Hrubý domáci produkt

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (angl. gross domestic product (at market prices), skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Inak povedané (t.j. z hľadiska dôchodkovej stránky) je HDP časť prvotných dôchodkov (získaných rezidentskými jednotkami sledovaného územia aj nerezidentskými jednotkami), ktorá vznikla z výroby pochádzajúcej od rezidentských jednotiek sledovaného územia za sledované obdobie.

Gdp nominal and ppp 2005 world map
HDP vo svete

Rozdiel medzi hrubým domácim produktom a hrubým národným dôchodkom (hrubým národným produktom)

Pozri v článku hrubý národný dôchodok.

Druhy HDP

Delenie 1:

 • hrubý domáci produkt v bežných cenách (nominálny hrubý domáci produkt)
 • hrubý domáci produkt v stálych cenách (reálny hrubý domáci produkt)

Delenie 2:

Delenie 3:

Bez ďalšieho upresnenia sa v praxi (aj v médiách a podobne) výrazom "hrubý domáci produkt" vždy myslí reálny celkový hrubý domáci produkt v národnej menovej jednotke. Napr. na Slovensku výraz " HDP vzrástol o 2 %" teda znamená, že vzrástol reálny celkový HDP v eurách o 2 %.

Okrem hrubého domáceho produktu v trhových cenách (ktorý sa bežne označuje skrátene "hrubý domáci produkt") existuje aj hrubý domáci produkt v nákladoch faktorov (pozri nižšie) a hrubý domáci produkt v základných cenách (pozri nižšie).

Metódy merania hrubého domáceho produktu

Existujú tri metódy ako merať HDP. ESNÚ 95 ich charakterizuje nasledovne:
Hrubý domáci produkt v trhových cenách je konečným výsledkom výrobnej činnosti rezidentských výrobných jednotiek. Môže byť definovaný tromi spôsobmi:
a) HDP je súčtom hrubej pridanej hodnoty rôznych inštitucionálnych sektorov alebo rôznych odvetví plus dane a mínus subvencie na produkty (ktoré nie sú alokované na sektory a odvetvia). Je tiež bilancujúcou položkou [t.j. saldom, zostatkom] účtu produkcie za celú ekonomiku.
b) HDP je súčtom konečného domáceho použitia výrobkov a služieb (skutočná konečná spotreba a hrubá tvorba kapitálu [t.j. tvorba hrubého kapitálu]) plus vývoz a mínus dovoz výrobkov a služieb.
c) HDP je súčtom použitia na účte [t.j. súčtom všetkých položiek na ľavej strane účtu] tvorby dôchodkov za celú ekonomiku (odmeny zamestnancov, dane z produkcie a dovozu mínus subvencie, hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky za celú ekonomiku).

Nasleduje podrobnejší rozpis spomínaných troch metód. Počíta sa nominálny celkový hrubý domáci produkt v národnej menovej jednotke. Položky sú v nasledujúcom texte (na prvom mieste) označené terminológiou, ktorú používa ŠÚ SR (a nie napr. slovenský preklad ESNÚ 95 z Úradného vestníka EÚ). Namiesto výrazu "ekonomika SR spolu" je ale použitý výraz "domáca ekonomika".

Výrobná metóda

HDP (v trhových cenách) = hrubá pridaná hodnota v základných cenách + dane z produktov - subvencie na produkty

pričom:
hrubá pridaná hodnota v základných cenách = produkcia - medzispotreba, pričom

 • produkcia (= produkcia v základných cenách) = hodnoty všetkých tovarov a služieb vyrobených na sledovanom území, pričom sa hodnota počíta pomocou tzv. základných cien (t.j. bez daní z produktov a vrátane subvencií na produkty)
 • medzispotreba sa skladá z hodnoty výrobkov a služieb spotrebovaných vo výrobnom procese ako vstupy, s vylúčením investičného majetku, ktorého spotreba je zachytená ako spotreba fixného kapitálu. Výrobky a služby môžu byť vo výrobnom procese buď transformované alebo spotrebované.[1]

Výdavková metóda

HDP (v trhových cenách) = konečná spotreba + tvorba hrubého kapitálu + saldo zahraničného obchodu

pričom:

 • konečná spotreba = konečná spotreba domácností a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (v literatúre značená C) + konečná spotreba verejnej správy (v literatúre značená G) [podrobnosti pozri v článku spotreba (ekonómia) ]
 • tvorba hrubého kapitálu (=hrubá tvorba kapitálu; v literatúre označovaná aj ako hrubé investície a značená I) = tvorba hrubého fixného kapitálu + zmena stavu zásob + nadobudnutie mínus úbytok cenností, pričom
  • tvorba hrubého fixného kapitálu (=hrubá tvorba fixného kapitálu) zahrnuje nadobudnutie investičného majetku mínus úbytok investičného majetku výrobcami-rezidentmi v priebehu daného obdobia plus určité prírastky hodnoty neprodukovaných aktív realizované pomocou výrobnej činnosti výrobcu alebo inštitucionálnych jednotiek. Investičným majetkom sú hmotné alebo nehmotné aktíva, ktoré boli vyrobené ako produkcia vo výrobnom procese a budú sa v procese výroby používať opakovane alebo trvale po dobu dlhšiu ako jeden rok.[1]
  • zmena stavu zásob sa meria hodnotou vstupov plynúcich do zásob mínus hodnota výberov zo zásob a hodnotou všetkých, opakovane sa vyskytujúcich strát na zásobách.[1]
  • nadobudnutie mínus úbytok cenností je rozdiel medzi nákupmi a predajmi cenností typu vzácne kamene, ušľachtilé kovy a starožitnosti
 • saldo zahraničného obchodu (v literatúre označované ako čistý vývoz a značené napr. NX) = vývoz výrobkov a služieb - dovoz výrobkov a služieb

Položky konečná spotreba a tvorba hrubého kapitálu ŠÚ SR spolu označuje ako domáci dopyt.

Dôchodková metóda

HDP (v trhových cenách) = odmeny zamestnancov + čistý prevádzkový prebytok + čisté zmiešané dôchodky + spotreba fixného kapitálu + dane z produkcie a dovozu - subvencie

pričom:

 • odmeny zamestnancov(=náhrady zamestnancom) = mzdy a platy + sociálne príspevky zamestnávateľov
 • (čistý) prevádzkový prebytok je pre podniky, ktoré sú právnickými osobami prebytok (alebo deficit) výrobných činností pred tým, ako sa na účte zohľadnia úroky, nájomné alebo poplatky, ktoré výrobná jednotka (a) musí zaplatiť z finančných aktív alebo z hmotných neprodukovaných aktív, ktoré si vypožičala alebo prenajala, (b) musí obdržať z finančných aktív alebo hmotných neprodukovaných aktív, ktorých je vlastníkom. Prevádzkový prebytok zodpovedá dôchodku, ktorý jednotky získajú z vlastného využívania svojich výrobných kapacít. [1].
 • (čisté) zmiešané dôchodky sú obdoba prevádzkového prebytku pre podniky, ktoré nie sú právnickými osobami (t.j. pre živnosti a podobne), a teda štatisticky patria medzi (súkromné) domácnosti. Ide teda implicitne o odmenu za prácu vykonanú vlastníkom alebo členmi jeho rodiny, ktorá sa nedá oddeliť od jeho ziskov ako podnikateľa.[1]
 • spotreba fixného kapitálu sú odpisy (amortizácia)
 • dane z produkcie a dovozu = dane z produktov + ostatné dane z produkcie (sú to v podstate nepriame dane)
 • subvencie = subvencie na produkty + ostatné subvencie na produkciu

Položky (hrubý) prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky štatistické úrady nepočítajú priamo (lebo to technicky nie je možné), ale len ako zostatok (napr. sa od HDP známeho z inej z troch metód odpočítajú ostatné vyššie uvedené položky a to, čo zostane, je hrubý prevádzkový prebytok + zmiešané dôchodky).

Prevod na podobné ukazovatele

Ukazovatele so slovom "domáci" v názve:
1) V trhových cenách:

 • hrubý domáci produkt t.c. (=hrubá pridaná hodnota t.c., hrubá pridaná hodnota A) = pozri vzorce hore = čistý domáci produkt t.c. + spotreba fixného kapitálu = hrubý národný dôchodok t.c. - prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia + prvotné dôchodky platené do zahraničia, pričom
  • (čisté) prvotné dôchodky = čistý prevádzkový prebytok a čisté zmiešané dôchodky + prijaté odmeny zamestnancov + prijaté dane z produkcie a dovozu – platené subvencie + rozdiel medzi prijatými a platenými dôchodkami z majetku (pre transakcie so zahraničím sa položka "čistý prevádzkový prebytok a čisté zmiešané dôchodky" redukuje na zahraničím platené odmeny zamestnancov a zahraničím platené dane z produkcie a dovozu), pričom
   • dôchodky z majetku (=vlastnícke dôchodky) sú najmä úroky, dividendy a nájomné
  • zahraničie znamená nerezidentské jednotky
 • čistý domáci produkt t.c. (=čistá pridaná hodnota t.c., čistá pridaná hodnota A) = hrubý domáci produkt t.c. - spotreba fixného kapitálu
 • hrubé domáce výdavky = konečná spotreba + tvorba hrubého kapitálu = hrubý domáci produkt t.c. - saldo zahraničného obchodu

2) V nákladoch faktorov:

 • čistý domáci produkt v nákladoch faktorov (=čistá pridaná hodnota v nákladoch faktorov, pridaná hodnota A, čistá pridaná hodnota B) = čistý domáci produkt t.c. - dane z produkcie a dovozu + subvencie
 • hrubý domáci produkt v nákladoch faktorov (=hrubá pridaná hodnota v nákladoch faktorov) = hrubý domáci produkt t.c. - dane z produkcie a dovozu + subvencie = čistý domáci produkt v nákladoch faktorov + spotreba fixného kapitálu

3) V základných cenách:

 • čistý domáci produkt v základných cenách (=čistá pridaná hodnota v základných cenách, čistá pridaná hodnota C) = čistý domáci produkt t.c. - dane z produktov + subvencie na produkty
 • hrubý domáci produkt v základných cenách (=hrubá pridaná hodnota v základných cenách,hrubá pridaná hodnota B, pridaná hodnota B) = hrubý domáci produkt t.c. - dane z produktov + subvencie na produkty = čistý domáci produkt v základných cenách + spotreba fixného kapitálu = produkcia - medzispotreba

Ukazovatele so slovom "národný" v názve:
1) V trhových cenách:

 • hrubý národný dôchodok t.c. (= hrubý národný produkt t.c., = staršie: národný dôchodok A [2]) = hrubý domáci produkt t.c. + prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia - prvotné dôchodky platené do zahraničia = čistý národný dôchodok t.c. + spotreba fixného kapitálu = prijaté prvotné dôchodky domácej ekonomiky - platené prvotné dôchodky domácej ekonomiky + spotreba fixného kapitálu, pričom
 • čistý národný dôchodok t.c. (=čisté saldo prvotných dôchodkov, prvotné dôchodky, staršie: čistý národný produkt, staršie: národný dôchodok t.c. B) = hrubý národný dôchodok t.c. - spotreba fixného kapitálu = čistý domáci produkt t.c. + prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia - prvotné dôchodky platené do zahraničia = prijaté prvotné dôchodky domácej ekonomiky - platené prvotné dôchodky domácej ekonomiky

2) V nákladoch faktorov:

 • čistý národný dôchodok v nákladoch faktorov (=staršie: národný dôchodok C, staršie: čistý národný produkt v nákladoch faktorov) = čistý národný dôchodok t.c. - dane z produkcie a dovozu + subvencie = čistý domáci produkt v nákladoch faktorov + prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia - prvotné dôchodky platené do zahraničia
 • hrubý národný dôchodok v nákladoch faktorov (=staršie: hrubý národný produkt v nákladoch faktorov) = čistý národný dôchodok v nákladoch faktorov + spotreba fixného kapitálu = hrubý domáci produkt v nákladoch faktorov + prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia - prvotné dôchodky platené do zahraničia

3) V základných cenách (zriedkavé):

 • čistý národný dôchodok v základných cenách = čistý národný dôchodok t.c. - dane z produktov + subvencie na produkty
 • hrubý národný dôchodok v základných cenách = hrubý národný dôchodok t.c. - dane z produktov + subvencie na produkty = čistý národný dôchodok v základných cenách + spotreba fixného kapitálu

Ďalšie ukazovatele:

 • čistý národný disponibilný dôchodok (= národný disponibilný dôchodok, čistý disponibilný dôchodok, disponibilný dôchodok) = konečná spotreba + čisté národné úspory = čistý národný dôchodok t.c. + rozdiel prijatých a platených bežných transferov (domácej ekonomiky) = čistý národný dôchodok t.c. + rozdiel platených a prijatých bežných transferov zahraničia, pričom
  • bežné transfery = bežné dane z dôchodkov, majetku atď. + sociálne príspevky + sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov + ostatné bežné transfery
 • čistý upravený národný disponibilný dôchodok (=čistý upravený disponibilný dôchodok) = čistý národný disponibilný dôchodok - rozdiel prijatých a poskytnutých naturálnych sociálnych transferov
 • hrubý národný disponibilný dôchodok (=hrubý disponibilný dôchodok) = čistý národný disponibilný dôchodok + spotreba fixného kapitálu
 • čisté národné úspory (= čisté úspory, (národné) úspory) = čistý národný disponibilný dôchodok - konečná spotreba
 • hrubé národné úspory (= hrubé úspory) = čisté národné úspory + spotreba fixného kapitálu
 • zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov domácej ekonomiky = čisté národné úspory + rozdiel prijatých a platených kapitálových transferov domácej ekonomiky, pričom
  • kapitálové transfery = dane z kapitálu + investičné dotácie + ostatné kapitálové transfery
 • čisté pôžičky poskytnuté/prijaté (= schopnosť/potreba financovania; angl. net lending/net borrowing, nem. Finanzierungssaldo) domácej ekonomiky = čistý prírastok finančných aktív domácej ekonomiky - čistý vznik pasív domácej ekonomiky = zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov domácej ekonomiky - tvorba hrubého kapitálu + spotreba fixného kapitálu - nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív domácej ekonomiky = - čisté pôžičky poskytnuté/prijaté zahraničia = čisté zahraničné investície domácej ekonomiky, pričom
  • finančné aktíva a pasíva sú konkrétne: obeživo a vklady + cenné papiere okrem akcií + pôžičky (angl. loans) + akcie a ostatné podiely + poistnotechnické rezervy + ostatné
 • čisté pôžičky poskytnuté/prijaté (=schopnosť/potreba financovania) zahraničia = čistý prírastok finančných aktív zahraničia - čistý vznik pasív zahraničia = saldo bežných transakcií so zahraničím + rozdiel prijatých a platených kapitálových transferov zahraničia - nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív zahraničia = - čisté pôžičky poskytnuté/prijaté domácej ekonomiky, pričom
  • saldo bežných transakcií so zahraničím = - saldo zahraničného obchodu - rozdiel prijatých a platených prvotných dôchodkov a bežných transferov domácej ekonomiky zo zahraničia (Saldo bežných transakcií so zahraničím reprezentuje prebytok (ak je záporný) alebo deficit (ak je kladný), za celú ekonomiku, ktorý vyplýva z jej bežných transakcií (obchod s výrobkami a službami, prvotné dôchodky, bežné transfery) so zahraničím.[1]) = - saldo bežného účtu platobnej bilancie [3]

Socialistické štáty počítali najmä nasledujúce dva ukazovatele:

 • úhrnný spoločenský produkt (=spoločenský produkt, nepresne: hrubý spoločenský produkt) približne zodpovedá vo vyššie uvedenom súčasnom systéme pojmu produkcia (+ prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia - prvotné dôchodky platené do zahraničia), ale s vynechaním spotreby väčšiny služieb; ruský názov znel sovokupnyj obšestvennyj produkt, nemecký gesellschaftliches Gesamtprodukt alebo Bruttoprodukt, anglický gross social product alebo gross national income alebo aggregate social product (pozor na zámenu so západonemeckým termínom Bruttosozialprodukt, ktorý síce doslova znamená hrubý spoločenský produkt, ale v skutočnosti presne zodpovedá termínu hrubý národný produkt tak, ako je používaný vo vyššie uvedenom súčasnom systéme)
 • národný dôchodok D približne zodpovedá vo vyššie uvedenom systéme pojmu čistý národný dôchodok v trhových cenách, ale s vynechaním spotreby väčšiny služieb; ruský názov znel nacionaľnyj dochod, nemecký produziertes Nationaleinkommen, anglický net material product (pozor na zámenu s termínom národný dôchod tak, ako je používaný vo vyššie uvedenom súčasnom systéme)
Vysvetlivky

(1) Značky A, B,... označujú jednotlivé rôzne významy toho istého názvu.
(2) spotreba fixného kapitálu znamená odpisy
(3) t.c. znamená v trhových cenách
(4) Platí toto [4]:
trhové ceny
- DPH alebo podobná odpočítateľná daň
= ceny výrobcov (angl. producer prices)
- ostatné dane z produktov (t.j. dane z produktov iné než "DPH al. podobná odpočítateľná daň")
+ subvencie na produkty
= základné ceny (= výrobné ceny, angl. basic prices)
- ostatné dane z produkcie
+ ostatné subvencie na produkciu
= náklady faktorov (=náklady na výrobné faktory, náklady na výrobné činitele, ceny výrobných faktorov, faktorové ceny, angl. factor cost)

Pozri aj

Referencie

 1. a b c d e f ESNÚ 95
 2. Podľa Filitu, ktorý cituje Šlosárov Výkladový slovník ekonomických pojmov z roku 1992
 3. [1]
 4. [2] Altmann, J.: Volkswirtschaftslehre: Einführende Theorie mit praktischen Bezügen, 1994, str. 114; ESNÚ 95 3.48 a nasl.; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Value_added; trochu odchylne: http://data.worldbank.org/about/faq/specific-data-series a http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2202

Zdroje

Externé odkazy

Alberta

Alberta je jedna z desiatich kanadských provincií. V roku 2005 oslavovala sté výročie vytvorenia samostatnej provincie.

Hlavné mesto Alberty je Edmonton. Najväčším mestom je Calgary, ktoré je priemyselným centrom Alberty. Je umiestnené v južnej časti provincie. Ďalšími významnými mestami sú Brooks, Banff, Canmore, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Lloydminster, Medicine Hat a Red Deer.

V roku 2004 žilo v Alberte 3 183 312 obyvateľov. Až 81 % populácie žije v mestách.

Alberta je pomenovaná podľa princeznej Louise Caroline Alberta (1848 – 1939), štvrtej dcéry kráľovnej Viktórie. Princezná bola tiež manželkou Sira Johna Campbella, ktorý bol generálnym guvernérom Kanady v rokoch 1878 – 1883. Jazero Lake Louise bolo tiež pomenované na počesť princeznej Louise.

Alsasko

Alsasko (franc. Alsace) je jeden z 26 administratívnych regiónov Francúzska. Nachádza sa na východe Francúzska blízko hraníc s Nemeckom.

V stredoveku bolo súčasťou rímskonemeckej ríše. V priebehu tridsaťročnej vojny vpadli do Alsaska francúzske vojská a Alsasko sa stalo súčasťou Francúzska. Po prusko-francúzskej vojne (1870 – 1871) bolo Alsasko pripojené k Nemeckej ríši. Po 1. svetovej vojne sa stalo znova súčasťou Francúzska.

Súčasťou regiónu sú dva departmenty: Bas-Rhin (doslova Dolný Rýn) a Haut-Rhin (Horný Rýn).

Domáci produkt

Domáci produkt môže byť:

v širšom zmysle: hrubý domáci produkt alebo čistý domáci produkt

v užšom zmysle: hrubý domáci produkt

Hospodársky rast

Hospodársky rast alebo ekonomický rast alebo rast je:

a) v užšom zmysle (najmä v teórii ekonomického rastu): dlhodobejšia, trvalejšia zmena (vzostup) životnej úrovne štátu (či vymedzeného územia) v čase

b) v širšom zmysle (najmä v praxi, ale aj teórii): akákoľvek zmena (vzostup) životnej úrovne štátu (či vymedzeného územia) v časeV obidvoch prípadoch sa rast najčastejšie meria ako zmena hospodárskej výkonnosti, ktorá sa zas najčastejšie meria pomocou ukazovateľov celkovej produkcie štátu ako sú hrubý domáci produkt (HDP) alebo hrubý národný produkt (HNP) alebo národný dôchodok a podobne. Ak životnú úroveň meriame pomocou produkcie štátu, tak v prípade a) je hospodársky rast inými slovami definovaný ako zmena objemu produkčných kapacít, čiže zmena produkčného potenciálu, čiže rast potenciálneho produktu, zatiaľ čo v prípade b) definícia zahŕňa aj rast v dôsledku len zmeny vyťaženosti produkčných kapacít, teda krátkodobé fluktuácie skutočného produktu.

V súčasnosti sa hospodársky rast najčastejšie chápe ako zmena HDP (v prípade a) len zmena potenciálneho HDP) štátu či vymedzeného územia.

Hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa

Hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa (iné názvy: hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa/ (v prepočte) na obyvateľa/(v prepočte) na hlavu/ (v prepočte) na osobu / per capita; angl. gross domestic product per capita) je hrubý domáci produkt vydelený počtom obyvateľov sledovaného územia. Na rozdiel od celkového hrubého domáceho produktu umožňuje hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa porovnania medzi územiami s rozličnými počtami obyvateľov.

Hrubý národný dôchodok

Hrubý národný dôchodok (v trhových cenách) (-termín podľa ESNÚ 95; skr. HND; angl. gross national income (at market prices), skr. GDI) alebo staršie hrubý národný produkt (v trhových cenách) (skrátene HNP; angl. gross national product (at market prices), skr. GNP) sú celkové prvotné dôchodky získané rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok)..

Inými slovami (t.j. z hľadiska výrobnej stránky) je to súhrn všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených kdekoľvek na svete s použitím výrobných faktorov (t.j. pôdy, práce alebo kapitálu) vlastnených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (t.j. s použitím tzv. národných výrobných faktorov sledovaného územia) za sledované obdobie.

Kým HDP ukazuje finálnu výrobu vyrobenú rezidentskými jednotkami daného štátu, HND ukazuje dôchodky získané rezidentskými jednotkami daného štátu, čiže finálnu výrobu vyrobenú výrobnými faktormi patriacimi rezidentským jednotkám daného štátu (podrobnosti pozri nižšie).

Kohézny fond

Kohézny fond je štrukturálny nástroj, ktorý od roku 1994 napomáha členským štátom Európskej únie k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k stabilizácii ich ekonomík.

Kohézny fond financuje až 85% požadovaných nákladov na veľké projekty, týkajúce sa ekológie a dopravnej infraštruktúry. Tým upevňuje súdržnosť a solidaritu v rámci EÚ. Týka sa najmenej prosperujúcich členských štátov Únie, ktoré majú hrubý domáci produkt (HDP) na hlavu nižší než 90% priemeru EÚ (od 1.5. 2004 sa týka Grécka, Portugalska, Španielska, Cyprusu, Česka, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska).

Na obdobie rokov 2004 – 2006 bolo v Kohéznych fondoch k dispozícii 15,9 miliárd eur (v cenách roku 2004). Viac ako polovica z celkovej čiastky (8,49 miliárd eur) bola rezervovaná pre nové členské štáty.

Manitoba

Manitoba je jedna z desiatich kanadských provincií. Kanadská vláda ju vytvorila v roku 1870. Manitoba mala k 1. januáru 2006 1 178 348 obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto provincie je Winnipeg, kde žije viac ako polovica všetkých obyvateľov Manitoby. Na západe susedí s provinciou Saskatchewan, na východe s Ontáriom, na severe s teritóriom Nunavut a Hudsonovým zálivom, a na juhu s americkými štátmi Severná Dakota a Minnesota.

New Brunswick

New Brunswick (franc. Nouveau-Brunswick) je jedna z desiatich kanadských provincií. Má viac ako tri štvrte miliónov obyvateľov a rozlohu 72 908 km². Hlavné mesto je Fredericton, najväčšie Saint John.

Drvivú väčšinu obyvateľov tvoria belosi, Indiáni potom tvoria 3,31 % populácie. Je tu silné zastúpenie po francúzsky hovoriacich obyvateľov. Najsilnejšou náboženskou skupinou je rímskokatolícka cirkev (53,4 %), ktorá má suverénne postavenie najmä medzi obyvateľmi s írskymi a francúzskymi predkami. K protestantom sa hlási 35,7 % obyvateľov, bez vyznania je 8,7 % obyvateľov.

Newfoundland a Labrador

Newfoundland a Labrador (angl. Newfoundland and Labrador, fr.: Terre-Neuve-et-Labrador, ir.: Talamh an Éisc agus Labradóir, lat.: Terra Nova) je jedna z desiatich kanadských provincií. Pozostáva z ostrova Newfoundland a severovýchodnej časti polostrova Labrador. Pôvodne sa volala iba Newfoundland a tento názov sa hovorovo požíva aj dnes, hoci v roku 2001 dostala prv uvedený oficiálny názov. Má rozlohu 405 202 km² a niečo cez pol milióna obyvateľov. Hlavným a zároveň najväčším mestom je St. John’s. V provincii existujú početné írsky, škótsky a francúzsky hovoriace jazykové menšiny. Väčšina obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu, z toho k protestantstvu 59,7 % a ku katolíckej cirkvi 36,9 %.

Nové Škótsko (provincia)

Nové Škótsko (angl. Novia Scotia, fran. Nouvelle-Écosse, gaelsky Alba Nuadh) je najvýchodnejšia z desiatich kanadských provincií. Hlavné a zároveň najväčšie mesto je Halifax.

Provinciu Nové Škótsko, ktorá leží na polostrove rovnakého mena (polostrov Nové Škótsko), oddeľuje od provincie New Brunswick zátoka Fundy Bay.

Ontário

Ontário (po angl. a fr. Ontario) je jedna z desiatich kanadských provincií. Je najľudnatejšia a rozlohou druhá najväčšia. Centrom a hlavným mestom provincie je Toronto.

Produkt (ekonómia)

Produkt alebo produkcia alebo output je v ekonomickej teórii, národnom účtovníctve a ekonometrii súhrn výsledkov výrobnej činnosti, t. j. výrobkov a služieb vytvorených alebo poskytnutých určitou výrobnou alebo územnou jednotkou (najčastejšie štátu) za určitý časový úsek.

Uvádza sa buď bez odpočítania medzispotreby, t.j. podľa vyššie uvedenej definície (v ESA 95 sa to volá produkcia - angl. output), alebo po odpočítaní medzispotreby (v ESA 95 a literatúre sa to volá hrubá pridaná hodnota alebo po ďalších menších úpravách hrubý domáci produkt či hrubý národný dôchodok).

Zaužívaná značka je Q alebo (najmä po odpočítaní medzispotreby) Y.

Produktivita práce

Produktivita práce je celkový výstup delený pracovnými vstupmi. Produktivita práce sa zvyšuje v dôsledku dokonalejších technológií, vyššou pracovnou zručnosťou a prehlbovaním kapitálu (čiže rastom vybavenosti práce kapitálom).

Produktivita práce vyjadruje objem vyprodukovaných hodnôt pripadajúci na jednotku spotrebovanej práce za určité obdobie (rok, mesiac, deň, hodinu) podľa toho, v akom období túto produktivitu zisťujeme.

Produktivitu práce rozlišujeme aj podľa toho, čo považujeme za jednotku práce. Ak je touto jednotkou práce ľudská práca (práca vykonaná človekom meraná cenou práce – mzdou), hovoríme o produktivite živej práce. V prípade, že za jednotku práce považujeme prácu obsiahnutú vo všetkých vstupoch do určitého transformačného procesu (výsledkom ktorého je produkovanie sledovaných hodnôt), hovoríme o produktivite spoločenskej práce (meranej cenou všetkých vstupov do výrobného procesu – cenou živej i zhmotnenej práce).

Diferencované je aj vyjadrovanie objemu vyprodukovaných hodnôt; napríklad na národohospodárskej úrovni to môže byť hrubý domáci produkt, hrubý národný produkt, národný dôchodok a pod. Na tejto úrovni sa väčšinou sleduje produktivita živej práce vyjadrená na jedného obyvateľa ako merná jednotka práce.

Na úrovni jednotlivých podnikateľských subjektov (podnikov, združení a spoločností) produkujúcich konkrétne hodnoty možno vyjadriť aj objem týchto vyprodukovaných hodnôt konkrétnejšie – nielen v peňažnom objeme, ale aj v naturálnych jednotkách (kusoch, kilogramoch, metroch a pod.). Spotreba práce na tejto úrovni sa častejšie označuje ako náklady na živú a zhmotnenú prácu.

Často sa stretávame aj s nepriamym vykazovaním produktivity práce – prácnosťou. Prácnosť je vlastne opačným vzťahom ako produktivita práce – znamená vyjadrenie potreby práce na vyprodukovanie jednotky konkrétnej hodnoty.

Quebec

Quebec (- z angl.) alebo Québec (- z fr.), výslovnosť pozri nižšie, je jedna z desiatich kanadských provincií a zároveň jediná frankofónna.

Saskatchewan

Saskatchewan je jedna z desiatich kanadských provincií.

Severozápadné teritóriá

Severozápadné teritóriá sú jedným z troch kanadských teritórií.

Tokio

Tokio (jap. 東京 – Tókjó; angl. Tokyo, vypočuj si) je hlavné a najväčšie mesto Japonska. Je jednou zo 47 prefektúr Japonska.

V rebríčku Economist Intelligence Unit miest najlepších pre život z roku 2019, ktorý hodnotil 140 miest sa Tokio umiestnilo na 8. mieste.

Zoznam štátov podľa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily

Tento článok obsahuje zoznam štátov a závislých území zoradených podľa hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily (pozri hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa a hrubý domáci produkt v parite kúpnej sily). Toto číslo je jediné ako-tak objektívne bežné meradlo relatívneho ekonomického bohatstva tej-ktorej krajiny. Pre porovnanie sú použité údaje z viacerých zdrojov.

Všetky sumy sú v súčasných Geary-Khamis dolároch.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.