Stupeň

Stupeň môže byť:

 • schod alebo podobný výstupok, pozri schod
 • prenesene:
  • zaradenie, pozícia na stupnici, v hierarchii
  • miera, úroveň
  • fáza, štádium, etapa
 • vo fyzike:
 • v geológii: jedna z chronostratigrafických jednotiek, pozri stupeň (geológia)
 • v geografii: skrátene
 • v jazykovede: prvý stupeň = pozitív; druhý stupeň = komparatív; tretí stupeň = superlatív; pozri aj stupňovanie
 • v automobile: skrátene rýchlostný stupeň (=prevodový stupeň)
 • vo vodnom hospodárstve: kaskáda, pozri stupeň vodného diela
 • v školstve:
  • chronologická časť vzdelávacieho systému, pozri prvý stupeň (škola), druhý stupeň (škola)
  • číselná hodnota známky (napr. zhoršiť si známku o jeden stupeň)
 • v hudbe: pozri stupeň (hudba)
 • v archeológii: podjednotka archeologickej kultúry, pozri stupeň (archeológia)

Pozri aj

 • súd prvého stupňa, súd druhého stupňa (právo)
 • stupeň akosti
 • stupeň Baumého (jednotka hustoty tekutín)
 • stupeň bezpečnosti (materiál)
 • stupeň bojovej pohotovosti (vojenstvo)
 • stupeň deflegmácie (chémia)
 • stupeň deformácie
 • stupeň hydratácie (keramika)
 • stupeň jemnosti (pigment)
 • stupeň kazenia (potravinárstvo)
 • stupeň korelácia (mat.)
 • stupeň korózie
 • stupeň krivosti oblúka (mat.)
 • stupeň kvantovej účinnosti (kvantová fyzika)
 • stupeň leptania (polygrafia)
 • stupeň lesku (textil)
 • stupeň lícovania (miera dovolenej tolerancie roznerov pri výrobe)
 • stupeň lopatkového stroja (mechanika)
 • stupeň modulácie (rádiotechnika, telekomunikácie)
 • stupeň motorizácie
 • stupeň neriešiteľnosti (mat.)
 • stupeň odvhlčenia (energ.)
 • stupeň orientácie (fyz.)
 • stupeň polynómu (mat.)
 • stupeň popáleniny (lekárstvo)
 • stupeň presnosti (meranie)
 • stupeň previnenia (právo)
 • stupeň rovnice (matematika)
 • stupeň rakety (kozmonautika)
 • stupeň redukcie (chémia)
 • stupeň spekania (prášková metalurgia)
 • stupeň spoľahlivosti (matematika)
 • stupeň stability (automobil)
 • stupeň ťahu
 • stupeň tlmenia (rádiotechnológia)
 • stupeň tvrdosti (chémia)
 • stupeň usporiadania (fyz.)
 • stupeň valcovania (hutníctvo)
 • stupeň veľkosti písma
 • stupeň voľnosti
 • stupeň vratnosti (fyz.)
 • stupeň zakázanosti (fyz.)
 • stupeň zakalenia
 • stupeň zhutnenia
 • stupeň zobrazenia (mat.)
 • stupeň zrelosti (botanika)
 • stupeň zrnitosti
 • budiaci stupeň (autom.)
 • disociačný stupeň
 • dvojčinný stupeň (rádiotechnika)
 • Brixov stupeň
 • Englerov stupeň (viskozita)
 • geotermický stupeň
 • komutačná stupeň (TV)
 • oxidačný stupeň (chem.)
 • redukčný stupeň
 • rovnovážny stupeň (chem.)
 • Soxheletov-Henkelov stupeň (mliekárenstvo)
 • vulkanizačný stupeň
 • vzdúvací stupeň (vodné inžinierstvo)
Administratívne členenie Belgicka

Ústava krajiny bola zmenená 14. júla 1993, čím sa vytvoril federálny štát s federálnou vládou a týmito administratívnymi jednotkami:

jazykové spoločenstvá (jazykové komunity):

Flámske spoločenstvo (t. j. holandsky hovoriace)

Francúzske spoločenstvo Belgicka

Nemecky hovoriace spoločenstvo Belgicka

regióny (=oblasti; líšia sa od jazykových spoločenstiev najmä pokiaľ ide o nemecky hovoriace spoločenstvo a región hlavného mesta):

Flámsky región

Valónsky región

Región Brusel-hlavné mesto

provincie

vo Flámskom regióne:

Limbursko (Limburg)

Antverpy

Flámsky Brabant (Flámske Brabantsko)

Východné Flámsko

Západné Flámsko

vo Valónskom regióne:

Hennegavsko (Henegavsko, Hainaut)

Valónsky Brabant (Valónske Brabantsko)

Namursko (Namur)

Lutyšsko (Liège)

Luxembourg (hol. Luxemburg; Belgické Luxembursko)

obceProblémy medzi jednotlivými orgánmi sa riešia na Arbitrážnom súde. Mechanizmus jeho fungovania dovoľuje kompromisy.

Flámske spoločenstvo v roku 1980 vytvorilo na území Flámskeho regiónu svoju vládu. Presahujúce územia regiónov a komunít vytvorili dve zvláštnosti: teritórium hlavného mesta Brusel je začlenené do oboch spoločenstiev a celá nemecky hovoriaca oblasť leží vo Valónsku.

Na najvyššom stupni tohto usporiadania je federálna vláda, ktorá riadi zahraničné veci, rozvojovú pomoc, obranu, políciu, ekonomické otázky, sociálne veci, energetiku, telekomunikácie a vedecký výskum. Má obmedzené právomoci vo vzdelávaní, kultúre. Federálna vláda kontroluje viac ako 90 percent daní. Vlády jednotlivých komunít sú zodpovedné za otázky v oblastiach jazyka, kultúry a vzdelania vo väčšine škôl ako aj správy knižníc a divadiel. Tretí stupeň – regionálne vlády sa zaoberajú najmä oblasťami ako správa budov a majetku, bývanie ,alebo doprava. Napríklad povolenie na stavbu školy v Bruseli patrí pod verejný školský systém, ktorý spadá pod regionálnu vládu v Bruseli. No škola ako inštitúcia by spadala pod reguláciu flámskej vlády – ak by sa v nej vyučovalo po holandsky - alebo pod vládu francúzskeho spoločenstva - ak by sa v nej vyučovalo po francúzsky.

Chránené vtáčie územie

Chránené vtáčie územie je biotop druhov vtákov európskeho významu alebo biotop sťahovavých druhov vtákov chránený za účelom ich prežitia a rozmnožovania. V rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000 predstavujú chránené vtáčie územia novú kategóriu. Systém územnej ochrany na Slovensku je založený na stupňoch ochrany. Na rozdiel od tohto systému, vo všetkých chránených vtáčích územiach v rámci sústavy Natura 2000 u nás platí najnižší stupeň ochrany so základnými obmedzeniami platnými na celom území. Prostredníctvom zakázaných činností sú vo vyhláškach jednotlivých chránených vtáčích území zadefinované špecifické podmienky. Tieto územia sú vyberané jednotlivými členskými štátmi EÚ a priamo nahlasované Európskej komisii.

Celková výmera chránených území je 1 236 545 ha (12 365,5 km2), čo predstavuje 25,2 % územia Slovenska.

Epitelovce

Epitelovce (iné názvy: eumetazoá, eumetazoa, lat. Eumetazoa alebo Epitelozoa) sú vývojový stupeň živočíchov s dobre vyvinutou diferenciáciou zárodočných listov. Matis et al. (2002) používa pre tento vývojový stupeň výstižné synonymum Epitelozoa. Vždy majú vytvorené tkanivá, v najjednoduchších prípadoch (Hydrida) je to iba nervové a svalové tkanivo. Väčšinou však pozorujeme ďalekosiahlu diferenciáciu tkanív a vznik zložitých orgánových sústav.

Kelvin

Kelvin je jednotka teploty, ktorá je založená na absolútnej stupnici. Je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Má značku K. Kelvinova stupnica je absolútna stupnica termodynamickej teploty, ktorá ako svoj začiatok používa absolútnu nulu, teplotu, pri ktorej sa podľa popisu klasickej termodynamiky zastaví všetok pohyb. Kelvin je definovaný ako 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (presne 0,01 °C alebo 32,018 °F). Inými slovami, definícia hovorí, že trojný bod vody má presne 273,16 K.

Kelvinova stupnica je pomenovaná po inžinierovi a fyzikovi Glasgowskej univerzity Williamovi Lordovi Kelvinovi (1824 – 1907), ktorý písal o potrebe absolútnej tepelnej stupnice. Na rozdiel od Fahrenheitových alebo Celziových stupňov, pri Kelvinoch sa slovo stupeň nepoužíva.

0K = −273,15 °C (−459,67 °F)

Kriticky ohrozený

Kriticky ohrozený (skratka CR, z anglického Critically Endangered) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Ohrozené druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v blízkej budúcnosti.

Macao

Macao (tradičné znaky: 澳門; zjednodušené znaky: 澳门; pchin-jin: Àomén, po portugalsky: Macau) je špeciálna administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky. Macao bola prvá aj posledná európska kolónia v Ázii, ktorá patrila takmer 500 rokov Portugalsku. V roku 1999 sa vrátila späť pod jurisdikciu Číny s tým, že si do roku 2049 zachová vysoký stupeň autonómie.

Najmenej ohrozený

Takmer ohrozený (skratka LC, z anglického Least concern) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Ide o druhy u ktorých sú len veľmi malé, alebo žiadne obavy z vyhynutia.

Ohrozený

Ohrozený (skratka EN, z anglického Endangered) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Ohrozené druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v blízkej budúcnosti.

Oxidačné číslo

Oxidačné číslo, mocenstvo alebo oxidačný stupeň, alebo oxidačný stav je veličina, vyjadrujúca skutočný náboj častice v jednotkách elementárneho náboja (napr. katión Rb+ má oxidačné číslo I), príp. hypotetický náboj atómu viazaného v zlúčenine. Hypotetický náboj sa určí tak, že sa väzbové elektróny zdieľané dvojicou viazaných atómov priradia elektronegatívnejšiemu atómu z dvojice (napr. hliník v oxide hlinitom má oxidačné číslo III a kyslík -II - Al2IIIO3-II). Taktiež je možné priradiť oxidačné číslo aj skupine atómov (napr. fosforečnanový anión PO43- má oxidačné číslo -III).

Oxidačné číslo nie je skutočná fyzikálna veličina, slúži len ako pomôcka (hlavne) pri tvorbe názvoslovia anorganických zlúčenín. Jeho hodnota sa zapisuje rímskymi číslicami ako horný index napravo od atómu (resp. skupiny atómov) a pohybuje sa v intervale od -IV do VIII, v prípade skupiny atómov aj viac - napr. X pre skupinu (S4)X v tetrationanovom anióne S4O62-.

Stupeň (uhol)

Stupeň (iné názvy: uhlový stupeň , oblúkový stupeň , šesťdesiatinný stupeň) je uhlová miera rovinného uhla. Zvyčajne sa označuje °. 1 stupeň = 1/360 plného uhla.

Ak je potrebné deliť uhol na ešte menšie úseky, toto delenie sa realizuje buď desatinným číslom, alebo delením na (uhlové) minúty a (uhlové) sekundy. Potom má jeden stupeň 60 minút a pretože minúta má 60 sekúnd, má stupeň 3600 sekúnd.

V matematike sa tento spôsob merania príliš nepoužíva, matematici z mnohých dôvodov používajú na meranie uhlov radšej radiány (rad), kde π rad je 180 °.

Stupeň Celzia

Stupeň Celzia (značka °C) je jednotka teploty, pomenovaná po švédskom astronómovi Andersovi Celsiovi.

Stupeň ohrozenia

Stupeň ohrozenia hovorí o šanci na prežitie jednotlivých živočíšnych druhov. Pri zaraďovaní do jednotlivých kategórií sa berie do úvahy množstvo faktorov, nielen počet prežívajúcich kusov, ale aj prírastok či úbytok v populácii počas určitého obdobia, známe hrozby, možnosti chovu v zajatí a iné. V prvej skupine sú zaradené živočíchy, ktoré sú bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode. V súčasnosti je v tejto skupine 800 druhov živočíchov a rastlín. Druhú skupinu tvoria druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval. A do tretej skupiny jednotlivé štáty zahrňujú druhy ohrozené na svojom území.

Takmer ohrozený

Takmer ohrozený (skratka NT, z anglického Nearly Threatened) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Takmer ohrozené druhy sú druhy, ktoré môžu byť v blízkej budúcnosti ohrozené vyhynutím, ale stále ešte nespĺňajú podmienky pre zaradenie do stupňa ohrozený.

V roku 2008 bolo do tejto kategórie zaradených 3 703 taxónov, z toho 2 423 živočíchov a 1 050 rastlín.

Teológia

Teológia (z gr. theologia (θεολογία) < θέος (Boh) + λόγος (slovo)) alebo bohoslovie je náuka o Bohu. Predmetom teológie je boh a veda, ktorej predmetom je náboženstvo, sa nazýva religionistika. Výraz teológia bol známy v gréckej filozofii od čias Pytagora: vtedy označovali menom teológovia mužov, ktorí básnili o bohoch.

Podľa Aristotela je teológia v protiklade s učením predstaviteľov iónskej filozofie.

Podľa Augustína je teológia veda podávajúca to, čím sa spásonosná viera rodí, živí, obraňuje, posilňuje a zachováva.

Podľa Platóna je teológia filozoficko-kriticky interpretovaný a odmytologizovaný mýtus a ságy o bohoch; náboženský akt vzývania bohov uskutočňovaný pri kultických obradoch. Termínom theologoi sa označujú grécki básnici - autori teogónií (Hesiodos a Homér), čím sa pojem teológie spája s básnickou rečou mýtu, nesúladnú s racionalizačnými postupmi a vyjadrovacími prostriedkami filozofie.

Podľa Tomáša Akvinského je teológia posvätná náuka, ktorá vychádza zo zásad zjavených Bohom; prísne sa

odlišuje od filozofie, autorita je v teológii na prvom mieste.

Podľa Ibn Rušda je teológia stredný stupeň vedenia, ktoreý komentuje a vysvetľuje vieru.

Podľa J. Dunsa Scota teológia nie je veda, pretože nevychádza zo zásad samosebou daných, ale z článkov viery, ktoré nie sú samo sebou jasné a mnohí ich popierajú. Podľa Léon-Dufoura je teológia je ľudský spôsob hovorenia o Bohu.

Podľa Hansa Künga je teológia učenie o Bohu, ktoré by v prípade absolutizácie pritakávacej teológie (afirmatívnej teológie), t. j. bez zápornej teológie (negatívnej teológie), robilo Boha výtvorom nášho rozumu, projekciou našej fantázie, ba viedlo napokon k modloslužbe.

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Teplota je makroskopická veličina, čiže na atomárnej a subatomárnej úrovni nemá zmysel hovoriť o teplote.

Vyhynutý

Vyhynutý (skratka EX, z anglického Extinct) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Označuje, že posledný exemplár zomrel, alebo je pokladaný za mŕtveho. IUCN stanovilo rok 1500 ako predel pre moderne vyhynuté druhy (predtým vyhynuté druhy sa obvykle označujú ako fosílie).

Vyhynutý vo voľnej prírode

Vyhynutý vo voľnej prírode (skratka EW, z anglického Extinct in the Wild) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Vyjadruje, že niekoľko jedincov daného druhu (prípadne i poddruhu, alebo inej taxonomickej kategórie) v zajatí stále prežíva, ale vo voľnej prírode už nežijú/nerastú.

Zraniteľný

Zraniteľný (skratka VU, z anglického Vulnerable) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Zraniteľné druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v strednedobom období, pokiaľ sa podmienky nezmenia.

Štvorcový stupeň

Štvorcový stupeň je jednotka priestorového uhla.

Je to dvojrozmerný ekvivalent uhlového stupňa a označuje sa „sq.deg“ (z angl. square degree), „deg²“, alebo symbolom štvorca nasledovaným symbolom °. Štvorcový stupeň je miera priestorového uhla, vymedzená štvorcom s hranou 1 uhlového stupňa na guľovej ploche. Je to fyzikálne bezrozmerná jednotka.

Počet štvorcových stupňov celej gule (napr. celej oblohy) je 129600/π (t. j. asi 41253 sq.deg.)(129600 = 360²) čo vyplýva z toho, že celá guľa predstavuje 4π steradiánov, a jeden uhlový stupeň je π/180 radiánov. Z toho vyplýva, že jeden štvorcový stupeň je rovný približne 1/3283 steradiánov alebo 305 mikrosteradiánov.

Príklad: Mesiac pozorovaný z povrchu Zeme má priemer približne ½º, takže zaberá približne 0.2 sq.deg.

Štvornožce

Štvornožce (iné názvy: tetrapódy , štvornohé stavovce ; lat. Tetrapoda, Stegocephali) je skupina (označovaná ako stupeň, nadtrieda a podobne) stavovcov, ktorej zástupcovia sa vyznačujú dobre diferencovanými končatinami s prstami.

Medzi štvornožce patria, okrem primitívnych foriem, obojživelníky a skupina Amniota, ktorá zahŕňa plazy, vtáky a cicavce. Štvornožce sa prvýkrát objavili koncom devónu, pred asi 375 miliónmi rokov. Žiaľ, mnohé pozostatky prvotných štvornožčov nie sú dosť kompletné (najmä čo sa týka skamenelín končatín) na to, aby sa dalo spoľahlivo rozlíšiť, či už ide o štvornožca, alebo len o vyspelú „rybu“, na vývojovej ceste k štvornožcom.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.