Kniha Nehemiášova

Kniha Nehemiášova[pozn 1] alebo Nehemiáš[pozn 2] (gr. LXX: Νεεμίας. Ἔσδρας δεύτερον - Nehemiáš. Druhá kniha Ezdrášova, lat. NVg: Liber Nehemiae - Kniha Nehemiášova; skratka Neh) je kniha Starého zákona.

Zaraďuje sa medzi dejepisné knihy. Pôvodne táto kniha tvorila jeden spis s Knihou Ezdrášovou, a spolu s Knihami kroník na ktoré nadväzujú, tvoria kronistické dielo.

Kniha je nazvaná podľa Nehemiáš, ktorý bol čašníkom perzského kráľa. Nehemiáš tu rozpráva o svojej činnosti správcu Judey.

Obsah

Kniha pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Obnovenie Jeruzalema
  • Prečítanie zákona a obnovenie zmluvy s Bohom
  • Obnovenie občianskeho poriadku

Nehemiáš a Ezdráš sú zakladateľmi judaizmu ako ho poznáme v Novom zákone aj dnes.

Poznámky

  1. Názov Kniha Nehemiášova je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Neh.
  2. Názov Nehemiáš je používaný v slovenskom evanjelickom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Neh.

Literatúra

Pozri aj

Iné projekty

Externé odkazy

Nehemiáš

Nehemiáš môže byť:

Nehemiáš (biblická postava)

Kniha Nehemiášova

Nehemiáš (biblická postava)

Nehemiáš (hebr. nehemyah - Jahve potešuje) je postava zo Starého zákona.

Bol čašníkom na dvore perzského kráľa v Súzach.

Nehemiáš si od perzského kráľa vyžiadal povolenie spravovať Jeruzalem.Jeho motívom bola obnova mestských hradieb. Trvala len 52 dní. V Jeruzaleme pôsobil ako správca 12 rokov. Zaviedol tam aj opatrenia proti neporiadkom, týkajúcich sa odovzdávania desiatkov a zachovávania soboty, po tom ako sa na čas vrátil do Súz.

Jozef Flavius uvádza, že Nehemiáš zomrel vo vysokom veku.

Svätá Biblia (Roháček)

Svätá Biblia v preklade Jozefa Roháčka je Biblia preložená z pôvodných jazykov do slovenčiny.

Autorom tohto prekladu je protestantský farár Jozef Roháček. V čase, keď pôsobil v Maďarsku, vyšiel jeho preklad Nového zákona do slovenčiny. V roku 1910 vyšiel preklad Evanjelia podľa svätého Marka a v roku 1924 Nový zákon aj s knihou žalmov. V prekladaní Biblie do slovenčiny pokračoval na Slovensku a jej prvé vydanie (obsahujúce Starý aj Nový zákon) vyšlo v roku 1936. Roháček sa k prekladu počas svojho života (zomrel v roku 1962) stále vracal a opravoval ho. Nasledovali ďalšie vydania a dotlače. Napriek Roháčkovej snahe preklad nebol prijatý evanjelickou cirkvou. Prijali ho však menšie protestantské cirkvi.V preklade išlo o to, aby bol čo najvernejšie podaný pôvodný zmysel sv. Písma. Autor preferoval až otrockú presnosť pred štylistickou uhladenosťou. Na miesta, kde by mohol byť preklad nezrozumiteľný, vložil prekladateľ do textu slová pre lepšie porozumenie textu, ale odlíšil ich kurzívou. V prípade, že v slovenčine nenašiel vhodné slovo, vymyslel si vlastné, aby dokonale vyjadril zmysel originálu. Keďže preklad bol robený v prvej polovici 20. storočia, dnes sa môže miestami zdať zastaraný až nezrozumiteľný.

Roháčkov preklad Biblie obsahuje knihy Biblie rozčlenené v tomto poradí:

Starý zákon: Prvá kniha Mojžišova, Druhá kniha Mojžišova, Tretia kniha Mojžišova, Štvrtá kniha Mojžišova, Piata kniha Mojžišova, Kniha Jozuova, Kniha Sudcov, Kniha Rutina, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Paralipomenom, Druhá kniha Paralipomenom, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Esterina, Kniha Jobova, Kniha Žalmov, Kniha Príslovia, Kniha Kazateľova, Pieseň Šalamúnova, Prorok Izaiáš, Prorok Jeremiáš, Plač Jeremiášov, Prorok Ezechiel, Prorok Daniel, Prorok Hozeáš, Prorok Joel, Prorok Ámos, Prorok Obadiáš, Prorok Jonáš, Prorok Micheáš, Prorok Náhum, Prorok Habakuk, Prorok Sofoniáš, Prorok Haggeus, Prorok Zachariáš, Prorok Malachiáš

Nový zákon: Evanjelium podľa svätého Matúša, Evanjelium podľa svätého Marka, Evanjelium podľa svätého Lukáša, Evanjelium podľa svätého Jána, Skutky svätých apoštolov, Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom, Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom, Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom, Epištola svätého Pavla Galaťanom, Epištola svätého Pavla Efežanom, Epištola svätého Pavla Filipänom, Epištola svätého Pavla Kološanom, Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi, Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi, Epištola svätého Pavla Títovi, Epištola svätého Pavla Filémonovi, Epištola svätého Pavla Židom, Epištola svätého Jakoba, Prvá epištola svätého Petra, Druhá epištola svätého Petra, Prvá epištola svätého Jána, Druhá epištola svätého Jána, Tretia epištola svätého Jána, Epištola svätého Júdu, Zjavenie svätého Jána

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie je preklad celej Biblie do slovenčiny. Autorom tohto prekladu je rímskokatolícky kňaz Anton Botek.

Tento preklad Biblie bol pripravený z originálnych hebrejských a gréckych textov a prihliadalo sa pri ňom na Jeruzalemskú Bibliu a iné verzie. Okrem samotného textu Biblie boli preložené aj úvody a poznámky podľa francúzskej Jeruzalemskej Biblie. Preklad obsahuje na okraji aj krížové odkazy na miesta v Svätom písme, ktoré súvisia s daným textom. Pripojené sú aj mapy a chronologické tabuľky.

Text prekladu bol vydávaný postupne. Najprv vyšli niektoré jeho časti osobitne v zahraničí napr v knihách Za svetlom, Posolstvo, Múdrosť a iné. Kompletný bol vydaný až 20 rokov po smrti prekladateľa Antona Boteka. Najprv boli vydané komentáre a marginálie k Pentateuchu (1998). Potom k nim bol pridaný text Mojžišových kníh. Následne vychádzali ďalšie časti: historické, múdroslovné a prorocké knihy Starého zákona, nakoniec bol vydaný aj Nový zákon. V roku 2012 vyšiel kompletný text vo vreckovom vydaní. Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.Tento preklad obsahuje knihy Svätého písma rozčlenené takto:

Starý zákon:

Pentateuch: Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova), Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova), Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova), Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova), Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)

Historické knihy: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Kroník, Druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Makabejcov, Druhá kniha Makabejcov

Múdroslovné knihy: Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha Prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovho syna

Prorocké knihy: Kniha proroka Izaiáša, Kniha proroka Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Kniha proroka Ezechiela, Kniha proroka Daniela, Kniha proroka Ozeáša, Kniha proroka Joela, Kniha proroka Amosa, Kniha proroka Abdiáša, Kniha proroka Jonáša, Kniha proroka Micheáša, Kniha proroka Nahuma, Kniha proroka Habakuka, Kniha proroka Sofoniáša, Kniha proroka Aggea, Kniha proroka Zachariáša, Kniha proroka Malachiáša

Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Pentateuch
Dejepisné knihy
Poučné knihy
Prorocké knihy

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.