Kniha sudcov

Kniha sudcov[pozn 1] alebo Sudcovia[pozn 2] (skratka Sdc alebo Sud) je jedna z kníh Starého zákona. Je pomenovaná podľa 12 hlavných postáv, ktorých úlohou bolo oslobodiť izraelský národ a viesť ľud v mene Božom.

Členenie sudcov

Sudcovia sa členia na veľkých a malých:

  • 7 veľkých sudcov (= charismatickí vodcovia vojsk izraelistických kmeňov alebo kmeňových zväzov v predkráľovskej dobe) : Otoniel (Otníél), Aod (Éhúd), Debora a Barak (Bárák), Gedeon (Gideon), Jefte a Samson (Sdc 2, 6 – 3, 6). Samson sa zaraďuje medzi sudcov ale sudcom nebol.
  • 6 malých sudcov (=ozajstní sudcovia): Samgar (Šamagar), Tola (Tólá), Jair (Jáír), Abesan (Ibcán), Ehialon (Élón) a Abdon (Ábdón) (Sdc 10, 1 – 5; 12, 8 – 15)

Malí sudcovia sú v Knihe sudcov spomínaní iba pomerne stručne.

Sudcovia pôsobili asi medzi r. 1200 – 1000 pred Kr.

Obsah Knihy sudcov

Jozue z knihy Jozue neustanovil svojho nástupcu. Keď vymreli všetci, čo sa pamätali na Božie zázraky v púšti, ľahko sa Izraeliti začali priateliť s pohanmi a odvrátili sa od Boha. Ten ich potrestal útlakom iných národov. Keď sa spamätali kajali sa, Jahve (Boh) im poslal sudcov, ktorí ich mali oslobodiť. Obdobie sudcov trvalo skoro 400 rokov (asi 1400 – 1050 pred Kr.) a bolo jedným z najtemnejších období v histórii Izraela.

Kniha sudcov obsahuje aj príbeh zaujatia vlasti (Sdc 1,1 – 2,5), príbeh o pokuse Abimelecha o vytvorenie štátu (Sdc 9) a príbeh rodu Danovho (Dánovho) (Sdc 17 – 18) a Benjamínovho (Sdc 19 – 21).

Medzi literárne druhy, ktoré kniha obsahuje patria zoznamy[1], historické rozprávania[2], poetické state (napr. Deborina pieseň[3]), stará tradícia o jednotlivých kmeňoch[4] a pod.

Poznámky

  1. Názov Kniha sudcov je používaný v slovenskom rímskokatolíckom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Sdc.
  2. Názov Sudcovia je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Sud.

Referencie

  1. pozri napr. Sdc 1,10 – 5
  2. pozri napr. Sdc 7
  3. Sdc 5,2 – 31
  4. porov. Sdc 17 – 21

Literatúra

Pozri aj

Iné projekty

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kniha sudcov

Externé odkazy

Deuteronomistická škola

Deuteronomistická škola je v biblickej kritike teoreticky predpokladaná skupina časovo a teologicky príbuzných autorov, pisárov a redaktorov niekoľkých kníh Starého zákona.

Tieto knihy majú veľmi podobný obsah, štýl a aj celkové teologické zameranie. Preto sa predpokladá, že na ich vzniku sa podieľala pomerne homogénna skupina židovských učencov. Jej názov bol zvolený podľa knihy Deuteronómium, ktoré je podľa týchto teórií trochu staršie než ostatné knihy deuteronomistického typu a tvorí ich ideovú základňu. Práve podľa princípov vyjadrených v Deuteronómiu, pravdepodobne títo neskorší autori spísali alebo upravili texty, ktoré na Deuteronómium nadväzujú a rozvíjajú ho. Tvrdenia teórie sa opierajú o textovú kritiku a vyššie kritiky týchto kníh, rôzne hypotézy a zároveň o v súčasnosti diskutované teórie vzniku Pentateuchu, ktoré takisto podliehajú kritickému skúmaniu. Jej tvrdenia treba preto chápať hlavne ako pokus o pochopenie literárnej podobnosti týchto kníh.

Deuteronómium

Deuteronómium (iné názvy: Kniha Deuteronómium, (Kniha) Deuteronomium, Piata Mojžišova kniha, Piata kniha Mojžišova; gr. Δευτερονόμιον - Deuteronomion - druhý zákon; skratka spravidla Dt alebo 5M), po hebrejsky Dvarim (דברים, doslova Slová), je piata kniha Tóry (Pentateuchu) a hebrejskej Biblie (židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona). Vznikla v Izraeli pred rokom 621 pred Kr.. Názov má znamenať opakovanie zákona po druhýkrát a nie druhý zákon (v poradí).

Kniha obsahuje zhrnutie Božieho zaobchádzania s Izraelcami od ich vyjdenia z egyptského otroctva, Mojžišove napomenutia Izraelitom a jeho posledné organizačné pokyny pred ich vstupom do Kanaánu.

Za jej autora je tradične považovaný Mojžiš, keďže celá kniha je koncipovaná ako zbierka Mojžišových rečí k Izraelcom, ktoré mal na konci štyridsaťročného putovania po púšti.

Podľa liberálnych teórií vzniku Pentateuchu táto kniha pôvodne nepatrila k Pentateuchu, ale ku knihám historickým, ktoré nasledujú po nej. Až neskôr sa stala zakončením kníh Zákona a úvodom do šiestich nasledujúcich historických kníh, medzi ktorými má strategickú polohu.

Biblickí vedci sa domnievajú, že Deuteronómium je práve tou knihou, ktorú našiel kňaz Chilkija v Jeruzalemskom chráme, a na základe ktorej začala Joziášova náboženská reforma (2 Kr 22,8).

V Novom zákone sa Ježiš často odvoláva na predpisy z tejto knihy (napr. Mt 4,4.7.10; Mk 12,28-30 atď.).

Slovenský ekumenický preklad

Slovenský ekumenický preklad je preklad celej Biblie do slovenčiny, ktorý bol pripravený viacerými kresťanskými cirkvami.

Na tomto preklade sa podieľali nasledujúce cirkvi (v abecednom poradí): Apoštolská cirkev na Slovensku, Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie, Cirkev bratská v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť, Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Rímskokatolícka cirkev na Slovensku. Preklad podporuje aj Svetová biblická spoločnosť v Londýne.

Príprava prekladu sa začala v roku 1988. Nová zmluva a Kniha žalmov boli vydané v roku 1995.Preklad Starej zmluvy bol dokončený po 19-tich rokoch práce. Jeho text odovzdali členovia prekladateľskej komisie predstaviteľom cirkví 30. januára 2007. Prekladateľská komisia sa riadila smernicami Vatikánu a Spojenej biblickej spoločnosti v Londýne pre interkonfesijný preklad. Preklad Starej zmluvy sa opieral o hebrejský text a preklad Novej zmluvy o grécky text.Kompletný preklad vyšiel roku 2007. Bol vydaný v dvoch verziách. Prvá vyšla s deuterokánonickými knihami a druhá verzia bez deuterokánonických kníh. Prvé opravené vydanie vyšlo v roku 2008.Vo vreckovom formáte vyšiel preklad v roku 2011. V roku 2012 vyšlo vo vreckovom formáte 4. vydanie (2. opravené).Biblia bola schválená aj Konferenciou biskupov Slovenska. Avšak tento preklad sa nestane textom používaným pri liturgii. Autorizáciu majú totiž v kompetencii jednotlivé cirkvi.

V rokoch 2013-2015 prebehol preklad a spracovanie textov NIV Study Bible z vydavateľstva Zondervan. V roku 2015 Slovenská biblická spoločnosť a vydavateľstvo Porta libri vydali prvú slovenskú študijnú Bibliu: Študijná Biblia. Banská Bystrica; [Bratislava] : Slovenská biblická spoločnosť; Porta libri, 2015. 2516 s. ISBN 978-80-8156-052-1. v náklade 3000 kusov.

Slovenský ekumenický preklad obsahuje knihy Biblie rozčlenené v tomto poradí:

Stará zmluva:

knihy protokánonické: Genezis – Prvá Mojžišova kniha, Exodus – Druhá Mojžišova kniha, Levitikus – Tretia Mojžišova kniha, Numeri – Štvrtá Mojžišova kniha, Deuteronómium – Piata Mojžišova kniha, Jozua, Kniha sudcov, Rút, Prvá Samuelova kniha, Druhá Samuelova kniha, Prvá kniha kráľov, Druhá kniha kráľov, Prvá kniha kroník, Druhá kniha kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Ester, Jób, Žalmy, Príslovia, Kohelet – Kazateľ, Veľpieseň, Izaiáš, Jeremiáš, Náreky, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš

knihy deuterokánonické: Tobiáš, Judita, Ester (grécka verzia), Kniha múdrosti, Kniha Sirachovca, Baruch (a Jeremiášov list), Prídavky k Danielovi, Prvá kniha Makabejcov, Druhá kniha Makabejcov

Nová zmluva: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Tesaloničanom, Druhý list Tesaloničanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie Jána

Starý zákon

Starý zákon alebo Stará zmluva alebo hebrejská Biblia (skratka SZ) je prvá časť kresťanskej Biblie a zbierka kníh vzniknutých v priebehu 1. tisícročia pred Kr., ktoré židovské náboženstvo (pod názvom Tanach alebo Tenach) pokladá za sväté, pochádzajúce od Boha, a ktoré prevzalo aj kresťanstvo (pod názvom Starý zákon ako protiklad k Novému zákonu).

Keďže tieto knihy hovoria o tom, že Boh uzavrel s človekom zmluvu (berit), často ich nazývajú aj knihami zmluvy (hebr. sifrej ha-berit); pozri zmluva (náboženstvo). Názov Tanach je zas odvodený od počiatočných písmen (T-N-K) troch častí hebrejskej Biblie (pozri dolu).

Sudca

Sudcovia sú aj postavy biblickej Knihy sudcov resp. skrátený názov tejto knihy, pozri Kniha sudcov.

Sudca je osoba poverená autoritatívne rozhodovať v sporných záležitostiach, predovšetkým právnych. Sudca vstupuje do sporu dvoch strán ako tretí a nezúčastnený, aby rozhodoval nestranne a spravodlivo. Preto musí byť nezávislý a nemôže rozhodovať o záležitostiach, v ktorých má nejaký osobný prospech (zaujatosť). Sudca rozhoduje po preštudovaní všetkých materiálov a dôkazov, ale i po vypočutí zúčastnených strán a svedkov. V moderných demokratických štátoch je sudca ústavný činiteľ, nositeľ sudcovskej moci a predstaviteľ súdu. Je nezávislý od vlády a svojím rozhodovaním presadzuje štátnu moc.

V Európe sú sudcovia väčšinou menovaní, v USA sú volení. Na Slovensku jeho právne postavenie určuje Ústava (hlava VII., súdna moc) a Zákon o sudcoch a prísediacich.

Svätá Biblia (Roháček)

Svätá Biblia v preklade Jozefa Roháčka je Biblia preložená z pôvodných jazykov do slovenčiny.

Autorom tohto prekladu je protestantský farár Jozef Roháček. V čase, keď pôsobil v Maďarsku, vyšiel jeho preklad Nového zákona do slovenčiny. V roku 1910 vyšiel preklad Evanjelia podľa svätého Marka a v roku 1924 Nový zákon aj s knihou žalmov. V prekladaní Biblie do slovenčiny pokračoval na Slovensku a jej prvé vydanie (obsahujúce Starý aj Nový zákon) vyšlo v roku 1936. Roháček sa k prekladu počas svojho života (zomrel v roku 1962) stále vracal a opravoval ho. Nasledovali ďalšie vydania a dotlače. Napriek Roháčkovej snahe preklad nebol prijatý evanjelickou cirkvou. Prijali ho však menšie protestantské cirkvi.V preklade išlo o to, aby bol čo najvernejšie podaný pôvodný zmysel sv. Písma. Autor preferoval až otrockú presnosť pred štylistickou uhladenosťou. Na miesta, kde by mohol byť preklad nezrozumiteľný, vložil prekladateľ do textu slová pre lepšie porozumenie textu, ale odlíšil ich kurzívou. V prípade, že v slovenčine nenašiel vhodné slovo, vymyslel si vlastné, aby dokonale vyjadril zmysel originálu. Keďže preklad bol robený v prvej polovici 20. storočia, dnes sa môže miestami zdať zastaraný až nezrozumiteľný.

Roháčkov preklad Biblie obsahuje knihy Biblie rozčlenené v tomto poradí:

Starý zákon: Prvá kniha Mojžišova, Druhá kniha Mojžišova, Tretia kniha Mojžišova, Štvrtá kniha Mojžišova, Piata kniha Mojžišova, Kniha Jozuova, Kniha Sudcov, Kniha Rutina, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Paralipomenom, Druhá kniha Paralipomenom, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Esterina, Kniha Jobova, Kniha Žalmov, Kniha Príslovia, Kniha Kazateľova, Pieseň Šalamúnova, Prorok Izaiáš, Prorok Jeremiáš, Plač Jeremiášov, Prorok Ezechiel, Prorok Daniel, Prorok Hozeáš, Prorok Joel, Prorok Ámos, Prorok Obadiáš, Prorok Jonáš, Prorok Micheáš, Prorok Náhum, Prorok Habakuk, Prorok Sofoniáš, Prorok Haggeus, Prorok Zachariáš, Prorok Malachiáš

Nový zákon: Evanjelium podľa svätého Matúša, Evanjelium podľa svätého Marka, Evanjelium podľa svätého Lukáša, Evanjelium podľa svätého Jána, Skutky svätých apoštolov, Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom, Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom, Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom, Epištola svätého Pavla Galaťanom, Epištola svätého Pavla Efežanom, Epištola svätého Pavla Filipänom, Epištola svätého Pavla Kološanom, Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi, Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi, Epištola svätého Pavla Títovi, Epištola svätého Pavla Filémonovi, Epištola svätého Pavla Židom, Epištola svätého Jakoba, Prvá epištola svätého Petra, Druhá epištola svätého Petra, Prvá epištola svätého Jána, Druhá epištola svätého Jána, Tretia epištola svätého Jána, Epištola svätého Júdu, Zjavenie svätého Jána

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie je preklad celej Biblie do slovenčiny. Autorom tohto prekladu je rímskokatolícky kňaz Anton Botek.

Tento preklad Biblie bol pripravený z originálnych hebrejských a gréckych textov a prihliadalo sa pri ňom na Jeruzalemskú Bibliu a iné verzie. Okrem samotného textu Biblie boli preložené aj úvody a poznámky podľa francúzskej Jeruzalemskej Biblie. Preklad obsahuje na okraji aj krížové odkazy na miesta v Svätom písme, ktoré súvisia s daným textom. Pripojené sú aj mapy a chronologické tabuľky.

Text prekladu bol vydávaný postupne. Najprv vyšli niektoré jeho časti osobitne v zahraničí napr v knihách Za svetlom, Posolstvo, Múdrosť a iné. Kompletný bol vydaný až 20 rokov po smrti prekladateľa Antona Boteka. Najprv boli vydané komentáre a marginálie k Pentateuchu (1998). Potom k nim bol pridaný text Mojžišových kníh. Následne vychádzali ďalšie časti: historické, múdroslovné a prorocké knihy Starého zákona, nakoniec bol vydaný aj Nový zákon. V roku 2012 vyšiel kompletný text vo vreckovom vydaní. Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.Tento preklad obsahuje knihy Svätého písma rozčlenené takto:

Starý zákon:

Pentateuch: Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova), Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova), Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova), Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova), Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)

Historické knihy: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Kroník, Druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Makabejcov, Druhá kniha Makabejcov

Múdroslovné knihy: Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha Prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovho syna

Prorocké knihy: Kniha proroka Izaiáša, Kniha proroka Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Kniha proroka Ezechiela, Kniha proroka Daniela, Kniha proroka Ozeáša, Kniha proroka Joela, Kniha proroka Amosa, Kniha proroka Abdiáša, Kniha proroka Jonáša, Kniha proroka Micheáša, Kniha proroka Nahuma, Kniha proroka Habakuka, Kniha proroka Sofoniáša, Kniha proroka Aggea, Kniha proroka Zachariáša, Kniha proroka Malachiáša

Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Šibolet

Šibolet (hebr. שבולת – obilný klas) je jazykový prostriedok, ktorý v komunikačných situáciách slúži na rozlíšenie členov jednej (spoločenskej, nárečovej) skupiny od druhej, v širšom zmysle akékoľvek znamenie, heslo, poznávacie heslo, narážka. Zvyčajne sa opiera o špecifické rysy určitého jazyka, najmä jeho výslovnosti.

Šibolety nie sú jazykolamy, práve naopak: často ide o (zdanlivo) jednoducho vysloviteľné slová, ktoré však predsa dokážu odhaliť pôvod hovoriaceho, a to často bez jeho vedomia.

Pentateuch
Dejepisné knihy
Poučné knihy
Prorocké knihy

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.