Kniha Jozue

Kniha Jozue[pozn 1]/Jozuova/Józuova[pozn 2]/Jošuova alebo Jozue/Jozua[pozn 3]/Jošua/Iosua (skratka Joz) je jednou z tzv. historických kníh Starého zákona. V kánonoch nasleduje po piatich Mojžišových knihách (Tóra). Nazvaná je podľa jej hlavnej postavy, vodcu izraelského národa Jozueho.

Obsah

Podľa knihy bol Jozue syn Núnov nástupcom izraelského vodcu Mojžiša[1] a vojvodcom Izraelitov pri obsadzovaní Kanaánu - zasľúbenej zeme. Bol jeden z dvanástich izraelských kniežat, ktorých Mojžiš poslal na výzvedy do prisľúbenej zeme, a iba on a Kálef doniesli priaznivú správu.[2] Jozue bol vojvodcom v prvej vojne Izraelitov po vyjdení z Egypta proti Amalekitom, v ktorej zvíťazili.[3]

Kniha Jozue opisuje dobývanie Kanaánu Izraelitmi a rozdelenie zeme medzi nich. V skutočnosti tento proces prebiehal viacero storočí mierovou aj vojenskou cestou, ale v knihe Jozue sa zobrazuje ako sled vojenských akcií: Prisľúbená zem nebola zemou nikoho. Keď prišli Izraeliti (kniha Jozue), sídlili tu pôvodné prevažne semitské kmene (Kanaánci), a v blízkosti Stredozemného mora aj výbojní Filištínci a museli proti nim bojovať. Izraelitov pritom viedol Jozue. Rieku Jordán prešli na Boží príkaz suchou nohou. Kanaánci, boli silnými bojovníkmi.

Prvým z najsilnejšie opevnených miest bolo starobylé mesto Jericho s mohutnými hradbami. Podľa knihy Jozue[4][5] mesto padlo bez boja. Izraeliti mesto počas šiestich dní raz za deň obišli, na siedmy deň sedemkrát a za sprievodu trúb a kriku ľudí sa hradby Jericha zrútili. Izraeliti vpadli do mesta, obyvateľov až na Rachab s jej rodinou vyhubili a mesto úplne zničili.

S Božou pomocou Jozue vybojoval mnohé boje a dobyl ďalšie mestá, nap. Haj, Gibeon. Porazil 31 kráľov a zaujal takmer celú zem Kanaán. Časť Kanaáncov ostala obývať horské oblasti. Neskôr zem rozdelil podľa Božieho nariadenia medzi 12 izraelských kmeňov. Zomrel vo veku 110 rokov.

Kniha pozostáva približne z týchto častí:

 • rozprávanie, (Jozue, kap. 2-11), z toho kap. 6 opisuje dobytie Jericha: vzniklo na konci doby kráľovskej spojením jednotlivých príbehov
 • opisy hraníc rozdelenej krajiny a zoznamy miest, (Jozue, kap. 13-21): vznikli v rôznych obdobiach dejín Izraela až po obdobie kráľa Josiáša.

Tak ako pri vyslobodení z Egypta aj pri zaujatí Kanaánu sa vyzdvihuje to ako Jahve pôsobí pri živote národa.

Vzhľadom na hebrejskú podobu mena Jozue (yehošua) a Ježiš (yešua) tak to viedlo k ich porovnávaniu. Ako Jozue voviedol ľud do Kanaánu tak Ježiš doviedol ľudí do Božieho kráľovstva.

Poznámky

 1. Názov Kniha Jozue je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní.
 2. Názov Kniha Józuova je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní.
 3. Názov Jozua je používaný v slovenskom ekumenickom vydaní.

Referencie

 1. 5. Mojžišova 31:14, 23
 2. 3. Mojžišova 13:16, 17
 3. 2. Mojžišova 17:8-16
 4. k. Jozue 6:13
 5. 4. Mojžišova 13

Literatúra

Pozri aj

Iné projekty

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kniha Jozue

Externé odkazy

 • Biblia online praklady: katolícky, evanjelický, ekumenický, roháčkov a iné
 • Kniha Jozue, iný link - rímskokatolícky preklad, obsahuje úvod s informáciami o knihe
 • Józua - evanjelický preklad
Jozue

Jozue (iné názvy: Jozua, Józua, Jošua, Iosua) môže byť:

Jozue (prorok)

Kniha Jozue

Jozue (prorok)

Jozue alebo Jozua alebo Iosua alebo Jošua (alebo zriedkavo Ježiš; Hebr: יְהוֹשֻׁעַ, Tiberiadská výsl.: jə.ho.ˈʃu.aʕ, Izraelská výsl.: Yəhoshúa (z hebr. Pán/Hospodin je pomoc)) je jednak historicky známy bojovník a jednak jedna z biblických postáv Starého zákona a hlavný hrdina starozákonnej Knihy Jozue. Pravdepodobne žil v neskorej dobe bronzovej okolo r. 1200 pred Kr.

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie je preklad celej Biblie do slovenčiny. Autorom tohto prekladu je rímskokatolícky kňaz Anton Botek.

Tento preklad Biblie bol pripravený z originálnych hebrejských a gréckych textov a prihliadalo sa pri ňom na Jeruzalemskú Bibliu a iné verzie. Okrem samotného textu Biblie boli preložené aj úvody a poznámky podľa francúzskej Jeruzalemskej Biblie. Preklad obsahuje na okraji aj krížové odkazy na miesta v Svätom písme, ktoré súvisia s daným textom. Pripojené sú aj mapy a chronologické tabuľky.

Text prekladu bol vydávaný postupne. Najprv vyšli niektoré jeho časti osobitne v zahraničí napr v knihách Za svetlom, Posolstvo, Múdrosť a iné. Kompletný bol vydaný až 20 rokov po smrti prekladateľa Antona Boteka. Najprv boli vydané komentáre a marginálie k Pentateuchu (1998). Potom k nim bol pridaný text Mojžišových kníh. Následne vychádzali ďalšie časti: historické, múdroslovné a prorocké knihy Starého zákona, nakoniec bol vydaný aj Nový zákon. V roku 2012 vyšiel kompletný text vo vreckovom vydaní. Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.Tento preklad obsahuje knihy Svätého písma rozčlenené takto:

Starý zákon:

Pentateuch: Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova), Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova), Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova), Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova), Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)

Historické knihy: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Kroník, Druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Makabejcov, Druhá kniha Makabejcov

Múdroslovné knihy: Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha Prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovho syna

Prorocké knihy: Kniha proroka Izaiáša, Kniha proroka Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Kniha proroka Ezechiela, Kniha proroka Daniela, Kniha proroka Ozeáša, Kniha proroka Joela, Kniha proroka Amosa, Kniha proroka Abdiáša, Kniha proroka Jonáša, Kniha proroka Micheáša, Kniha proroka Nahuma, Kniha proroka Habakuka, Kniha proroka Sofoniáša, Kniha proroka Aggea, Kniha proroka Zachariáša, Kniha proroka Malachiáša

Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zoznam literárnych článkov/K

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 233 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

Pentateuch
Dejepisné knihy
Poučné knihy
Prorocké knihy

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.