Masarykův slovník naučný

Masarykův slovník naučný: Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí je česká všeobecná encyklopédia vydávaná nakladateľstvom Československý Kompas v rokoch 1925 – 1933, ktorá má dohromady sedem zväzkov, bez dodatkového zväzku, celkový počet hesiel sa odhaduje okolo 100 000.

Hlavným redaktorom bol zo začiatku Emanuel Rádl, po ňom prevzal túto funkciu Zdeněk V. Tobolka. Encyklopédia má v názve meno mysliteľa a prvorepublikového prezidenta T. G. Masaryka a aj ideologicky bola snaha o vedenie diela v duchu Masarykovho svetonázoru, čomu zodpovedala aj prvá osoba hlavného redaktora, masarykovca Rádla, avšak tento zámer sa podaril len čiastočne.

Prácu domácej redakcie viedol Karel Franzl. Medzi prispievateľov patrili napríklad Jindřich Honzl, Elmar Klos, Karel Teige, Vítězslav Nezval, na diele sa tiež ako prispievateľ podieľal budúci hlavný redaktor Příručného slovníka náučného, ďalšej podstatnej československej encyklopédie, Vladimír Procházka.

Diely

Literatúra

  • HARTMANOVÁ. Historie československé encyklopedistiky do roku 1945. [s.l.] : [s.n.], 2000. Dostupné online. S. 15–21.

Externé odkazy

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Masarykův slovník naučný na českej Wikipédii.

Annales

Annales môže byť:

po latinsky: anály, letopisy, pozri anály

skrátený názov francúzskeho historického vedeckého časopisu Annales. Histoire, sciences sociales (jeho podtitulok sa postupne menil), pozri Annales (časopis)

historiografická škola, ktorá sa sformovala okolo francúzskych historikov Marca Blocha a Luciena Febvra v 30. rokoch 20. storočia, pozri škola Annales

Archimedov princíp

Archimedov princíp môže byť:

v matematike: Archimedova axióma

vo fyzike zastarano: Archimedov zákon

jedna z častí seriálu Teória veľkého tresku

Citrónovník

Citrónovník (zastarano alebo po česky citroník) môže byť:

rod rastlín, synonymum: citrus, lat. Citrus , pozri citrónovník (rod)

rastlina, ktorej plody sú citróny, synonymum: citrónovník pravý, lat. Citrus limon, pozri citrónovník pravý

staršie:

citrónovník citronátový (Citrus medica) (keďže dnešný druh Citrus limon sa v minulosti niekedy uvádzal ako súčasť druhu Citrus medica)

citrónovník citronátový a citrónovník pravý

Libido

Libido môže byť (spravidla v psychológii):

a) v psychoanalyze (S. Freud): sexuálna energia tvoriaca základ všetkých prejavov sexuality a zameraná na získanie rozkoše erogénnych zón, energia sexuálneho pudu, sexuálna túžba (ako kvantitatívne pôsobiaca sila), energia lásky človeka; b) v analytickej psychológii (C. G. Jung): psychická energia tvoriaca základ všetkých psychických prejavov, všeobecná životná sila (životná energia, životná vôľa) človeka, pozri libido (Freud a Jung)

túžba po ukojení pohlavného pudu; potreba (či pud) pociťovať sexuálnu rozkoš; chlípnosť; sexuálne alebo erotické želanie či vzrušenie; sexuálna túžba, pozri napr. sexuálna túžba

pohlavný pud

príjemný pocit, ktorý sprevádza sexuálne vzrušenie

drive (ako psychologický a biologický pojem)

pud, vášeň, náklonnosť

Librácia

Librácia môže byť:

zriedkavo: váženie

výkyv, kolísanie

oscilačný rotačný pohyb (napr. molekuly alebo Mesiaca) , pozri oscilácia a rotačný pohyb

obmedzená rotácia molekuly

v astronómii: periodická oscilácia polohy vesmírneho telesa, najmä pomalá malá periodická oscilácia polohy obiehajúceho vesmírneho telesa pri pohľade z ním obiehaného vesmírneho telesa, v užšom zmysle len pomalá malá periodická oscilácia polohy Mesiaca pri pohľade zo Zeme , pozri librácia (astronómia)

Melaka

Melaka (po malajsky: Melaka, po anglicky: Malacca; slovenské historické názvy resp. názvy používané vo vzťahu k histórii: Malakka, Malaka, Malacca) môže byť:

mesto na Malajskom polostrove, pozri Melaka (mesto)

malajzijský štát okolo tohto mesta, pozri Melaka (štát)

niektorý z historických predchodcov tohto dnešného štátu, najmä:

sultanát v 15. stor., pozri Melaka (sultanát)

provincia britských Straits Settlements (1826-1942, 1945-1946), pozri pod Straits Settlements

štát v rámci Malajskej federácie (1948-1957), pozri pod Malajská federácia

staršie:

Malajský polostrov

Melacký prielivMalacca môže byť aj názov viacerých osád na Andamanoch a Nikobaroch v Indii

Norok (rozlišovacia stránka)

Norok alebo norka (pozri jazykovú poznámku v článku norok) môže byť:

slovenské rodové meno druhov norok európsky, norok americký a norok morský (zriedkavo aj druhu norok sibírsky = lasica kolonok), pozri norok

staršie: norok európsky

kožuch alebo kožušina z niektorého z vyššie uvedených zvierat, pozri norka (kožušina)Norka môže byť nárečovo aj: morka (v zmysle: druh vtáka alebo nadávka žene)

Obchodná spoločnosť (právo)

Obchodná spoločnosť je na Slovensku súhrnné označenie pre nasledujúce typy právnických osôb:

verejná obchodná spoločnosť

komanditná spoločnosť

akciová spoločnosť

jednoduchá spoločnosť na akcie

spoločnosť s ručením obmedzenýmPostavenie oficiálne hodnotené ako „obdobné postaveniu obchodných spoločností“ majú aj právne formy, ktorú sú založené podľa práva Európskych spoločenstiev a sú vyššie uvedeným právnym formám (t.j. v.o.s., k.s., a.s., j. s. a., s.r.o.) podobné, t. j. európske zoskupenie hospodárskych záujmov a európska spoločnosť.O význame termínu obchodná spoločnosť v zahraničí a v minulosti pozri nižšie.

Orient

Orient najčastejšie znamená Prednú Áziu (t. j. tzv. starý Orient) a severnú Afriku a/alebo Ďaleký východ, ojedinele aj celú Áziu. Podrobnejšie o definícii pozri nižšie.

Orkán

Orkán alebo zriedkavejšie uragán je najvyšší (12) stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra. Zapisuje sa ako 12° B. Označuje vietor o rýchlosti 118 km/h (čiže 32 m/s) a viac (Podľa staršej verzie Beaufortovej stupnice jej 12. stupeň - orkán zodpovedal vetru o rýchlosti nad 104 alebo 105 km/h, čiže zahŕňal aj skoro celý 11 stupeň súčasnej verzie Beaufortovej stupnice). V staršej (a nemeckej) literatúre sa za orkán (tzv. tropický orkán) považuje aj tropická cyklóna.

Redakcia

Redakcia môže byť:

redigovanie

kolektív redaktorov (a pomocného redakčného aparátu) tvoriaci a pripravujúci publikáciu alebo žurnalistický celok, pozri redakcia (organizačná jednotka)

riadenie obsahovej stránky tlačovín, oznamovacích prostriedkov ap., činnosť redakcie, pozri pod redakcia (organizačná jednotka)

fyzické miesto (budova, miestnosť a pod.) práce redakcie, pozri pod redakcia (organizačná jednotka)

jedna z rôznych verzií (podôb) toho istého textu

Ročenka

Ročenka je akákoľvek seriálová publikácia vydávaná raz ročne alebo len seriálová publikácia vydávaná raz ročne obsahujúca prehľadné informácie o určitej oblasti (najmä určitom odbore) najmä za uplynulý rok. Podrobnosti o definícii pozri nižšie.

Salamandrovité

Salamandrovité alebo mlokovité (lat. Salamandridae) je čeľaď chvostnatých obojživelníkov. Rody, ktoré do nej patria, majú slovenské rodové meno jednak mlok, jednak salamandra (prípadne salamander) a jeden rod prípadne taricha (pozri nižšie).

Táto veľká čeľaď severnej pologule zahrnuje mnoho rodov, druhov a poddruhov.

Salaš

Salaš môže byť:

v pastierstve:

základná výrobná a hospodárska jednotka (t. j. farma) pasenia hospodárskych zvierat (najmä oviec) v letnom kŕmnom období vo vzdialenejších pastvinách v Karpatoch (v širšom zmysle aj inde, napr. v Alpách), tvorená (pri chove oviec) najmä ohradou (t.j. košiarom), kolibou (t. j. chatou pre pastierov), senníkmi a honelnicou, spravidla vrátane samotných zvierat a ovčiarov, pozri salaš (farma)

regionálne:

ovčiarska/valaská koliba, pozri pod koliba (stavba)

ustajňovací priestor pre ovce blízko obydlia (zimná ovčiareň, letná ohrada)

neohradené miesto, kde sa stádo ponecháva cez obed

salašný spolok príslušiaci k jednej farme

chotárna maštaľ alebo chotárny ovčinec, pozri pod maštaľ a ovčinec

v dávnej slovenčine aj: hostinec, prístrešok

hovorovo: pohostinstvo s typickými slovenskými jedlami, pozri salaš (pohostinstvo)

osada v Skalici, pozri Salaš (Skalica)

lokalita v obci Uhrovec, pozri pod Uhrovec

v Česku:

časť mesta Zlín, pozri pod Zlín

obec v Česku, pozri Salaš (okres Uherské Hradiště)

v Srbsku:

sídlo v meste Zaječar, pozri Salaš (Zaječar)

rieka, pozri Salaš (rieka)

v Rumunsku: Sălaj (v oboch významoch)

Salmo (rod)

Salmo (lat.) je rod z čeľade lososovité. Známe druhy z tohto rodu sú losos atlantický a pstruh morský.

Slovenské rodové meno druhov z tohto rodu je v súčasnosti jednak losos pre druh Salmo salar a jednak pstruh pre ostatné druhy. Staršie mali u niektorých autorov všetky druhy slovenské rodové meno losos (napr. losos pstruhovitý sa dnes volá pstruh morský).

Slovácko

Slovácko bolo do začiatku 20. storočia v češtine, a zhruba do polovice 19. storočia nevhodne aj v slovenčine, aj synonymum slova Slovensko, pozri Slovensko (rozlišovacia stránka).Slovácko (iné, skôr staršie názvy [české aj slovenské]: Moravské Slovensko/moravské Slovensko, Moravské Slovácko/moravské Slovácko) je národopisná oblasť južnej Moravy juhovýchodne od Brna na hraniciach so Slovenskom. Jej obyvatelia sa nazývajú Slováci alebo Moravskí Slováci.

Vráska

Vráska je aj zastarané označenie riasnice, pozri riasnica.

Vráska (zastarano aj vrások) je záhyb kože ľudí a zvierat (napríklad na tvári niektorých opíc), u ľudí najmä na tvári (čelo), na rukách a nohách (najmä nad kĺbmi) a na miešku (lat. scrotum). Vekom u ľudí vrások pribúda a objavujú sa aj na iných miestach tela. Vznikajú v dôsledku redukcie pružnosti kože a množstva vody v koži a/alebo činnosťou kožných svalov, ktorých stiahnutím koža vytvára vrásky (napr. na tvári pri rôznych emóciách).

Záväzok

Záväzok môže byť:

všeobecne: dobrovoľné prijatie záväznosti voči spoločnosti alebo jednotlivcom (Prax vzájomných záväzkov (sľubov) má veľkú úlohu v živote spoločnosti)

v práve:

právna povinnosť

záväzkový právny vzťah (v užšom zmysle súkromnoprávny, v širšom zmysle aj verejnoprávny )

záväzková povinnosť (=dlh) (v užšom zmysle súkromnoprávna, v širšom zmysle aj verejnoprávna)

v účtovníctve: pozri záväzok (účtovníctvo)

nárečovo: zárodok

Ľudoopice

Ľudoopice (iné názvy: ľudoopy, ľudoopi; mimo taxonómie aj: antropoidi, antropoidy, antropoidné opice, antropomorfné opice - historicky tomu zodpovedali vedecké názvy Anthropoides a Anthropomorphae ) označuje:

všeobecne človeku najbližšie (najpodobnejšie) druhy opíc, prípadne vrátane človeka

v presnej biologickej klasifikácii:

a) v širšom zmysle: nadčeľaď Hominoidea [čiže najmä gibon, orangutan, šimpanz, gorila, dryopitek, človek]; alternatívne názvy ľudoopice a ľudia, hominoidovce; v staršej klasifikácii sa delili na veľké ľudoopice (=orangutanovité, Pongidae, pozri b1), malé ľudoopice (=gibonovité, Hylobatidae) a hominidov (Hominidae)

b) v užšom zmysle:

b1) v starej klasifikácii: čeľaď Pongidae [čiže najmä orangutan, šimpanz, gorila, dryopitek, prokonzul]; alternatívne názvy orangutanovité, veľké ľudoopice, ľudoopovité

b2) v nových klasifikáciách: čeľaď Hominidae [čiže najmä šimpanz, gorila, dryopitek, človek + spravidla aj orangutan] ; alternatívne názvy: hominidi, ľudoopice a ľudia, veľké ľudoopice, ľudoopovité

c) v najužšom zmysle (zriedkavo): v jednej z klasifikácií (Členenie 8 v článku hominoidovce) podčeľaď Ponginae [čiže najmä šimpanz, gorila, orangutan]; alternatívne názvy orangutanorodéO rôznych klasifikáciách pozri hominoidovce

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.