Pieseň piesní

Pieseň piesní[pozn 1] alebo Veľpieseň[pozn 2] alebo Pieseň Šalamúnova alebo len Pieseň[pozn 3] (skratka Pies, Veľp, Vľp, PŠ alebo Pie) je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi poučné knihy. V hebrejskej Biblii sa zaraďuje medzi ketubím (tj. spisy).[1] Tradične sa jej autorstvo pripisuje Šalamúnovi.

Obsah

Text obsahuje poetické zobrazenie prirodzenej lásky muža a ženy.[1]

Existuje viacero exegetických interpretácií jej obsahu. Najdôležitejšie z nich sú tieto[1]:

  • Židia v nej videli alegorický symbol lásky Jahveho k vyvolenému národu.
  • Kresťania v nej vidia alegóriu lásky Boha k celému ľudstvu, obzvlášť lásku Krista k Cirkvi.
  • Ďalšia interpretácia hovorí o mystickom spojení Krista s Cirkvou.
  • Najnovšie sa hovorí o realistickom opise a vyzdvihnutí ľudskej lásky, ktorá má podľa Božieho plánu zmysel v sebe samej.

Poznámky

  1. Názov Pieseň piesní je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Pies.
  2. Názov Veľpieseň je používaný v slovenskom evanjelickom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa v evanjelickom vydaní uvádza Veľp a v ekumenickom vydaní Vľp.
  3. Názov Pieseň je používaný v slovenskom preklade Biblie prof. Roháčkom, ako skratka sa tam uvádza Pie.

Referencie

  1. a b c Pieseň piesní. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 820 – 822.

Pozri aj

Iné projekty

Externé odkazy

Gamaliel II.

Gamaliel II. alebo Gamaliel z Javne, krátko Raban Gamaliel (alebo Gamliel) bol židovský učenec, tanaita, vnuk Gamaliela Staršieho, predseda sanhedrinu v Javne (lat. Jamnia). Po zničení Druhého chrámu sa Gamaliel pokúšal vybudovať v Javne nové stredisko židovského intelektuálneho života.

Rozhodol o prijatí kníh Kazateľ a Pieseň piesní do biblického kánonu, ktorý tak uzatvoril.

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Giovanni Pierluigi da Palestrina (* okolo februára 1525, Palestrina – 2. február 1594, Rím) bol taliansky hudobný skladateľ a organista.

Po ukončení štúdia (1544) pôsobil ako organista v Palestrine. Pravdepodobne roku 1546 začal pôsobiť v Ríme, kde v niekoľkých chrámoch robil organistu až do roku 1550. Roku 1550, kedy sa pápežom stal Július III., bol vymenovaný za maestro di cappella Cappella Gulia v Ríme, kde sa začal venovať skladateľskej činnosti. Od roku 1555 pôsobil v bazilike svätého Jána v Lateráne a od roku 1561 v bazilike Santa Maria Maggiore.

Roku 1577 ho pápež Gregor XIII. poveril reformovať Gregoriánsky chorál podľa pravidiel Tridentského koncilu.

Tak ako väčšina stredovekých skladateľov aj on získal hudobné vzdelanie v chlapčenskom cirkevnom zbore. Už ako dvanásťročný spieval v treťom najvýznamnejšom rímskom kostole — v chráme Santa Maria Maggiore. Pracoval ako hudobník v službách pápeža, preto väčšinu jeho diela tvoria chrámové skladby. Pre nás už stratili pôvodný účel a počúvame ich rovnako ako vtedajšie svetské skladby, zaznievajú na koncertoch vo svetských sálach. Obdivujeme v nich nádherné súznenie viachlasu, krásu talianskej melodiky a hĺbku citov, ktoré vyjadrujú. Keď sa do Palestrinových skladieb započúva odborník, obdivuje aj majstrovstvo vedenia jednotlivých hlasov, ich kontrapunktickú techniku a výstavbu.

Dielo

Vo svojom diele spojil hudobné myšlienky, ktoré boli populárne v Ríme s tzv. holandskou hudobnou školou, a tým vlastne vytvoril štýl, ktorý sa nazýva po ňom palestrinovský štýl, alebo a capella (teda spev bez sprievodu hudobných nástrojov). Jeho skladby sú charakteristické pokojom a vyváženosťou. To z nich aj vďaka prispôsobeniu rytmu latinčine urobilo vzor katolíckej chrámovej hudby na dlhú dobu.

Rozsah jeho diela je obrovský, zložil 158 omší, 250 motet, 68 ofertórií, 74 hymnov a 140 madrigalov.

Palestrina skomponoval okolo 950 skladieb, predovšetkým omše a motetá, štvor-, päť-, osem- i dvanásťhlasé. Najznámejšia jeho skladba je Missa papae Marcelli, omša venovaná pápežovi Marcellovi, a cyklus motet Pieseň piesní.

Helena Blehárová

Helena Blehárová (* 28. jún 1943, Žilina) je slovenská a česká speváčka.

Ivan Krajíček

Ivan Krajíček (* 24. máj 1940, Žilina – † 5. jún 1997, Bratislava) bol slovenský herec, spevák, komik, režisér, moderátor a zabávač.

Kralická biblia

Kralická Biblia alebo Kralická biblia je česká tlačená Biblia, ktorú z pôvodných biblických jazykov (hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny) preložili prekladatelia a teológovia Jednoty bratskej. Svoj názov dostala podľa miesta vytlačenia, ktorým boli juhomoravské Kralice nad Oslavou. Je to prvý český preklad Biblie z pôvodných jazykov, nie z latinskej Vulgáty.

Metod Olympský

Metod Olympský alebo Metod z Olympu (* asi 260 – † asi 311) bol z grécky učenec, biskup v lýkijskom Olympe a neskôr podľa sv. Hieronyma v Týre (čo je však málo pravdepodobné, pretože Eusebius tu v daných časoch hovorí o iných biskupoch). Zomrel pravdepodobne mučeníckou smrťou počas prenasledovania kresťanov cisárom Maximinom Daiom v roku 311.

Prvé správy o Metodovi podáva sv. Hieronym vo svojom diele De viris illustribus. Staroveký kresťanský kronikár Eusebios z Kaisareie Metoda nespomína, pravdepodobne pre Metodovu silnú kritiku niektorých Órigenových náuk, najmä Órigenovej teórii totožnosti pozemského a vzkrieseného tela. Na druhú stranu, Metod bol podobne ako Órigenes silno ovplyvnený platonizmom a používal silne alegorickú exegézu.

Katolícka cirkev si ho pripomína 18. septembra, pravoslávne cirkvi 3. júla podľa gregoriánskeho kalendára a 20. júna podľa juliánskeho kalendára.

Midraš

Midraš (hebr. מדרש, expozícia, štúdium, interpretácia) je v judaizme metóda výkladu Tóry a literatúra, ktorá túto metódu obsahuje.

Midraš ako literárny žáner sa člení na právny a obradný (midraš halacha, halachický midraš) a legendárny, moralizujúci, folkloristický a anekdotický (midraš agada/hagada, agadický midraš).

Pieseň (rozlišovacia stránka)

Pieseň môže byť:

v hudbe: pesnička, pozri pieseň

v literatúre:

veršovaný útvar (báseň), najmä štruktúrou (strofy, rýmy atď.) aj rytmom akoby vhodný aj na spievanie a lyrický, ale neraz aj epický (historicky boli piesne najprv vždy určené na spievanie, až neskôr boli niektoré určené na recitáciu a stali sa základom lyriky); epický druh takéhoto veršovaného útvaru sa nazýva aj spev, pozri pieseň (literatúra)

časť rozsiahlejšej epickej veršovanej skladby, synonymum: spev

staršie: Pieseň piesní

Starý zákon

Starý zákon alebo Stará zmluva alebo hebrejská Biblia (skratka SZ) je prvá časť kresťanskej Biblie a zbierka kníh vzniknutých v priebehu 1. tisícročia pred Kr., ktoré židovské náboženstvo (pod názvom Tanach alebo Tenach) pokladá za sväté, pochádzajúce od Boha, a ktoré prevzalo aj kresťanstvo (pod názvom Starý zákon ako protiklad k Novému zákonu).

Keďže tieto knihy hovoria o tom, že Boh uzavrel s človekom zmluvu (berit), často ich nazývajú aj knihami zmluvy (hebr. sifrej ha-berit); pozri zmluva (náboženstvo). Názov Tanach je zas odvodený od počiatočných písmen (T-N-K) troch častí hebrejskej Biblie (pozri dolu).

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie je preklad celej Biblie do slovenčiny. Autorom tohto prekladu je rímskokatolícky kňaz Anton Botek.

Tento preklad Biblie bol pripravený z originálnych hebrejských a gréckych textov a prihliadalo sa pri ňom na Jeruzalemskú Bibliu a iné verzie. Okrem samotného textu Biblie boli preložené aj úvody a poznámky podľa francúzskej Jeruzalemskej Biblie. Preklad obsahuje na okraji aj krížové odkazy na miesta v Svätom písme, ktoré súvisia s daným textom. Pripojené sú aj mapy a chronologické tabuľky.

Text prekladu bol vydávaný postupne. Najprv vyšli niektoré jeho časti osobitne v zahraničí napr v knihách Za svetlom, Posolstvo, Múdrosť a iné. Kompletný bol vydaný až 20 rokov po smrti prekladateľa Antona Boteka. Najprv boli vydané komentáre a marginálie k Pentateuchu (1998). Potom k nim bol pridaný text Mojžišových kníh. Následne vychádzali ďalšie časti: historické, múdroslovné a prorocké knihy Starého zákona, nakoniec bol vydaný aj Nový zákon. V roku 2012 vyšiel kompletný text vo vreckovom vydaní. Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.Tento preklad obsahuje knihy Svätého písma rozčlenené takto:

Starý zákon:

Pentateuch: Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova), Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova), Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova), Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova), Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)

Historické knihy: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Kroník, Druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Makabejcov, Druhá kniha Makabejcov

Múdroslovné knihy: Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha Prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovho syna

Prorocké knihy: Kniha proroka Izaiáša, Kniha proroka Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Kniha proroka Ezechiela, Kniha proroka Daniela, Kniha proroka Ozeáša, Kniha proroka Joela, Kniha proroka Amosa, Kniha proroka Abdiáša, Kniha proroka Jonáša, Kniha proroka Micheáša, Kniha proroka Nahuma, Kniha proroka Habakuka, Kniha proroka Sofoniáša, Kniha proroka Aggea, Kniha proroka Zachariáša, Kniha proroka Malachiáša

Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Tanach

Tanach (alebo Tenach, hebr. תנ״ך) je akronym, ktorým Židia označujú kánon hebrejskej Biblie. Je nazývaný tiež Mikra (hebr. מקרא), čiže Písmo. V kresťanskom ponímaní predstavuje knihy Starého zákona. Tanach je rozdelený na tri časti - Tóra, Nevi'im, Ketuvim (čo znamená Zákon, Proroci, Spisy), pričom prvé písmená týchto slov (hebrejské spoluhlásky T-N-K) tvoria samotné slovo Tanach.

Tanach sa ďalej člení na 24 kníh:

Päť kníh Mojžišových, Pentateuch (Tóra, hebr. תורה - Zákon):Genesis (Be-rešit, hebr. בראשית)

Exodus (Šmot, hebr. שמות)

Leviticus (Va-jikra, hebr. ויקרא)

Numeri (Be-midbar, hebr. במדבר)

Deuteronómium (Dvarim, hebr. דברים)Prorocké knihy (Nevi'im, hebr. נביאים - Proroci):Skorší proroci (Nevi'im rišonim, hebr. נביאים ראשונים):Jozue (Jehošua, hebr. יהושע)

Sudcovia (Šoftim, hebr. שופטים)

Samuel (Šemuel, hebr. שמואל)

Kniha kráľov (Melachim, hebr. מלכים)Neskorší proroci (Nevi'im acharonim, hebr. נביאים אחרונים):Izaiáš (Ješajahu, hebr. ישעיהו)

Jeremiáš (Jirmijahu, hebr. ירמיהו)

Ezechiel (Jechezkel, hebr. יחזקאל)

Malí proroci (Trej Asar, hebr. תרי עשר - Dvanásť): Hozeáš, Jóel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Haggeus, Zachariáš, Malachiáš (Hošea, Joel, Amos, Ovadja, Jona, Micha, Nachum, Chavakuk, Cefanja, Chaggaj, Zecharja, Malachi)Spisy (Ketuvim, hebr. כתובים):Žalmy (Tehilim, hebr. תהלים)

Jób (Ijov, hebr. איוב)

Príslovia (Mišlej, hebr. משלי)

Rút (Rut, hebr. רות)

Pieseň Šalamúnova, Pieseň piesní, Veľpieseň (Šir ha-širim, hebr. שיר השירים)

Kazateľ (Kohelet, hebr. קהלת)

Žalospevy, Plač Jeremiášov (Ejcha, hebr. איכה)

Ester (Ester, hebr. אסתר)

Daniel (Daniel, דניאל)

Ezdráš, Nehemiáš (Ezra ve-Nechemja, hebr. עזרא ונחמיה)

Knihy kroník, Paralipomenon (Divrej ha-jamim, hebr. דברי הימים)

Víťazoslav Kubička

Víťazoslav Kubička (* 11. október 1953, Bratislava) je slovenský hudobný skladateľ.

Zoznam kníh Biblie

Kánonický zoznam jednotlivých kníh Biblie (čiže spisov Biblie) je iný u židov, katolíkov, protestantov a pravoslávnych kresťanov, hoci sa do veľkej miery prekrýva. Židia tiež používajú iné poradie kníh ako kresťania. Dolu uvedená tabuľka porovnáva kánony uvedených náboženstiev.

Treba poznamenať, že zoznamy platné pre jednotlivé východné pravoslávne (=gréckopravoslávne/grécko-ortodoxné) a staroorientálne (napr. Kopti) cirkvi sa môžu trocha odlišovať od dolu uvedených. Zoznam uvedený pre tieto náboženstvá je vždy najširšou verziou, čiže ak čo i len jedna z východných cirkví knihu akceptuje, je v zozname zahrnutá. Knihy akceptované Katolíckou cirkvou sú vo východných kánonoch vždy zahrnuté.

Zoznam piesní Ivana Krajíčka

Toto je zoznam piesní herca, speváka, režiséra Ivana Krajíčka.

Órigenes

Órigenes alebo Órigenés alebo Origenes (gr. Órigenes/iný prepis: Órigenés; * 185, Alexandria (?) – † 253, Tyros) bol grécky cirkevný učiteľ a teológ, bol najznámejším a najvýznamnejším predstaviteľom alexandrijskej školy. Niekde je uvádzaný ako Origenes Chalkenteros či Origenes Adamatios. Grécke Chalkenteros značí s „oceľovými vnútornosťami“, latinské Adamantios značí „muž z ocele“. Označovali ho tak kvôli tvrdej askéze.

Šalamún (biblická postava)

Šalamún (hebr.: שלמה), syn kráľa Dávida a manželky Uriáša, ktorú Dávid zneuctil, Betsabe, bol kráľom zjednoteného Izraelského kráľovstva. Vládol približne v rokoch 970 - 931 pred Kr. (podľa Williama F. Albrighta v rokoch 962 – 922 pred Kr.) po tom čo sa zmocnil trónu a zbavil konkurencie. Za jeho vlády dosiahlo kráľovstvo najväčší územný a hospodársky rozmach, po jeho smrti sa však v dôsledku roztržky medzi jeho synmi rozpadlo na severné Izraelské kráľovstvo a južné Judejské kráľovstvo. Šalamún tiež nechal v Jeruzaleme vystavať chrám, ktorý bol až do svojho zničenia Babylončanmi v roku 586 pred Kr. strediskom židovského náboženstva. Šalamúnovu vládu popisuje biblická Prvá Kniha Kráľov a Druhá kniha kroník.

Podľa biblického rozprávania bol Šalamún známy svojou múdrosťou, ktorú prišla obdivovať aj kráľovná zo Sáby (1 Kráľ 10). V židovskej tradícii je považovaný za autora troch biblických kníh: knihy Prísloví, knihy Kohelet (Kazateľ) a Piesne piesní. Podľa Biblie napísal až 3 000 prísloví a zložil 1 005 piesní. Moderná textová kritika Šalamúnovo autorstvo spochybňuje.

Šalamún obchodoval po súši i po mori s ďalekými krajinami, napríklad s týrskym kráľom Chíramom, ktorý mu dodával cédrové a cyprusové drevo na stavbu Jeruzalemského chrámu.

Mierové vzťahy s okolitými štátmi budoval Šalamún na rozsiahlych dynastických manželstvách. Šalamún mal 700 manželiek a 300 mileniek. Oženil sa napríklad s Naamou, dcérou egyptského faraóna. Podľa Biblie sa na sklonku života odvrátil od Božích ciest a jeho pohanské ženy ho zviedli k modloslužbe. Na žiadosť pohanských manželiek budoval pre cudzích bohov výšiny, háje a chrámy, kde ich spolu uctievali. Šalamún zomrel vo veku 60 rokov a bol pochovaný v meste Dávidovom na vrchu Sión. Po jeho smrti kraľoval v Judsku jeho syn Rechabeám.

Pentateuch
Dejepisné knihy
Poučné knihy
Prorocké knihy

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.