik pedagogike, ki se izraža v šolskem sistemu. Ker je bila narava šolskega sistema v zgodovini vedno eden najmočnejših družbenih vplivov, je zanimanje za t. i. starševsko oziroma družinsko vzgojo zaostajalo za zanimanjem o vplivu družbenih odnosov na vzgojo otrok in mladine skozi šolski, torej družbeni sistem. Pri tem so najbolj znane raziskave o reprodukcijski družbeni vlogi šolstva, manj pa o rekonsktrukcijskem vplivu.

V kontekstu šolskega sistema, pedagogiko zanimajo kriteriji za pravično, demokratično izobraževanje in kako naj le ti kot norma zavladajo v pedagogiki kot vedi, v šolskem sistemu kot družbenem pojavu ter v starševki vzgoji kot temelju t. i. družbene reprodukcije. V tem okviru jo zanima položaj avtoritete.

Pedagogika je univerzitetni študij na prvi slovenski univerzi (1919 v Ljubljani), že predbolonjska ureditev pa je omogoča interdisciplinarni študij z drugimi humanističnimi in družboslovnimi vedami.

Poleg tega je eden od splošnih pedagoških predmetov za študente (različnih smeri študija na več fakultetah) t. i. pedagoških smeri. V tem primeru je osnovni cilj predmeta kritični vpogled v pedagoške dejavnike, ki vplivajo na formiranje in delovanje šole kot institucije in na vlogo učitelja v vzgojno izobraževalnem procesu. Študentje med študijem spoznajo in razumejo zakonitosti pedagoških teoretskih usmeritev za oblikovanje vzgojnega koncepta javne šole, zakonitosti delovanja vzgojno izobraževalnega procesa in vlogo vzgoje ter socializacije za razvoj posameznika, kulture in družbe, vloge učitelja in učenca kot subjekta in objekta pri pouku, sodobna načela oblikovanja šolske skupnosti ter etična načela in zakonska določila, značilnosti pedagoške vloge učitelja.

Samostan

Samostan je ustanova posvečenega življenja. Tja se umaknejo posamezniki in posameznice, da bi svoje življenje posvetili nekemu višjemu cilju (npr. Bogu). Zaobljuba čistosti oziroma zaveza k spolni vzdržnosti (celibat) je po navadi del tovrstnega življenja - tudi zato so samostani deljeni na moške in ženske. Različna poslanstva samostanskih skupnosti, njihove specifične potrebe in seveda naravno ter kulturno okolje vplivajo tudi na arhitekturo samostana. Vselej pa samostani nudijo prostore za bivanje redovnikov/redovnic in prostore, kjer le-ti opravljajo svoje poslanstvo.

V skladu z zgoraj omenjeno trditvijo, da način življenja redovne skupnosti neposredno vpliva tudi na samo arhitekturno zasnovo samostana, je za razumevanje slednje potrebno poznati vsaj osnove načina življenja menihov in nun. Če poznamo razliko med puščavniki in cenobiti, lažje razumemo različne zasnove samostanov enih in drugih. Velja omeniti, da puščavniški menihi samostana načeloma ne potrebujejo, saj je njihovo življenje v osami proč od ljudi, kljub temu pa obstajajo primeri skupin puščavniških menihov, ki so sicer živeli vsak v svoji hiši, oddaljeni od drugih, sobotno in nedeljsko bogoslužje pa so opravljali na skupnem mestu. Ta zgled so na neki način obudili kartuzijani, a o tem malo kasneje. Drugi, pogostejši način življenja v samostanu je ti. cenobitski ali cenobitični (iz gr. Koinos bios = skupno življenje), pri katerem redovniki ali redovnice bivajo pod eno streho, skupaj delajo, jedo in molijo. Pomembna dejavnika sta še poslanstvo samostanske skupnosti (npr. izobraževanje, dušno pastirstvo, molitev, študij, skrb za uboge...) in vprašanje načina preživljanja samostana (samostani, ki se preživljajo npr. z obdelovanjem zemlje, potrebujejo prostore za shranjevanje opreme, orodja, pridelka itd.).

Univerza

Univêrza je visokošolska izobraževalna in raziskovalna organizacija s pravico podeljevanja akademskih nazivov. Univerze nudijo izobraževanje na terciarni (dodiplomski) in kvartarni (podiplomski) stopnji.

Učitelj

Učitelj je oseba, ki izobražuje druge, kar lahko opravlja poklicno ali ljubiteljsko. Poklicni izobraževalec mladine je pedagog, v izobraževanju odraslih pa se temu poklicu reče andragog. Učitelj pomaga učencem pri pridobivanju in utrjevanju znanj in spretnosti. Višje in visokošolski učitelji se imenujejo docenti in profesorji.

V sistemu športne vzgoje je učitelj oseba, ki načrtno in mnogostransko pripravlja in vzgaja učence za zdrav način življenja. V sistemu športnega treniranja, pa učitelj (trener) pripravlja in vzgaja športnika za tekmovanja v določeni panogi.

Učitelji splošnih predmetov se šolajo na pedagoških fakultetah in filozofski fakulteti za strokovne predmete pa na ustrezni fakulteti, kasneje pa potrebi opravijo še dopolnilno pedagoško izobraževanje.

Šola

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z različnimi oblikami pouka omogoča učencem (dijakom, študentom) organizirano, sistematično pridobivanje znanja in/ali spretnosti.

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.