Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša[pozn 1] alebo Zachariáš[pozn 2] (skratka Zach) je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov. Na základe rozdielov v obsahu a chronológii sa mnohí biblisti domnievajú, že kniha je dielom viacerých autorov.

Obsah

Najprv sa kniha sústredí na stavbu chrámu, obnovu ľudu a nádeje na Mesiáša. Druhá časť hovorí o období spásy keď bude Jahve vládnuť nad všetkými.

Poznámky

  1. Názov Kniha proroka Zachariáša je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Zach.
  2. Názov Zachariáš je používaný v slovenskom evanjelickom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Zach.

Literatúra

Pozri aj

Iné projekty

Externé odkazy

Menší proroci

Menší proroci alebo dvanásti proroci alebo malí proroci je názov dvanástich prorokov Starého zákona (u židov aj u kresťanov) a zároveň názov príslušných dvanástich kníh (spisov) Starého zákona. Knihy sa súhrnne nazývajú aj Kniha dvanástich prorokov alebo (z gr. ) Dodekaprofeton.

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie je preklad celej Biblie do slovenčiny. Autorom tohto prekladu je rímskokatolícky kňaz Anton Botek.

Tento preklad Biblie bol pripravený z originálnych hebrejských a gréckych textov a prihliadalo sa pri ňom na Jeruzalemskú Bibliu a iné verzie. Okrem samotného textu Biblie boli preložené aj úvody a poznámky podľa francúzskej Jeruzalemskej Biblie. Preklad obsahuje na okraji aj krížové odkazy na miesta v Svätom písme, ktoré súvisia s daným textom. Pripojené sú aj mapy a chronologické tabuľky.

Text prekladu bol vydávaný postupne. Najprv vyšli niektoré jeho časti osobitne v zahraničí napr v knihách Za svetlom, Posolstvo, Múdrosť a iné. Kompletný bol vydaný až 20 rokov po smrti prekladateľa Antona Boteka. Najprv boli vydané komentáre a marginálie k Pentateuchu (1998). Potom k nim bol pridaný text Mojžišových kníh. Následne vychádzali ďalšie časti: historické, múdroslovné a prorocké knihy Starého zákona, nakoniec bol vydaný aj Nový zákon. V roku 2012 vyšiel kompletný text vo vreckovom vydaní. Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.Tento preklad obsahuje knihy Svätého písma rozčlenené takto:

Starý zákon:

Pentateuch: Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova), Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova), Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova), Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova), Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)

Historické knihy: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Kroník, Druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Makabejcov, Druhá kniha Makabejcov

Múdroslovné knihy: Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha Prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovho syna

Prorocké knihy: Kniha proroka Izaiáša, Kniha proroka Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Kniha proroka Ezechiela, Kniha proroka Daniela, Kniha proroka Ozeáša, Kniha proroka Joela, Kniha proroka Amosa, Kniha proroka Abdiáša, Kniha proroka Jonáša, Kniha proroka Micheáša, Kniha proroka Nahuma, Kniha proroka Habakuka, Kniha proroka Sofoniáša, Kniha proroka Aggea, Kniha proroka Zachariáša, Kniha proroka Malachiáša

Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zachariáš

Zachariáš môže byť:

starozákonná kniha Biblie, pozri Kniha proroka Zachariáša

viacero biblických postáv, napr.:

starozákonný biblický prorok, pozri Zachariáš (prorok)

novozákonná postava Biblie – otec sv. Jána Krstiteľa, pozri Zachariáš (otec Jána Krstiteľa)

kráľ Izraelského kráľovstva, pozri Zachariáš (kráľ)

pápež, pozri Zachariáš (pápež)

mužské meno, pozri Zachariáš (prvé meno)

priezvisko, pozri Zachariáš (priezvisko), napr.:

Anton Zachariáš (1939 – 2000), slovenský esperantista

Zachariáš (prorok)

Zachariáš bol starozákonný biblický prorok.

Bol synom Barachiáša (Berekiáša). Žil v tom istom čase ako prorok Aggeus. Ako prorok vystúpil len o trocha neskôr ako Aggeus, ale pôsobil dlhšie. Nezameriaval sa len na dokončenie chrámu ale aj na budúceho Mesiáša.Zachariáš zomrel ako mučeník v predsieni chrámu.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 8. februára.

Pentateuch
Dejepisné knihy
Poučné knihy
Prorocké knihy

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.