Pravoslávna cirkev

Pravoslávna cirkev alebo ortodoxná cirkev môže byť:

Externé odkazy

Byzantský obrad

Byzantský obrad je liturgický obrad, ktorý používajú kresťanské cirkvi, ktoré majú svoj pôvod v konštantínopolskej tradícii.

Používajú ho gréckokatolícka a pravoslávna cirkev.

Vyznačuje sa značným dôrazom na slávnostnosť slúženia. Spev má pri slávení prednosť pred jednoduchým recitovaním bohoslužobných textov. Špecifikom byzantského obradu je, že pri bohoslužbách nepoužíva hudobné nástroje a využíva iba ľudský hlas. Medzi bohoslužby byzantského obradu patria napríklad večiereň a utiereň. Usporiadanie chrámu v byzantskom obrade je tiež špecifické. Dominantným prvkom je v ňom ikonostas. K ďalším osobitnostiam byzantského obradu patria aj sviatky počas liturgického roku a pôstna disciplína. Dôležitým je aj prvok mníšstva.

Byzantský obrad je jedným zo siedmich východných obradov: arménsky, asýrsky (tiež chaldejský alebo východosýrsky), byzantský, etiópsky, koptský, maronitský, západosýrsky (niekedy tiež sýrsky).

Svoju prítomnosť na slovenskom území odvodzuje od pôsobenia byzantsko-slovanskej misie (863-886) vedenej svätými Cyrilom a Metodom.

Chrám svätého Mikuláša (Staré Mesto)

Chrám svätého Mikuláša je ranobaroková sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu.

Už v stredoveku stál na Podhradí jednoloďový gotický kostol rovnakého zasvätenia. Približne v roku 1550 ho z obavy pred tureckým nebezpečenstvom zrúcali. Roku 1661 ho dala znova postaviť Františka Khuen, vdova po palatínovi Pavlovi Pálffym.

Stavba kostola je pomerne jednoduchá. Ide o jednoloďový priestor postavený v západno-východnej orientácii s polygonálne uzavretým presbytériom. Hlavná fasáda je ukončená štítom, z ktorého vyrastá štvorhranná drevená vežička so zvonicou. V strede južnej fasády je kamenný portál, doplnený rozoklaným tympanónom, do ktorého kamenársky majster umiestnil precízne vypracovaný reliéf erbov manželov Pálffyovcov. Nad portálom je nika so sochou patróna kostola.

V interiéri je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Mikuláša, ktorý sa zachoval z pôvodného vybavenia kostola. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia.

Pôvodne slúžil veriacim rímskokatolíckej cirkvi a patril do farnosti Dómu sv. Martina. Vzhľadom ku klesajúcemu počtu veriacich v tejto lokalite ho rímskokatolícka cirkev prestala používať a dala ho do užívania gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1945 na konci Druhej svetovej vojny chrám zhorel. V rokoch 1945 – 1950 ho gréckokatolícka farnosť zrekonštruovala. Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 chrám prevzala pravoslávna cirkev, ktorá ho aj v súčasnosti používa.

Eritrejská ortodoxná cirkev

Eritrejská ortodoxná cirkev alebo Eritrejská pravoslávna cirkev je jednou zo šiestich kresťanských orientálnych ortodoxných cirkví.

Etiópska ortodoxná cirkev

Etiópska ortodoxná cirkev (iné názvy: Etiópska pravoslávna cirkev, etiópska cirkev, abesínska cirkev) je jedna zo šiestich kresťanských orientálnych ortodoxných cirkví.

Grécka gréckokatolícka cirkev

Grécka gréckokatolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví byzantského obradu (gréckokatolíckych cirkví). Je teda súčasťou Katolíckej cirkvi, uznáva za svoju hlavu rímskeho pápeža a jej vierouka je identická s rímskokatolíckou. Pri bohoslužbách však, podobne ako ostatné východné katolícke cirkvi, nepoužíva rímsky obrad, ale jeden z východných obradov. V prípade Gréckej gréckokatolíckej cirkvi je ním byzantský obrad vo svojej gréckej verzii, takmer identický s tým, v ktorom slávia bohoslužby grécke pravoslávne cirkvi (napr. Konštantínopolská pravoslávna cirkev, Cyperská pravoslávna cirkev, Pravoslávna cirkev Grécka) .

Katolícka cirkev

Katolícka cirkev môže byť:

najčastejšie: latinská cirkev + východné katolícke cirkvi (a to buď všetko tieto cirkvi ako celok alebo jednotlivá cirkev z týchto cirkví), pozri katolícka cirkev (latinská cirkev a východné katolícke cirkvi)

latinská cirkev

v teórii zriedkavo: latinská cirkev + východné katolícke cirkvi + starokatolícka cirkev

v anglikanizme: latinská cirkev + východné katolícke cirkvi + anglikánska cirkev

u pravoslávnych: pravoslávna cirkev (t. j. z pravoslávneho pohľadu "východná katolícka cirkev"), pozri pravoslávna cirkev (východná Európa)

pôvodne (ale stále niekedy aj dnes): univerzálna cirkev, teda všeobecne ponímané kresťanstvo ako celok

kresťanská cirkev, ktorá sama seba považuje za "pravovernú" (t. j. na rozdiel od heretikov), alebo kresťanská cirkev, ktorá zostala po schizmatikoch, (t. j. napr. pred 16. storočím západná cirkev po schizme roku 1054)

všetky cirkvi uznávajúce Nicejské vyznanie viery (napr. latinská cirkev, východné katolícke cirkvi, pravoslávne cirkvi a väčšina protestantských cirkví)

u protestantov: communio spasených a svätých vo všetkých cirkvách a dobách

Koncil

Koncil (z lat. concilium) je zhromaždenie hodnostárov cirkvi katolíckej cirkvi.

Pravoslávna cirkev uznáva sedem ekumenických koncilov, ktoré sa konali v rozpätí rokov 325 až 787.

Katolícka cirkev uznáva až 21 všeobecných snemov, ktoré sa konali od roku 325 do 1965, ich zoznam je uvedený v článku ekumenický koncil. Mnohí katolícki teológovia dnes tiež odlišujú prvých 7 ekumenických snemov od ostatných 14 západných koncilov.

Iné východné cirkvi uznávajú iba dva (tzv. nestoriánske) alebo tri (tzv. monofyzitské) ekumenické koncily.

Koptská ortodoxná cirkev

Koptská ortodoxná cirkev alebo Koptská pravoslávna cirkev je jedna z autokefálnych orientálnych pravoslávnych cirkví. Je to väčšinová časť egyptskej cirkvi, ktorá neprijala chalcedónsky koncil. Koptská cirkev sa teda oddelila od byzantskej cirkvi a zakladá sa na odkaze Cyrila Alexandrijského. Označuje sa za miafyzitskú cirkev (označovanie za monofyzitov kopti dôrazne odmietajú). Jej najvyšším predstaviteľom je titulovaný ako alexandrijský pápež a patriarcha celej Afriky.

Cirkev pôsobí na území Egypta a v zahraničí. Má okolo 20 miliónov členov.

Šírenie kresťanskej cirkvi na území Egypta sa spája s pôsobením evanjelistu Marka v Alexandrii. Alexandria sa stala jedným z centier kresťanstva a vznikla tam aj významná katechetická škola, kde pôsobil aj Origenes. Egypt sa stal aj centrom mníšstva. Alexandria bola jedným z prvých piatich patriarchátov kresťanstva.

Nezhody okolo Chalcedónskeho koncilu spôsobili, že koptská cirkev v Egypte sa osamostatnila. Po dobytí Egypta moslimami sa egyptské obyvateľstvo postupne islamizovalo a kresťania sa stali menšinou.

Dominancia alexandrijského biskupa nad ostatnými biskupstvami v Egypte bola pre organizáciu koptskej cirkvi charakteristická (aspoň pred nástupom stredoveku), keďže biskupi boli na rozdiel od iných cirkví svätení iba alexandrijským pápežom, keďže iné arcibiskupské stolce v krajine neboli.

Nový zákon

Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka svätých kníh, ktoré vznikli v kruhoch kresťanstva a sú súčasťou kresťanskej Biblie. V dnešných vydaniach v zmysle kánonu vytvoreného v 5. st. zahŕňa 27 spisov. Sú to 4 evanjeliá - Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána. Nasleduje kniha Skutky apoštolov, ktorou sa uzatvára členenie Novej zmluvy podľa historických kníh, v západnom usporiadaní potom nasleduje trinásť Pavlových listov (resp. 14 v širšom zmysle), ktoré usporiadal svätý Augustín podľa istej obsahovej spätosti, a sedem tzv. katolíckych listov. Novú zmluvu uzatvára Apokalypsa čiže Zjavenie svätého Jána. Podľa východného usporiadania, ktoré používa napr. gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, nasleduje po Skutkoch svätých apoštolov sedem katolíckych (všeobecných) listov a až potom Pavlove listy a nakoniec Zjavenie svätého Jána. Jazykom Novej zmluvy je gréčtina a aramejčina.

Olomoucko-brnianska pravoslávna eparchia

Olomoucko-brnianska pravoslávna eparchia je jednou z dvoch eparchií Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na území Česka (druhou je Pražská eparchia). Na čele tejto eparchie stojí od roku 2000 vladyka Simeon olomoucko-brniansky arcibiskup. Jej katedrálou je Chrám sv. Gorazda v Olomouci.

Orientálna ortodoxná cirkev

Orientálna ortodoxná cirkev (iné názvy: pozri nižšie) je:

v užšom zmysle niektorá z východných kresťanských cirkví, ktoré uznávajú iba prvé tri všeobecné koncily (a zároveň nie sú východnou katolíckou cirkvou), teda z niektorá z tzv. monofyzitských cirkví; podrobnosti pozri nižšie

v širšom zmysle aj niektorá z východných kresťanských cirkví, ktoré uznávajú iba prvé dva všeobecné koncily (a zároveň nie sú východnou katolíckou cirkvou), t. j. nestoriáni, čiže konkrétne dnes Apoštolská asýrska cirkev Východu, Chaldejská sýrska cirkev a Starobylá cirkev Východu

Pravoslávie

Pravoslávie môže byť:

pravoslávna cirkev (najmä pravoslávna cirkev (východná Európa))

pravoslávne vierovyznanie

Pravoslávna cirkev (východná Európa)

Pravoslávna cirkev (iné názvy: pravoslávie, ortodoxná cirkev, ortodoxia, byzantská pravoslávna/ortodoxná cirkev, východná pravoslávna/ortodoxná cirkev, nepresne: východná cirkev; staršie: grécka pravoslávna/ortodoxná cirkev (v širšom zmysle); z pohľadu pravoslávnych aj: pravoslávna/ortodoxná všeobecná cirkev je najpočetnejšia východná kresťanská cirkev. Nájdeme ju najmä na Balkáne, východnej Európe a na Blízkom východe. Často býva nesprávne zamieňaná s gréckokatolíckou cirkvou, ktorá používa byzantský obrad, ale inak spadá pod právomoc rímskeho pápeža, teda patrí ku katolíckej cirkvi.

Je fakticky spoločenstvom viacerých územných cirkví (v tomto zmysle možno hovoriť aj o pravoslávnych cirkvách, ortodoxných cirkvách atď. v množnom čísle).

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku (čes. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku), do roku 1993 Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku/Pravoslavná církev v Československu je jedna z autokefálnych cirkví pravoslávneho vyznania.

Rumunská pravoslávna cirkev

Rumunská pravoslávna cirkev je jednou z autokefálnych pravoslávnych cirkví. Jej najvyšším predstaviteľom je patriarcha.

Cirkev pôsobí najmä na území Rumunska ale svoje eparchie má aj v zahraničí, napr. v Moldavsku.

Rumunská pravoslávna cirkev vyhlásila autokefalitu v roku 1872, konštantínopolský patriarchát ju uznal v roku 1885. Od roku 1925 má cirkev hodnosť patriarchátu.

V súčasnosti sa počet veriacich odhaduje na 20 miliónov.

Ruská pravoslávna cirkev

Ruská pravoslávna cirkev je jednou z autokefálnych pravoslávnych cirkví. Jej najvyšším predstaviteľom je patriarcha Moskvy a celej Rusi – v súčasnosti je ním patriarcha Kirill I.

Ruská pravoslávna cirkev je najväčšou pravoslávnou cirkvou na svete – má okolo 150 miliónov členov. Pôsobí najmä v Rusku ale svoje eparchie má aj v zahraničí, najmä na Ukrajine a v Bielorusku.

V roku 2010 mala 160 eparchií a 207 biskupov.

Prvým z vládcov Kyjevskej Rusi, ktorí sa stali kresťanmi bola kňažná Oľga. Jej vnuk Vladimír zmenil Kyjevskú Rus na kresťanský štát. V roku 988 Vladimír zaviedol kresťanstvo byzantského obradu za oficiálne náboženstvo Kyjevskej Rusi.

Kyjevská cirkev sa najprv stala metropolitnou cirkvou v jurisdikcii konštantínopolského patriarchu. Sídlo cirkvi bolo najprv v Kyjeve. V roku 1325 bolo premiestnené do Moskvy. V roku 1589 sa cirkev stala patriarchátom a získala autokefalitu.

V 17. storočí nastali v cirkvi rozpory, ktoré vyústili do odčlenenia starovercov. Po smrti patriarchu v roku 1700 bola namiesto patriarchu najvyšším orgánom cirkvi Posvätná synoda. Tento stav trval až do roku 1917, keď bol obnovený moskovský patriarchát a menovaný patriarcha.

V 20. storočí vláda komunistov v Rusku znamenala podriadenie cirkvi štátu a tiež aj jej prenasledovanie. Obnova náboženského života nastala až po páde komunizmu koncom 20. storočia.

Srbská pravoslávna cirkev

Srbská pravoslávna cirkev je jednou z autokefálnych pravoslávnych cirkví. Jej najvyšším predstaviteľom je srbský patriarcha – v roku 2012 je ním patriarcha Irinej.

Srbská pravoslávna cirkev pôsobí najmä na území Srbska ale svoje eparchie má aj v zahraničí. Jej sídlo je v Belehrade.

V roku 1219 uznal konštantínopolský patriarchát nezávislosť (autokefalitu) Srbskej pravoslávnej cirkvi. Od roku 1346 má cirkev hodnosť patriarchátu.

Východná cirkev

Východná cirkev alebo východná kresťanská cirkev môže byť:

(niektorá) cirkev východného kresťanstva (t. j. najmä (niektorá) orientálna ortodoxná cirkev alebo pravoslávna cirkev alebo východná katolícka cirkev), pozri pod východ (kresťanstvo) (a orientálna ortodoxná cirkev, pravoslávna cirkev (východná Európa), východná katolícka cirkev)

kresťanská cirkev bývalej Byzantskej ríše

zriedkavo: akákoľvek kresťanská cirkev na akomkoľvek východe

(najmä v tvare východná cirkev) trochu nepresne:

orientálna ortodoxná cirkev

pravoslávna cirkev (východná Európa)

východná katolícka cirkevVýchodná cirkev je zriedkavo: akákoľvek cirkev na akomkoľvek východe.

Zoznam kostolov v Bratislave

Zoznam sakrálnych stavieb nachádzajúcich sa na území Bratislavy a jej mestských častí.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.