Ideológia

Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania.

Slovo ideológia definoval v osemnástom storočí gróf Antoine Destutt de Tracy ako "vedu ideí". Ideológia môže byť učenie sa komplexného pohľadu, cestou nadhľadu na veci (porovnávaním svetového názoru), zdravého rozumu (videním ideológie v každodennej spoločnosti) ) a ďalším filozofickým tendenciám (videnia politickej ideológie). Hlavným účelom ideológie je ponúknuť zmenu v spoločnosti cez proces myslenia. Ideológie sú procesom abstraktného myslenia, ktoré sa uplatňujú vo veciach verejných.

Názory filozofov

Althusser

Podľa Althussera je ideológia preživaný a do nevedomého systému predstáv rozvinutý vzťah človeka k jeho okoliu. Ideológiu tvoria nereflektované zážitky alebo skúsenosti.

Destutt de Tracy

Ideológia je podľa Destutta de Traca všeobecná veda o ideách, ktorá má prejasňovať a skvalitňovať verejné myslenie. Je súčasťou novej pedagogiky v rámci ťaženia proti náboženským dogmám. Ideológia je veda o tom, ako učením a rozširovaním objektívnej pravdy a správnych myšlienok vytvárať nového človeka, nepoplatného dogmám, poverám a mýtom.

Marxizmus-leninizmus

Ideológia podľa marxizmu-leninizmu je sústava názorov, ideí, teórií a pod., v ktorých spoločenská skupina (trieda) vyjadruje, uvedomuje si a zdôvodňuje svoje ekonomické a spoločenské postavenie a záujmy. Základnými formami ideológie sú: politika, právo, morálka, náboženstvo, filozofia. Ako spoločenské vedomie je ideológia odrazom spoločenského bytia a patrí k spoločenskej nadstavbe. Vznik marxizmu ako teoretického výrazu záujmov proletariátu znamená základný prevrat v ideológii; marxizmus sa stáva vedeckým podkladom ideológie socialistickej.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Antikomunizmus

Antikomunizmus, zriedkavo antimarxizmus alebo antiboľševizmus je odmietanie komunizmu, odpor k nemu; smer nepriateľský

komunizmu, bojujúci proti nemu; hnutie proti komunizmu; protikomunistická politika a ideológia.

Antisemitizmus

Antisemitizmus je nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva (judaizmu), etnickej skupine alebo rase. Aj keď samotné slovo (anti-semitizmus) je odvodené od slova Semiti, dnes sa ním neoznačuje nepriateľstvo voči semitským národom všeobecne (kam patria aj Arabi), ale len voči Židom. Extrémnym príkladom antisemitizmu je otvorene nepriateľská nacistická ideológia Adolfa Hitlera, ktorá viedla ku genocíde európskych Židov – holokaustu (1939 – 1945).

Aztékovia

Aztékovia (iné názvy: Aztéci, Mexikovia, Méxikovia; po špan.: staršie Aztecas, novšie: Mexicas) sú jeden z chichimeckých kmeňov a zároveň jedna z pôvodne predkolumbovských civilizácií. V širšom zmysle sa slovom Aztékovia (Aztéci) označujú všetci obyvatelia jadra Aztéckej ríše v čase dobytia Španielmi. Žili v dnešnom strednom Mexiku v 12. až 16. storočí. Patrili k mezoamerickým civilizáciám. Nadviazali okrem iného na Mayov (prevzali sčasti ich kalendár). Ich štát s hlavným mestom Tenochtitlan v strede dnešného mesta Mexiko v rokoch 1519 - 1521 zničili novo prichodiaci Španieli.

Aztékov ako národ (nie ako civilizácia) dodnes žije v Mexiku asi 2 milióny. Ich jazykom bol odpradávna nahuatl. Pôvodne sa delili na južných Aztékov (= Mexikov, Tenochkov) a severných Aztékov.

Hlas pravice

Hlas pravice (v období 24. januára – 11. septembra 2019: DOPRAVA) je slovenská pravicovo-liberálna mimoparlamentná politická strana, ktorá pôsobí na Slovensku s centrálou v Bratislave a regionálnymi štruktúrami v okresoch Bardejov, Prešov, Sabinov, Skalica, Martin a Turčianske Teplice.

KDŽP – Aliancia za Slovensko

KDŽP – Aliancia za Slovensko (starší názov Kresťanská demokracia – Život a prosperita, skratka KDŽP) je kresťanskodemokratická mimoparlamentná politická strana pôsobiaca na Slovensku. Vznikla 4. februára 2019 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a sídli v Smoleniciach.

Kapitalizmus

Kapitalizmus bežne označuje ekonomický systém, ktorý sa zakladá na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu a (sekundárne) aj na veľkej individuálnej podnikavosti, úsilí o dosiahnutie zisku a sústavnom reinvestovaní zisku.

Komunizmus

Komunizmus môže označovať:

spoločenský a hospodársky systém založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a na beztriednej spoločnosti (jestvujúci ako myšlienkový konštrukt); politická ideológia vychádzajúca z teórie marxizmu-leninizmu

politické hnutia usilujúce sa o presadenie komunistického spoločenského systému v praxi

v politológii: nedemokratické štátne zriadenie založené na vláde jednej strany (tzn. totalitná vláda komunistickej strany) a centrálne plánovanej ekonomike (napr. v Rusku po tzv. Októbrovej revolúcii, v ČSR po Februárovom prevrate, na Kube po Kubánskej revolúcii) – bližšie pozri (presnejší termín) komunistický režim

Konzervativizmus

Konzervativizmus (z lat. conservare = zachovať) je:

všeobecne: konzervatívnosť, odmietanie zmien, lipnutie na starom, opatrné alebo umiernené správanie a/alebo konvenčný životný štýl

vágne označenie pre niekoľko rôznych politických ideológií (smerov, postojov), ktoré odmietajú aktuálne spoločenské pomery zmeniť radikálnym spôsobom; inak povedané zameranie na tradičné kultúrne, ekonomické a politické hodnoty, pričom predstava o "tradičnosti" sa môže výrazne líšiť, čo vedie k rôznym významom pojmu konzervativizmus. Termín zahŕňa rôzne hnutia v rôznych krajinách a v rôznych časoch; často označujúce aj protichodné ideológie. Príkladom môže byť otázka, kto sú vlastne konzervatívci v dnešnom Rusku: nereformovaní stalinisti alebo reformátori, ktorí si osvojili názory Margaret Thatcher?

Konzervatívna a unionistická strana

Konzervatívna a unionistická strana (angl. Conservative and Unionist Party), skr. Konzervatívna strana alebo Konzervatívci je stredopravá strana v Spojenom kráľovstve. Od roku 2010 je nepretržite vládnou stranou, v súčasnosti najväčšou stranou v Dolnej snemovni s 288 poslancami. Taktiež má 234 členov Snemovne Lordov, 4 europoslancov, 31 poslancov Škótskeho parlamentu, 11 poslancov Waleského zhromaždenia, 8 poslancov Londýnskeho zhromaždenia a 7 455 komunálnych poslancov.

Kresťanská demokracia

Kresťanská demokracia je politická ideológia, ktorá v sebe kombinuje prvky kresťanstva a demokracie. Vznikla v 19. storočí v Európe pod vplyvom konzervativizmu a katolíckeho sociálneho učenia. Pomerne špecifické postavenie majú kresťanskodemokratické strany v Škandinávii, ktoré na rozdiel od väčšiny "sesterských" strán vzišli z protestantského prostredia. Ich vznik bol reakciou na sekularizáciu spoločnosti po druhej svetovej vojne.

Liberalizmus

Pod označením liberalizmus (latinsky liber – slobodný, liberalis – slobody sa týkajúci, slobodomyseľný) vystupujú dnes už rozdielne politické smery. Začiatkom tohoto označenia je ideológia, ktorá sa objavila v 19. storočí v Španielsku.

Nacionalizmus

Nacionalizmus je

teória (a prípadne aj politický smer), ktorá tvrdí, že príslušníci jedného národa majú právo spojiť sa a vytvoriť si suverénny národný štát

ideológia a politika založená na presvedčení o výnimočnosti vlastného národa, bojujúca proti cudzej nadvláde, sledujúca národné záujmy

ideológia, povyšujúca vlastný národ nad absolútno, zdôrazňujúca a oslavujúca národný cit

vlastenectvo alebo vedomie príslušnosti k istému národuNacionalizmus môže v extrémnych prípadoch prerásť do:

nacionálneho šovinizmu (nenávisti voči iným národom a ich prenasledovanie)

xenofóbie (uzavretosti a nedôvery utláčaných národov voči ostatným národom)

Nacizmus

Nacizmus alebo národný socializmus alebo hitlerizmus (nem. Nationalsozialismus, Nazismus; slovo nacizmus vzniklo skrátením výrazu národný socializmus) je totalitná ideológia oficiálne uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 1933-1945 (tzv. Tretia ríša) prostredníctvom NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vedenej Adolfom Hitlerom. Nacistická ideológia kombinuje koncepciu fašizmu a rasizmu, vychádza tiež z krajného nacionalizmu a niektorých prvkov socializmu. Nacizmus je krajne pravicová forma politiky.

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ je slovenská politická strana, založená v roku 2011. Jej ideológia je jasne definovaná, strana sa vymedzuje voči všetkým ostatným slovenským politickým stranám, pričom avizuje "spoločenskú zmenu". Strana chce presadzovať lepšiu vymožiteľnosť právneho štátu a bojovať proti korupcii a nezamestnanosti. Od založenia je predsedom strany Peter Puškár.

Rasizmus

Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás.

Rasizmus zahŕňa predsudky, stereotypy a diskrimináciu. Môže byť prítomný v spoločenských akciách, praktikách alebo politických systémov (napr. apartheidu), ktoré podporujú vyjadrenia predsudkov a averzii voči určitým rasám. Ideológia, ktorá je základom rasistických praktík často zahŕňa myšlienku, že ľudia môžu byť rozdelení do rôznych skupín (rás), ktoré sa líšia v ich sociálnom správaní a vrodených schopnostiach a ktoré môžu byť hodnotené ako horšie alebo lepšie.Rasistická ideológia sa môže prejaviť v rôznych aspektoch spoločenského života. Je spojená so xenofóbiou, segregáciou, hierarchickým rebríčkom, rasovou nadradenosťou a súvisiacimi spoločenskými javmi.

Rasistické názory v minulosti v niektorých prípadoch viedli ku genocíde - vyvraždenie príslušníkov inej rasy.

SPOLU – občianska demokracia

SPOLU – občianska demokracia, skratka SPOLU, je slovenská liberálno-konzervatívna proeurópska mimoparlamentná politická strana, zaregistrovaná v januári 2018 politikmi Miroslavom Beblavým a Jozefom Mihálom. Predsedom strany je Miroslav Beblavý, podpredsedami sú Jozef Mihál a Erik Baláž a podpredsedníčkou primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková.

Strana sa doposiaľ zúčastnila komunálnych volieb 2018, kde sa jej kandidátom podarilo obsadiť 358 poslaneckých a 19 starostovských postov. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa v koalícii s Progresívnym Slovenskom umiestnila na 1. mieste so ziskom 20,11 % hlasov. Koalíciu v Európskom parlamente zastupujú štyria poslanci – za stranu SPOLU Vladimír Bilčík a Michal Wiezik, za Progresívne Slovensko Martin Hojsík a Michal Šimečka.V koalícii s Progresívnym Slovenskom strana pokračuje aj do parlamentných volieb. Lídrom kandidátnej listiny je predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban, Miroslav Beblavý je programovým lídrom.

Slovenská pospolitosť – národná strana

Slovenská pospolitosť - Národná strana (skratka SP-NS) bola ultranacionalistická politická strana pôsobiaca na Slovensku v rokoch 2005 – 2006. Na Ministerstve vnútra bola zaregistrovaná 18. januára 2005. 1. marca 2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozpustil túto stranu, pretože jej politická činnosť bola v rozpore s Ústavou SR. V súčasnosti pôsobí vo forme občianskeho združenia. Je to historicky prvý prípad, keď najvyšší súd rozpustil politickú stranu na Slovensku.

Sociálna demokracia

Sociálna demokracia je politická ideológia/koncepcia, ktorá sa usiluje o spoločnosť, v ktorej sú okrem občianskych a politických práv zaručené aj sociálne práva. Dôraz sa kladie na celospoločenské hľadiská, odstránenie hmotnej a sociálnej biedy a iné sociálne hľadiská. Strany, ktoré túto koncepciu majú ako základ programu sú sociálnodemokratické strany, socialistické strany a čiastočne kresťansko-sociálne strany.

Sociálna demokracia sa vyvinula na konci 19. storočia z klasického socializmu (prvá strana, ktorá sa označovala ako sociálnodemokratická - Sociálnodemokratická strana Nemecka založená roku 1875 - napríklad mala ešte klasický socialistický, teda ortodoxne marxistický, program).

V posledných rokoch prijalo mnoho sociálnodemokratických strán ideológiu tzv. 'Tretej cesty'.

Na Slovensku sa k takejto ideológii hlási strana SMER-SD.

ZA ĽUDÍ

ZA ĽUDÍ je slovenská centristická politická strana okolo bývalého prezidenta SR Andreja Kisku. Názov a ciele budúcej strany boli oficiálne ohlásené na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici 17. júna 2019. Do straníckej politiky vstupuje s heslom: „Vráťme Slovensko všetkým ľuďom“. Strana bola Ministerstvom vnútra SR zaregistrovaná 2. septembra 2019, ustanovujúci snem sa konal 28. septembra 2019.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.