Veľký slovník cudzích slov

Veľký slovník cudzích slov je slovník cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková (rod. Šalingová), ktorý vychádza vo vydavateľstve SAMO od roku 1997 (1. vydanie 1997, 2. revidované a doplnené vydanie 2000, 3. revidované a doplnené vydanie 2003, 4. revidované a doplnené vydanie 2006, 5. revidované a doplnené vydanie 2008).

Vznik

Veľký slovník cudzích slov je rozšírenou a značne upravenou podobou Slovníka cudzích slov A/Z (vydania: 1979, 1983. 1990).

Veľký slovník cudzích slov vznikol excerpciou vyše štvrť milióna excerpčných lístkov (to sa týka už prvého vydania) obsahujúcich slová z jazykových prejavov z najrozmanitejších oblastí, dennej tlače, odborných časopisov, krásnej a odbornej literatúry, príručiek, monografií aj lexikografických diel. Autori sledovali aj hovorené prejavy, živú reč, a masmédiá.

Charakteristika

Piate vydanie obsahuje vyše 73 500 heslových jednotiek na 1184 stranách, druhé vydanie obsahovalo okolo 65 000 slov na 1328 stranách. Podľa názoru autorov ide o najväčší slovník cudzích slov v celej slovanskej literatúre.

Charakteristické pre slovník je, že obsahuje veľa odborných, a to najmä prírodovedných a technických, termínov. Obsahuje aj hovorové a slangové a zriedkavo aj nárečové slová. Citátové slová, výrazy, zvraty a citáty sa uvádzajú v minimálnej miere.

Autori

 • Ing. Samo Šaling (nar. 1923) je okrem iného spoluautorom veľkého Stavebníckeho náučného slovníka (1961-1969), Česko-slovenského technického slovníka (1969), Poľsko-slovenského technického slovníka (1971) a Španielsko-slovenského a slovensko-španielskeho technického slovníka (1971). V 70. a 80. rokoch mal z politických dôvodov zákaz publikovať a nesmel byť ani uvedený ako spoluautor Slovníka cudzích slov A/Z.
 • PhDr. Mária Ivanová-Šalingová, CSc., rodená Ivanová (nar. 1923), je významná slovenská jazykovedkyňa, do dôchodku pracovníčka JÚ ĽŠ SAV; autorka resp. spoluautorka viacerých slovníkov cudzích slov a okrem iného spoluautorka Peciarovho Slovníka slovenského jazyka zo 60. rokov a veľkého Česko-slovenského slovníka (1979).
 • Ing. arch. Zuzana Maníková, rodená Šalingová (nar. 1950), je architektka, ktorá pracovala najprv na Pamiatkovej správe v Rožňave a od revolúcie má s manželom (Mikulášom Maníkom, ktorý je vlastníkom vydavateľstva SAMO) vlastný ateliér; je aj spoluautorkou publikácie ABC meracích jednotiek (1980).

Zdroje

 • VYDAVATEĽSTVO SAMO- Veľký slovník cudzích slov [online]. vydavatelstvosamo.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 4-8.
 • BUZÁSSYOVÁ, K.. Lexikálny význam a spájateľnosť pomenovaní inaugurácia, inauguračný. Kultúra slova, 1997, roč. 31, čís. 5, s. 261-367. Dostupné online [cit. 2016-09-20]. s. 261
 • DVONČ, Ladislav. Slovenskí jazykovedci - IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, rod. IVANOVÁ – 1925-1975 [online]. JÚ ĽŠ SAV, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • ZUZANA MANÍKOVÁ A MIKULÁŠ MANÍK: 40 ROKOV ARCHITEKTÚRY [online]. Šarišská galéria v Prešove, 2015, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • Slovenská knižnica – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. chamo.kis3g.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • Výpis z obchodného registra SR - SAMO-AAMM, s.r.o. [online]. orsr.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Ing. arch. Mikuláš Maník – VYDAVATEĽSTVO SAMO-AAMM [online]. zrsr.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.

Bibliografický odkaz

 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 1997. 1310 s. ISBN 80-967524-0-5.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 3. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO-AAMM, 2003. 1375 s. ISBN 80-89123-02-3.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 4. revid. a dopl. vyd. Bratislava ; Prešov : Samo, 2006. 1391 s. ISBN 80-89123-05-8.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : Samo, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0.
A

A je od fenickej a hebrejskej abecedy (pozri alef) prvé písmeno v takmer všetkých abecedách. A je samohláskou vznikajúcu pri úplnom uvoľnení cesty vzduchovému prúdu v ústnej dutine.

Computer

Computer môže byť:

komputer (vo všetkých významoch)

časopis:

odborný časopis Institute of Electrical and Electronics Engineers (od roku 1970), pozri Computer (americký časopis)

český časopis o počítačoch (od roku 1994), pozri Computer (český časopis)

Ekliptika

Ekliptika (z gréc.) je kružnica, priesečnica roviny dráhy Zeme s nebeskou sférou. Počas roka sa po nej zdanlivo pohybuje Slnko. Rotačná os Zeme s ňou zviera uhol 66°33', s rovinou rovníka uhol 23°27'. Ekliptika pretína svetový rovník v bodoch rovnodennosti.

Judaizmus

Judaizmus (iné názvy: židovstvo, mozaizmus, mosaizmus) je najstaršie, počtom veriacich však najmenšie spomedzi troch veľkých svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islam). Dnes sa k judaizmu hlási približne 15 miliónov veriacich (podľa údajov z roku 2005 ). Pre judaizmus je charakteristické, že jeho prívrženci sa považujú za členov jedného židovského národa, zatiaľ čo prívrženci ostatných náboženstiev sú spravidla príslušníkmi rozličných národov. Judaizmus preto býva nazývaný aj židovské náboženstvo a je veľmi úzko spätý s dejinami, kultúrou a tradíciou Židov.

Komputer

Komputer alebo kompúter môže byť:

počítač

osobný počítač

počítač v motorovom vozidle alebo na bicykli, merajúci niektoré parametre jazdy, pozri palubný počítač a cyklistický počítač

počítač na zložitejšie úlohy

Litofyt

Litofyt alebo petrofyt (gr. litos - skala, phyton - rastlina) je organizmus, ktorý osídľuje holý povrch skál, alebo koreňmi vniká do skalných puklín. Litofyty sú napríklad riasy, lišajníky, niektoré vysokohorské kroviny (napr. Lithothamnium).

Metro

Metro môže byť:

prvá časť zložených slov, majúca význam:

matka

maternica

miera, meranie

mestská podzemná rýchloželeznica, pozri metro (podzemná železnica)

spoločenská stolová hra, pozri Metro (hra)

pražský denník šírený zadarmo, pozri Metro (denník)

televízna relácia venovaná alternatívnej hudbe na Slovensku, pozri Metro (relácia)

rodina písma, ktorú vytvoril William Addison Dwiggins v roku 1929, pozri pod William Addison Dwiggins

Mongoli

Mongoli (jednotné číslo Mongol) môžu byť:

všetky etniká hovoriace jazykmi mongolskej vetvy altajských jazykov, pozri Mongoli (mongolské jazyky)

obyvatelia (dnešného alebo historického) Mongolska resp. osoby z neho pochádzajúce, pozri napr. pod Mongolská ríša a Demografia Mongolska

iný názov vlastní Mongoli:

etnikum v Mongolsku a severnej Číne, Vonkajší a Vnútorní Mongoli, pozri vlastní Mongoli (Vonkajší a Vnútorní)

hlavné etnikum (národ) v dnešnom Mongolsku (najmä Chalchovia), Vonkajší Mongoli, pozri Mongoli (národ v dnešnom Mongolsku) a Chalchovia

Vonkajší a Vnútorní Mongoli, Burjati (najmä v severnom Mongolsku) a Ojrati (vrátane Kalmykov), pozri vlastní Mongoli (Vonkajší a Vnútorní), Burjati a Ojrati

staršie: Východní Mongoli

pôvodní predkovia všetkých dnešných etník hovoriacich jazykmi mongolskej vetvy altajských jazykov, synonymum: starí Mongoli, pozri starí MongoliMongol môže byť aj:

mongoloid (vo všetkých 4 významoch)

v textilníctve: hodvábnická jednofarebná či potlačená tkanina s charakterom krepdešínu, pozri mongol (látka)

Novobarok

Novobarok (iné názvy: neobarok, pseudobarok, novodobý barok) je najmladší z historizujúcich slohov. Vznikol v druhej polovici 19. storočia a pretrval až do 20. rokov 20. storočia.

Významnejšie sa začal presadzovať až po roku 1900. Čo sa týka detailov ornamentiky a členenie, tvarov vikierov a manzardových striech, čerpá tento sloh inšpiráciu z baroka 18. storočia. Zaujímavosťou tohto štýlu je preberanie orientálnych a maurských prvkov a motívov pre stavby židovských synagóg.

Pedofil

Pedofil môže byť:

v medicíne: jedinec postihnutý pedofíliou, pozri pod pedofília

živočích, ktorý prevažne žije v pôde

Polyhistória

Polyhistória sú všestranné vedomosti, vzdelanie, rozhľad v mnohých vedných odboroch, v kultúre, politike, umení atď. Človek vykazujúci polyhistóriu sa nazýva polyhistor alebo encyklopedista. Medzi významných polyhistorov patrili napr. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Matej Bel či Abú Rajhán Muhammad ibn Ahmad Bírúní.

Prognóza

Prognóza (z neskorolat. prognōsis z starogr. πρόγνωσις prognósis – poznanie vopred) je vo všeobecnosti vedecky zdôvodnená predpoveď, stanovenie pravdepodobnosti ďalšieho vývoja, alebo možnej budúcnosti istého javu. Termín naberá aj špecifickejšie významy v konkrétnych vedách (pozri nižšie). Robenie prognóz sa nazýva prognózovanie, prognostikovanie alebo prognostika.

Páli (jazyk)

Páli alebo

(menej často) pálí alebo pali je najarchaickejší literárny prákrit. Je to jazyk budhistického kánonu (cca 5. storočie pred Kr.) a neskorších príbehov a komentárov théravádového budhizmu.

Slovník cudzích slov (Šaling, 1997)

Slovník cudzích slov (prvé vydanie pod názvom Slovník cudzích slov pre školu a prax) je výberový slovník cudzích slov vykladajúci najbežnejších prevzatých slov potrebných v každodennej praxi od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková (rod. Šalingová), ktorý vychádzal vo vydavateľstve SAMO od roku 1997 (1. vydanie 1997, 2. revidované a doplnené vydanie 2002, 3. revidované a doplnené vydanie 2005). Má teda rovnakých autorov, vydavateľa a rok prvého vydania ako Veľký slovník cudzích slov. Obsahuje vyše 30 000 heslových jednotiek. Je určený pedagógom, študentom, odborníkom, publicistom a pod. Podrobnosti o autoroch slovníka pozri v článku Veľký slovník cudzích slov.

Suspenzia

Suspenzia alebo suspendovanie alebo suspendácia môže byť:

pozbavenie úradu/hodnosti, prepustenie, často dočasné

zbavenie povinnosti

zrušenie platnosti, najmä dočasné

pozastavenie výkonu (niektorých) práv člena nejakej medzinárodnej organizácie

v medicíne: poloha v závese, záves

v cirkvi: jeden z cirkevných trestov, pozri suspenzia (cirkevný trest)Suspenzia môže byť aj:

v chémii: zmes tuhých čiastočiek rozptýlených v kvapaline, pozri suspenzia (chémia)

vo farmakológii: druh liečivého prípravku, pozri suspenzia (liečivý prípravok)

v stavebníctve: voda riedená najčastejšie s bentonitom, určená pre paženie, výplach vrtu, injektáže alebo prísada do materiálov, pozri suspenzia (stavebníctvo)

v geológii: druh prenosu sedimentu, pozri suspenzia (geológia)

v topológii: pozri suspenzia (topológia)Suspendovanie môže byť aj rozptýlenie tuhých čiastočiek v kvapaline, vytváranie suspenzie.

Tarkan

Tarkan alebo tarkán môže byť ľudovo (nárečovo) alebo zastarano:

palina dračia (Artemisia dracunculus), resp. korenie z nej, pozri palina dračia

trahok rímsky (=bertrám; lat. Anacyclus pyrethrum)

rebríček bertrámový (=bertrám; lat. Achillea ptarmica)

harmančekTarkan môže byť aj:

turecký hudobník, pozri Tarkan (hudobník)

turkické prvé meno, pozri Tarkan (prvé meno)

turecká komiksová postava, pozri Tarkan (komiks)

staroturkická hodnosť, synonymum: tarchan, pozri tarchan

Televízia

Televízia alebo skrátene TV môže byť:

elektronický prenos obrazu (a zvuku) resp. v užšom zmysle len istá jeho forma, pozri televízia (prenos)

inštitúcia, ktorá vykonáva televízne vysielanie (presnejšie: zaoberá sa tvorbou, realizáciou a šírením televíznych komunikátov pre masové, rozptýlené publikum prostredníctvom verejnej i uzavretej televíznej siete, ako aj výrobou a predajom záznamov programov), pozri televízia (inštitúcia)

televízny program

televízne vysielanie

hovorovo:

televízor

budova a zariadenie slúžiaca prenos obrazu na diaľkuTelevízia môže byť aj bývalý názov časopisu Eurotelevízia

Turizmus

Turizmus môže byť:

cestovný ruch

cestovný ruch vrátane spôsobov jeho manažmentu a marketingu a sociálnych, kultúrnych, ekonomických a pod. aktivít, ktoré s ním nepriamo súvisia, pozri pod cestovný ruch

turistický cestovný ruch, pozri turistika a cestovný ruch

turistika

podnikanie v oblasti turistického cestovného ruchu; cestovateľský priemysel

Slovakistika
Variety slovenčiny
Lexikografia
Gramatika
Fonológia
Pravopis

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.